LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
TEKSTOLOGIJOS SKYRIUS
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius – vienintelis tekstologijos centras Lietuvoje, kur, vadovaujantis autentiškumo, atribucijos, tikslaus teksto nustatymo ir mokslinio publikavimo principais, rengiami lietuvių raštijos paminklų, literatūrinio palikimo moksliniai leidimai ir publikacijos, tiriamos teorinės, praktinės, istoriografinės tekstologijos problemos.Tekstologijos skyrius įkurtas 1989 m. kilus natūraliam poreikiui naujai išleisti ryškiausių lietuvių rašytojų kūrybinį palikimą. Pirmuoju darbų baru, Vytauto Vanago iniciatyva, tapo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) Raštai.
 
2001 m. buvo parengta Lietuvos rašytojų akademinių raštų rengimo ir tekstologinių problemų tyrimo programa, kurios tikslas – surinkti, identifikuoti ir susisteminti klasikinį lietuvių literatūros palikimą, išleisti jį daugiatomiais Raštais, padaryti plačiau prieinamą mokslinių studijų, mokymo, kultūrinio visuomenės švietimo bei ugdymo reikmėms.
 
 
DARBUOTOJAI
 
Vyriausieji mokslo darbuotojai
skyriaus vadovas, hum. m. daktaras 
 
 
Vyresnieji mokslo darbuotojai
hum. m. daktarė (HP), profesorė
 
hum. m. daktaras, docentas
 
hum. m. daktaras
 
Mokslo darbuotojai
hum. m. daktarė
 
hum. m. daktarė
 
hum. m. daktarė, docentė
 
Jaunesnieji mokslo darbuotojai
 
Doktorantai
 
 
LEIDINIAI
 
Serija Raštai
 
  
ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS
 
• Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių k. vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = KристийонасДонелайтис, Времена:Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), Leidimas antras, papildytas ir pataisytas = Издание второе, дополненное и исправленное, aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2012, 244 p., iliustr.
• Maironis, Pavasario balsai: Lyrika, 28-asis leidimas, parengė Manfredas Žvirgždas, (Gyvoji poezija), Vilnius: LLTI, 2012. – 248 p.
• Juozas Tumas-Vaižgantas, Kas buvo ir kas yra: Prozos rinktinė, sudarė ir parengė Ilona Čiužauskaitė, (Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 792 p.
• Motiejus Miškinis, Rinktiniai raštai, sudarytojas Jonas Šlekys, Vilnius: LLTI, 2012. – 540 p.
• Kristijonas Donelaitis, Metai:Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių k. vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = KристийонасДонелайтис, Времена:Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011. – 238 p., iliustr.
• Kazimieras Jonas Vaišnoravičius, Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667–1669 metų dienoraštis, iš lenkų k. vertė Birutė Mikalonienė, Eglė Patiejūnienė, iš lotynų k. vertė Eglė Patiejūnienė, komentarus rašė Kristina Mačiulytė, Eglė Patiejūnienė, Mintautas Čiurinskas, (Ištakos), Vilnius: LLTI, 2009. – 288 p.
• Knyga nobažnystės krikščioniškos. 1653, parengė Dainora Pociūtė,  faksimilinis leidimas, Vilnius: LLTI, 2004. – lxv + 660 p.
• Vincas Maciūnas, Rinktiniai raštai, sudarytojas ir baigiamojo straipsnio autorius Jonas Šlekys, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 14), Vilnius: LLTI, 2003, 998 p.
• Teodoras Bilevičius, Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis, iš lenkų k. vertė Birutė Mikalonienė, (Ištakos), Vilnius: LLTI, 2003. – 280 p.
• Adomas Jakštas, Rinktinė: Lyrika, satyros, vertimai ir sekimai, feljetonai, sudarė, įžangos straipsnį ir paaiškinimus parašė Jonas Šlekys, (Versmės), Vilnius: Vaga, 1998. – 528 p.
• Vaižgantas, Laiškai Klimams, parengė Petras Klimas jnr., redagavo Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 1998. – 456 p.
• Juozas Tumas-Vaižgantas, Literatūriniai portretai: Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys, Vincas Kudirka, parengė Ilona Čiužauskaitė, (Skaitinių serija, 24), Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 273 p.
• Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarytoja ir redaktorė Reda Pabarčienė, Vilnius: LLTI, 1997. – 458 p.
• Vincas Kudirka, Satyros, parengė Ilona Čiužauskaitė, (Skaitinių serija, 21), Vilnius: Baltos lankos, 1997. – 127 p.
• Kalendorius ukiszkasis nuog użgimima wieszpaties 1861 Metu paprastunju, turenćziun 365 dienas. Paraśzitas par Ł. Iwiński. Metaj 14ti, konsultantė Regina Mikšytė, faksimilinis leidinys, Vilnius: LLTI, 1996. – 66 p.
• Antanas Baranauskas, Dienoraštis, iš lenkų k. vertė ir parengė Regina Mikšytė, (Skaitinių serija, 11), Vilnius: Baltos lankos, 1996. – 112 p.

• Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, t. 1, parengė Birutė Vanagienė, įžangos straipsnį parašė Vytautas Merkys, (Lituanistinė biblioteka), Vilnius: Vaga, LLTI, 1995. – 664 p.

• Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, t. 2, parengė Birutė Vanagienė, baigiamąjį straipsnį parašė Roma Bončkutė ir Giedrius Subačius, (Lituanistinė biblioteka), Vilnius: Vaga, LLTI, 1995. – 464 p.
• Laurynas Ivinskis, Raštai, sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Regina Mikšytė, (Lituanistinė biblioteka), Vilnius: Vaga, LLTI, 1995. – 592 p.
• Antanas Baranauskas, Rinktinė: Poezija, giesmės, dienoraštis, laiškai, parengė, įžanginį straipsnį ir paaiškinimus parašė Regina Mikšytė, Vilnius: Baltos lankos, 1994. – 384 p.
 
MONOGRAFIJOS, STUDIJOS
 
•  Kristina Sakalavičiūtė, Konstantinas Balmontas ir Lietuva: Poezijos vertimų studijos: Monografija, Vilnius: LLTI, 2011. – 608 p.
• Jonas Šlekys, Jonas Žilius: Biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys, Vilnius: LLTI, 2011. – 424 p.
• Eligijus Daugnora, XX amžiaus lietuvių religinė drama, Vilnius: LLTI, 2009. – 192 p.
• Mikas Vaicekauskas, Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija: Studija ir publikacija, Su Vytauto Vanago pratarme,(Lietuvių tekstologijos studijos, II), Vilnius: LLTI, 2009. – 172 p.
• Daiva Krištopaitienė, Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos, (Lietuvių tekstologijos studijos, I), Vilnius: LLTI, 2007. – 296 p.
• Rimantas Glinskis, XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: Tarp literatūros ir dokumento, (Naujosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2006. – 186 p.
• Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės: Monografija, (Senosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2005. – 263 p.
• Ilona Čiužauskaitė, Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška, (Naujosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2001. – 138 p.
• Vytautas Vanagas, Dionizas Poška, (Senosios literatūros studijos), Vilnius: Pradai, LLTI, 1994. – 176 p.
• Regina Mikšytė, Antanas Baranauskas: Monografija, Vilnius: Vaga, LLTI, 1993. – 296 p.
 
KITI LEIDINIAI
 
• Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas, Vilnius: LLTI, 2001. – 902 p. (Autoriai: Eligijus Daugnora, Vita Gaigalaitė, Juozas Girdzijauskas, Algis Kalėda, Regina Mikšytė, Reda Pabarčienė, Gražina Pranckietytė, Rita Repšienė, Irena Skurdenienė, Paulius Subačius, Jonas Šlekys, Vanda Zaborskaitė, Janina Žėkaitė, Audronė Žentelytė).
• Lietuvių literatūros enciklopedija, redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 2001. – 564 p.
• Wacław Urban, Sigitas Lūžys, Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XVI / Lietuvių Krokuva XIV–XVI amžiais, iš lotynų k. vertė Asta Vaškelienė, Vilnius: LLTI, 1999. – 346 p.
• Vytautas Kubilius, Algis Samulionis, Vytautas Vanagas, Albertas Zalatorius, Lithuanian Literature, edited by Vytautas Kubilius, translated by Rita Dapkutė, Diana Bartkutė, Vilnius: Vaga, Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 1997. – 551 p.
• Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: Straipsniai ir dokumentai, parengė Regina Mikšytė, Vilnius: LLTI, 1997. – 96 p.
 Vytautas Vanagas, Lietuvių rašytojų sąvadas, redaktorius Vytautas Rakauskas, Vilnius: LRS leidykla, LLTI, 1996. – 652 p.
• Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys, sudarė Laima Arnatkevičiūtė, J. Barkauskaitė, Rūta Brūzgienė, Rimantas Glinskis, Vytautas Kubilius, Algis Samulionis, Dalia Satkauskytė, Gytis Vaškelis ir kt., redagavo Vytautas Kubilius, Ričardas Pakalniškis, Vilnius: LMA, LLTI, Vaga, 1991. – 586 p.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt