LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Mikas Vaicekauskas
Humanitarinių mokslų daktaras
Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas mikas
 
Institute dirba nuo 1994 metų. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės
Moksliniai interesai: XVIII–XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, knygotyra, bibliografija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos, studijos
 
1. Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės (Senosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2005. – 263 p.

   Rec.: Birutė Kabašinskaitė, „Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės, Vilnius: LLTI, 2005, 261 p. ISBN 9955-698-13-6“, in: Archivum Lithuanicum, 2006, t. 8, p. 365–372; [Sigitas Narbutas], S. N., „Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės: Monografija, redaktorė Donata Linčiuvienė, dailininkas Rokas Gelažius, maketuotoja Gražina Kazlauskienė, (Senosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2005, 261 p.: iliustr.“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21, sudarė ir parengė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2006, p. 381.

 
2. Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija: Studija ir publikacija, Su Vytauto Vanago pratarme, (ser. Lietuvių tekstologijos studijos, II), serijos redakcinė kolegija Ilona Čiužauskaitė, Loreta Jakonytė, Jurgita Ūsaitytė, Mikas Vaicekauskas (vyr. redaktorius), Vilnius: LLTI, 2009, 172 p., iliustr.
      Rec.: Vaida Jankauskaitė, „Motiejaus Valančiaus rankraštinio paveldo likimo peripetijos“, in: Knygotyra, 2011, t. 56, p. 301–307; Jūratė Levina, „Mikas Vaicekauskas. Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija. Vilnius: LLTI, 2009, 170 pp. ISBN 9786094250163“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 9: Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, edited by Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 285–287; Aistė Kučinskienė, „Mikas Vaicekauskas, Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje. 1911–1914 metų istorija, Studija ir publikacija su Vytauto Vanago pratarme, Vilnius: LLTI, 2009, 170 p. ISBN 978-609-425-016-3“, in: Archivum Lithuanicum, 2012, t. 14, p. 365–372.
 
 
Sudarytos ir parengtos knygos
 
1. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, atsakingasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 4), Vilnius: LLTI, 1996. – 391 p.
2. Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, redaktorius Juozas Karaciejus, Vilnius: LLTI, 1998. – xxx + 664 p.
3. Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Aidai, 2001. – 528 p.
4. Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 11), Vilnius: LLTI, 2002. – 458 p.
    Rec.: Vytautas Ališauskas, „Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, sud. ir par. Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, 458 p. (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 11)“, in: Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 17.
5. Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė, įvadą parašė Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: LLTI, 2008, 550 p.
6. Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai: Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos, sudarytojas Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, 160 p., iliustr.
    Rec.: Tomas Vaiseta, „lrytas.lt biblioteka: 225. „Ūkas: knygų balsai, aidai ir atgarsiai“, in: http://www.lrytas.lt/-12846399501283831955-lrytas-lt-biblioteka-225-%C5%ABkas-knyg%C5%B3-balsai-aidai-ir-atgarsiai.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss, (2010-09-16); Emilija Visockaitė, „Skaitymo ūkai“, in: Šiaurės Atėnai, 2010-10-15, Nr. 39 (1009), p. 8; Gintarė Adomaitytė, „Apie „Ūką“ ir literatūros rūką“, in: Literatūra ir menas, 2010-11-12, Nr. 42 (3306), p. 5.
7. Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011, 238 p., iliustr.
8. Kristijonas Donelaitis, Metai:Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), Leidymas antras, papyldytas ir pataisytas = Издание второе, дополненное и исправленное, aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2012, 244 p., iliustr.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. „Niagayłek bałsa śirdies“: Bažnytinių giesmių vertinimai iki XVIII a., in: Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 5, p. 383–390.
2. Prieškalbė Jonui Palioniui, arba Mykolo Olševskio apologija, in: Naujasis Židinys–Aidai, 1996, Nr. 4, p. 205–209.
3. Pranciškus Šrubauskis: asmenybė ir „Balsas širdies“, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, 1996, t. 10, p. 183–188.
4. Mirties samprata XVII–XVIII a. katalikiškose giesmėse, in: Lituanistica, 1998, Nr. 2 (34), p. 114–119.
5. Lietuvių bažnytinės giesmės: XVI–XVIII amžiai, in: Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, Vilnius: LLTI, 1998, p. iii–xv. (Kartu su D. Pociūte-Abukevičiene.)
 6. Hymns in Lithuania: 16th–18th century, in: Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, Vilnius: LLTI, 1998, p. xvi–xxviii. (Kartu su D. Pociūte-Abukevičiene.)
7. Kelios pastabos apie senuosius raštus, arba Vėl Olševskis, in: Knygų aidai, 1999, Nr. 2, p. 15–18.
8. Giesmės, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 166–182.
9. Valančius ir Olševskis, arba Niekur nedingęs rankraštis, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 1/2, p. 5–10.
10. Valančius ir Olševskis II, arba Tikslinimai ir kiti rankraščiai. „Bromos atvertos ing viečnastį“ 250-osioms išleidimo metinėms, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 4, p. 10–18.
11. Knyginės smulkmenos: Apie nežinomą ne Valančiaus 1873 m. spaudinį, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 23–24.
12. Lietuviškų katalikiškų XVII–XVIII amžiaus giesmių anonimiškumas: probleminiai svarstymai, in: Archivum Lithuanicum, 2004, t. 6, p. 131–146.
13. Vienos minties pėdsakais: Jurgio Lebedžio požiūris į XVII a. antros pusės–XVIII a. katalikiškąją lietuvių literatūrą, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: LLTI, 2004, p. 34–44.
14. Paskutinė Valančiaus knyga, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 266–294.
15. Motiejaus Valančiaus draudimas perspausdinti Bromą (1864), in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 177–205.
16. Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII–XIX a., in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus arkivyskupijos kurija, 2006, p. 85–112.
17. Pieśni, in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 494–512.
18. Deginti ar dar kartą spausdinti? XVIII–XIX a. lietuvių bestselerio likimas, in: Kultūros barai, 2007, Nr. 12, p. 75–78.
19. Sumanymas išleisti Motiejaus Valančiaus Bromą atidarytą ing viečnastį 1904 m., in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 114–135.
20. To Burn or To Republish? The Fate of the 18th–19th century Lithuanian Bestseller, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship, vol. 7: Textual Scholarship and the Canon, edited by Hans Walter Gabler, Peter Robinson and Paulius V. Subačius, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2008, p. 9–21.
21. Antano Baranausko Biblijos vertimo rankraščiai, in: Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė, įvadą parašė Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: LLTI, 2008, p. xviii–xlii.
22. Lietuviška rankraštinė knyga spaudos draudimo laikotarpiu, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, Nr. 1–2, p. 20–28.
23. Slapyvardžių identifikavimo klausimu (Dar kartą dėl Virga Ferrea slapyvardžio), in: Knygotyra, 2009, t. 53, p. 217–222.
24. Knyginės smulkmenos II. Apie vieną Serafino Lauryno Kušeliausko knygą, in: Knygų aidai, 2009, Nr. 2, p. 14–15.
25. Dangiškieji gydytojai: XIX amžiaus pabaigos barokiniai lietuvių didaktai (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas), in: Dailės istorijos studijos, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 228–258.
26. Nežinoma Motiejaus Valančiaus hagiografija: Žyvatų šventųjų antroji dalis (1864) ir Darbai šventųjų (1874–1875), in: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 5, p. 317–327.
27. Motiejaus Valančiaus Žyvatų šventųjų antrojoje dalyje (1864) surašytas palaimintojo Juozapato gyvenimas, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai: Straipsnių rinkinys, sudarytoja Jolita Liškevičienė, (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 60), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 149–168.
28. Nežinomos rankraštinės Motiejaus Valančiaus giesmės apie šventuosius (šv. Joną Krikštytoją, šv. Paulių, šv. Benediktą, šv. Baltramiejų, šv. Agotą), in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. XXXV, p. 213–274.
29. Pieśni, in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, wydanie II, opracowanie Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila, przekład Paweł Bukowiec, Beata Kalęba, Beata Piasecka, konsultacja Rafał Witkowski, Kraków: Uniwersitas, 2011,p. 494–512. 
30. Lithuanian Handwritten Books in the Period of the Ban on the Lithuanian Press (1864–1904), in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 8: Private: do (not) enter: Personal Writings and Textual Scholarship, edited by João Dionísio, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 57–73.
31. Lithuanian Book Factory in the Second Half of the Nineteenth Century: Translation, Compilation, Plagiarism or Creative Work?, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 9: Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, edited by Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 133–147.
 

Publikacijos 

 

1. Recenzijų archyvas: Jono Biliūno knygos ir raštai, [publikacija: Aleksandras Dambrauskas, „Jono Biliūno „Įvairūs apsakymėliai“ (1906)“; Liudas Gira, „Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ (1908)“; J. Grajauskas, „Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ (1908)“; Aleksandras Dambrauskas, „Jono Biliūno „Raštai“ (1913)“; Zigmas Angarietis, „Jono Biliūno „Raštai“ (1913)“; Bernardas Brazdžionis, „Jono Biliūno „Raštai“ (1937)“; Kostas Korsakas, „Jono Biliūno „Raštai“ (1937)“; Ant. Gaubaitė, „Jono Biliūno „Raštai“ (1937)“], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 2, p. 40–48.

2. Recenzijų archyvas: Antano Vaičiulaičio „Valentina“, [publikacija: Vincas Maciūnas, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““; Juozas Ambrazevičius, „„Valentina“, arba Naujosios Lietuvos dvasia“; Juozas Domeika, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““; Mykolas Linkevičius, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““; M. Jančytė, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““; Liudas Dambrauskas, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““; F. Ramūnas, „Antano Vaičiulaičio „Valentina““], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 31–40.

3. Recenzijų archyvas: Bernardo Brazdžionio „Ženklai ir stebuklai“, [publikacija: Antanas Vaičiulaitis, „Bernardo Brazdžionio „Ženklai ir stebuklai““; Aleksys Churginas, „Bernardo Brazdžionio „Ženklai ir stebuklai““; Vytautas Bičiūnas, „Bernardo Brazdžionio „Ženklai ir stebuklai““; Mykolas Linkevičius, „Tikinčio poeto ženklai ir stebuklai“; Antanas Miškinis, „Bernardo Brazdžionio „Ženklai ir stebuklai““; Danas Pumputis, „Biblijos parafrazavimas“; Jonas Kossu-Aleksandravičius, „Pranašo lūpomis“], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 4, p. 27–40.

4. Recenzijų archyvas: Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos“, [publikacija: Halina Korsakienė, „Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos““; M. Jančytė, „Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos““; Antanas Jasiūnas, „Valstybinę premiją laimėjęs romanas“; Julius Būtėnas, „Romanas apie brolių Domeikų bylą“; Jonas Kauneckis, „Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos““; Leonardas Dambrauskas, „Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos““; Alfonsas Keliuotis, „Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos““], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 5, p. 28–40.

5. Recenzijų archyvas: Petro Cvirkos „Meisteris ir sūnūs“, parengė Mikas Vaicekauskas, [publikacija: Antanas Vaičiulaitis, „Petro Cvirkos „Meisteris ir sūnūs““; Benediktas Babrauskas, „Meisterių Lietuva“; Bronius Pranskus-Žalionis, „Petro Cvirkos „Meisteris ir sūnūs““; Martynas Stonys, „Petro Cvirkos „Meisteris ir sūnūs““; Antanas Vengris, „Petro Cvirkos „Meisteris ir sūnūs““], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 2, p. 29–40.

6. Recenzijų archyvas: Juozo Paukštelio „Kaimynai“, parengė Mikas Vaicekauskas, [publikacija: Viktoras Katilius, „Juozo Paukštelio „Kaimynai“ (1939)“; Pranas Gailiūnas, „Juozo Paukštelio „Kaimynai“ (1939)“; Petronėlė Orintaitė, „Juozo Paukštelio „Kaimynai“ (1939)“; E. Butkutė, „„Kaimynai“ (1956)“; Jokūbas Josadė, „Elegija apie žuvusią meilę“], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 3, p. 28–40.

7. Recenzijų archyvas: Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė“, parengė Mikas Vaicekauskas, [publikacija: Zigmantas Jakaitis, „Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė““; Pr. Dumbrava, „Grįžkite į žemę“; Aleksas Maginskas, „Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė““; Romantikas, „Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė““; Petras Navardaitis, „Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė““; Benediktas Labenskas, „Vinco Mykolaičio-Putino „Krizė““], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 4, p. 33–40.

 

Bibliografijos

 

1. Marcelino Ročkos bibliografija, in: Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 11), Vilnius: LLTI, 2002, p. 433–437.

2. „Knygų aidai“ 1999–2003 m., in: Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 27–40.

3. Vytauto Vanago bibliografija (1958–2005), sudarė Jonas Šlekys ir Mikas Vaicekauskas, in: Senosios raštijos profiliai, sudarė ir parengė Sigitas Narbutas, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 327–396.

4. Vytautas Vanagas: Bibliografija, 1958–2004, sudarė Jonas Šlekys, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: LLTI, Tekstologijos skyrius, 2005. – 35 p.

5. Albino Jovaišo bibliografija (1959–2006), sudarė Dovilė Keršienė ir Mikas Vaicekauskas, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 22, sudarė ir parengė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2006, p. 69–118.

 

Metodiniai nurodymai

 

1. Mokslinio leidinio rengimas: Rekomendacijos rengėjams ir redaktoriams, parengė Mikas Vaicekauskas, in: Istorijos rašymo horizontai (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 389–399.

2. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo žurnalų Senoji Lietuvos literatūra ir Colloquia publikacijų rengimo principai, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 22, Vilnius: LLTI, 2006, p. 325–336. (Kartu su L. Jakonyte ir K. Mačiulyte.)

3. „Acta Academiae Artium Vilnensis“ (AAAV) publikacijų rengimo principai, parengė Algė Andriulytė ir Mikas Vaicekauskas, prieiga per internetą: http://leidykla.vda.lt/download//publikaciju_rengimo_principai.pdf

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt