LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  TEKSTOLOGIJOS SKYRIUS
Manfredas Žvirgždas

Humanitarinių mokslų daktaras

Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: manfredasz@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-3527-4971 

 

Moksliniai interesai: XX a. pirmos pusės ir vidurio lietuvių literatūra, tarpukario laikotarpio ir lietuvių išeivijos (egzodo) literatūra bei literatūros kritika, tekstologiniai išeivijos literatūrinio palikimo tyrimai.

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (1995–2001)

 

Apginta disertacija

„Šviesa ir tamsa Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje: vizualumo aspektas“ (Vilniaus universitetas, 2006)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas (nuo 2007)

 

Mokslinių tarybų ir asociacijų narys

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos tarybos narys (nuo 2015)

 

Mokslinių ir kitų draugijų narys

Association of Advanced Baltic Studies narys (2013–2017)

 

Stažuotės ir dėstymas

 1. 2011-10 stažuotė Amerikos lietuvių kultūros archyve (Putnamas, Konektikuto valst., JAV)
 2. 2013-10 paskaitų ciklas Vašingtono universiteto Skandinavistikos studijų departamente (Sietlas, Vašingtono valst., JAV)
 3. 2017-10 paskaitų ciklas Masaryko universiteto Lingvistikos ir baltistikos studijų departamente (Brno, Čekija)
 4. 2019-09 paskaitų ciklas Helsinkio universiteto šiuolaikinių kalbų departamente (Suomija)

 

Vadovavimas disertacijoms

Jūratė Jasaitytė, „Rainerio Marijos Rilke‘s kūrybos recepcija lietuvių poezijoje“. Rengiama (Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jungtinė doktorantūra).

 

Redakcinių kolegijų narys

„Acta litteraria comparativa“ (2014–2017)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, studijos

 1. Regimybės atspindžiai: Vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 307 p. ISBN 978-609-425-013-2.

Rec.: Teksto slėpiniai, 2010, Nr. 13, p. 190–194 (Dainius Vaitiekūnas); Inter-studia humanitatis, 2010, Nr. 10, p. 142–150 (Ernesta Juknytė).

 1. Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis: Kolektyvinė monografija, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 775 p. ISBN 978-609-425-251-8.

Rec.: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, Nr. 8, p. 68–69 (Roma Bončkutė).

 

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

 1. Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis: Kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga, sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, 268 p. ISBN 978-609-425-033-0.
 2. Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, įvado autorius ir parengėjas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, 247 p. ISBN 978-609-425-079-8.
 3. Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai: Straipsnių rinkinys, sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 329 p., ISBN 978-609-425-132-0.
 4. Vytautas Mačernis, Man patiko tik vandenys gilūs, sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 324 p. ISBN 978-609-425-136-8.
 5. Alfonsas Nyka-Niliūnas, Skausmo gramatika, sudarytojas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 250 p. ISBN 978-609-425-188-7.
 6. Henrikas Nagys, Pasakų sakalas, sudarytojas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 240 p. ISBN 978-609-425-278-5.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Kūrybos ir jos suvokimo tema Jono Aisčio eilėraščiuose, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 11–12, p. 553–560. ISSN 1392-6845. 
 2. Atspindžių legendos: Veidrodis ir langas Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 6, p. 326–331. ISSN 1392-6845. 
 3. Pakeliui į elegantiškas šventyklas: Magiškoji Antano Vaičiulaičio proza, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2002, Nr. 11–12, p. 520–526. ISSN 1392-6845. 
 4. Lango figūra Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2002, t. 2, Nr. 3, p. 80–86. ISSN 1822-7805.
 5. Dekonstrukcijos samprata ir ją apibrėžiančios kategorijos Jacques’o Derrida straipsniuose, in: Žmogus ir žodis, 2002, t. 2, Nr. 4, p. 103–110. ISSN 1822-7805.
 6. Dailės citatos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2003, t. 2, Nr. 5, p. 59–67. ISSN 1822-7805.
 7. Dailės temų atgarsiai ir parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2004, Nr. 7–8, p. 321–326. ISSN 1392-6845. 
 8. Dailės temų parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka: Tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, sudarytojos Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Žydronė Kolevinskienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004, p. 86–94. ISBN 9955-568-12-7.
 9. Dailės ir poezijos susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštyje „Išsivadavimo naktis“, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2004, Nr. 7, p. 18–37. ISSN 1648-6390.
 10. Vertybių dekonstrukcija žalios spalvos fone: (Polemika dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano „Žali“), in: Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2: Vertybių raiška literatūroje: Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojai Stasys Skrodenis, Vytautas Martinkus, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005, p. 251–260. ISBN 9955-516-98-4.
 11. Šešėlio semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Lituanistica, 2005, Nr. 3 (63), p. 79–87. ISSN 0235-716X. 
 12. Dailės problematika Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinyje „Balandžio vigilija“, in: Literatūros ir kitų menų sąveika: Straipsnių rinkinys, parengė Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 172–183. ISBN 9955-698-02-0.
 13. Nakties semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2007, Nr. 10, p. 57–72. ISSN 1648-6390.
 14. Aukštas skliautas ir griuvėsiai slėnyje: dangaus semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2008, Nr. 11, p. 47–62. ISSN 1648-6390.
 15. Tarp filosofijos ir poezijos: regimybės pavidalai Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščiuose, in: Žmogus ir žodis, 2009, t. 11, Nr. 2, p. 60–67. ISSN 1822-7805.
 16. Vakarietiškojo modernizmo „vaizdų epochos“ ženklai: stebinti akis Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje: lyginamieji aspektai, sudarė Vytautas Martinkus, Reda Pabarčienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 104–124. ISBN 978-9955-20-476-3.
 17. Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio vizualinės poetikos bruožai, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, Nr. 12, p. 467–472. ISSN 1392-6845. 
 18. Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio pasaulėvaizdžio kontūrai, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis, sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 119–140. ISBN 978-609-425-033-0.
 19. Medis Henriko Nagio poezijos peizaže, in: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2011, t. 13, p. 172–183. ISSN 1822-7309. 
 20. Henriko Nagio kultūriniai herojai egzilinėje kelionėje, in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2011, Nr. 2 (12), p. 110–118. ISSN 2351-6461. 
 21. Šiaurės mitas Henriko Nagio poezijoje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2011, Nr. 14, p. 116–131. ISSN 1648-6390.
 22. Adomo Jakšto figūra Alfonso Nykos-Niliūno dienoraštyje: tarp estetinės ortodoksijos ir modernizmo, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. 35, p. 173–182. ISSN 1392-0502. 
 23. „Laisvo žodžio dviašmenis kardas“ Henriko Nagio redaguotame savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva (1968–1970 m.), in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2012, Nr. 2 (14), p. 82–89. ISSN 2351-6461. 
 24. Po Maironio ženklu, in: Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, įvado autorius ir parengėjas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 7–56. ISBN 978-609-425-079-8.
 25. Karo patirtys ir refleksijos Henriko Nagio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2013, t. 15, Nr. 2, p. 52–62. ISSN 1822-7805.
 26. Žemininkų laiškai neoromantikams: epistolinio etiketo bruožai, in: Acta litteraria comparativa, 2014, Nr. 7, p. 130–146. ISSN 1822-5608. 
 27. Kiekvienas prisilietimas prie Antikos gimdo Renesansą, in: Vytautas Mačernis, Man patiko tik vandenys gilūs, sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 6–27. ISBN 978-609-425-136-8.
 28. Henrikas Nagys as a Mediator of Lithuanian and Latvian Poetical Traditions, in: Interlitteraria, 2015, t. 20 (1), p. 94–114. ISSN 1406-0701. 
 29. Maironio poezijos „patiltė“ – politinės satyros, in: Acta litteraria comparativa, 2016–2017, Nr. 8: Kultūrų tiltai ir patiltės, p. 30–45. ISSN 1822-5608. 
 30. „Aš gyvenu rūsčiam nesugrįžimo labirinte...“, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas, Skausmo gramatika, sudarytojas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 7–22. ISBN 978-609-425-188-7.
 31. Die Winde und Stürme der Avantgarde: Eine Literatur auf der Suche, in: Forsetzung folgt: Im Zuge der Moderne: Ein Jahrhundert Litauen 1918–2018, Herausgeber Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepetys, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2017, p. 108–121. ISBN 978-609-8015-54-6.
 32. Maironio politinės pasaulėžiūros raiška ankstyvuoju tautinio sąjūdžio laikotarpiu, in: Žmogus ir žodis: Literatūrologija, 2017, t. 19, Nr. 2, p. 16–32. ISSN 1392-8600.
 33. Discovering Distant Neighbours: Scandinavian Images in Lithuanian Poetry, in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, edited by Laura Laurušaitė, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 214–231. ISBN 978-1-5275-1102-6.
 34. Henriko Nagio dialogai su lietuvių egzodo poetų „Nužemintųjų generacija“, in: Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 151–165. ISSN 1392-0588. 
 35. Avangardo vėjai ir vėtros: literatūros paieškos, in: Pasakojimas tęsiasi: Modernizacijos traukinyje. Lietuvos šimtmetis 1918–2018, sudarytojai Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepetys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 94–107. ISBN 978-609-447-292-3.
 36. Maironis ir politika: poetas, įsipareigojęs visuomenei, in: Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis: Kolektyvinė monografija, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 549–623. ISBN 978-609-425-251-8.
 37. Maironis among the Founders of Independent State: A Poet in the Political Conferences, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: Rakstu krājums / Conference Proceedings, 2019, t. 24, p. 34–49. ISSN 2500-9508. 
 38. Ethnolinguistic Nationalism and Other Political Contexts of Maironis, in: Interlitteraria, 2019, t. 24/2: Global Contexts, National Literatures. Miscellanea, p. 436–449. ISSN 1406-0701. 
 39. Iš sakalo skrydžio, in: Henrikas Nagys, Pasakų sakalas, sudarytojas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 7–47. ISBN 978-609-425-278-5.

 

Svarbesnės knygų recenzijos

 1. Išliekančios poezijos prasmės, [rec.: Rita Tūtlytė, Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, Vilnius: Gimtasis žodis, 2006], in: Knygų aidai, 2006, Nr. 2, p. 22–25. ISSN 1392-6845.
 2. Poetikos panorama, [rec.: Gérard Dessons, Poetikos įvadas: Literatūros teorijų apžvalga, iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Keršytė, Jūratė Žalgaitė Kaya, Vilnius: Baltos lankos, 2005], in: Knygų aidai, 2006, Nr. 3, p. 25–28. ISSN 1392-6845.
 3. Vienišų pasaulių kontrapunktai, [rec.: Mindaugas Kvietkauskas, Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas, 1904–1915, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007], in: Knygų aidai, 2007, Nr. 2, p. 16–18. ISSN 1392-6845.
 4. Tai pati audringoji vienatvė..., [rec.: Eugenija Vaitkevičiūtė, Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas: Monografija, Kaunas: Naujasis lankas, 2007], in: Metai, 2008, Nr. 4, p. 147–151. ISSN 0134-3211.
 5. Rūmo šešėlyje, [rec.: Laimantas Jonušys, Rūmas virš bedugnės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 3, p. 19–23. ISSN 1392-6845.
 6. Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai..., [rec.: Silvestras Gaižiūnas (sud.), Henriko Radausko laiškai Ivarui Ivaskui, Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2011], in: Colloquia, 2011, Nr. 26, p. 197–205. ISSN 1822-3737. 
 7. Baltiškoji nostalgija, [rec.: Laura Laurušaitė, Tarp nostalgijos ir mimikrijos: Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015], in: Knygų aidai, 2015, Nr. 2, p. 38–40. ISSN 1392-6845.
 8. Baltiškojo geno laboratorija, [rec.: Laura Laurušaitė, Tarp nostalgijos ir mimikrijos: Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015], in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2015, Nr. 1 (19), p. 163–167. ISSN 2351-6461. 
 9. Dvasinio penicilino dozė, [rec.: Kazys Bradūnas, Kertinė paraštė: Kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė, sudarė Gediminas Mikelaitis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017], in: Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 4, p. 75–77. ISSN 1392-6845. 

 

Neįtraukta

Mažiau reikšmingos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos.

 

Svarbesni pranešimai konferencijose

 1. Henrikas Nagys ir Alfonsas Nyka-Niliūnas: kūrybiškas dialogas ir polemika, in: Alfonso Nykos-Niliūno fenomenas: poetas ir jo pasaulis: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009-11-05.
 2. Henrikas prieš Henriką: Nagio ir Radausko polemika, in: Henrikas Radauskas literatūrinių ir kultūrinių ryšių kontekste: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010-06-17.
 3. A. Jakštas ir A. Nyka-Niliūnas: tarp estetinės ortodoksijos ir modernizmo, in: A. Jakštas ir kritinės minties horizontai: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010-11-05.
 4. Klajūnas, Robinzonas ir Charonas – kultūriniai herojai Henriko Nagio poezijoje, in: Egzilinė tapatybė literatūroje: Tarpdalykinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centras, 2011-04-08.
 5. Medis Henriko Nagio poezijos peizaže, in: Medis kultūroje: Tarptautinė mokslinė konferencija, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2011-05-12.
 6. Šiaurės mitas Henriko Nagio poezijoje, in: Baltijos regiono lyginamieji literatūros tyrimai: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2011-12-02.
 7. „Laisvo žodžio dviašmenis kardas“ Henriko Nagio redaguotame savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva, in: Lietuvių tapatumo kaita egzilio kultūroje: Tarpdalykinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, 2012-04-27.
 8. Karo refleksijos Henriko Nagio poezijoje, in: Karo patirtys literatūroje ir mene: Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Birutės Pūkelevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013-12-06.
 9. Encountering with the Northern and Nordic Concepts: Scandinavian Intertexts in Lithuanian Poetry, in: SASS&AABS Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies, New Haven, CT (JAV): Yale University, 2014-03-13–15.
 10. Žemininkų laiškai neoromantikams: Egzodo epistoliarinio etiketo bruožai, in: Laiškas literatūroje ir kultūroje: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014-09-26–27.
 11. Henrikas Nagys as the Mediator between Lithuanian and Latvian Poetry, in: The Changing Baltics: Cultures within a Culture: The 10th International Coference of Baltic Literary Scholars, Ryga: Eiropas Savienības māja, 2014-09-29–30.
 12. Correlations of the Northern/Nordic Symbolism and Stereotypes in Lithuanian Poetry, in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature: International Scientific Conference, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015-02-6–7.
 13. Alės Rūtos kūryba modernistinės orientacijos kritikų taikiklyje, in: Tarp tėviškės ir ilgesio: Mokslinė konferencija, skirta paminėti 100-ąsias rašytojos Alės Rūtos gimimo metines, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2015-11-06.
 14. Maironio poezijos „patiltė“ – politinės satyros, in: Kultūrų tiltai ir patiltės: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016-09-23–24.
 15. Magiškojo realizmo paieškos Antano Vaičiulaičio prozoje, in: XXI amžiaus novelistikos kontūrai: Nacionalinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016-12-01.
 16. Ethnolinguist Nationalism and Other Political Contexts of Maironis, in: Global Contexts, National Literatures: The 11th International Conference of Baltic Literary Scholars, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017-10-26–27.
 17. Henriko Nagio dialogai su egzodo augintinių karta, in: Nužemintųjų generacijos kodai: Mokslinė konferencija, skirta A. Mackaus ir L. Sutemos jubiliejams paminėti, Kaunas: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 2017-11-24.
 18. Konservatyvus poetas revoliucijų laikais: Maironio socialinis kriticizmas ir socializmo kritika, in: Vakarykščio pasaulio atgarsiai: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija, Palanga-Vilnius: Palangos gintaro muziejus, Vilniaus paveikslų galerija, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija, 2017-12-5–8.
 19. Maironis tarp nepriklausomos valstybės kūrėjų: poetas politinėse konferencijose, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: 24. starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja: Liepājas Universitāte, 2018-03-15–16.
 20. „Literatūros lankų“ kolizijos ir kompromisai Juozo Girniaus ir Alfonso Nykos-Niliūno korespondencijoje, in: Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai: Tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, 2018-09-28.
 21. Latvija Maironio poezijos žemėlapyje, in: Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai: Tarptautinis baltistų seminaras, Tartu: Hotell London, 2018-10-18–20.
 22. Social Views of Maironis and His Vision of Christian Democracy after the 1905 Revolution, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: 25. starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja: Liepājas Universitāte, 2019-03-14–15.
 23. Lietuvių enciklopedijos rūpesčiai Alfonso Nykos-Niliūno ir Juozo Girniaus korespondencijoje, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Bronius Krivickas: likiminiai kartos pasirinkimai: Mokslinė konferencija, Vilnius-Kaunas: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2019-06-13–14.
 24. Epistolary Dialogue as a Form of Vitality in Post-War Lithuanian Exile Culture: The Correspondence of Juozas Girnius and Alfonsas Nyka-Niliūnas, in: Life Writing and History Writing in Contemporary Baltic Cultures: The 12th International Conference of Baltic Literary Scholars, Talin: Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2019-11-14–15.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt