LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  TEKSTOLOGIJOS SKYRIUS
Manfredas Žvirgždas

Humanitarinių mokslų daktaras

Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas manfredaszgmail.com
 
 
Mokslinio darbo kryptys – XX a. pirmosios pusės ir vidurio lietuvių literatūros tyrinėjimai, lietuvių išeivijos (egzodo) literatūra, tekstologiniai išeivijos literatūrinio palikimo tyrimai. Rašo knygų recenzijas, kuriose aptaria naujas tendencijas lietuvių literatūroje. Vadovauja ilgalaikei institucinei mokslinių tyrimų programai „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“.
Moksliniai interesai: poezijos interpretavimas; semiotika; literatūros ir kitų menų sąveika; teksto ir konteksto ryšiai; vizualumo raiška poezijos semantikoje; tekstologinės išeivijos literatūrinio palikimo problemos.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, Vilnius: LLTI, 2009. – 307 p.
  
Moksliniai straipsniai
 
1. Kūrybos ir jos suvokimo tema Jono Aisčio eilėraščiuose, in: Naujasis ŽidinysAidai, 2000, Nr. 11/12, p.  553–560.
2. Atspindžių legendos. Veidrodis ir langas Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje,  in: Naujasis ŽidinysAidai, 2001, Nr. 6, p.  326–331.
3. Pakeliui į elegantiškas šventyklas. Magiškoji Antano Vaičiulaičio proza, in: Naujasis Židinys–Aidai, 2002, Nr. 11/12, p. 520–526.
4. Lango figūra Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2002, t. 2, Nr. 3, p.  80–86.
5. Dekonstrukcijos samprata ir ją apibrėžiančios kategorijos Jacques’o Derrida straipsniuose, in: Žmogus ir žodis, 2002, t. 2, Nr. 4, p.  103–110.
6. Dailės citatos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2003, t. 2, Nr. 5, p. 59–67.
7. Dailės temų atgarsiai ir parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Naujasis ŽidinysAidai, 2004, Nr. 7–8, p.  321–326.
8. Dailės temų parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka:  Tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius: VPU leidykla, 2004, p. 86–94.
9. Dailės ir poezijos susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštyje Išsivadavimo naktis, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2004, Nr. 7, p. 18–37.
10. Vertybių dekonstrukcija žalios spalvos fone: (Polemika dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano Žali), in: Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2: Vertybių raiška literatūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2005, p.  251–260.
11. Šešėlio semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in:  Lituanistica, 2005, Nr. 3 (63), p.  79–87.
12. Dailės problematika Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinyje „Balandžio vigilija“, in: Literatūros ir kitų menų sąveika: Straipsnių rinkinys, Vilnius: LLTI, 2005, p.  172–183.
13. Nakties semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2007, Nr. 10, p.  57–72.
14. Aukštas skliautas ir griuvėsiai slėnyje: dangaus semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai,  2008, Nr. 11, p. 47–62.
15. Tarp filosofijos ir poezijos: regimybės pavidalai Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščiuose, in: Žmogus ir žodis, t. 11, Nr. 2, 2009, p. 60–67.
16. Vakarietiškojo modernizmo „vaizdų epochos“ ženklai: stebinti akis Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje: lyginamieji aspektai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 104-124.
17.  Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio pasaulėvaizdžio kontūrai, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis, Vilnius: LLTI, 2010, p. 119-140.
18. Medis Henriko Nagio poezijos peizaže, in: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, Mokslo darbai, t. 13, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011, p. 172-183.
19. Henriko Nagio kultūriniai herojai egzilinėje kelionėje, in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas, 2011, Nr. 2 (12), p. 110-118.
20. Šiaurės mitas Henriko Nagio poezijoje, in: Teksto slėpiniai, Nr. 14, 2011, p. 116-131.
21. Adomo Jakšto figūra Alfonso Nykos-Niliūno dienoraštyje: tarp estetinės ortodoksijos ir modernizmo, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 35, Vilnius, 2011, p. 173-182.
22. „Laisvo žodžio dviašmenis kardas“ Henriko Nagio redaguotame savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva (1968-1970 m.), in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2012, Nr. 2 (14), p. 82-89.
23. Po Maironio ženklu, in: Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, Vilnius: LLTI, 2012, p. 7-56.
 
Recenzijos
 
1. Tarp drugelio ir vikšro: [Rec. kn. Céline, L. F., Kelionė į nakties pakraštį, V., 2002], in: Knygų aidai, 2002, Nr. 2, p. 26-29.
2. Link Perigordo: [Rec. kn.: Pound, E., Lustra, 2002], in: Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 18-22.
3. Sustingusios sekundės: [Rec. kn.: Parulskis, S. Trys sekundės dangaus, V., 2002], in: Knygų aidai, 2003, Nr. 1/2, p. 22–25.
4. Klaida uždavinio sąlygoje: [Rec. kn.: Granauskas, R. Duburys, V., 2003], in: Knygų aidai, 2003, Nr. 4, p. 7–9.
5. Vasaros nakties mėnulis virš Nemeikščių: [Rec. kn.: Nyka-Niliūnas, A. Dienoraščio fragmentai, V., 2002], in: Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 17–22.
6. Nelabųjų šmėklos aukštuomenės salone: [Rec. kn.: D‘Aurevilly, B., Šėtoniškosios, V., 2003], in: Literatūra ir menas, 2004 04 30, Nr. 18, p. 7.
7. Kelyje ir pakeliui [Rec. kn.: Kerouac, J., Kelyje, V., 2004], in: Knygų aidai, 2004, Nr. 4, p. 27-29.
8. Stabtelėjimai [Rec. kn.: Meras, I., Stotelė vidukelėj, V., 2004], in: Knygų aidai, 2005, Nr. 1, p. 18-22.
9. Paminklas austrei ir kitiems moliuskams: [Rec. kn.: Turgenev, A., Arkašono mėnuo, V., 2005], in: Knygų aidai, 2005, Nr. 4, p. 20-23.
10.Išliekančios poezijos prasmės: [Rec. kn.: Tūtlytė, R. Išliekanti lyrika, V., 2006], in:   Knygų aidai, 2006, Nr. 2, p. 22–25.
11. Poetikos panorama: [Rec. kn.: Dessons, G. Poetikos įvadas: Literatūros teorijų apžvalga, V., 2005], in: Knygų aidai, 2006, Nr. 3, p. 25–28.
12. Pasakojimas, įžengiantis į veidrodį: [Rec. kn.: Pamuk, O. Juodoji knyga, V., 2005], in: Knygų aidai, 2007, Nr. 1, p. 1–7.
13. Vienišų pasaulių kontrapunktai: [Rec. kn.: Kvietkauskas, M. Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas, 1904–1915, V., 2007], in: Knygų aidai, 2007, Nr. 2, p. 16–18.
14. Sugrįžimas iš paraštės: [Rec. kn.: Kruminas, J. Sugrįžimo laivas, K., 2007], in: Metai, 2008, Nr. 2, p. 142-146.
15. Tai pati audringoji vienatvė...: [Rec. kn.: Vaitkevičiūtė, E. Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas: Monografija, K., 2007], in: Metai, 2008, Nr. 4, p. 147–151.
16. Įbalsintas pavasaris: [Rec. kn.: Poezijos pavasaris 2008, V., 2008], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 4-8.
17. Žaidimai tarp knygų: [Rec. kn.: Mažrimas, A., Žmonės, žaiskime!], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 23-25.
18. Kaukių paradas Mario Vargo Llosos romanuose, in: Knygų aidai, 2008, Nr. 5, p. 13-22.
19. Atminties karoliai ir fosilijos: [Rec. kn.: Sluckaitė-Jurašienė, A., Egziliantės užrašai, V., 2008], in: Literatūra ir menas, Nr. 46, 2008 12 12, p. 4-5.
20. Šviečianti buvimo prasmė: [Rec. kn.: Kalinauskaitė, D., Niekada nežinai, V., 2008], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 1, p. 10-12.
21. Dievas nepalieka mirusiųjų: [Rec. kn.: Kanovičius, G., Šėtono apžavai, V., 2008], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 1, p. 13-15.
22. Rūmo šešėlyje: [Rec. kn.: Jonušys, L., Rūmas virš bedugnės, V., 2009], in: Knygų aidai, 2009, Nr. 3, p. 19–23.
23. Tuštėjantys peizažai: [Rec. kn.: Parulskis, S., Pagyvenusio vyro pagundos, V., 2009], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai. Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, p. 137-140.
24. Vandenys ir veidrodžiai: [Rec. kn.: Toleikytė, I., Garstyčių namas, V., 2009], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai. Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, p. 153-155.
25. Liūnės Sutemos sugrįžimas: [Rec. kn.: Sutema, L., Sugrįžau, V., 2009], in: Knygų aidai, 2010, Nr. 1, p. 14-21.
26. Ties kosmosu palinkus: [Rec. kn.: Papievis, V., Eiti, V., 2011], in: Knygų aidai, 2011, Nr. 2, p. 1-5.
27. Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai...: [Rec. kn.: Gaižiūnas, S., (sud.), Henriko Radausko laiškai Ivarui Ivaskui, V., 2011], in: Colloquia, Nr. 26, 2011, p. 197-205.
28. Autoironijos ir gražbylystės vainikas: [Jakučiūnas, A., Lalagė, V., 2012], in: Knygų aidai, 2012, Nr. 2, p. 12-16.
 
Sudaryti leidiniai
 
1. Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis. Kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga, sudarymas ir redagavimas kartu su Eugenijum Žmuida, Vilnius: LLTI, 2010. – 268 p.
2. Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, įvadas, parengimas, komentarai, Vilnius: LLTI, 2012. – 247 p.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt