LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Manfredas Žvirgždas

Humanitarinių mokslų daktaras

Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas manfredaszgmail.com
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2007 m. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Šviesa ir tamsa Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje: vizualumo aspektas (2006).
 
Mokslinio darbo kryptys – XX a. pirmosios pusės ir vidurio lietuvių literatūros tyrinėjimai, lietuvių išeivijos (egzodo) literatūra, tekstologiniai išeivijos literatūrinio palikimo tyrimai. Rašo knygų recenzijas, kuriose aptaria naujas tendencijas lietuvių literatūroje. Vadovauja ilgalaikei institucinei mokslinių tyrimų programai „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“.
 
Moksliniai interesai: poezijos interpretavimas; semiotika; literatūros ir kitų menų sąveika; teksto ir konteksto ryšiai; vizualumo raiška poezijos semantikoje; tekstologinės išeivijos literatūrinio palikimo problemos.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, Vilnius: LLTI, 2009, 307 p. ISBN 978-609-425-013-2.
 
Moksliniai straipsniai
 

1.    Henrikas Nagys as a Mediator of Lithuanian and Latvian Poetical Traditions, Interlitteraria, Tartu: University of Tartu Press, 2015, vol. 20 (1), p. 94-114.

2.   Žemininkų laiškai neoromantikams: epistolinio etiketo bruožai, Acta literaria comparativa, Nr. 7, 2014–2015, p. 130–146. 

3.     Karo patirtys ir refleksijos Henriko Nagio poezijoje, Žmogus ir žodis, 2013, t. 15, Nr. 2, p. 52-62.

4.    „Laisvo žodžio dviašmenis kardas“ Henriko Nagio redaguotame savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva (1968-1970 m.), Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2012, Nr. 2 (14), p. 82-89.

5.    Adomo Jakšto figūra Alfonso Nykos-Niliūno dienoraštyje: tarp estetinės ortodoksijos ir modernizmo, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 35, 2011, p. 173-182.

6.      Šiaurės mitas Henriko Nagio poezijoje, Teksto slėpiniai, Nr. 14, 2011, p. 116-131.

7.      Henriko Nagio kultūriniai herojai egzilinėje kelionėje, Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2011, Nr. 2 (12), p. 110-118. 

8.      Medis Henriko Nagio poezijos peizaže, Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, Mokslo darbai, t. 13, Šiauliai: ŠU leidykla, 2011, p. 172-183. 

9.      Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio pasaulėvaizdžio kontūrai, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis, Vilnius: LLTI, 2010, p. 119-140.

10.  Vakarietiškojo modernizmo „vaizdų epochos“ ženklai: stebinti akis Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje: lyginamieji aspektai, Vilnius: VPU leidykla, 2009, p. 104-124.

11.  Tarp filosofijos ir poezijos: regimybės pavidalai Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščiuose, Žmogus ir žodis, t. 11, Nr. 2, 2009, p. 60–67. 

12.  Aukštas skliautas ir griuvėsiai slėnyje: dangaus semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Teksto slėpiniai,  Nr. 11, 2008, p. 47–62.

13.  Nakties semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Teksto slėpiniai, Nr. 10, 2007, p.  57–72.

14.  Dailės problematika Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinyje Balandžio vigilija, in: Literatūros ir kitų menų sąveika: Straipsnių rinkinys, Vilnius: LLTI, 2005, p.  172–183.

15. Šešėlio semantika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Lituanistica, 2005, Nr. 3 (63), p.  79–87.

16.  Vertybių dekonstrukcija žalios spalvos fone: (Polemika dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano Žali), in: Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2: Vertybių raiška literatūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2005, p.  251–260.

17.  Dailės ir poezijos susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštyje Išsivadavimo naktis, Teksto slėpiniai, Nr. 7, 2004, p. 18–37.

18.  Dailės temų parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka: Tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius: VPU leidykla, 2004, p. 86–94.

19.  Dailės temų atgarsiai ir parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, Naujasis ŽidinysAidai, 2004, Nr. 7–8, p.  321–326.

20.  Dailės citatos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Žmogus ir žodis, 2003, t. 2, Nr. 5, p. 59–67.

21.  Dekonstrukcijos samprata ir ją apibrėžiančios kategorijos Jacques’o Derrida straipsniuose, Žmogus ir žodis, 2002, t. 2, Nr. 4, p.  103–110. 

22. Lango figūra Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Žmogus ir žodis, 2001, t. 2, Nr. 3, p.  80–86.

23.  Pakeliui į elegantiškas šventyklas. Magiškoji Antano Vaičiulaičio proza, Naujasis Židinys–Aidai, 2002, Nr. 11/12, p. 520–526.

24.  Atspindžių legendos. Veidrodis ir langas Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, Naujasis ŽidinysAidai, 2001, Nr. 6, p.  326–331.

25.  Kūrybos ir jos suvokimo tema Jono Aisčio eilėraščiuose, Naujasis ŽidinysAidai, 2000, Nr. 11/12, p.  553–560.

 

 

Recenzijos

 

1.  Neišsipildžiusio gyvenimo prabanga [Rec. kn.: Papievis, V., Odilė, arba Oro uostų vienatvė, Vilnius: Alma littera, 2015], Knygų aidai, 2015, Nr. 4, p. 1-8.

2.      Kalbos sala ir visatos klegesys [Rec. kn.: Staponkutė, D., Iš dviejų renkuosi trečią, Vilnius: Apostrofa, 2014], Knygų aidai, 2015, Nr. 2, p. 1-8.

3.      Baltiškoji nostalgija [Rec. kn.: Laurušaitė, L., Tarp nostalgijos ir mimikrijos, Vilnius: LLTI, 2015], Knygų aidai, 2015, Nr. 2, p. 38-40. 

4.      Baltiškojo geno laboratorija [Rec. kn.: Laurušaitė, L., Tarp nostalgijos ir mimikrijos, Vilnius: LLTI, 2015], Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2015, Nr. 1(19), p. 163-167.

5.      Nesibaigiantys demonų amžiai [Rec. kn: Šaltenis, S., Demonų amžius, Vilnius: Tyto alba, 2014], Knygų aidai, 2014, Nr. 3, p. 1-8. 

6.      Angelai iš dangaus skerdyklos [Rec. kn: Parulskis, S., Tamsa ir partneriai, Vilnius: Alma littera, 2012], Knygų aidai, 2013, Nr. 2, p. 1-9. 

7.      Autoironijos ir gražbylystės vainikas [Rec. kn: Jakučiūnas, A., Lalagė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012], Knygų aidai, 2012, Nr. 2, p. 12-16. 

8.      Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai... [Rec. kn.: Gaižiūnas, S., (sud.), Henriko Radausko laiškai Ivarui Ivaskui, Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2011], Colloquia, Nr. 26, 2011, p. 197-205.

9.     Ties kosmosu palinkus [Rec. kn.: Papievis, V., Eiti, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011], Knygų aidai, 2011, Nr. 2, p. 1-5. 

10.  Liūnės Sutemos sugrįžimas [Rec. kn.: Sutema, L., Sugrįžau, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009], Knygų aidai, 2010, Nr. 1, p. 14-21.

11.  Tuštėjantys peizažai [Rec. kn.: Parulskis, S., Pagyvenusio vyro pagundos, Vilnius: Baltos lankos, 2009], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai. Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, p. 137-140.

12.  Vandenys ir veidrodžiai [Rec. kn.: Toleikytė, I., Garstyčių namas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai. Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, p. 153-155.

13.  Vienaveiksmiai sapnai [Rec. kn.: Keleras, J., 58 sapnai ir kitos vienaveiksmės pjesės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009], Metai, 2010, Nr. 4, p. 144-148.

14.  Rūmo šešėlyje [Rec. kn.: Jonušys, L., Rūmas virš bedugnės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009], Knygų aidai, 2009, Nr. 3, p. 19–23.

15.  Dievas nepalieka mirusiųjų [Rec. kn.: Kanovičius, G., Šėtono apžavai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008], Knygų aidai, 2009, Nr. 1, p. 13-15. 

16.  Šviečianti buvimo prasmė [Rec. kn.: Kalinauskaitė, D., Niekada nežinai, Vilnius: Baltos lankos, 2008], Knygų aidai, 2009, Nr. 1, p. 10-12. 

17.  Atminties karoliai ir fosilijos [Rec. kn.: Sluckaitė-Jurašienė, A., Egziliantės užrašai, Vilnius: Kultūros barai, 2008], Literatūra ir menas, Nr. 46, 2008 12 12, p. 4-5. 

18.  Žaidimai tarp knygų [Rec. kn.: Mažrimas, A., Žmonės, žaiskime!, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008], Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 23-25.

19.  Įbalsintas pavasaris [Rec. kn.: Poezijos pavasaris 2008, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008], Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 4-8.

20.  Tai pati audringoji vienatvė... [Rec. kn.: Vaitkevičiūtė, E., Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas: Monografija, Kaunas: Naujasis lankas, 2007], Metai, 2008, Nr. 4, p. 147–151. 

21.  Sugrįžimas iš paraštės [Rec. kn.: Kruminas, J., Sugrįžimo laivas, Kaunas: Naujasis lankas, 2007], Metai, 2008, Nr. 2, p. 142-146. 

22.  Sraigės žingsniu [Rec. kn.: Parulskis, S., Sraigė su beisbolo lazda, Vilnius: Baltos lankos, 2006], Knygų aidai, 2008, Nr. 1, p. 30-31. 

23.  Kazašo šalyje [Rec. kn.: Kajokas, D., Kazašas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007], Knygų aidai, 2008, Nr. 1, p. 18-19. 

24.  Vienišų pasaulių kontrapunktai [Rec. kn.: Kvietkauskas, M., Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas, 1904–1915, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007], Knygų aidai, 2007, Nr. 2, p. 16–18.

25.  Pasakojimas, įžengiantis į veidrodį [Rec. kn.: Pamuk, O., Juodoji knyga, Vilnius: Tyto alba, 2005], Knygų aidai, 2007, Nr. 1, p. 1–7.

26.  Eilėraščiai iš pasiutimo [Rec. kn.: Bleizgys, G., Žiema, ruduo, vasara, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007], Metai, 2007, Nr. 8-9, p. 172-175. 

27.  Poetikos panorama [Rec. kn.: Dessons, G., Poetikos įvadas: Literatūros teorijų apžvalga, Vilnius: Baltos lankos, 2005], Knygų aidai, 2006, Nr. 3, p. 25–28. 

28.  Daugiabalsis idėjų kontrapunktas [Rec. kn.: Huxley, A., Puikus naujas pasaulis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005], Knygų aidai, 2006, Nr. 1, p. 16-19.

29.  Androginiška odisėja [Rec. kn.: Woolf, V., Orlandas, Vilnius: Alma littera, 2005], Knygų aidai, 2005, Nr. 3, p. 19-20.

30.  Išliekančios poezijos prasmės [Rec. kn.: Tūtlytė, R., Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, Vilnius: Gimtasis žodis, 2006], Knygų aidai, 2006, Nr. 2, p. 22–25.

31.  Paminklas austrei ir kitiems moliuskams [Rec. kn.: Turgenev, A., Arkašono mėnuo, Vilnius: Alma littera, 2005], Knygų aidai, 2005, Nr. 4, p. 20-23.

32.  Stabtelėjimai [Rec. kn.: Meras, I., Stotelė vidukelėj, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004], Knygų aidai, 2005, Nr. 1, p. 18-22.

33.  Kelyje ir pakeliui [Rec. kn.: Kerouac, J., Kelyje, Vilnius: Baltos lankos, 2004], Knygų aidai, 2004, Nr. 4, p. 27-29.

34.  Nelabųjų šmėklos aukštuomenės salone [Rec. kn.: D‘Aurevilly, B., Šėtoniškosios, Vilnius: Baltos lankos, 2003], Literatūra ir menas, 2004 04 30, Nr. 18, p. 7. 

35.  Vasaros nakties mėnulis virš Nemeikščių [Rec. kn.: Nyka-Niliūnas, A., Dienoraščio fragmentai, Vilnius: Baltos lankos, 2002], Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 17–22.

36.  Klaida uždavinio sąlygoje [Rec. kn.: Granauskas, R., Duburys, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003], Knygų aidai, 2003, Nr. 4, p. 7–9.

37.  Sustingusios sekundės [Rec. kn.: Parulskis, S., Trys sekundės dangaus, Vilnius: Baltos lankos, 2002], Knygų aidai, 2003, Nr. 1/2, p. 22–25.

38.  Link Perigordo [Rec. kn.: Pound, E., Lustra, Vilnius: Vaga, 2002], Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 18-22.

39.  Tarp drugelio ir vikšro [Rec. kn.: Céline, L. F., Kelionė į nakties pakraštį, Vilnius: Baltos lankos, 2002], Knygų aidai, 2002, Nr. 2, p. 26-29.

 

 

Šaltinių publikacijos

 

1.      Trys Jono Aisčio straipsniai [Kas geriau – menas ar amatas?, Nepriklausomos Lietuvos rašto apžvalga, Giliausia čionykščio lietuvio žaizda], parengė Manfredas Žvirgždas, Colloquia, Nr. 34, 2015, p. 154-172. 

2.      Aistis, Jonas, Autobiografiniai etiudai [rankraščių publikacija su įvadu], Naujasis Židinys–Aidai, 2013, Nr. 5, p. 348-359.

 

Įvadiniai straipsniai

 

1.    Kiekvienas prisilietimas prie Antikos gimdo Renesansą, in: Mačernis, Vytautas, Man patiko tik vandenys gilūs, Vilnius: LLTI, 2014, p. 6–27.

2.      Pratarmė, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, Vilnius: LLTI, 2014, p. 7-15.

3.      Po Maironio ženklu, in: Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, Vilnius: LLTI, 2012, p. 7-56.

 

 Kiti straipsniai kultūrinėje spaudoje

 

1.      In memoriam: Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919-2015), Naujasis-Židinys–Aidai, 2015, Nr. 1, p. 67-70.

2.      Prasmės paieškos Druskininkuose, Naujasis Židinys–Aidai, 2014, Nr. 5, p. 65–67.

3.      Dienoraštis, Naujasis Židinys–Aidai, 2013, Nr. 7, p. 460-463.

4.      Tarp Kiteros, Arkadijos ir Eldorado, Metai, 2009, Nr. 12. 

5.      Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio vizualinės poetikos bruožai, Naujasis Židinys–Aidai, 2009, Nr. 12, p. 467–472.

6.    Kaukių paradas Mario Vargo Llosos romanuose, Knygų aidai, 2008, Nr. 5, p. 13-22.

7.      A Magazine That Has Not Grown Old, The Vilnius Review, 2008, Spring/Summer, No. 23, p. 106-110.

8.      Barbarų prisijaukinimas, Naujasis Židinys–Aidai, 2007, Nr. 11-12, p. 560-562.

9.      Įžeidus turkiškumas ir kiti demonai, Naujasis Židinys–Aidai, 2007, Nr. 1-2, p. 54-57.

10.  Gilyn prie radikalizmo šaknų, Naujasis Židinys–Aidai, 2005, Nr. 9, p. 420-422.

11.  Valia, veiksmas, vienatvė, Naujasis Židinys–Aidai, 2002, Nr. 9-10, p. 491-493.

12.  Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė…, Naujasis Židinys–Aidai, 2002, Nr. 7-8, p. 413-416.

13.  Knygų klubas ir jo nariai, Naujasis Židinys–Aidai, 2001, Nr. 12, p. 706-708.

14.  Tekstų supratimo link, Naujasis Židinys–Aidai, 2001, Nr. 11, p. 636-638.

 

Sudaryti leidiniai

 

1.      Eina garsas: nauji Maironio skaitymai, sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė, Ramunė Bleizgienė, Irena Buckley, Aistė Kučinskienė, ... [et al.], Vilnius: LLTI, 2014, 329 p. ISBN 978-609-425-132-0.

2.      Mačernis, Vytautas, Man patiko tik vandenys gilūs: [poezija], sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas; garso įrašus įskaitė Andrius Bialobžeskis, Vilnius: LLTI, 2014, 321 p. + 1 garso diskas (CD), serija „Gyvoji poezija“. ISBN 978-609-425-136-8.

3.      Maironis, Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, įvado autorius ir parengėjas Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, 2012, 247 p. + 1 garso diskas (CD) [36 garso įrašai / skaito Andrius Bialobžeskis], serija „Gyvoji poezija“. ISBN 978-609-425-079-8.

4.      Alfonsas Nyka-Niliūnas: Poetas ir jo pasaulis: kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga: [straipsnių rinkinys], sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida, Vilnius: LLTI, 2010, 267 p. ISBN 978-609-425-033-0.

 

Vertimai

 

1.      Moorhouse, Roger, Velniška sąjunga: Molotovo-Ribbentropo paktas 1939-1941, iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis ir Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Alma littera, 2015, 408 p. ISBN 978-609-01-1921-1.

2.      Overy, Richard, Antrasis pasaulinis karas. Iliustruotas istorijos vadovas, iš anglų kalbos vertė Manfredas Žvirgždas, Marius Černiauskas, Inga Būdvytytė, Vilnius: Alma littera, 2014, 257 p. ISBN 978-609-01-1435-3.

3.      Grant, R. G., Karai: Lemtingi pasaulio mūšiai, vykę per 5000 metų, iš anglų kalbos vertė Manfredas Žvirgždas [et al.], Vilnius: Alma littera, 2006, 360 p. ISBN 9955-24-193-4.

4.      Manent, Pierre, Politinės filosofijos sugrįžimas, Naujasis Židinys–Aidai, 2005, Nr. 3-4, p. 113-120.

 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt