LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Vaidas Šeferis

Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: vaidas.seferis@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-4366-1816 

 

Moksliniai interesai: XVIII–XIX a. lietuvių literatūros istorija; Kristijono Donelaičio, Jono Basanavičiaus rašytinio palikimo tyrimai ir edicija; interpretacinės semantikos teorija ir taikymas; lietuvių kalbos dėstymas negimtakalbiams.

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (1993–1999)

Vienos universitetas, Austrija (1999–2003)

 

Apginta disertacija

„Rytų ir Vidurio Europos paveikslas lenkų pokario eseistikoje. Stempowskis – Vincenzas“ (Vienos universitetas, 2003)

 

Apgintas habilitacinis darbas

„Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas“ (Masaryko universitetas, Brno, Čekija, 2018)

 

Mokslinis darbas

Masaryko universiteto (Brno, Čekija) mokslinis darbuotojas ir dėstytojas (nuo 2003), docentas (nuo 2018)

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas (nuo 2012)

 

Pedagoginis darbas

Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymas Masaryko universitete (Brno, Čekija) (nuo 2003)

 

Administracinis darbas

Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto direktoriaus pavaduotojas (nuo 2009), baltistikos studijų programos vadovas (nuo 2018)

 

Stažuotės

1998‒1999 stažuotė Vienos universitete, Herderio stipendija

2008 stažuotė Maison des sciences de l‘Homme (Paryžius), Mellono stipendija

 

Vadovavimas disertacijoms

Vytautas Budvytis, „Jono Basanavičiaus biografija ‒ antropologinis aspektas“. Rengiama (Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jungtinė doktorantūra).

 

Redakcinių kolegijų narys

„Senoji Lietuvos literatūra“ (nuo 2020)

„Colloquia“ (nuo 2018)

 

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos premija už nuopelnus Lietuvos mokslui, skiriama lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje (2016)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, studijos

 1. Slovníček česko-litevský a litevsko-český, Brno: Tribun, 2009, 171 p. ISBN 978-80-7399-894-3.
 2. Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas: Monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 340 p. ISBN 978-609-425-134-4.

 

Šaltinių leidimai

 1. Mano tėvynė ‒ prie jo širdies: Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai, parengė Vaidas Šeferis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 327 p. ISBN 978-609-425-018-7.
 2. Karel Janáček, Přízvukování u Donalitia = Donelaičio kirčiavimas, parengė ir iš čekų kalbos išvertė Vaidas Šeferis, Brno: Tribun, 2009, 248 p. ISBN 978-80-7399-896-7.

 

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

 1. Baltské jazyky v proměnách metod: Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference, editor Vaidas Šeferis, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 171 p. ISBN 978-80-210-4623-8.
 2. Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich moderní historie, editoři Luboš Švec, Vaidas Šeferis, Geda Montvilaitė-Sabaitienė (ser. Acta universitatis Carolinae: Studia Territorialia. Supplementum II, 1/2011), Praha: Karolinum, 2012, 428 p. ISSN 1804-4247.

 

Moksliniai straipsniai

 1. (kartu su Vaida Knabikaite), Z dějin litevské stylistiky, in: Slovo a slovesnost, 2006, Nr. 67, p. 120‒145. ISSN 0037-7031.
 2. Tautinė tapatybė lietuvių biografijose (Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas, Vincas Kudirka), in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (5), p. 45–76. ISSN 0258-0802.
 3. Kristijono Donelaičio kūryba čekų filologijos akiratyje, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2009, kn. 28, p. 41–62. ISSN 1822-3656.
 4. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studijų raida Vidurio Europoje, in: Žmogus ir žodis, 2011, Nr. 13, p. 113–117. ISSN 1392-8600.
 5. Kristijono Donelaičio „Metų“ kompozicijos problemos, in: Literatūra, 2012, Nr. 54 (1), p. 39–55. ISSN 0258-0802.
 6. „Žiemos rūpesčių“ pradžia kaip „Metų“ struktūros kodas, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2014, kn. 37, p. 192–234. ISSN 1822-3656.
 7. „Metai“ von Kristijonas Donelaitis im Licht der Kompositionsanalyse, in: Annaberger Annalen, 2015, Nr. 23, p. 245–270. ISSN 1614-2608.
 8. (kartu su Petra Hebedová), Středověké písemnictví v Pobaltí, in: Svět tajemných Baltů = The World of the Mysterious Balts editoři Libor Jan, Petr Kostrhun, Zdeňka Nerudová, Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, p. 201–213. ISBN 978-80-7028-414-8.
 9. The Cultural Environment from the 18th Century to the First Half of the 19th Century, in: Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor, editor Vaclovas Bagdonavičius, Vilnius: Science and Encyclopaedia Publishing Centre, 2014, p. 196–198. ISBN 978-5-420-01746-3.
 10. Naujas požiūris i Kristijono Donelaičio „Metų“ kompoziciją, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 110‒125. ISBN 978-609-425-176-4.

 

Neįtraukta

Mažiau reikšmingos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos

 

Svarbesni pranešimai konferencijose

 1. Lietuvių tapatybės metaistorija, in: Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose: Mokslinė konferencija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2006-10-13.
 2. Recepce díla Kristijonase Donelaitise v českých zemích, in: Baltské jazyky v proměnách metod: Mezinárodní baltistické konference, Brno: Masarykova univerzita, 2007-11-07.
 3. Lietuvių literatūros recepcija pokario Čekoslovakijoje, in: Baltų atmintis: pabaigos pradžia (literatūros procesai 1968–1988): Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009-11-20.
 4. Známá a neznámá česká lituanistika: od středověku po současnost, in: Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků: Mezinárodní konference, Brno: Masarykova univerzita, 2011-11-05.
 5. Kristijono Donelaičio „Metai“ – tarp šnekamojo ir rašytinio teksto, in: Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012-11-09.
 6. Naujas požiūris į Kristijono Donelaičio „Metų“ kompoziciją, in: Kristijono Donelaičio reikšmės (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai): Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014-12-09.
 7. The Borderland between Conflicting Cannons: Kristijonas Donelaitis, in: Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century): International conference, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2018-05-03.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt