LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Roma Bončkutė

Humanitarinių mokslų daktarė

Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: romabonckute@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-5889-675X

 

Moksliniai interesai: XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, egodokumentika; Simono Daukanto palikimo tekstologiniai tyrimai ir jo kūrybos recepcija.

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (1983–1988)

 

Apginta disertacija

„S. Daukanto rankraščiai ir leidiniai. Autentiško teksto problema“ (Vilniaus universitetas, 1993)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja (1993–1999, nuo 2018)

 

Pedagoginis darbas

Klaipėdos universiteto dėstytoja (nuo 1994)

 

Administracinis darbas

Klaipėdos universiteto Senato sekretorė (1996–2001)

Klaipėdos universiteto Literatūros katedros vedėja (1998–2015), Baltų filologijos katedros vedėja (2015–2016)

 

Mokslinių tarybų ir asociacijų narys

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narė (nuo 2005)

Klasikų asociacijos (FFC) narė (nuo 2007)

 

Stažuotės

2007-01-10–2007-02-05 stažuotė Greifsvaldo universiteto Baltistikos institute (Vokietija)

 

Vadovavimas disertacijoms

Skaistė Barkutė, „Sąžinės samprata XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių literatūroje“. Apginta 2019 (Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinė doktorantūra).

Ksenija Kazarinova, „Puikybės semiotika“. Rengiama (Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinė doktorantūra).

 

Redakcinių kolegijų narė

„Archivum Lithuanicum“ (nuo 1999)

„Colloquia“ (2005–2009)

„Knygotyra“ (nuo 2015)

 

Apdovanojimai

Klaipėdos universiteto Rektoriaus diplomas ir premija už geriausią 2007 m. mokslinę veiklą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos K. Donelaičio atminimo medalis už lietuvių literatūros klasiko atminimo populiarinimą, rūpinimąsi jo atminimo įamžinimu (2015)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Šaltinių leidimai

 1. Istorija Justinaus, vertė Simonas Daukantas, parengė, pratarmę, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė Roma Bončkutė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, 412 p. ISBN 978-9955-698-19-7.
 2. Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955), parengė Roma Bončkutė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, 343 p. ISBN 978-9955-18-862-9.

Rec.: Arcivum Lithuanicum, 2015, t. 18, p. 413–420 (Alma Braziūnienė); Knygotyra, 2015, t. 67, p. 263–266 (Tomas Petreikis).

 

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

 1. Biblija ir literatūra, sudarytoja Roma Bončkutė, (ser. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai, 27), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, 303 p. ISSN 1648-3979.
 2. Res humanitariae, 2013, t. 16, sudarytoja Roma Bončkutė, 343 p. ISSN 1822-7708.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Pirmoji lietuviška istorija: du Simono Daukanto „Darbų“ rankraščiai, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5: Simonas Daukantas, sudarytojai Giedrius Subačius, Egidijus Aleksandravičius, Egidijus Motieka, Rimantas Miknys, Vilnius: Viltis, 1993, p. 50–62. ISBN 9986-14-003-X.
 2. Simono Daukanto istoriografinių darbų rankraščiai, in: Devynioliktan amžiun įžengus, redakcinė komisija Juozas Girdzijauskas, Algis Samulionis (ats. red.), Vytautas Vanagas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 3), Vilnius: Pradai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994, p. 113–150. ISSN 1822-3656.
 3. Simono Daukanto vertimų rankraščiai, in: Lituanistica, 1994, Nr. 4, p. 63–75. ISSN 0235-716X.
 4. Simono Daukanto raštų kalbos ištakos, in: Žemaičių praeitis, d. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, p. 24–30. ISSN 2424-4406, ISBN 5-420-01281-2.
 5. (kartu su Giedriumi Subačiumi), Istorijos žemaitiškos rankraščio ir publikavimo istorija, in: Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, t. 2, tekstą parengė Birutė Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1995, p. 452–462. ISBN 5-415-00352-5.
 6. S. Daukanto užrašų knygos, in: Klaipėdos universiteto mokslo darbai. Serija A, Literatūrologija, 1995, p. 21–24. ISSN 1392-1576.
 7. Rašomosios kalbos gaivinimas ir Mažoji Lietuva, in: Senieji Didžiosios ir Mažosios Lietuvos ryšiai, sudarė ir redagavo Audronė Kaukienė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996, p. 26–35. ISBN 9986-505-26-7.
 8. Ar Simono Daukanto istoriografijos moksliškos, in: Tiltai: humanitariniai ir socialiniai mokslai, 1998, Nr. 1, p. 77–82. ISSN 1392-3137.
 9. Motiejaus Valančiaus taisymai Simono Daukanto „Maldos katalikų“ rankraštyje, in: M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystei“ – 150: Mokslinės konferencijos medžiaga, sudarytojas Aleksandras Žalys, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1999, p. 77–82. ISBN 9986-505-85-2.
 10. Simono Stanevičiaus knygelės „Historyia Szwenta“ šaltiniai ir adresatas, in: Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 2001, Nr. 11, p. 36–42. ISBN 1392-1576.
 11. Dar kartą apie Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus susitikimą, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 20, p. 21–38. ISSN 1822-3656.
 12. Simono Stanevičiaus knygelės HISTORYIA SZWENTA vertimo ypatumai, in: Archivum Lithuanicum, 2002, t. 4, p. 117–144. ISSN 1392-737X.
 13. Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2003, t. 23, p. 423–428. ISSN 1392-0502.
 14. Simono Daukanto Justino istorijos vertimas, in: Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūrai, d. II, redaktoriai ir sudarytojai Stasys Vaitekūnas, Arvydas Ramonas, (Tiltai. Priedas: Mokslo darbai, 16), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003, p. 36–53. ISSN 1648-3979.
 15. Istoriografijos ir literatūros paralelės: manieringosios iškalbos topai Simono Daukanto veikale „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“, in: Literatūros ir kitų menų sąveika, parengė Rūta Brūzgienė, (ser. Komparatyvistikos studijos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 259–268. ISBN 9955-698-02-0.
 16. Biblija – Simono Daukanto kūrybos įkvėpėja, in: Biblija ir literatūra, sudarytoja Roma Bončkutė, (ser. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai, 27), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 104–119. ISSN 1648-3979.
 17. Simono Daukanto istoriografijos „Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ spausdinimo Prūsuose istorija, in: Acta Historica universitatis Klaipedensis, 2005, t. 10: Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904), sudarytojai Silva Pocytė, Rimantas Sliužinskas, p. 40–47. ISSN 1392-4095.
 18. Atlaidai XIX a. didaktinėje prozoje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2006, t. 28, p. 423–428. ISSN 1392-0502.
 19. Iškreipto pasaulio topas XIX amžiaus lietuvių didaktinėje prozoje, in: Acta litteraria comparativa, 2006, t. 1: Kultūros intertekstai, sudarytojos Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Žydronė Kolevinskienė, Reda Pabarčienė, p. 145–153. ISSN 1822-5608.
 20. Garbės ir šlovės samprata Dionizo Poškos kūryboje, in: Žemalė – Dionizo Poškos gimtasis kraštas, sudarytojai Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys, (ser. Žemaičių praeitis, 12), Telšiai: VDA leidykla, 2006, p. 139–148. ISSN 2424-4406, ISBN 9955-624-64-7.
 21. Justino istorijos vertimo pobūdis, in: Istorija Justinaus, vertė Simonas Daukantas, parengė, pratarmę, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė Roma Bončkutė, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 9–26. ISBN 978-9955-698-19-7.
 22. Bernardo Brazdžionio archyvas Klaipėdos universiteto Kazio Pemkaus bibliotekoje, in: „Per Pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, sudarytoja Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 304–326. ISBN 978-9955-698-72-2.
 23. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus veikalo „Historia Lituana“ recepcija Simono Daukanto darbe „Istorija Žemaitiška“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2009, kn. 27, p. 353–377. ISSN 1822-3656.
 24. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos palikimas Klaipėdos universiteto Kazio Pemkaus bibliotekoje, in: Kriksčionybės raidos kontekstai Žemaitijoje: Žemaičių krikštui – 600 metų, sudarytojai Jonas Boruta, Vacys Vaivada, (ser. Žemaičių krikštui – 600 metų), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 248–264. ISBN 978-9955-854-90-6.
 25. Vaclovo Biržiškos laiškai Petrui Jonikui (1948–1955) Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde, in: Archivum Lithuanicum, 2010, t. 12, p. 353–380. ISSN 1392-737X.
 26. Mykolo Biržiškos laiškai Petrui Jonikui (1949–1962) Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde, in: Viekšniai: Istorija ir kultūra, sudarytojas Povilas Šverebas, (ser. Žemaičių praeitis, 16), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 717–749. ISSN 2424-4406, ISBN 978-609-447-096-7.
 27. Sofijos Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vilhelmo Storosto (Vydūno) laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde, in: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje, sudarytojas Arvydas Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 327–472. ISBN 978-609-459-198-3.
 28. Kristijono Donelaičio įtaka Simono Daukanto kalbai, in: Knygotyra, 2015, t. 64, p. 222–245. ISSN 0204-2061.
 29. Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko laiškai (1948–1955), in: Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955), parengė Roma Bončkutė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, p. 11–33. ISBN 978-9955-18-862-9.
 30. Dvi asmeninės bibliotekos – viena vizija: Simonas Daukantas ir Jurgis Plateris, in: Knygotyra, 2015, t. 65, p. 48–65. ISSN 0204-2061.
 31. Simonas Daukantas – „Metų“ skaitytojas, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarytojas Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 126–158. ISBN 978-609-425-176-4.
 32. Jurgio Šaulio laiškai Mortai Zauniūtei, in: Res humanitariae, 2016, t. 19, p. 39–77. ISSN 1822-7708.
 33. Motiejaus Valančiaus iliustruotas rankraštinis giesmynas, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2017, t. 40, p. 7–66. ISSN 1392-0502.
 34. Teodoro Lepnerio apybraižos „Prūsų lietuvis“ citatos Simono Daukanto veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, in: Knygotyra, 2018, t. 71, p. 161–196. ISSN 0204-2061.
 35. Kleofo Jurgelionio laiškai Valerijai Tysliavienei, in: Res humanitariae, 2018, t. 24, p. 186–232. ISSN 1822-7708.
 36. Gimęs kartu su „Vienybe Lietuvninkų“: Kleopo Jurgelionio 55-osioms mirties metinėms, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 6, p. 23–29. ISSN 1392-6845.
 37. Kultūros sąvokos raiška Daukanto darbuose, in: Logos, 2019, Nr. 98, p. 174–180. ISSN 0868-7692.
 38. Simono Daukanto „Būdo“ recepcija Maironio „Apsakymuose apie Lietuvos praeigą“ (1891), in: Archivum Lithuanicum, 2019, t. 21, p. 165–192. ISSN 1392-737X.
 39. Simono Daukanto pėdsakas Šatrijos Raganos kūryboje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, t. 42, p. 239–265. ISSN 1392-0502.
 40. Daukantiškas Granausko alsavimas, in: Acta linguistica Lithuanica, 2019, t. 81, p. 215–234. ISSN 1648-4444.
 41. Vaižganto Žemaitija, in: Prie Nemunėlio, 2019, Nr. 2 (43), p. 32–38. ISSN 1822-6221.

 

Recenzijos

 1. Silvestras Gimžauskas, Pamokslai, parengė Paulius Subačius ir Renata Taučiūtė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010, in: Archivum Lithuanicum, 2011, t. 13, p. 295–304. ISSN 1392-737X.
 2. eva Šenavičienė, Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse, Vilnius: Eugrimas, 2010, in: Archivum Lithuanicum, 2011, t. 13, p. 305–312. ISSN 1392-737X.
 3. Jurgis Ambraziejaus Pabrėža, Taislius augyminis, parengė Ona Kažukauskaitė ir Rita Šepetytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009; Domas Kaunas, BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER: Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, in: Archyvum Lithuanicum, 2012, t. 14, p. 347–356. ISSN 1392-737X.
 4. (kartu su Aurelija Tamošiūnaite), „Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys, sudarė ir parengė Domas Kaunas ir Audronė Matijošienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, in: Archivum Lithuanicum, 2012, t. 14, p. 357–364. ISSN 1392-737X.
 5. Domas Kaunas, BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER: Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, in: Knygotyra, 2013, t. 60, p. 265–276. ISSN 0204-2061.
 6. Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė: Biografijos kontūrai, parengė Ieva Šenavičienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2012, in: Archivum Lithuanicum, 2013, t. 15, p. 357–364. ISSN 1392-737X.
 7. Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje: Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas, parengė Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, in: Archivum Lithuanicum, 2016, t. 18, p. 42 –432. ISSN 1392-737X.
 8. Domas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, in: Archivum Lithuanicum, 2017, t. 19, p. 349–362. ISSN 1392-737X.
 9. „Aš esu Etmės Evė“. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose: Simonaitistikos šaltinių publikacija, liudijimus užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas, Vilnius: Akademinė leidyba, 2017, in: Archivum Lithuanicum, 2018, t. 20, p. 333–340. ISSN 1392-737X.

 

Neįtraukta

Mažiau reikšmingos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos.

 

Svarbesni pastarųjų metų pranešimai konferencijose

 1. XIX amžiaus pradžios susidomėjimo lituanistika ištakos: Simono Daukanto ir Jurgio Platerio bibliotekos, in: Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai: Nacionalinė mokslinė konferencija, skirta prof. Vlado Žuko (1925–2014) atminimui, Anykščiai: Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2014-06-13–14.
 2. Kristijono Donelaičio įtaka Simono Daukanto kalbai, in: Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, 2014-09-25–26.
 3. Simonas Daukantas – „Metų“ skaitytojas, in: Kristijono Donelaičio reikšmės (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai): Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014-12-9–10.
 4. Ar Odisėjas buvo facebooke, in: Literatūros kūrinys mokykloje: novatoriško mokymo(si) galimybės: Respublikinė konferencija, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2015-03-20.
 5. Asmens tapatumo krizė: J. Šaulio laiškai M. Zauniūtei, in: Prūsų Lietuvos ir Lietuvos dialogas: Tarptautinė mokslinė konferencija, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2015-04-17.
 6. Žodžio ir vaizdo dialogas užmirštame giesmyne, in: Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas = Texts and Contexts: The Phenomenon of Boundaries: Tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2017-04-27–28.
 7. Kleopo Jurgelionio laiškai Valerijai Tysliavienei, in: Baltų kalbos ir kultūros: Tarptautinė mokslinė konferencija, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2018-06-15–16.
 8. Daukantas ir Vakarai, in: Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas: Nacionalinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2018-10-12–13.
 9. Daukantas ir Herderis: akylumas ir kultūra, in: XVIII Jurgio Lebedžio skaitymai: Skirta jubiliejiniams Simono Daukanto (1793–1864) metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018-11-09.
 10. Ryga – Simono Daukanto genius loci / Rīga – Simona Daukanta genius loci, in: Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose / Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: Tarptautinė mokslinė konferencija, Liepāja: Liepājas universitate, Latvijas universitāte Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Vytautas Magnus University, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019-03-14–15.
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt