LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Giedrė Šmitienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0003-3049-1528
 

Institute dirba nuo 1996 m. Apgynė daktaro disertaciją Kūno fenomenologija Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose (VU, 2005). Dalyvavo podoktorantūrinėje stažuotėje Folkloro aktualizavimas dabarties humanitariniams mokslams (LLTI, 2009-2011).

 

Moksliniai interesai: fenomenologinė antropologija, kasdienio gyvenimo tyrimai, epistolika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

 1. Kartu su J. Jonutyte, Gyvatės kojos. Negalios samprata gyvenimo pasakojimuose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021, p. 354.
 2. Kalbėti kūnu: Fenomenologinė Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos studija, Vilnius: LLTI, 2007. – 289 p.
 
 
Moksliniai straipsniai
 1. Kartu su J. Jonutyte, „Contingency of the Bodily Experience in Texts of Poetry", Current Issues In Research Of Literature And Culture (priimta)
 2. Kartu su J. Jonutyte, „Ligos ir negalios mediacija: Artikuliacijos sudėtingumas", in Colloquia 47, 2021, p. 76-96. ISSN 1822-3737
 3. "Taste as disputable. Contribution to disability studies", Nikolett Rékasi, Anikó Sándor, Borbála Bányai, Zsuzsa Kondor (eds.), Széttartó összhang: Fogyatékosságtudomány Magyarországon, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2021, p. 117-130. ISBN 978-963-7155-99-4
 4. Gyvenimo taktika ir jos kritika. Alfonso Nykos-Niliūno tekstų skaitymas, in Colloquia 43, 2019, p. 15-38.
 5. Ir aš nebijau juodos. Santykis su motina Janinos Degutytės tekstuose, in: Literatūra 60(1), 2018, p. 26-53.
 6. Paprasti laiškai: kontekstinio tyrimo metodika, in: Tautosakos darbai, t. 55, 2018, p. 134-154.
 7. Janinos Degutytės žemės patirtis, in: Tautosakos darbai, t. 54, 2017, p. 125-147. 
 8. Man visa lengva: etnologinis sąmonės tyrimas, in: Tautosakos darbai, t. 53, 2017, p. 62-93. 
 9. Neakivaizdinis pokalbis su Maurice‘u Merleau–Ponty. Tradicinės kultūros tyrimas juslinio suvokimo plotmėje, in: Tautosakos darbai XLVII, 2014, p 15-42. 
 10. Life-Tradition: Contribution to the Concept of Life-World, in: ISFNR Newsletter 6, 2012, p. 27-36. 
 11. Takios tradicijos samprata, in: Tautosakos darbai XLI, 2011, p. 15-43. 
 12. Speech that Stems from Body, or Body that Flows through Language, in: Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, ed.by Karel Novotný, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec, Petr Špecián, Zeta books, 2011, p. 241-258
 13. Kartu su J. Jonutyte. New tendencies in social economics and global politics: the case of Smalininkai, in: Case for Development of Environmental and Ethical Competence, ed. by Raminta Pučėtaitė, Nordic Baltic Ethics Series, vol. 1,Vilnius University, 2010.
 14. Dainavimas kaip terpė ir buvimo būdas, in: Tautosakos darbai XXXIX, 2010, p. 80-100.
 15. Kalbos kinestetika, in: Baltos lankos: Leidinys skiriamas Maurice‘ui Merleau-Ponty, 31/32, 2010, p. 218-247.
 16. Subjektyvumo klausimas tiriant folklorą, in: Tautosakos darbai XXXVII, 2009, p. 83-100. 
 17. The corporal ability to speak, in: Topos 3(20), 2008, p. 88-93.
 18. Savas miestas: asmens savasties aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (1), p. 59–76.
 19. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo analizė, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 13–28.
 20. Eilėraščių skaitymas, in: Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 51–59.
 21. Perception and Literary Style, in: Топос, 2005, No. 2 (11), p. 141–149.
 22. Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščio palimpsestas, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 2005, t. 19 (1), p. 539–549.
 23. Prigimtinė erdvė Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Metai, 2005, Nr. 7, p. 87–93.
 24. Kalbėjimas girdint, in: Sambalsiai, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 94–103.
 25. Tarp kūno ir amžinybės: Alfonso Nykos-Niliūno skaitymai, in: Kūnas lietuvių kultūroje: Straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU, 2000, p. 102–112.
 26. Palankumo laikysena, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 179–188.

  
 
Recenzijos
 1. [Rec. kn.: Merleau-Ponty, M. Akis ir dvasia, V., 2005], in: Inter-studia humanitatis, 2007, Nr. 4, p. 259–270.
 2. Antropologinė lyrikos samprata: [Rec. kn.: Tūtlytė, R. Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, V., 2006], in: Colloquia, 2006, Nr. 17, p. 127–139. 
 3. Literatūros fenomenologijos erdvė [Rec. kn.: Daujotytė, V. Literatūros fenomenologija, V., 2003],, in: Žmogus ir žodis, 2003, Nr. 4, p. 56–60.
  
 
Sudaryti leidiniai
 1. Tautosakos darbai, t. 53, 2017, p.-278 
 2. Tautosakos darbai. Kūrybingumas ir kartotė XXXIX, 2010, p.-356 

 

 
Šaltinių publikacijos
 1. Linkėjimai čia visomis progomis tie patys – laisvės ir namų: Kazimieros Kairiūkštytės-Galaunienės laiškai iš tremties (1953–1955), in: Tautosakos darbai, t. 53, p. 192–207. 
 2. Trys laiškai apie laisvę ir mitus. Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms, in: Tautosakos darbai, t. 53, p. 213–219. 
 3. (kartu su A. Birgere) Patirties profiliai. Pokalbis-studija, in: Sambalsiai, sudarė Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė, 2005, Vilnius: Dailės Akademijos leidykla, p. 421-554.
 4. Seredžiaus dainos, in: Seredžius, (Lietuvos valsčiai, kn. 9), Vilnius: Versmė, 2003, p. 964–1020.
 5. Veliuoniškių dainos po Antano Juškos, in: Veliuona, (Lietuvos valsčiai, kn. 7), Vilnius: Versmė, 2001, p. 974–1051. (Parengė, parašė įvadą.)
 6. Prūsijos lietuvių dainos, surinko V. Kalvaitis, parengė K. Aleksynas, paaiškinimus parašė G. Šmitienė, faksimilinis leidinys, Vilnius: LLTI, 1998. – cdxxxvii-dix p.
 7. (kartu su V. Čekmonu), Vilniaus krašto dainos baltarusių ir lenkų kalbomis, in: Tautosakos darbai, VIII (XV), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, 200-214.

 

 
Vertimai
 1. Elizabeth A. Behnke, Pasaulis be opozicijos / Pasaulio kūnas, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 124–156.
 2. Konstancija Benislavska, Eilėraščiai, in: Trys Baroko saulėlydžio literatai, Vilnius: VU leidykla, 2003, p. 44–77.

 

 
Mokymo priemonės
 1. Vanda Juknaitė, in: Literatūros teksto interpretacija: 15 lietuvių rašytojų tekstų interpretacijos pavyzdžiai ir patarimai mokiniams ir jų mokytojams, sudarė G. Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2000, p. 214–222.
 2. Žemaitė, in: Literatūros klasikos interpretacijos: 20 lietuvių rašytojų tekstų interpretacijos pavyzdžiai ir patarimai mokiniams ir jų mokytojams, sudarė G. Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2001 (2005), p. 46–65.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt