LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Mintautas Čiurinskas

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas visasvisasgmail.com
 
2001 m. apgynė disertaciją XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika. Moksliniai interesai: biografijos žanro kūrinių tipologiniai aspektai bei antikinės biografistikos recepcija Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūroje; lotyniškieji Lietuvos ir Europos literatūros, istorijos bei kultūros šaltiniai, jų analizė, vertimas ir publikavimas; hagiografinių istorijos šaltinių tyrimai; LDK unitų biografistika ir literatūra, šaltiniai XVII a.: žanriniai, kultūriniai, konfesinės tapatybės aspektai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika, Vilnius: LLTI, 2006. – 237 p.
 
Moksliniai straipsniai ir publikacijos
 
1. Tikrovės akcentai XVII a. LDK jėzuitų biografijose, in: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, (Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 21), Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 77–84.
2. Šv. Kazimiero gyvenimo ir asmenybės bruožai, in: LKMA Metraštis, 2004, t. 25, p. 259–268.
3. Biografo ir aprašomojo asmens santykio modeliai XVII a. LDK biografistikoje, in: Senosios raštijos profiliai,(Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 53–72.
4. Karalaičio Kazimiero laidotuvių pamokslas, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 22–30.
5. Pergalės prie Oršos (1514) propaganda Europoje: šaltinių apžvalga, literatūriniai bei kultūriniai aspektai, in: Raštijos ir literatūros santykis: LDK patirtis,(Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21), Vilnius: LLTI, 2006, p. 317–342.
6. Tarpkonfesinė sąveika ir tikybinio identiteto paieškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pab.–XVII a. I pusėje: akcentai Rapolo Korsako „Juozapo Benjamino Rutskio gyvenime“ (1640), in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (7), p. 35–51.
7. Bažnytinė unija kaip Baroko fenomenas ir biografinės literatūros kontekstai, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 131–161.
8. Biografie Radziwiłłów a biografistyka Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, in: Radziwiłłowie: obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2003, p. 101–108.
9. Retoryka a biografia: życie Lwa Sapiehy w dziele Jana Rywockiego Idea magni herois (1645), in: Sapiehowie: epoki Kodnia i Krasiczyna, (Obrazy kultury polskiej), Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2007, p. 65–75.
 
Recenzija
 
1. XVII a. Vilniaus emblemų sodais, takais, labirintais: [Rec. kn.: Liškevičienė, R. Mundus emblematum: XVII amžiaus Vilniaus spaudinių iliustracijos, V., 2005], in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 301–323.
 
Sudarytos knygos, vertimai
 
1. Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri = Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai, Vilnius: Aidai, 2003. – 301 p.
2. Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, Vilnius: Aidai, 2004. – 205 p.
3. Erazmas Stela, Apie Prūsijos senybes, Vilnius: Aidai, 2004. – 126 p.
4. Einhardas, Karolio Didžiojo gyvenimas, parengė Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Aidai, 2005 – 127 p.
5. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), Vilnius: Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2007. („Rationum curiae Alexandri Magni Ducis Lithuaniae liber tertius“ = „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro sąskaitų trečia knyga“, vertimas, p. 253–l31.)
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt