LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Mintautas Čiurinskas

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Senosios literatūros skyriaus vadovas (2010–2020 m.), vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: visasvisas@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-2146-9652

 

LLTI mokslo žurnalo Senoji Lietuvos literatūra vyriausiasis redaktorius nuo 2010 m.

LLTI ilgalaikės MTEP programos „Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai“ (2017–2021) vadovas.

2001 m. apgynė disertaciją XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika

 

Moksliniai interesai: biografijos žanro kūriniai Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūroje; lotyniškieji Lietuvos ir Europos literatūros, istorijos bei kultūros šaltiniai, jų analizė, vertimas ir publikavimas; hagiografinių šaltinių tyrimai; LDK jėzuitų raštija, LDK unitų biografistika ir literatūra, šaltiniai XVII a.: žanriniai, kultūriniai, konfesinės tapatybės aspektai.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografijos

 

 •  Mintautas Čiurinskas, „Vaizdai XVII a. raštijoje“, in: Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, (Kolektyvinė monografija), Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 157–176. ISBN 978-609-459-949-1
 • Tas pats ukrainiečių kalba: Miнтаутас Чюрінскас, „Образи в літературі XVII століття“, in: На перехресті культур: монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі (колективна монографія), [за редакцією Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса], Vilnius: Vilnius University Press, 2017, p. 191–211. ISBN 978-609-459-951-4
 • Tas pats: II papildytas leidimas ukrainiečių kalba ser. Kиївське християнство = Kyivan Christianity, t. 14, Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018 [Друге, виправлене й доповнене видання], p. 239–264. ISBN 978-617-7637-08-9
 • Mintautas Čiurinskas, XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika, Vilnius: LLTI, 2006. – 237 p.

 

Moksliniai straipsniai

 

 1. Mintautas Čiurinskas, „XVII amžiaus rankraštinė Mikalojaus Lancicijaus SJ biografija. Autorystės atribucija Eduardui Lockui SJ ir kai kurie bendrieji klausimai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 47, 2019, p. 153–195. ISSN 1392–0502.
 2. Mintautas Čiurinskas, „1514 m. spalio 20 d. Gniezno arkivyskupo Jono Laskio laiškas: vienas ankstyviausių šv. Kazimiero hagiografinių šaltinių ir kanonizacijos proceso pradžia“, in: Bažnyčios istorijos studijos, t. IX, (Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos metraštis, t. 40 B), Vilnius, 2018, p. 203–235. ISSN 1392–0502.        
 3. Mintautas Čiurinskas, „Lietuva pergalės prie Oršos (1514) poetų tekstuose“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 40, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 15–72. ISSN 1822-3656.
 4. Mintautas Čiurinskas, „Paslėptas Martyno Mažvydo grasinimas Žygimantui Augustui?“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 40, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 249–253. ISSN 1822-3656.   
 5. Mintautas Čiurinskas, „Biografiniai šaltiniai ir barokinės literatūros tradicija“, in: Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinis, vertimas ir studija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 401–442; ISBN 978-609-447-155-1; ten pat: „Literatūra, skirta šv. Juozapatui Kuncevičiui, iki 1675 m. chronologine tvarka“, p. 529–535.
 6. Мінтаўтас Чурынскас, „Вайна і культура ў Вялікім Княстве Літоўскім: казус 1514 года“, in: Arche, 12, 2014, 480–507. [Lietuviško straipsnio vertimas ir publikacija baltarusių kalba.]
 7. Мінтаўтас Чурынскас, „Прапаганда перамогі пад Оршай (1514) у Еўропе: агляд крыніц, літаратурныя ды  культурныя аспекты“, in: Arche, 12, 2014, 714–735. [Lietuviško straipsnio vertimas ir publikacija baltarusių kalba.]
 8. Mintautas Čiurinskas, „Petro Skargos Šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimas (1610) ir tuometė lietuviškoji hagiografinė tradicija“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 35–36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 269–301.   
 9. Mintautas Čiurinskas, „Valdovas kare: kas pelnė pergalę Oršos mūšyje 1514 metais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66: Karališkasis dėmuo LDK kultūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 73–90. ISSN 1392-0316.
 10. Mintautas Čiurinskas, „Samuelio Venslauskio Victor et victus Vincentius Corvinus Gosiewski (1691): istorijos šaltinis ir literatūros kūrinys“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, LII leidykla, 2012, p. 569–599.
 11. Mintautas Čiurinskas, „Karas ir kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: 1514 metai“ in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 31: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: Žalgiris ir Orša, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 127–157.   
 12. Mintautas Čiurinskas, „Kražių jėzuitų Summariola vitae (Nekrologai, 1665–1732) – Lietuvos provincijos jėzuitų gyvenimo, kasdienybės ir istorijos veidrodis“, in: Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas, sud. Neringa Markauskaitė, Vilnius, 2011, p. 149–159.
 13. Mintautas Čiurinskas, „Naujas dangiškasis globėjas: kai kurie opinio sanctitatis aspektai istoriniuose ir literatūriniuose šv. Juozapato gyvenimo šaltiniuose XVII a.“, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai = Celestial Patrons and Terrestrial Benefactors, (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 60), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 85–98.
 14. Mintautas Čiurinskas, „Vilnius kaip kolektyvinis veikėjas kai kuriuose XVII a. I pusės naratyviniuose šaltiniuose“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 30, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 59–84. 
 15. Mintautas Čiurinskas, „Albertas Vijūkas-Kojalavičius – biografas“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 57–75. ISSN 1822-3656 
 16. Mintautas Čiurinskas, „XVII a. unitų literatūros bruožai: biografiniai kūriniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 26, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 183–212. ISSN 1822-3656.
 17. Mintautas Čiurinskas, „Retoryka a biografia: życie Lwa Sapiehy w dziele Jana Rywockiego Idea magni herois (1645)“, in: Sapiehowie: epoki Kodnia i Krasiczyna, (Obrazy kultury polskiej), Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2007, p. 65–75.
 18. Mintautas Čiurinskas, „Bažnytinė unija kaip Baroko fenomenas ir biografinės literatūros kontekstai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 131–161.                                                           
 19. Mintautas Čiurinskas, „Pergalės prie Oršos (1514) propaganda Europoje: šaltinių apžvalga, literatūriniai bei kultūriniai aspektai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21: Raštijos ir literatūros santykis: LDK patirtis, Vilnius: LLTI, 2006, p. 317–342. 
 20. Mintautas Čiurinskas, „Tarpkonfesinė sąveika ir tikybinio identiteto paieškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pab.–XVII a. I pusėje: akcentai Rapolo Korsako „Juozapo Benjamino Rutskio gyvenime“ (1640), in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (7), p. 35–51.   
 21. Mintautas Čiurinskas, „Šv. Kazimiero gyvenimo ir asmenybės bruožai“, in: LKMA Metraštis, 2004, t. 25, p. 259–268.     
 22. Mintautas Čiurinskas, „Biografo ir aprašomojo asmens santykio modeliai XVII a. LDK biografistikoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20: Senosios raštijos profiliai, Vilnius: LLTI, 2005, p. 53–72.   
 23. Mintautas Čiurinskas, „Karalaičio Kazimiero laidotuvių pamokslas“, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 22–30.
 24. Mintautas Čiurinskas, Biografie Radziwiłłów a biografistyka Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, in: Radziwiłłowie: obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2003, p. 101–108.
 25. Mintautas Čiurinskas, Tikrovės akcentai XVII a. LDK jėzuitų biografijose, in: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, (Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 21), Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 77–84.

 

Recenzija

 

 1. Mintautas Čiurinskas, XVII a. Vilniaus emblemų sodais, takais, labirintais: [Rec. kn.: Jolita Liškevičienė, Mundus emblematum: XVII amžiaus Vilniaus spaudinių iliustracijos, Vilnius, 2005], in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 301–323.  

 

Sudaryti mokslo leidiniai, knygos, šaltinių publikacijos ir vertimai

 

 1. Mokslo žurnalo Senoji Lietuvos literatūra kn. 303132333435–36404345, 48 sudarymas ir parengimas.
 2. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), parengė Darius Antanavičius ir Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2007. ISBN 978–9986–9071–5–2.                        („Rationum curiae Alexandri Magni Ducis Lithuaniae liber tertius“ = „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro sąskaitų trečia knyga“, vertimas p. 253–331.)
 3. Einhardas, Karolio Didžiojo gyvenimas, parengė Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Aidai, 2005. 127 p. ISBN 9955-656-07-7. 
 4. Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, Vilnius: Aidai, 2004. 205 p. ISBN 9955-656-01-8. 
 5. Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri = Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai, Vilnius: Aidai, 2003. 301 p. ISSN 1392-95-26; ISBN 9955-445-72-6.
 6. Erazmas Stela, Apie Prūsijos senybes, Vilnius: Aidai, 2004. 126 p. ISBN 9955-445-79-3.                                                                                                              

 

Smulkesnės kultūros šaltinių publikacijos

 

 1. [par., vert. Mintautas Čiurinskas], „1514 m. spalio 20 d. Gniezno arkivyskupo Jono Laskio laiškas. Publikacija ir vertimas“, in: Bažnyčios istorijos studijos, t. IX, (Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos metraštis, t. 40 B), Vilnius, 2018, p. 236–256. ISSN 1392–0502.
 2. XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. IV: pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai, sudarė Elmantas Meilus, parengė Mintautas Čiurinskas, Inga Ilarienė, Algimantas Kaminskas, E. Meilus, Edmundas Rimša, Vilnius: LII leidykla, 2016, ISBN 978-9955-847-44-1 (bendras)
 3. Andriejaus Mlodzianovskio „Panegirinė dedikacija šviesiausiajam Ponui P. Jurgiui Stanislovui Sapiegai, Polocko vaivadaičiui, Borisovo seniūnui.“ in: Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinis, vertimas ir studija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 179 –190. ISBN 978-609-447-155-1
 4. Mintautas Čiurinskas, „Du Simono Starovolskio tekstai apie Petrą Skargą“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 35–36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 395–404.   
 5. [Šaltinio vertimas] „Benedikto XIII dokumentas „Benedicti XIII Pont. Max. Constitutio“ (1727)“, vertė Mintautas Čiurinskas, in: Asta Giniūnienė, Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Sklaida ir raiška, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 475–483. ISBN: 978-609-447-117-9
 6. Mintautas Čiurinskas, „Iš rankraštinio Marcelino Ročkos palikimo“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 33: Literatūra ir Lietuvos modernėjimo procesai XV–XVIII a., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 296–328. ISSN 1822-3656.   
 7. „Erazmo Vitelijaus, Vilniaus prepozito, šviesiausiojo valdovo pono Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro sekretoriaus ir pasiuntinio pas Šventąjį Tėvą Aleksandrą VI, pasiųsto pareikšti paklusnumo, kalba, sakyta Romoje 1501 Viešpaties metais, ketvirtadienį, paskutinę kovo mėnesio dieną“. Vertimas iš lotynų kalbos ir parengimas. Publikuota interaktyvioje lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazėje. Projektą įgyvendino Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetai.
 8. XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, t. I: 1657–1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga, sudarė Elmantas Meilus, parengė Mintautas Čiurinskas, Algimantas Kaminskas, Elmantas Meilus, Vilnius: LII leidykla, 2011.
 9. Mintautas Čiurinskas, Ona Daukšienė, „Kražiuose mirusių jėzuitų mažosios biografijos – summariola vitae, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 32: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 215–268. ISSN 1822-3656. 
 10. „5 tekstai apie Žalgirio mūšį“, [Žalgirio mūšių aprašymų vertimas iš lotynų kalbos], in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 30, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 376–390.
 11. Mintautas Čiurinskas, Rūta Janonienė, „Du liudijimai apie 1610 m. didįjį Vilniaus gaisrą“, Naujasis Židinys–Aidai, 2006, Nr. 11, p. 452–458.

 

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt