LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Austė Nakienė (Bareikytė)

Humanitarinių mokslų daktarė

Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Mob. tel. +370 612 16421

El. paštas: auste@llti.lt
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-7664-385X
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1989 metų. Apgynė daktaro disertaciją Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis: refleksinės dainos ir sutartinės (2001). Parašė tautosakos pradžiamokslį Metų knygelė (1997), parengė Lietuvių liaudies dainyno, t. 15, Dainos apie gamtą melodijas (2000). Drauge su dr. Rūta Žarskiene nuo 2001 m. įgyvendina Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvinių įrašų restauravimo ir leidybos programą. 2017–2022 m. vadovavo Tautosakos archyvo skyriui. Yra tarptautinių organizacijų International Council for Traditional Music (nuo 2000) ir European Seminar for Ethnomusicology narė (nuo 2002), Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 2013). 
 
 
Moksliniai interesai: archyviniai lietuvių liaudies muzikos įrašai, partizanų dainos, emigrantų dainos, folkloro judėjimas, tradicijų tąsa šiuolaikinėje visuomenėje.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 

Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI a. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 356 p. ISBN 978-609-425-177-1   

 
Moksliniai straipsniai
 1. „Miniatiūrinės Lietuvos" tyrimai. Tautosakos rinkimo ekspedicijos JAV lietuvių gyvenamose vietoseBūdas, 2022, Nr. 6, p. 24– 38.
 2. (Ne)paskutinės pagonių apeigos. Bronių Kutavičių prisimenantKrantai, 2022, Nr. 4., p. 4–9.
 3. Romantizmo motyvai partizanų ir tremtinių dainose. – Tautosakos darbai, t. 61, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021, p. 71–96.
 4. Tarp liaudies dainų ir literatūrinės kūrybos. Pietų ir vakarų Lietuvos rezistentų eilės. – Krantai, 2021, Nr. 1, p. 20–27.
 5. Istorijos pakartojimai: Vasario 16-osios 100-metis ir Baltijos kelio 30-metis. – Būdas, 2020, Nr. 4, p. 12–21.
 6. Ryšys su tėvyne Jono Balio užrašytose JAV lietuvių emigrantų dainose (bendraautorė Rūta Žarskienė). – Būdas, 2019, Nr. 6, p. 7–20.
 7. Partizanų dainos ir nepriklausomos Lietuvos istorinis pasakojimas. – Liaudies kultūra, 2018, Nr. 6, p. 14–30.     
 8. Shifts in Lithuanian Culture of the Twentieth and Twenty-first Centuries. Folk Music in Vilnius (Zmiany w kulturze litewskiej XX i XXI wieku. Muzyka ludowa w Wilnie)Łódzkie Studia Etnograficzne, tom 57, 2018, p. 41–60.
 9. Tradicinės kultūros poslinkiai. Dainos XX–XXI a. didmiestyje. – Tautosakos darbai, t. XLIX, 2015, p. 171–192. 
 10. Baltiškos muzikos stilistika ir estetika. – Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2, p. 35–45. 
 11. Music by Bronius Kutavičius and Morals by Kristijonas Donelaitis. – Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity after 1970. eds. Rima  Povilionienė & Jūratė  Katinaitė.  Vilnius:  Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2014. p. 130–142.
 12. Fonografas ir lietuvių liaudies muzikos regioninių savitumų atradimas XX a. pirmojoje pusėje. – Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 19. Šiauliai, 2014, p. 271–293. 
 13. Kaip išliko lietuvių polifoninės giesmės sutartinės? – Liaudies kultūra, 2013, Nr. 3, p. 18–39. 
 14. Išeivių iš kaimo tapatybės paieškos: miesto folkloro sąjūdis. – Liaudies kultūra, 2012, Nr. 6, p. 23–41. 
 15. Creativity of Songwriters and the Continuity of Tradition. Me and Historical Others. – Musical Traditions: Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application. Edited by Pal Richter. HAS, Research Centre of Humanities, Budapest, 2012, p. 116–134.
 16. Bardų kūryba ir tradicijų tąsa: aš ir gyvenusieji praeityje. – Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1. p. 34–38. http://llkc.lt/index.php?2526350992
 17. Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai ir juose įamžinti senoviniai dainavimo būdai. – Tautosakos darbai, t. XLII, 2011, p. 170–193. 
 18. Nostalgic Reminiscences: Urbanization, Music and Television of the 1960‘s. – Musicology Today, Music traditions in Totalitarian Systems. Warsaw, 2010, vol. 7, p. 83–100. 
 19. Tradicija ir inovacija: XX amžiaus pradžioje įamžinta lietuviška muzika ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tautinės muzikos vizija.  – Tautosakos darbai, t. XXXIX, Vilnius, 2010, p. 156–166. 
 20. Lietuvių tautosakos rankraštynas: kaupimas, sisteminimas, skaitmeninimas. (Bendraautorė Rūta Žarskienė). – Res Humanitariae, VII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 183–197.
 21. Dzūkų dainavimo tradicijos ir šiuolaikinio folkloro judėjimo tendencijos. – Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1, p. 33–38. 
 22. Litewskie drewniane trąby ragai i daudytės od XVI do XX wieku. (Bendraautorė Rūta Žarskienė). – Polski Rocznik Muzykologiczny 2007–2008,  Warszawa, 2008, p. 97–118.
 23.  Lietuva, tu mums šventa! Antitarybinis rokas ir patriotiškas hip hopas. – Tautosakos darbai, t. XXXII. Vilnius, 2006, p. 180–188. 
 24. Lietuvių muzikos tautiškumo problema. Pietryčių Lietuvos liaudies melodijos XX a. pirmosios pusės fonografo įrašuose. – Literatūra. Vilniaus universitetas, 2006, 48 (5), p. 143–157. 
 25. Lietuvių folkloro teatras: Autentiškas dainavimas, metaforinė raiška ir įspūdingas scenovaizdis. – Tautosakos darbai, t. XXII (XXIX), Vilnius, 2005, p. 166–179.
 26. Disappearing sounds. Lithuanian Folk Music Recorded in 1935–1939. – Traditional Music and Research in the Baltic Area. New Approaches in Ethnomusicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005, p. 72–76.
 27. Šiuolaikinės lietuvių muzikos ryšiai su tradicijomis. – Tautosakos darbai, t. XX (XXVII), Vilnius, 2004, p. 116–124. 
 28. Reconstruction of Historical Sounds from 1970 to 1990. Bronius Kutavičius’ Music and Lithuanian Folklore Movement. – Studia Instrumentorum Musicae Popularis. Tomus XV, Stockholm, 2004, P. 11– 20.
 29. Istorinės muzikos rekonstrukcijos idėja: Broniaus Kutavičiaus oratorijos ir folklorizmas. – Tautosakos darbai, t. XVIII(XXV), Vilnius, 2003, p. 211–219.
 30. Nykstantys garsai. Lietuvių liaudies muzikos fonografo įrašai. – Tautosakos darbai, t. XVIII(XXV), Vilnius, 2003, p. 63–70.
 31. On Instrumental Origins of Lithuanian Polymodal Sutartinės. – Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XLIV. Budapest, 2003, p. 159–168.
 32. A Retrospective of the Recording of Folk Melodies in Lithuania. – Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Berlin, 2002, p. 439–444.
 33. Iš kaimynų slavų perimtos liaudies melodijos pietų Lietuvoje. – Liaudies kultūra, 2001, Nr. 6. p. 12-15.
 34. Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. – Tiltai, priedas “Baltijos regiono muzika”, 2001, Nr. 8, p. 25–35.
 35. Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. Refreninės dainos ir sutartinės. – Lietuvos muzikologija, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2001, p. 144–156.
 36. Lietuvių liaudies muzikinių dialektų formavimasis. – Tautosakos darbai, t. XII (XIX). Vilnius, 2000, p. 131–140.
 
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 1. Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972). Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, 156 p., 40 kūrinių įrašai.
 2. Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951). Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai.
 3. Klaipėdos krašto dainos ir muzika. 1935–2000 metų įrašai. Sudarė: Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, 128 p., 38 kūrinių įrašai. 
 4. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve. Parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskiene, konsultantė Sussane Ziegler. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 176 p., 44 kūrinių įrašai. 
 5. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, 133 p., 40 kūrinių įrašai. 
 6. Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 126 p., 44 kūrinių įrašai. 
 7. Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 120 p., 43 kūrinių įrašai. 
 8. Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 223 p., 77 kūrinių įrašai. 
 9. Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 103 p., 42 kūrinių įrašai.
 10. Dainos apie gamtą. Lietuvių liaudies dainynas, t. 15. Parengė Giedrius Dringelis, melodijas parengė ir kompaktinę plokštelę sudarė Austė Nakienė. Vilnius: LLTI,  2000, 720 p., 32 dainų įrašai. 

 

Parengti mokslo žurnalai:

 1. Tautosakos darbai, t. 52, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
 2. Tautosakos darbai, t. XVIII (XXV), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas: 2003.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt