LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Ramunė Bleizgienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas rbleizgienegmail.com
 
2009 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Moters tapatybės problema XIX a. pab.-XX a. prad. moterų kūryboje.
 
Moksliniai interesai: XIX-XX amžių sandūros lietuvių literatūros, kultūros istorija, moterų kūryba, lietuvių tautinio atgimimo istorija, emocijų istorija, atminties, traumų tyrimai.
 
Monografija:
Privati tyla, vieši balsai: Moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 361 p.
 
Mokslinės publikacijos
 1. Povilo Višinskio antropologija, fotografija ir literatūros kritika: kaip buvo kuriama modernios Lietuvos realybė, in: Prace Bałtystyczne 6. Język, Literatura, Kultura, 2016, p. 103-121.
 2. Pasaulio ir asmens jausminiai ryšiai Žemaitės kūryboje, in: Tautosakos darbai 51, 2016, p. 88-111. http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-78-100.pdf
 3. Emocijų istorijos tyrimų kelias: Peterio ir Carol Stearnsų, Barbaros Rosenwein ir Williamo Reddy teoriniai modeliai, in: Colloquia 34, 2015, p. 13–37. http://www.llti.lt/failai/Colloquia34%20spaudai_13-36.pdf
 4. Tautinio atgimimo interpretacija G. Petkevičaitės-Bitės romane Ad astra, in: Bitės laikas:privataus ir viešo gyvenimo formos, Vilnius: LLTI, 2013, p. 170–188.
 5. Moters tapatumo galimybės ir ribos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros koncepcijoje, in: Lyčių studijos ir tyrimai, 2012, Nr. 10, p. 34–44. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367187920167/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 6. Traumos atminties vietos: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ‚Spauda leista‘ ir Jono Biliūno ‚Liūdna pasaka‘“, in: Žmogus ir žodis, 2011, Nr. 13, p. 30–39. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367179645420/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 7. Moters sąmonės ribos (Šatrijos Raganos ‚Sename dvare‘)“, in: Lyčių studijos ir tyrimai,  2011, Nr. 9, p. 67-73. http://vddb-dt.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_1822-6310.N_9.PG_67-74/DS.002.0.01.ARTIC
 8. Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab.-XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose, Colloquia, 2010, Nr. 25,p. 57–77. http://www.llti.lt/failai/Nr25Colloquia_Str_Bleizgiene.pdf
 9. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės nervai – moteriškojo tapatumo komplikacijos, Colloquia, 2009, Nr. 23, p. 32–51. http://www.llti.lt/failai/Nr23_Str_Bleizgiene(1).pdf
 10. Maironis ir Šatrijos Ragana: emocinė bendruomenė XIX a. pab.-XX a. prad., Gimtasis žodis, Nr. 5, 2012, p. 2–10.
 11. Pasaulėvaizdžio transformacijos ir / arba kalbos kaita (Vandos Juknaitės romanas ‚Šermenys‘ ir apysaka ‚Stiklo šalis‘), in: Gimtasis žodis, 2012, Nr. 1, p. 8–15. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367181684509/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 12. Nežemiški moters pavidalai istorinėje atmintyje (G. Petkevičaitės-Bitės Ad Astra), in: Gimtasis žodis, 2011, Nr. 3, p. 8-13. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367183189275/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 13. Liga tautinio atgimimo vaizduotėje: G. Petkevičaitės-Bitės, K. Jauniaus, J. Biliūno atvejai, in: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the Context of Lithuanian Culture: konferencijos medžiaga, sud. A. Palionienė, Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2010, p. 136–144.
 14. Jausmai Žemaitės apsakymuose, in: Lituanistica, 2008, Nr. 4, p. 44–60. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367161533362/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 15. Šatrijos Raganos „Viktutės“ skaitymai: kūrinio istorija–rašančiosios istorija, in: Trečiasis Šatrijos Raganos laikas: straipsnių rinkinys, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2008, p. 21–53.
 16. Rašanti moteris istoriniame maskarade, in: Metai, 2007, Nr.6, p. 100–109. http://tekstai.lt/zurnalas-metai/812-ramun-bleizgien-raanti-moteris-istoriniame-maskarade?catid=136%3A2007-m-nr-6-birelis
 17. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 81–104. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367156942471/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 
Recenzijos:
1. Recenzija knygai: Olga Mastianica, Pravėrus namų duris: Moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje-XX a. pradžioje Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2012, p. 344 p., in: Lithuanian Historical Studies, 2013,vol. 18, p. 186-193.
 
2. Kankorėžis mano ar tavo gerklėj? [Rec. kn.: V. Kalvaitis, Sustiprinto režimo barakas, 2011, Kaunas: Kauko laiptai], Šiaurės Atėnai, 2013 07 05. http://www.satenai.lt/2013/07/05/kankorezis-mano-ar-tavo-gerklej/
 
3. Įsišaknijimo arba grįžimo namo pamokos [Rec. kn.: V. Butkus, Šiaulių auto/topografija. Eseistiniai tekstai, 2011, Šiauliai: Šiaurės Lietuva], Šiaurės Atėnai, 2011 11 18. http://www.satenai.lt/2011/11/18/isisaknijimo-arba-grizimo-namo-pamokos/
 
Sudarytos knygos:
1. Bitės laikas:privataus ir viešo gyvenimo formos: straipsnių rinkinys, sudarytoja Ramunė Bleizgienė, Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p.
2. XVIII a. I pusės-XIX a. pradžios lietuviškoji religinė proza: Chrestomatija, parengė Ramunė Bleizgienė, Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskaitė, Vaidas Šeferis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 167 p.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt