LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Ramunė Bleizgienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas rbleizgienegmail.com
 
2009 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Moters tapatybės problema XIX a. pab.-XX a. prad. moterų kūryboje.
 
Moksliniai interesai: XIX-XX amžių sandūros lietuvių literatūros, kultūros istorija, moterų kūryba, lietuvių tautinio atgimimo istorija, emocijų istorija, atminties, traumų tyrimai.
 
Monografija:
Privati tyla, vieši balsai: Moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 361 p.
 
Mokslinės publikacijos
 1. „Maironio poemų istorija“, in Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis: kolektyvinė monografija, sud. Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, p. 142-269. ISBN 978-609-425-251-8
 2. „Liaudies rašytoja valstiečiams skaitytojams: Žemaitės ankstyvoji recepcija (1895-1915)“, Literatūra, nr. 61 (1), 2019, p. 25-50. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/16091/15212
 3. „Valstiečių raštingumo praktikos Žemaitės apsakymuose“, Tautosakos darbai, t. 58, 2019, p. 118-148. http://www.llti.lt/failai/TD58_tekstai%20spaudai%20internetui-106-136.pdf
 4. Povilo Višinskio antropologija, fotografija ir literatūros kritika: kaip buvo kuriama modernios Lietuvos realybė, in: Prace Bałtystyczne 6. Język, Literatura, Kultura, 2016, p. 103-121.
 5. Pasaulio ir asmens jausminiai ryšiai Žemaitės kūryboje, in: Tautosakos darbai 51, 2016, p. 88-111. http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-78-100.pdf
 6. Emocijų istorijos tyrimų kelias: Peterio ir Carol Stearnsų, Barbaros Rosenwein ir Williamo Reddy teoriniai modeliai, in: Colloquia 34, 2015, p. 13–37. http://www.llti.lt/failai/Colloquia34%20spaudai_13-36.pdf
 7. Tautinio atgimimo interpretacija G. Petkevičaitės-Bitės romane Ad astra, in: Bitės laikas:privataus ir viešo gyvenimo formos, Vilnius: LLTI, 2013, p. 170–188.
 8. Moters tapatumo galimybės ir ribos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros koncepcijoje, in: Lyčių studijos ir tyrimai, 2012, Nr. 10, p. 34–44. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367187920167/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 9. Traumos atminties vietos: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ‚Spauda leista‘ ir Jono Biliūno ‚Liūdna pasaka‘“, in: Žmogus ir žodis, 2011, Nr. 13, p. 30–39. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367179645420/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 10. Moters sąmonės ribos (Šatrijos Raganos ‚Sename dvare‘)“, in: Lyčių studijos ir tyrimai,  2011, Nr. 9, p. 67-73. http://vddb-dt.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_1822-6310.N_9.PG_67-74/DS.002.0.01.ARTIC
 11. Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab.-XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose, Colloquia, 2010, Nr. 25,p. 57–77. http://www.llti.lt/failai/Nr25Colloquia_Str_Bleizgiene.pdf
 12. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės nervai – moteriškojo tapatumo komplikacijos, Colloquia, 2009, Nr. 23, p. 32–51. http://www.llti.lt/failai/Nr23_Str_Bleizgiene(1).pdf
 13. Maironis ir Šatrijos Ragana: emocinė bendruomenė XIX a. pab.-XX a. prad., Gimtasis žodis, Nr. 5, 2012, p. 2–10.
 14. Pasaulėvaizdžio transformacijos ir / arba kalbos kaita (Vandos Juknaitės romanas ‚Šermenys‘ ir apysaka ‚Stiklo šalis‘), in: Gimtasis žodis, 2012, Nr. 1, p. 8–15. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367181684509/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 15. Nežemiški moters pavidalai istorinėje atmintyje (G. Petkevičaitės-Bitės Ad Astra), in: Gimtasis žodis, 2011, Nr. 3, p. 8-13. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367183189275/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 16. Liga tautinio atgimimo vaizduotėje: G. Petkevičaitės-Bitės, K. Jauniaus, J. Biliūno atvejai, in: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the Context of Lithuanian Culture: konferencijos medžiaga, sud. A. Palionienė, Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2010, p. 136–144.
 17. Jausmai Žemaitės apsakymuose, in: Lituanistica, 2008, Nr. 4, p. 44–60. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367161533362/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 18. Šatrijos Raganos „Viktutės“ skaitymai: kūrinio istorija–rašančiosios istorija, in: Trečiasis Šatrijos Raganos laikas: straipsnių rinkinys, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2008, p. 21–53.
 19. Rašanti moteris istoriniame maskarade, in: Metai, 2007, Nr.6, p. 100–109. http://tekstai.lt/zurnalas-metai/812-ramun-bleizgien-raanti-moteris-istoriniame-maskarade?catid=136%3A2007-m-nr-6-birelis
 20. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 81–104. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367156942471/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 
Recenzijos:
1. Recenzija knygai: Olga Mastianica, Pravėrus namų duris: Moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje-XX a. pradžioje Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2012, p. 344 p., in: Lithuanian Historical Studies, 2013,vol. 18, p. 186-193.
 
2. Kankorėžis mano ar tavo gerklėj? [Rec. kn.: V. Kalvaitis, Sustiprinto režimo barakas, 2011, Kaunas: Kauko laiptai], Šiaurės Atėnai, 2013 07 05. http://www.satenai.lt/2013/07/05/kankorezis-mano-ar-tavo-gerklej/
 
3. Įsišaknijimo arba grįžimo namo pamokos [Rec. kn.: V. Butkus, Šiaulių auto/topografija. Eseistiniai tekstai, 2011, Šiauliai: Šiaurės Lietuva], Šiaurės Atėnai, 2011 11 18. http://www.satenai.lt/2011/11/18/isisaknijimo-arba-grizimo-namo-pamokos/
 
Sudarytos knygos:
1. Bitės laikas:privataus ir viešo gyvenimo formos: straipsnių rinkinys, sudarytoja Ramunė Bleizgienė, Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p.
2. XVIII a. I pusės-XIX a. pradžios lietuviškoji religinė proza: Chrestomatija, parengė Ramunė Bleizgienė, Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskaitė, Vaidas Šeferis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 167 p.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt