LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Publikavimo etikos nuostatai

Straipsnių publikavimas ir autorystė

 

„Senoji Lietuvos literatūra“ žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų, nustatytų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto akademinės etikos kodekse.

 

Žurnale neskelbiami kituose leidiniuose ar žiniatinklyje publikuoti straipsniai, kita skelbta medžiaga.

 

Plagijuoti, t. y. svetimos publikacijos tekstą, tyrimo metodiką, idėją, atradimą pateikti kaip savo, mokslo apyvartoje cirkuliuojančius empirinius duomenis pateikti kaip naujai surastus, nenurodyti literatūros, kuria naudotasi, yra draudžiama.

 

Straipsniai žurnale skelbiami nemokamai, autoriai piniginio atlygio už publikuotus straipsnius taip pat negauna. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.

 

Žurnale publikuojamų kūrinių autorių teisės priklauso Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui; autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“ kaip kolektyvinio kūrinio.

 

Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių būtų nutraukta žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“ leidyba, iki tol skelbtas elektroninis žurnalo archyvas bus saugomas ir laisvai prieinamas LLTI internetinėje svetainėje.

 

Autorių atsakomybė

 

Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus originalumo reikalavimus ir būti parengti pagal šio leidinio aprobuotus reikalavimus publikacijoms dėl straipsnio struktūros, citavimo, bibliografinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų (plačiau žr. Reikalavimai publikacijoms). Recenzijos taip pat parengiamos laikantis reikalavimų publikacijoms.

 

Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.

 

Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.

 

Publikacijoje privalu nurodyti visus tyrimui ir straipsniui parengti naudoto finansavimo šaltinius.

 

Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo, kitą motyvuotą recenzento nuomonę.

 

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 

Žurnalui „Senoji Lietuvos literatūra“ pateiktus mokslo straipsnius recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai, redkolegijos parinkti iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikuoti yra priešingos, redkolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio publikavimo.

 

Recenzentai skiriami konfidencialiai: recenzentams neteikiama informacija apie autorių, autoriams – apie recenzentus.

 

Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninę nuostatą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.

 

Recenzentai privalo atkreipti redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.

 

Recenzentai privalo užtikrinti recenzavimo procedūros konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jų kopijas.

 

Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

 

Galutinį sprendimą dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo priima redaktorius. Ginčytino straipsnio vertinimo atveju pasitelkiama redkolegijos nuomonė. Sprendimą dėl straipsnio atmetimo autorius gali skųsti LLTI Akademinės etikos komisijai (įtarus esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).

 

Redkolegijos pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikuoti straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius, santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad išvardinti faktoriai neturi įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.

 

Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo procedūros tvarką ir priimti objektyvius sprendimus. Recenzentų galbūt turimos išankstinės nuostatos ir žinios apie autorių (jo lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę priklausomybę) negali būti vertinimo pagrindas ir diskriminavimo priežastis.

 

Straipsnio priėmimas publikuoti žurnale „Senoji Lietuvos literatūra“ yra maksimalaus pasitikėjimo jo vertingumu ženklas.

 

Pastebėjus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, parengėjai turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas. 

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt