Lankytojui Tyrėjui Darbuotojui
LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Monografijos

Gineitis, Leonas. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: monografija / red. K. Doveika. – 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Vaga, 1990. - 436 p. - ISBN 5-415-00634-6.

 
Pakalniškis, Ričardas. Lietuvių poema: Pagrindinės žanrinės formos: monografija. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Vaga, 1990. - 492 p. - ISBN 5-41500481-5.
 
Кербелите, Бронислава. Историческое развитие структур и семантики сказок : (на материале литовских волшебных сказок): монография / LLTI; ответственный редактор В.М. Гацак. -Вильнюс: Vaga, 1991. - 380 p. - ISBN 5-415-00435-1.
 
Žėkaitė, Janina. Žemaitės kūryba: studija / LLTI; red. R. Mikšytė. - Vilnius: Vaga, 1991. - 247 p. - ISBN 5-415-00485-8.
 
Karmalavičius, Ramutis. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė: Epocha. Idealai. Kūryba: monografija / LLTI; red. A. Zalatorius. - Vilnius: Vaga, 1992. - 366 p.
 
Kubilius, Vytautas. Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje: monografija / LLTI. - Vilnius: Amžius, 1993. - 206 p. - ISBN 9986-430-02-X.
 
Mikšytė, Regina. Antanas Baranauskas: monografija / LLTI; red. V. Vanagas. - Vilnius: Vaga, 1993. - 292 p. - ISBN 5-415-00768-7.
 
Žėkaitė, Janina. Jurgis Savickis: monografija / LLTI. - Vilnius: Pradai, 1994. - 302 p. - ISBN 9986-405-31-9.
 
Lankutis, J. Lietuvių egzodo dramaturgija, 1940–1990 / LLTI; red. M. Dautartienė. – Vilnius: Pradai, 1995. – 96 p.
 
Laurinkienė, Nijolė. Senovės Lietuvių Dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose / LLTI. - Vilnius: LLTI, 1996. - 238 p. - (Tautosakos darbai; IV (XI). - ISBN 9986-513-14-6.
 
Pabarčienė, Reda. Petro Vaičiūno pasaulis / LLTI; red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 1996. - 255 p. - ISBN 9986-513-11-1.
 
Kubilius, Vytautas. Literatūra istorijos lūžyje. - Vilnius: Diemedis, 1997. - 343 p. - ISBN 9986-23-031-4.
 
Lithuanian literature / LLTI; red. V. Kubilius; į anglų k. vertė R. Dapkutė, D. Bartkutė. - Vilnius: Vaga, 1997. - 549 p. - ISBN 5-415-00503-X. 
 
Kalėda, Algis. Powojenna literatura litewska: Drogą strat i nadziei / LLTI. - Vilnius: LLTI, 1998. - 129 p. - ISBN 9986-513-26-X. 
 
Kubilius, Vytautas. Jonas Aistis: gyvenimas ir kūryba / red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 251 p. - ISBN 9986-513-62-6.
 
Žėkaitė, Janina. Ignas Šeinius: monografija / LLTI; red. A. Jurgutienė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 400 p. - ISBN 9986-513-56-1.
 
Narbutas, Sigitas. Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų: XIII–XVIII amžiaus LDK literatūros apžvalga / red. G. Vaškelis. - Vilnius: LLTI, 2000. - 72 p. - ISBN 9986-513-81-2.
 
Narbutas, Sigitas. The mysterious island: a review of 13th–18th century literature of the Grand Duchy of Lithuania / transl. in english D. Bartkutė; design E. M. Ložytė. – Vilnius: LLTI, 2000. – 72, [1] p.: iliustr., faks. – ISBN 9986-513-88-X.
 
Puhvel, Jaan. Lyginamoji mitologija / iš anglų k. vertė L. Būgienė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 303, [1] p. - ISBN 9986-513-98-7.
 
Vaitkevičienė, Daiva. Ugnies metaforos: lietuvių ir latvių mitologijos studija / red. R. Mėlinskaitė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 204, [2] p. - ISBN 9955-475-13-7.
 
Mitaitė, Donata. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai / red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2002. - 223 p. - ISBN 9955-475-16-1.
 
Mitaitė, Donata. Tomas Venclova: speaking through signs / transl. by D. Bartkutė Barnard; English text ed. by A. Fortescue. - Vilnius: LLTI, 2002. - [16], 250, [1] p. - ISBN 9955-475-26-9.
 
Žėkaitė, Janina. Modernizmas lietuvių prozoje: studija / red. A. Kaziukonienė. - Vilnius: LLTI, 2002. - 219, [1] p. - ISBN 9955-475-29-3.
 
Kubilius, Vytautas. Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė / red. S. Daugirdaitė. - Vilnius: LLTI, 2003. - [24], 183, [1] p. - ISBN 9955-475-35-8.
 
Šimonytė-Žarskienė, Rūta. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje: monografija / red. V. Daniliauskienė. - Vilnius: LLTI, 2003. - 211, [2] p. - ISBN 9955-475-58-7.
 
Zalatorius, Albertas. Vincas Krėvė: nebaigta monografija/ sudaryt. J. Sprindytė (sudaryt.); red. D. Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2003. – 531, [3] p. – ISBN 9955-475-55-2.
 
Kalėda, Algis. Dzieje literatury litewskiej, 1918-1920. T. 2. - Warszawa: Ex libris, 2003. – 188 p. - ISBN 83-89351-06-4.
 
Razauskas, Dainius. Vėjūkas: lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). - Vilnius: LLTI, 2004. - 203, [3] p. - ISBN 9955-475-63-3.
 
Kubilius, Vytautas. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja: monografija. - Vilnius: LRS l-kla, 2004. - 153 [2] p. - ISBN 9986-39-361-2.
 
Tidikytė, Laimutė. Julius Kaupas: gyvenimas ir kūryba. - Vilnius: LLTI, 2004. - 254, [2] p. - ISBN 9955-475-67-6.
 
Sadauskienė, Jurga. Didaktinės lietuvių dainos: poetinių tradicijų sandūra XIX-XX a. pradžioje / red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 255 p. - ISBN 978-9955-698-22-7.
 
Martišiūtė-Linartienė, Aušra. Žemaičių bajorų teatro draugija: Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba / red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 222 p. - ISBN 978-9955-698-56-2.
 
Lapinskienė, Alma. Vilniaus lietuvių literatūra 1920–1940: monografija / red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2008. - 244 p. - ISBN 978-9955-698-82-1.
 
Daugnora, Eligijus. XX amžiaus lietuvių religinė drama: [studija] / red, Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 189 p. – ISBN 978-609-425-007-1.
 
Daujotytė, Viktorija. Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai: [monografija] / red. Rimantė Umbrasaitė.  – Vilnius: LLTI, 2009. – 430 p. – ISBN 978-609-425-010-1.
 
Gaižiūnas, Silvestras. Klajojantys siužetai baltų literatūrose: Mitai. Legendos. Literatūriniai tipai: [monografija] / red. Laima Arnatkevičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 287 p.  – ISBN 978-609-425-012-5.
 
Jovaišas, Albinas. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas: [studija] / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas; įvadinį straipsnį parašė Juozas Girdzijauskas; redagavo Nijolė Kreimerienė; spec. redaktorė Daiva Narbutienė. – 2-as, pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2009. – 248 p.– ISBN 978-609-425-006-4.
 
Kuolys, Darius. Res Lituana: kunigaikštystės bendrija. Kn. 1: Respublikos steigimas . – Vilnius: LLTI, 2009. – 255 p.  – ISBN 978-609-425-021-7.
 
Subačius, Liudas. Aplenkusi laiką: Felicija Bortkevičienė, 1873–1945: [monografija] / recenzentai Juozas Skirius, Rimantas Miknys. – Vilnius: LLTI, 2010. – 155 p., [16] iliustr., faks. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-023-1.
 
Daujotytė, Viktorija, Kvietkauskas, Mindaugas. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / recenzentai Vytautas Martinkus, Rimantas Miknys; redaktorė Rimantė Umbrasaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 359 p., [12] iliustr. lap., portr. – Santr. angl., lenk. – Česlovo Milošo metai, 2011. – ISBN 978-609-425-052-1.
 
Kalėda Algis. Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje: monografija / recenzentai Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 278 p. – Santr. angl., lenk. – ISBN 978-609-425-072-9.
 
Sakalavičiūtė, Kristina. Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimų studijos: monografija / recenzentai Pavel Lavrinec,Vaiva Narušienė; redaktorius Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 607 p.: iliustr. – Santr. rus., angl. – ISBN 978-609-425-070-5.
 
Racėnaitė, Radvilė. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore: monografija / recenzentai Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Skaistė Urbonienė; redaktorė Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 315 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-062-0.
 
Šlekys, Jonas. Jonas Žilius: biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys: [monografija] / recenzentai: Aušra Martišiūtė, Rimantas Skeivys, Juozas Skyrius, Jūratė Sprindytė; redaktorius Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 422 p., [12] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-066-8.
 
Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje: kolektyvinė monografija / sudarė Loreta Mačianskaitė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Kęstutis Nastopka, Loreta Jakonytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 217 p., [6] iliustr., portr., faks. lap. – Aut.: Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Solveiga Daugirdaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Algis Kalėda ... [et al]. – ISBN 978-609-425-078-01.
 
Balkelis, Tomas. Moderniosios Lietuvos kūrimas: [studija] / vertėjas Žilvinas Beliauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 254 p., [4] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-077-4.
 
Česnulevičiūtė, Petronėlė. Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / redaktorės Danutė Kalinauskaitė, Greta Lisauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p. – ISBN 978-609-425-076-7.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt