LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kiti literatūros šaltiniai

Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną/ LLTI; parengė Donata Mitaitė. - Vilnius: Vaga, 1992. - 560 p.

 

Daukantas, Simonas. Istorija žemaitiška. T. 1 / LKI; LLTI; parengė Birutė Vanagienė. - Vilnius: Vaga, 1995. - 663 p. - (Lituanistinė biblioteka).

 
Daukantas, Simonas. Istorija žemaitiška. T. 2 / LKI; LLTI; parengė B. Vanagienė. - Vilnius: Vaga, 1995. - 462 p. - (Lituanistinė biblioteka).
 
Iwinskis, Laurynas. Kalendorius ukiszkasis nuog užgimima wieszpaties, 1861 / LLTI; konsult. R. Mikšytė. - Faks. leid. - Vilnius: LLTI, 1996. - [66] p. - ISBN 9986-513-17-0.
 
Balys Didysis: atsiminimai apie Balį Sruogą / sudarytoja ir redaktorė Reda Pabarčienė. -  Vilnius: LLTI, 1997. - 458 p. - ISBN 9986-513-20-0.
 
Vaižgantas. Laiškai Klimams / parengė Petras Klimas jnr.; redagavo Vytautas Vanagas. -  Vilnius: LLTI, 1998. - 456 p. - ISBN 9986-513-24-3.
 
Mickevičius, Adomas. Konradas Valenrodas: lietuvių ir prūsų žygių istorinė sakmė / LLTI; parengė ir pareng. žodį parašė Algis Kalėda. - Vilnius: LLTI, 1998. - 157 p. - ISBN 9986-513-46-4.
 
Giesmės dangaus miestui: XVI-XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija / LLTI; parengė D. Pociūtė-Abukevičienė, M. Vaicekauskas; red. J. Karaciejus. - Vilnius: LLTI, 1998. - 663 p. - ISBN 9986-513-51-0.
 
Cracovia Lithuanorum saeculis XIV-XVI = Lietuvių Krokuva XIV-XVI amžiais / sudaryt. Waclaw Urban, Sigitas Lūžys; iš lot. k. vertė A. Vaškelienė; red. S. Narbutas. - Vilnius: LLTI, 1999. - 344 p. - ISBN 9986-513-80-4.
 
Bukolikos arba piemenų eilės apie Vilnių = Bukolika abo wiersz pasterski o Wilnie: X eklogų / parengė Jakub Niedźwiedź, Eugenija Ulčinaitė; iš lenkų k. vertė Eugenija Ulčinaitė; red. Sigitas Narbutas. - Vilnius: LLTI, 2002. - 105, [1] p. - ISBN 9955-475-15-3.
 
Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653 / parengė Dainora Pociūtė. - Faksimilinis leidimas. -  Vilnius: LLTI, 2004. - LXIV, 660 p. - ISBN 9955-475-47-1.
 
Aistis,  Jonas. Laiškai, 1929-1973 / sudarė Vytautas Kubilius; parengė Vanda Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 830, [2] p. - ISBN 9955-475-80-3.
 
Boruta, Kazys. Baltaragio malūnas, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte / red. Donata Linčiuvienė. - Faks. leid. - Vilnius: LLTI, 2005. - 205 p. - ISBN 9955-475-92-7.
 
Baltaragio malūnas“ ir jo byla: pirmoji Kazio Borutos ”Baltaragio malūno” redakcija; straipsnis, skirtas kūrinio istorijai; dokumentinė ir literatūrinė medžiaga / parengė Dalia Striogaitė; red. Donata Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 354 p. + 2 garso diskai (CD) [Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte: 2 d. / audiofoninis tekstas Birutės Pūkelevičiūtės, Kazio Veselkos]. - ISBN 9955-475-93-5.
 
Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini = Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę = Religionskolloquium in Vilnius (14.06.1585) über den Artikel des Herrenmahls / parengė Jolanta Gelumbeckaitė, Sigitas Narbutas; redagavo Dovilė Keršienė. - V.: LLTI, 2006. - 242, [2] p. - ISBN 9955-698-04-7.

XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus: katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. - V.: LLTI, 2006. - 437, [1] p. - ISBN 978-9955-698-29-6.
 
Kazio Grigo pokalbiai laiškais / parengė Judita Grigienė; redagavo Vanda Šatkuvienė.  - Vilnius: LLTI, 2006. - 333 p. - ISBN 978-9955-698-23-4.
 
Kubilius, Vytautas. Dienoraščiai, 1945-1977 / parengė Janina Žėkaitė, Jūratė Sprindytė; redagavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 479 p. - ISBN 9955-698-18-7.
 
Kubilius, Vytautas. Dienoraščiai, 1978-2004 / parengė Janina Žėkaitė, Jūratė Sprindytė; redagavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 489 p. - ISBN 978-9955-698-46-3.
 
Husovianas, Mikalojus. Raštai / iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis; sudarė ir pratarmę parašė Sigitas Narbutas; lietuviškus tekstus parengė, straipsnį ir komentarus parašė Tomas Veteikis; redagavo Antanas Graudis. - Vilnius: LLTI, 2007. - 302 p. - ISBN 978-9955-698-44-9.
 
Roizijus, Petras. Rinktiniai eilėraščiai = Carmina selecta / sudarė, pratarmę parašė Sigitas Narbutas; iš lotynų kalbos vertė Rita Katinaitė, Eglė Patiejūnienė, Eugenija Ulčinaitė; įvadinį straipsnį parašė, leidinį parengė ir jį redagavo Aušra Tamošiūnienė; komentarus parašė Sigitas Narbutas, Aušra Tamošiūnienė. - Vilnius: LLTI. - 2008. - 325 p. - ISBN 978-9955-698-63-0.
 
Račkauskas, Merkelis. Užrašai: dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampy / parengė Tomas Venclova; redaktorė Ilona Čiužauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2008. - 534 p., [28] iliustr. lap. - ISBN 978-9955-698-74-6.
 
JonoŠulco „Ezopo pasakėčios“: dokumentinis leidimas ir straipsniai / straipsnių autorės Liucija Citavičiūtė, Dalia Dilytė;  parengė Liucija Citavičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2008. – 206 p. - Rinkinio „Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai“ knyga. – ISBN 978-9955-698-53-1.
 
Michaelio Mörlino traktatas „Principium primarium in lingva Lithvanica“: dokumentinis leidimas ir studija / parengė Vincentas Drotvinas. - Vilnius: LLTI, 2008. - 165 p. - Rinkinio „Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai“ knyga. - ISBN 978-9955-698-54-8.  
 
Jokūbo Perkūno traktatas „Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift“: kritinis komentuotas leidimas ir studija / parengė Ona Aleknavičienė, Christiane Schiller. - Vilnius: LLTI, 2008. - Rinkinio „Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai“ knyga. - ISBN 978-9955-698-55-5.
 
Lietuvos jėzuitų teatras: XVI–XVIII amžiaus dramų rinktinė / parengė, iš lotynų ir lenkų kalbų išvertė, įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė; redagavo Kristina Mačiulytė. – Vilnius: LLTI, 2008. – 261 p. – ISBN 978-9955-698-91-3.
 
Radvanas, Jonas. Raštai / iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas;[sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė Sigitas Narbutas; komentarus parašė Sigitas Narbutas ir Aušra Tamošiūnienė; redagavo Aušra Tamošiūnienė. - Vilnius: LLTI, 2009. - 374 p. - ISBN 978-9955-698-98-2.
 
Ambrasas, Arvydas. Žeme, nepalik mūsų: poezija: Poezija. Dramos. Prisiminimai / sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Rita Juodelienė; poezijos redaktorius Marcelijus Martinaitis; redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2009. - 285 p. - ISBN 978-9955-698-77-7.
 
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Poetika = Poetica. T. 1: Poezijos taisyklės; Apie tobulą poeziją = Praecepta poetica; De perfecta poesi / parengė, papildė, pratarmę parašė ir rodykles sudarė Ona Daukšienė. – Vilnius: LLTI, 2009. - 521 p. - ISBN 978-9955-698-96-8.
 
Dilytė, Dalia. Skaitome romėnus / redaktorė  Irena Štikonaitė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 324 p. – ISBN 978-609-425-001-36.
 
„Mano Tėvynė – prie jo širdies“: Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai / parengė ir iš vokiečių k. vertė Vaidas Šeferis; redaktorė Ingrida Tatolytė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 327 p.: iliustr.: faks. – Tekstas liet., vok. – ISBN 978-609-425-018-7.
 
Proišhofas, Jonas Antanas. Akademijos laurais žydintis Jogailos ir Batoro Vilniaus universitetas = Universitas Vilnensis, Jagiellonico-Batoreana laurearum academicarum florida / Joannes Antonius Preuschhoff; iš lotynų kalbos vertė Evaldas Grigonis. – Vilnius: LLTI, 2009. – 163, [1] p. – ISBN 978-609-425-000-2.
 
Venclova, Antanas. Erškėtis: [poezija] / knygą sudarė Tomas Venclova; įvado autorė Donata Mitaitė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 81 p. – ISBN 978-609-425-003-3.
  
Miłosz, Czesław. Poezijos liudijimas: šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius / vertė Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas; eilėraščius vertė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Audrė Kubiliūtė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 119 p. – Tekstas liet., lenk. – ISBN 978-609-425-035-4.
 
XXI amžiaus lietuvių dramaturgija: [pjesės / sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Daiva Šabasevičienė; redaktorė Aurelija Dvylytė]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 480 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-028-6. 
 
Abraomas Kulvietis: pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas: Abraomo Kulviečio „Confessio fidei“ ir Johanno Hoppijaus „Oratio funebris“ (1547): studija / parengė [ir komentarus parašė] Dainora Pociūtė; recenzavo Ingė Lukšaitė, S.C. Rowell; redaktorė Jolanta Gelumbeckaitė; vertė Benediktas Kazlauskas, Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė, Eugenija Ulčinaitė, Dalija Tekorienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 205 p.: faks. – Tekstas liet., lot., angl. – (Monumenta Reformationis Lituanicae. Seria A: Confessiones fidei. T. 1: Abraham Culvensis / VU; serijos redakcinė kolegija: Dainora Pociūtė (vyr. red.) ...[et al.]). – ISBN 978-609-425-069-9.
 
Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių / sudarė Donata Mitaitė; redagavo Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 340 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-048-4.
 
Sruogaitė, Dalia. Atminties archeologija: [atsiminimai] / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 231 p., [18] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-064-4.
 

Vaičiulaitis, Antanas. Laiškai: rinktinė / parengė Ilona Čiužauskaitė, Ernesta Juknytė, Neringa Klišienė; įvadinis straipsnis Neringos Klišienės. – Vilnius: LLTI, 2013. – 958 p. – ISBN 978-609-425-116-0.

 

Milašius, Oskaras. Lituanistinė ir politinė publicistika / sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir pavardžių rodyklę parengė Genovaitė Dručkutė; iš prancūzų k. vertė, redagavo ir paaiškinimus rengė Genovaitė Dručkutė, Neringa Klišienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 286 p. – ISBN 978-609-425-113-9.

 

Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis: [straipsniai, laiškai, pokalbiai, atsiminimai, dokumentai] / sudarytojos Solveiga Daugirdaitė, Alma Lapinskienė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Vytautas Martinkus; redaktorė Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 308 p., [6 iliustr. lap.]. – ISBN 978-609-425-122-1.

 

Sutzkever, Avrom [Suckeveris, Avromas]. Žaliasis akvariumas: pasakojimai / iš jidiš k. vertė, baigiamąjį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 198 p. – ISBN 978-609-425-114-6.

 

Žvilgsniai: faksimilinis leidinys / komentaro aut. Laimutė Adomavičienė, parengė Gytis Vaškelis ir Rokas Gelažius. – Vilnius: LLTI, 2014. - 28 p. įvadas, 40p., 60 p. ir 66 p. faksimiliniai žurnalai. – ISBN 978-609-425-117-7.

 

Ostrauskas, Kostas. Paskutinis kvartetas: du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama / parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė, redaktorius Viriginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 330 p. – ISBN 978-609-425-124-5.

 

Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas / parengė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Živilė Nedzinskaitė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 99 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-123-8.

 

Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai / sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Liudas Jovaiša. – Vilnius: LLTI, 2014. – 244 p. – ISBN 978-609-425-144-3.

 

Petras Skarga. Seimo pamokslai / sudarytoja ir vertėja Viktorija Vaitkevičiūtė, vertėja Eugenija Ulčinaitė, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 199 p. – ISBN 978-609-425-140-5.

 

Abraitytė, Laima. Pradžios / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2014. –261 p. – ISBN 978-609-425-131-3

 

Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką / sudarytojas Rimantas Kmita, redaktorė Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė – Vilnius: LLTI, 2015. – 565 p. –  Santr. angl. – Pokalbiai su: Vytautu Martinkumi, Henriku Algiu Čigriejumi, Ramute Skučaite, Kęstučiu Nastopka, Jūrate Sprindyte, Vytautu Skuodžiu, Feliksu Mačiansku ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-143-6.

 

Baltrušaitis, Jurgis. Laiškai / sudarė ir parengė Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko, vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis; pratarmė VIktorijos Daujotytės; recenzentai dr. Ilona Čiužauskaitė, dr. Marijus Šidlauskas; vertėja į anglų kalbą Gabija Barnard; rodykles sudarė Gytis Vaškelis – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. –  383 psl. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-153-5.

 

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai / parengė Aušra Martišiūtė-Linartienė, recenzentai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Leonida Gaidauskienė, redaktorė Erika Malažinskaitė; įvadinio sraipsnio autorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 687 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-158-0.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt