LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Atmena autoriams

Bendrosios nuostatos

 

Recenzuojamame mokslo žurnale skelbiami originalūs, iki tol nepublikuoti mokslo straipsniai, vertimai, archyvinė medžiaga, diskusijos, recenzijos. Pagrindinės kalbos yra lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų.
 

Siūlomas publikacijas autoriai siunčia elektroniniu būdu – adresu colloquia@llti.lt.

 

Teikiamuose mokslo straipsniuose turi būti iškelta tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas, suformuluotas tikslas, apibrėžtas objektas, išdėstyta metodologija, įvertintas nagrinėjamos problemos ištirtumas, pateikta analizė ir prieitos išvados, nurodyta naudota literatūra.

 

Prie mokslo straipsnio pateikiama anotacija straipsnio kalba (ne mažiau kaip 1000 spaudos ženklų), raktažodžiai straipsnio ir anglų kalbomis, santrauka straipsnio kalba (1200 spaudos ženklų, vertimui į anglų kalbą). Duomenys apie autorių (vardas, pavardė, mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas, atstovaujama įstaiga, elektroninio pašto adresas) kartu pateikiami atskirame dokumente.

 

Orientacinė mokslinės publikacijos apimtis – 40 000, archyvinės publikacijos ar recenzijos – 20 000 spaudos ženklų. Tekstas turėtų būti parengtas MS Word teksto redaktoriumi, 12 punktų Times New Roman šriftu, 1,5 eilutės intervalu. Išnašų stilius automatinis, 10 punktų dydžiu. Citatos ir bibliografiniai aprašai tvarkomi pagal LLTI priimtus principus (žr. REIKALAVIMUS PUBLIKACIJOMS, ir čia PLAČIAU.

 

Žurnalui įteikti potencialūs mokslo straipsniai yra recenzuojami. Straipsnį recenzuoja (t. y. užpildo anketą, pateikia savo motyvuotą nuomonę, pastabas ir pasiūlymus straipsnio autoriui) ne mažiau nei du redaktorių kolegijos parinkti recenzentai, aktyvūs srities mokslininkai, – redaktorių kolegijos nariai ar kiti asmenys. Recenzavimas yra anonimiškas: recenzentams neatskleidžiama, kas yra straipsnio autorius, recenzentų pavardės autoriams taip pat lieka nežinomos.

 

Įtarus plagiavimu žurnalo redkolegija turi teisę atmesti teikiamas publikacijas bet kurioje jų rengimo stadijoje arba atšaukti jau publikuotus straipsnius.

 

Redkolegija turi teisę pateikimo reikalavimų neatitinkančius straipsnius atmesti kaip nesvarstytinus neatsižvelgdama į jų turinį, taip pat turi teisę redaguoti tekstus aiškumo tikslais ir apimties sumetimais. Esminės teksto pataisos derinamos su autoriumi.

 

Didesnės apimties darbai spausdinami atskiru redaktorių kolegijos sprendimu.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt