LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Publikavimo etikos nuostatai
Straipsnių publikavimas ir autorystė
 
 • „Tautosakos darbų“ žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 • „Tautosakos darbuose“ neskelbiami straipsniai, prieš tai jau paskelbti kituose leidiniuose.
 • Plagijavimas, t. y. svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos, atradimo pateikimas kaip savo, empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo apyvartą, pateikimas kaip naujai surastų, naudotos literatūros nenurodymas yra draudžiamas.
 • Straipsniai „Tautosakos darbuose“ skelbiami nemokamai. Autoriai taip pat negauna piniginio atlygio už savo straipsnius. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 • Žurnale „Tautosakos darbai“ publikuojamų kūrinių autorių teisės priklauso Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui; autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo šio leidinio kaip kolektyvinio kūrinio.
 • Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, dėl kurių būtų nutraukta „Tautosakos darbų“ leidyba, iki tol skelbtas elektroninis žurnalo archyvas ir toliau būtų saugomas ir laisvai prieinamas LLTI internetinėje svetainėje.
 
Autorių atsakomybė
 
 • Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal šiam leidiniui nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų (plačiau žr. (http://www.llti.lt/failai/notes%20for%20contributors%20TD.pdf).
 • Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie atitinkamo tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.
 • Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 • Publikacijoje privalu nurodyti visus tyrimui ir straipsniui parengti naudoto finansavimo šaltinius.
 • Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo ir kitą motyvuotą recenzento nuomonę.
 
Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė
 
 • „Tautosakos darbams“ pateikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų, kuriuos redkolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, Redaktorių kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio tinkamumo publikuoti.
 • Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.
 • Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo parengėjui arba Redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninį nusistatymą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.
 • Recenzentai privalo atkreipti Redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.
 • Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jų kopijas.
 
Redaktorių ir parengėjų atsakomybė
 
 • Galutinai dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo sprendžia Redaktorių kolegija. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas LLTI Akademinės etikos komisijai (jei įtariama esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).
 • Redaktorių kolegijos / parengėjo pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikavimui straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius ar santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, taip pat finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.
 • Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygį ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus, neatsižvelgdama į recenzentų galbūt turimas išankstines nuostatas ir žinias apie autorių, įskaitant autoriaus lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę / geografinę kilmę.
 • Straipsnio priėmimas publikavimui „Tautosakos darbuose“ reiškia maksimalų įsitikinimą ir pasitikėjimą jo vertingumu.
 • Pastebėjus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, Redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt