LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Apie žurnalą

„Tautosakos darbai“ pradėti leisti 1935 m. kaip tais pačiais metais įsteigto Lietuvių tautosakos archyvo leidinys, kurio pirmuoju redaktoriumi ir tapo tuo metu Archyvui vadovavęs Jonas Balys. Lietuvos okupacijos metais (1944–1990) žurnalo leidimas buvo sustabdytas, 1992 m. Leonardo Saukos pastangomis – vėl atnaujintas ir lig šiol tęsiamas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kuris paveldėjo Lietuvių tautosakos archyvo fondus ir kur telkiasi pagrindinės folkloristų pajėgos. Nuo 2013 m. „Tautosakos darbų“ vyriausioji redaktorė yra Bronė Stundžienė.


Leidinys skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru, šiuolaikine šios srities tyrimų būkle. Bendrą leidinio kryptį formuoja redaktorių kolegija; kiekvieno numerio straipsnių atranką vykdo ir koordinuoja atskiri parengėjai. Žurnale skelbiami moksliniai straipsniai iš folkloro ir jam artimų šiuolaikinių humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimų (mitologijos, etnologijos, etnomuzikologijos, antropologijos, kalbos ir kt.), dažnai dabar turinčių tarpdisciplininį statusą; publikuojama aktuali archyvinė ir naujausia folkloro lauko tyrimų medžiaga bei istoriografiniai šaltiniai,recenzijos;referuojami akademinio gyvenimo svarbesni įvykiai ir kitos aktualijos.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt