LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Vigmantas Butkus

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Naujosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas vigmantas.butkusgmail.com  
 
Moksliniai interesai: literatūrologinė baltistika, literatūros topografija, erdvės poetika, literatūros antropologija, interdisciplininės lietuvių literatūros studijos, dramos poetika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Mokslo knygos
 
1. Literatūros žvalgymai. Straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU l-kla, 2011. – 224 p.
2. Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje. Monografija, Vilnius: LLTI, 2014. – 230 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Lietuvių neoromantinės dramos ypatumai, in: Lituanistica, 1994, nr. 3 (19), p. 36–41.
2. Vinco Krėvės kūrinio „Dangaus ir žemės sūnūs“ žanriniai orientyrai, in: Lituanistica, 1995, nr. 1 (21), p. 84–88.
3. Raiņa “Zelta zirgs”: Kalna, Zelta un Saules semantika, in: Karogs: Literatūras mēnešraksts, 1995, nr. 9, p. 162–167.
4. Gyvas veikėjas ar sąlyginė figūra? Simbolistinio neoromantizmo poetika lietuvių dramaturgijoje, in: Darbai ir dienos, 1996, nr. 3 (12), p. 189–200.
5. Rainio „Ugnis ir naktis“: ugnies semantika, in: Acta Baltica’ 94. Straipsnių rinkinys, Kaunas: Aesti, 1997, p. 58–62.
6. Kelionė į Šiluvą (Kazio Bradūno eilėraščio „Šventoji kelionė“ analizė), in: Filologija, 1999, nr. 1 (5), p. 4–10.
7. Pastabos apie tarpdisciplinines literatūros studijas Lietuvoje, in: Literatūra, 2000, nr. 39–42 (1), p. 30–36.
8. Neoromantinė istoriosofija V. Krėvės „Šarūne“ ir J. Rainio „Indulyje ir Arijoje“, in: Metai, 2001, nr. 8–9, p. 109–123.
9. Erdvės poetika (nuo Aleksandro Fromo-Gužučio iki Balio Sruogos), in: Darbai ir dienos, 2003, nr. 36, p. 243–259.
10. Pastabos apie kalbinį stilistinį lietuvių ir latvių neoromantinės dramaturgijos skirtumą, in: Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls, 2003, nr. 12, p. 117–128.
11. Kraštotyra lietuvių literatūroje ir jos recepcijoje: erdvės aspektas, in: Inter-studia humanitatis, 2004, nr. 1 (Vertybių transformacija lietuvių kultūroje), p. 149–160.
12. Telpas poētikas specifika dramaturģijā, in: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, Liepāja, 2005, t. 10, p. 219–225.
13. Literatūra kaip… / literatūra – tai…, in: Sambalsiai. Studijos, esė, pokalbis. Skiriama profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 60-mečiui, Vilnius: VDA l-kla, 2005, p. 41–48.
14. Telpas poētika Raiņa mistērijā “Uguns un nakts”, in: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, Liepāja, 2006, t. 11, p. 131–141.
15. Maironio ir latvių poeto Auseklio paralelės, in: Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai / Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. Mokslinių straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU l-kla, 2006, p. 173–191.
16. Šiluvos legenda ir jos plėtotė Motiejaus Valančiaus apsakyme „Mielaširdinga ponia“: „bažnytinio daiktiškumo“ aspektas, in: Lituanistica, 2007, t. 70, nr. 2 (70), p. 54–65.
17. Ludwigo Tiecko komedija „Batuotas katinas“: romantinės ironijos pavidalai, in: Literatūra, 2007, nr. 49 (4), p. 19–27.
18. Literatūros topografija: (poli)metodologinės trajektorijos (Teoriniai apmatai topografinės tapatybės ir topografinės vaizduotės studijoms lietuvių literatūroje), in: Colloquia, 2008, nr. 21, p. 11–29.
19. Vietovės „įliteratūrinimas“: Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose, in: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai, t. 9, 2009. Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, Šiauliai: ŠU l-kla, p. 130–143.
20. Literatūros antropologijos galimybės, arba Soliaristika kaip literatūros antropologijos šaka, in: Inter-studia humanitatis, nr. 10, 2010. Saulė pasaulio kultūrose, p. 95–104.
21. Vinco Mykolaičio-Putino „Viršūnės ir gelmės“: pabaigos poetika, in: Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, t. 12, nr. 2, 2010, p. 58–63.
22. Balio Sruogos „Dievų miškas“ kaip (savita) antropologinė studija (bendraautoris Artūras Šeškus), in: Literatūra, 2010, nr. 52 (1), p. 68–80.
23. Literatūros topografija: lietuviškoji patirtis ir jos kontekstai, in: Colloquia, 2011, nr. 26, p. 35–61.
24. Pamaldumas turgaus apsuptyje: religinė Šiluva etnografinio pobūdžio beletristinėje literatūroje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 35, 2011, p. 113–128.
25. Dvi Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijų“ publikacijos: lyginamasis aspektas (bendraautorė Rima Babelytė), in: Filologija, 2012, nr. 17, p. 17–33.
26. Dangiškosios globėjos figūra: Šiluvos Marija XX a. lietuvių literatūroje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 36, 2012, p. 25–42.
 
Mokslo recenzijos
 
1. Naujas žodis apie lietuvių avangardizmą [Rec. kn.: D. Striogaitė, Avangardizmo sūkuryje, V.: LLTI, 1998], in: Filologija, 1999, nr. 1 (5), p. 58–59.
2. Lietuvių neoromantizmo labirintuose [Rec. kn.: A. Jurgutienė, Naujasis romantizmas – iš pasiilgimo: Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis. Vilnius: LLTI, 1998], in: Darbai ir Dienos, 2000, nr. 22, p. 265–270.
3. Vydūno dramaturgija Aušros Martišiūtės „Vydūno dramaturgijoje“ [Rec. kn.: A. Martišiūtė, Vydūno dramaturgija, Vilnius: Litimo, 2000], in: Literatūra, 2001, nr. 43 (1), p. 117–124.
4. Baltų faustianos horizontai [Rec. kn.: S. Gaižiūnas, Baltų Faustas ir Europos literatūra, Kaunas: Knygų naujienos, 2002], in: Darbai ir Dienos, 2003, nr. 36, p. 312–318.
5. Froidistinė (post)drama [Rec. kn.: H.-Th. Lehmann, Postdraminis teatras, vertė J. Pieslytė, V., 2010], in: Inter-studia humanitatis, nr. 10, 2010. Saulė pasaulio kultūrose, p. 171–177.
6.  Apie siužetų klajones stiklo karoliukų žaidimo ritmu [Rec. kn.: S. Gaižiūnas, Klajojantys siužetai baltų literatūrose, V., 2009], in: Colloquia, 2010, nr. 25, p. 194–202.
7. Demitologizuoti Pilėnus [Rec. kn.: D. Baronas, D. Mačiulis, Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda, V., 2010], in: Inter-studia humanitatis, nr. 13, 2012. Literatūros laukuose ir anapus jų, p. 227–233.
8. Latvių, estų ir lietuvių dramos postkolonializmo veidrodyje [Rec. kn.: B. Kalnačs, Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā, Rīga, 2011], in: Colloquia, 2012, nr. 28, p. 204–209.
 
 
Metodiniai leidiniai
 
 
1. Latvių literatūros eskizai: iki XIX a. pabaigos. [Paskaitų konspektas studentams], Šiauliai: ŠU l-kla, 1998. – 86 p.
2. Latvių literatūros istorijos seminarai (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė). [Mokomoji knyga studentams], Šiauliai: ŠU l-kla, 2007. – p. 151.  Publikuojama elektroniniu būdu:http://su.lt/bylos/fakultetai/humanitarinis/litk/butkus_latviu_literaturos_istorijos_seminarai_2007.pdf
 
Eseistinės knygos
 
1. Šiauliai: provincijos miestas palatvėje. Tekstai, Šiauliai: Saulės delta, 2005. – 192 p.
2. Šiaulių auto/topografija, Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011. – 192 p.
 
 
Sudarytos knygos, leidiniai
 
1.  Kūnas lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys, Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2000. – 142 p.
2.  Kanonai lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU l-kla, 2001. – 167 p.
3.  Mitai lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys, Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2002. – 228 p.
4.  Alus lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys [sykiu su Rūta Stankuviene], Šiauliai: Lucilijus, 2007. – 264 p.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt