LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Vigmantas Butkus

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Naujosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas vigmantas.butkus@gmail.com

 

Moksliniai interesai: literatūrinė baltistika; literatūros topografija/geografija; erdvės poetika; regioninė literatūra; literatūros antropologija; dramos poetika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Mokslo knygos

 

1.       Lietuvių ir latvių literatūriniai dialogai: Straipsniai. Recenzijos, Šiauliai / Vilnius: V. Butkus, 2019, 180 p. (elektroninis leidinys

2.       Literatūrinė baltistika. Samprata, raida, perspektyvos: Monografija, Vilnius: LLTI, 2018, 224 p. 

3.       Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: Monografija, Vilnius: LLTI, 2014, 230 p.

4.       Literatūros žvalgymai: Straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU l-kla, 2011, 224 p.

  

Mokslo straipsniai

 

1.       The Self-image of the Latvians and the Image of the Lithuanians in the Book Leišmalīte by Imants and Rimants Ziedonis, in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, edited by Laura Laurušaitė, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 94–107.

2.       Baltu kopapziņas veidi literatūrā: galveno tendenču apskats, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: Rakstu krājums, t. 23, Liepāja: LiePA, 2018, p 143–152.

3.       Literatūrinė baltistika bendrame baltistikos, baltų filologijos kontekste, in: Baltu filoloģija: Baltu valodniecības žurnāls: [Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds]. t. 26 (1), 2017, p. 5–18 [https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF26-1/BF-26-1-Butkus.pdf].

4.       Literatūrinės baltistikos samprata: įvairios versijos, in: Colloquia, Nr. 38, 2017, p. 13–34 [http://www.llti.lt/failai/Colloquia38_internetui-13-34.pdf].

5.       Rainis lietuviešu kulturoloģijā un literatūrzinātnē, in:  Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve: Kolektīvā monogrāfija, sastādītāja un zinātniskā redaktore Maija Burima, Rīga: Zinātne, 2017, p. 316–330.

6.       Latviai „Dievų miške“. „Dievų miškas“ Latvijoje, in: Žmogus ir žodis. Literatūrologija: Mokslo darbai, t. 18, Nr. 2, 2016, p. 22–44 [http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/154/147].

7.       Lyginamoji rainistika Lietuvoje ir naujos jos perspektyvos: Rainio eilėraščių rinkinio „Galas ir pradžia“ ir Putino rinkinio „Tarp dviejų aušrų“ paralelės, in: Teksto slėpiniai, Nr. 18, 2016, p. 5–19 [http://tekstoslepiniai.leu.lt/index.php/TS/article/view/31/30].

8.       Kuršių nerija latvių literatūroje, in: Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose / Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās / Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures: Straipsnių rinkinys, sudarytojai Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė, Vilnius: LLTI, 2015, p. 186–206.

9.       Tomo Venclovos ekfrazės specifika: eilėraštis „Café de ľ Alcazar“, in: Žmogus ir žodis. Literatūrologija: Mokslo darbai, t. 14, Nr. 2, 2012, p. 5–11.

10.    Dangiškosios globėjos figūra: Šiluvos Marija XX a. lietuvių literatūroje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 36, 2012, p. 25–42.

11.    [Su bendraautore Rima Babelyte], Dvi Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijų“ publikacijos: lyginamasis aspektas, in: Filologija, Nr. 17, 2012, p. 17–33.

12.    Pamaldumas turgaus apsuptyje: religinė Šiluva etnografinio pobūdžio beletristinėje literatūroje, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 35, 2011, p. 113–128.

13.    Literatūros topografija: lietuviškoji patirtis ir jos kontekstai, in: Colloquia, Nr. 26, 2011, p. 35–61.

14.    Medžio įvaizdis latvių poeto Fricio Bardos eilėraščių rinkinyje „Giesmės ir maldos Gyvybės Medžiui“, in: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis: Mokslo darbai, t. 13: Medis kultūroje, Šiauliai: ŠU l-kla, 2011, p. 297–306.

15.    [Su bendraautoriumi Artūru Šeškumi], Balio Sruogos „Dievų miškas“ kaip (savita) antropologinė studija, in: Literatūra, Nr. 52 (1), 2010, p. 68–80.

16.    Vinco Mykolaičio-Putino „Viršūnės ir gelmės“: pabaigos poetika, in: Žmogus ir žodis. Literatūrologija: Mokslo darbai, t. 12, Nr. 2, 2010, p. 58–63.

17.    Literatūros antropologijos galimybės, arba Soliaristika kaip literatūros antropologijos šaka, in: Inter-studia humanitatis, Nr. 10, 2010, p. 95–104.

18.    Vietovės „įliteratūrinimas“: Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose, in: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis: Mokslo darbai, t. 9: Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, Šiauliai: ŠU l-kla, 2009, p. 130–143.

19.    Literatūros topografija: (poli)metodologinės trajektorijos (Teoriniai apmatai topografinės tapatybės ir topografinės vaizduotės studijoms lietuvių literatūroje), in: Colloquia, Nr. 21, 2008, p. 11–29.

20.    Ludwigo Tiecko komedija „Batuotas katinas“: romantinės ironijos pavidalai, in: Literatūra, Nr. 49 (4), 2007, p. 19–27.

21.    Šiluvos legenda ir jos plėtotė Motiejaus Valančiaus apsakyme „Mielaširdinga ponia“: „bažnytinio daiktiškumo“ aspektas, in: Lituanistica, t. 70, Nr. 2 (70), 2007, p. 54–65.

22.    Maironio ir latvių poeto Auseklio paralelės, in: Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai / Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi: [Straipsnių rinkinys], redakcinė komisija: Regina Kvašytė (sudarytoja ir atsakomoji redaktorė) … et al., Šiauliai: ŠU l-kla, 2006, p. 173–191.

23.    Telpas poētika Raiņa mistērijā „Uguns un nakts”, in: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, Liepāja, t. 11, 2006, p. 131–141.

24.    Literatūra kaip… / literatūra – tai…, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis: Skiriama profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 60-mečiui, Vilnius: VDA l-kla, 2005, p. 41–48.

25.    Telpas poētikas specifika dramaturģijā, in: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, Liepāja, t. 10, 2005, p. 219–225.

26.    Pastabos apie kalbinį stilistinį lietuvių ir latvių neoromantinės dramaturgijos skirtumą, in: Linguistica Lettica: Latviešu valodas institūta žurnāls, Nr. 12, 2003, p. 117–128.

27.    Erdvės poetika (nuo Aleksandro Fromo-Gužučio iki Balio Sruogos), in: Darbai ir dienos, Nr. 36, 2003, p. 243–259.

28.    Pastabos apie tarpdisciplinines literatūros studijas Lietuvoje, in: Literatūra, Nr. 39–42 (1), 2000, p. 30–36.

29.    Kelionė į Šiluvą (Kazio Bradūno eilėraščio „Šventoji kelionė“ analizė), in: Filologija, Nr. 1 (5), 1999, p. 4–10.

30.    Gyvas veikėjas ar sąlyginė figūra? Simbolistinio neoromantizmo poetika lietuvių dramaturgijoje, in: Darbai ir dienos, Nr. 3 (12), 1996, p. 189–200.

31.    Vinco Krėvės kūrinio „Dangaus ir žemės sūnūs“ žanriniai orientyrai, in: Lituanistica, Nr. 1 (21), 1995, p. 84–88.

32.    Lietuvių neoromantinės dramos ypatumai, in: Lituanistica, Nr. 3 (19), 1994, p. 36–41.

 

 Mokslo recenzijos

 

1.       Šiek tiek romantiškai apie latvių (neo)romantizmą: [rec.: Edgars Lāms, Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki: Monogrāfija, Liepāja: LiePA, 2017; Viesturs Vecgrāvis, Mani sveicina zvaigznes…: Romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā: Impresijas un ieskati, Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018], in: Colloquia, Nr. 43, 2019, p. 165–171 [http://www.llti.lt/failai/Butkus%20165-171.pdf].

2.       „205 lietuvių ir 450 latvių romanų“, arba postkolonializmo veiksmingumas literatūrinėje baltistikoje: [rec.: Laura Laurušaitė, Tarp nostalgijos ir mimikrijos. Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai, Vilnius: LLTI, 2015], in: Inter-studia humanitatis, Nr. 18, 2015, p. 240–245.

3.       Latvių, estų ir lietuvių dramos postkolonializmo veidrodyje: [rec.: Benedikts Kalnačs, Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā, Rīga: [Latvijas Universitāte], 2011], in: Colloquia, Nr. 28, 2012, p. 204–209.

4.       Demitologizuoti Pilėnus: [rec.: Darius Baronas, Dangiras Mačiulis, Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda, Vilnius: LII, 2010], in: Inter-studia humanitatis, Nr. 13, 2012, p. 227–233.

5.       Apie siužetų klajones stiklo karoliukų žaidimo ritmu: [rec.: Silvestras Gaižiūnas, Klajojantys siužetai baltų literatūrose. Mitai, legendos, literatūriniai tipai, Vilnius: LLTI, 2009], in: Colloquia, Nr. 25, 2010, p. 194–202.

6.       Froidistinė (post)drama: [rec.: Hans-Thies Lehmann, Postdraminis teatras, iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Pieslytė, Vilnius: Menų spaustuvė, 2010], in: Inter-studia humanitatis, Nr. 10, 2010, p. 171–177.

7.       Šiaulietiškos rizomos labirintai, arba Truputį pakeliui su Alphonso Lingiu [rec.: Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai: filosofija, menas, ugdymas: Mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija, 2009], in: Inter-studia humanitatis, Nr. 11, 2010, p. 147–155.

8.       Baltų faustianos horizontai: [rec.: Silvestras Gaižiūnas, Baltų Faustas ir Europos literatūra, Kaunas: Knygų naujienos, 2002], in: Darbai ir Dienos, Nr. 36, 2003, p. 312–318.

9.       Vydūno dramaturgija Aušros Martišiūtės „Vydūno dramaturgijoje“: [rec.: Aušra Martišiūtė, Vydūno dramaturgija, Vilnius: Litimo, 2000], in: Literatūra, Nr. 43 (1), 2001, p. 117–124.

10.    Lietuvių neoromantizmo labirintuose: [rec.: Aušra Jurgutienė, Naujasis romantizmas – iš pasiilgimo. Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis, Vilnius: LLTI, 1998], in: Darbai ir Dienos, Nr. 22, 2000, p. 265–270.

11.    Naujas žodis apie lietuvių avangardizmą: [rec: Dalia Striogaitė, Avangardizmo sūkuryje, Vilnius: LLTI, 1998], in: Filologija, Nr. 1 (5), 1999, p. 58–59.

 

Metodiniai (studijų) leidiniai

 

1.       Latvių literatūros istorijos seminarai (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė): [Mokomoji knyga studentams], Šiauliai: ŠU l-kla, 2007, 151 p. (elektroninis leidinys

2.       Latvių literatūros eskizai: iki XIX a. pabaigos: [Paskaitų konspektas], Šiauliai: ŠU l-kla, 1998, 86 p.

3.       Neoromantinė baltų drama. Individas ir tautos būtis istorinėje praeityje: [Paskaitų konspektas], Šiauliai: [Šiaulių pedagoginis institutas], 1991, 46 p.

 

 

Sudaryti ir parengti leidiniai

 

1.       Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose / Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās / Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures: Straipsnių rinkinys, sudarytojai Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė, Vilnius: LLTI, 2015, 268 p.

2.       Alus lietuvių kultūroje: Straipsnių rinkinys, sudarytojai Vigmantas Butkus, Rūta Stankuvienė, Šiauliai: Lucilijus, 2007, 264 p.

3.       Kanonai lietuvių kultūroje: Straipsnių rinkinys, sudarytojas Vigmantas Butkus, Šiauliai: ŠU l-kla, 2001, 167 p.

4.       Kūnas lietuvių kultūroje: Straipsnių rinkinys, sudarytojas Vigmantas Butkus, Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2000, 142 p.

 

 

Eseistinės knygos

 

1.       Šiaulių auto/topografija, Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011, 192 p.

2.       Šiauliai: provincijos miestas palatvėje, Šiauliai: Saulės delta, 2005, 192 p.

 

 

Kiti literatūriniai straipsniai

 

1.       Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (V): 2018-ieji, in: Literatūra ir menas, 2019-09-13, p. 22–23 [https://literaturairmenas.lt/literatura/vigmantas-butkus-literaturines-kronikos-is-siauliu-v-2018-ieji].

2.       Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (IV): Kaip treninguots Rimants Kmita pašiauliej nukeliava į Kastaliją, in: Literatūra ir menas, 2016-12-09, p. 9–11 [https://literaturairmenas.lt/literatura/vigmantas-butkus-literaturines-kronikos-is-siauliu-iv].

3.       Pėteris Brūveris moko(si) rašyti: [apie kn.: Pēters Brūveris, Mācos rakstīt jeb Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē, sastādītāji: Indra Brūvere-Daruliene, Māris Salējs, [Rīga]: „Mansards”, 2014, 214 p.], in: Šiaurės Atėnai, 2015-08-21, p. 11 [http://www.satenai.lt/2015/09/08/peteris-bruveris-mokosi-rasyti/].

4.       Penki „Antanuko ryto“ sakiniai, in: Gimtasis žodis, 2011, Nr. 1, p. 12–19.

5.       Pabiros pastabos apie aktualius kritikos aspektus: [rubrika „Kritikų klubas“], in: Literatūra ir menas, 2010-11-26, p. 4.

6.       Neoromantinė istoriosofija V. Krėvės „Šarūne“ ir J. Rainio „Indulyje ir Arijoje“, in: Metai, 2001, Nr. 8–9, p. 109–123.

7.       Poetinė archeologija, arba rugpjūtis Šventojoje: [Tomo Venclovos eilėraštis „Šventoji“], in: Gimtasis žodis, 1997, Nr. 9, p. 18–24.

8.       Raiņa „Zelta zirgs”: Kalna, Zelta un Saules semantika, in: Karogs: Literatūras mēnešraksts, 1995, Nr. 9, p. 162–167.

9.       Janio Rainio dramos „Aukso žirgas“ semantika, in: Gimtasis žodis, 1995, Nr. 9, p. 27–30.

 

 

 

 

 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt