LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Ona Dilytė-Čiurinskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas ona.dilyte@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-0267-8750 

 

2014 m. apgynė disertaciją Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija.

Moksliniai interesai: Baroko literatūra, XVI–XVII a. LDK poezija, XVII a. šaltiniai (religiniai, devociniai, tarpkonfesiniai, tarpdalykiniai, tarptekstiniai aspektai), jų analizė, vertimas, rengimas ir publikavimas.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Moksliniai staipsniai

 

 1. Ona Daukšienė, „M. K. Sarbievijaus odės švč. Mergelei Marijai: krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18: Istorijos rašymo horizontai, Vilnius: LLTI, 2004, p. 169–187. 
 2. Ona Daukšienė, „M. K. Sarbievijaus religinės poezijos sluoksniai“, in: Kražiai amžių sandūroje, (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 36), 2005, p. 53–62.
 3. Ona Daukšienė, „Augustino paieškos XVI–XVII a. poetikose ir poezijoje“, in: Šv. Augustinas: tradicijos, kontekstai, interpretacijos, sudarė ir parengė D. Alekna, serija Christiana tempora, Nr. 2, 2006, p. 203–228.
 4. Ona Daukšienė, „Discors concordia XVII a. jėzuitų kūryboje: teorinės prielaidos ir raiška“, in: Literatūra, 48(7), 2006, p. 52–66.
 5. Ona Daukšienė, „Lietuviškosios religinės tapatybės raiškos užuomazgos ir jų ženklai XVII amžiaus LDK poezijoje: M. K. Sarbievijaus religinės tematikos tekstai“, in: Literatūra, 48(7), 2006, p. 67–91.
 6. Ona Daukšienė, „Elementy chrześcijańskiej tradycji poetyckiej w utworach religijnych M. K. Sarbiewskiego“, in: Terminus, (Półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej), Kraków, 2006 (1(14)), p. 43–61.
 7. Ona Daukšienė, „Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas LDK XVII a. poezijoje: M. K. Sarbievijaus 'Keturios Mergelės Motinos mylios'“, in: Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, (Religinės kultūros paveldo studijos, 3), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 9–30.
 8. Ona Daukšienė, „Šventasis kankinys kaip šventųjų pirmavaizdžio ir globėjo Kristaus atspindys XVII a. poezijoje: „krauju tapytas“ Juozapato Kuncevičiaus paveikslas“, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai = Celestial Patrons and Terrestrial Benefactors, (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 60), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 99–111.
 9. Ona Daukšienė, „Motiejus Kazimieras Sarbievijus“, in: Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 179–187.
 10. Ona Daukšienė, „M. K. Sarbievijus pagal Albiną Žukauską“, in: Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis, recenzuojamas leidinys, sud. Solveiga Daugirdaitė, Alma Lapinskienė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 86–106.
 11. Ona Daukšienė, „Biblinių šaltinių transformacijos Sarbievijaus poezijoje“, Senoji Lietuvos literatūra, Vilnius: LLTI, 2014, Nr. 38.
 12. Ona Daukšienė, „Barokinė tekstų poetika“, Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVI a. šaltinis, vertimas ir studija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 491–523.
 13. Ona Daukšienė, „Sigismundus Laetus – Žygimantas Liauksminas? Apie kai kuriuos paslaptingus Sarbievijaus odžių adresatus“, Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 44, 2017, p. 53–72. 
 14. Ona Daukšienė, „Sola fides sufficit: poleminiai elementai Chaleckio Dvinaryje (Binarium Chalecianum, 1642)“, Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 45: Reformacija ir senoji Lietuvos raštija, 2018, p. 109–134. 
 15. Ona Dilytė-Čiurinskienė, „20-ųjų metų kartos liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio atvejis“, Literatūra, 2019, t. 61(1), p. 51–77. 

 

Parengtos, redaguotos šaltinių publikacijos, vertimai

 

 1. M. K. Sarbievijus, Ludi fortunae / Lemties žaidimai, iš lotynų kalbos vertė Ona Daukšienė, Rita Katinaitė, Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Baltos lankos, 1995.
 2. Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, 1 d., iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas, redaktorė Ona Daukšienė, Vilnius: LLTI, 2003.
 3. Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, 2 d., iš lotynų kalbos vertė Rasa Jurgelėnaitė, vertimą parengė ir leidinį redagavo Ona Daukšienė, Vilnius: LLTI, 2004.
 4. Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Poetika = Poetica, t. 1: Poezijos mokslas. Apie tobulą poeziją = Praecepta poetica. De perfecta poesi, parengė, papildė, pratarmę parašė ir rodykles sudarė Ona Daukšienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 5. „M. K. Sarbievijus apie krikščioniško epo „galimybes“ (Apie tobulą poeziją, II, 5 vertimas ir komentarai), parengė ir išvertė Ona Daukšienė, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 30, 2010, p. 307–328.
 6. „Kražių jėzuitų gyvenimo aprašymai“, parengė ir išvertė Mintautas Čiurinskas, Ona Daukšienė, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 32, 2011,  p. 212–262. 
 7. Motiejus Kazimieras Sarbievijus, „Viena knyga apie aštrų ir šmaikštų stilių“, d. I–II, vertimas iš lotynų kalbos, paaiškinimai, 2013. Publikuota interaktyvioje lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazėje www.šaltiniai.info 
 8. Andriejaus Mlodzianovskio „Simbolinių atvaizdų“ vertimo ir komentarų mokslinis rengimas, in: Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVI a. šaltinis, vertimas ir studija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 177–326.
 9. Matas Nevė, Radvilų kilimas, iš lotynų k. vertė ir komentavo Eugenija Ulčinaitė, redagavo, parengė ir komentarus papildė Ona Daukšienė, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 40, 2015, p. 203–242.  

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt