LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Leonardas Sauka

Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas

Dainyno skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas
El. paštas sauka
 
Mokslinė veikla – daugiašakė: gilinosi beveik į visus tautosakos žanrus, tyrė jų poetiką, naujus reiškinius tautosakoje, sprendė įvairias metodologines problemas. Nagrinėti įvairių tyrinėtojų darbai. Parašė studijas: Lietuvių vestuvinės dainos (1968), Lietuvių folkloro eilėtyros istorijos ir teorijos klausimai (1974); monografijas: Lietuvių liaudies dainų eilėdara (1978), Tikra ir netikra liaudies kūryba (1983). Yra daugiatomio Lietuvių liaudies dainyno projektuotojas ir redaktorius, Instituto tęstinio leidinio Tautosakos darbai vyr. redaktorius. Kartu su bendradarbiais rengė (sudarė, rašė įvadus, komentarus ar redagavo) visus svarbesniuosius tautosakos leidinius: Lietuvių tautosakos apybraiža (1963), Lietuvių tautosaka (t. 3–5, 1965–1968), Simono Daukanto Žemaičių tautosaka (t. 2, 1985), Jono Basanavičiaus Lietuviškos pasakos įvairios (t. 1–4, 1993–1998), Iš gyvenimo vėlių bei velnių (1998), Ožkabalių dainos (t. 1–2, 1998), Ožkabalių pasakos ir sakmės (2001), Įvairi tautosaka iš rinkinių (2002), Levas lietuvių pasakose ir dainose (2003) ir kt. Yra leidinių Lituanistica, Lietuvių etnologija, Demos, Revue Baltique, Journal of Baltic Institute of Folklore redakcinių komisijų narys. 1970 m. L. Saukai suteikta Valstybinė mokslo premija, o 2001 m. – Jono Basanavičiaus premija.
Moksliniai interesai: tautosakos teorija, tautosakos mokslo metodologija ir istorija, lyginamieji tautosakos tyrinėjimai, tautosaka edukologijoje, fundamentiniai tautosakos leidiniai.
 
NAUJAUSIOS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Tautosakos rūšių ir žanrų pažinimo keliu, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 9–26.
2. Laiko matas tautosakos moksle, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 141–151.
3. Dėl vieno pasakos tipo (AT 761) tyrinėjimo, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 13–28.
4. Retieji moterų paveikslai lietuvių dainose: Vilniaus vaitaitė, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 85–97.
5. Iš naujoviškos tautosakos: Laimės laiškas. Santrumpų sąmojis, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 258–265.
6. Po pasakų katalogus pasidairius, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (25), p. 33–51.
7. Apie tautosakos atlikimą ir atlikėjus svetur ir Lietuvoje, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 23–42.
8. Šiandieninio lietuvių tautosakos mokslo literatūrinis estetinis užnugaris, in: Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 58–65.
9. Pastangos švelninti kūrinį: pasakos „Eglė žalčių karalienė“ periferiniai variantai, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 45–55.
10. Veikėjų ir vietų vardai, jų kaita Eglės pasakoje, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 184–192.
11. Ištekėjusios moters pasaulis, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 13: Šeimos dainos, kn. 2, Vilnius: LLTI, 1998, p. 6–26.
12. Nepaprasta Jono Basanavičiaus ir Viliaus Kalvaičio knyga, in: Iš gyvenimo vėlių bei velnių, (Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 7), Vilnius: LLTI, 1998, p. 491–503.
13. Tautosakos mokslo kelias, in: Lituanistika: Tradicijos, dabartis, perspektyvos, Vilnius, 1999, p. 31–40.
14. Išsvajota monografija apie liūtą lietuvių tautosakoje, in: Levas lietuvių pasakose ir dainose, (Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13), Vilnius: LLTI, 2003, p. 5–16.
15. Über eine Legende, die in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden ist, in: Folklore in 2000: voces amicorum Guilhelmo Voigt sexagenario, Budapest, 2000, p. 379–385.
16. Die litauische Folkloristik heute, in: Europäische Ethnologien im neuen Millennium, Dresden, 2002, p. 85–94.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių liaudies dainynas, t. 7: Šeimos dainos, kn. 1, parengė Leonardas Sauka, melodijas parengė Vaclovas Juodpusis, Vilnius: LLTI, 1994. – 616 p.
2. Lietuvių liaudies dainynas, t. 13: Šeimos dainos, kn. 2, parengė Leonardas Sauka, melodijas parengė Vaclovas Juodpusis, Vilnius: LLTI, 1998. – 678 p.
3. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 1: Lietuvių variantai, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: LLTI, 2007. – 605 p.
4. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 2: Latvių variantai, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: LLTI, 2007. – 360 p.
5. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 3: Finų, slavų, romanų, tiurkų variantai, sudarė ir parengė Leonardas Sauka. Vilnius: LLTI, 2008. – 640 p.
6. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: LLTI, 2008. – 544 p.
 
Vadovėlis
 
1. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams, Kaunas: Šviesa, 1998. – 302 p.

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt