LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Algio Kalėdos premija
Literatūrologas, habilituotas daktaras Algis Kalėda (1952-2017) 1970-1972 studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, 1972-1977 – polonistiką Jogailaičių universitete Krokuvoje. Nuo 1977 jis dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, nuo 1984 m. dėstė Vilniaus universitete, aktyviai dalyvavo čia steigiant Lenkų filologijos katedrą, ilgus metus buvo jos vedėjas, nuo 1999 – profesorius, 1991-1993 dėstė Varšuvos universitete. 2001-2008 Algis Kalėda buvo LLTI direktorius. 
Algio Kalėdos akademiniai, kūrybiniai interesai labiausiai ir krypo į lituanistikos ir polonistikos sferas, išplėtotas komparatyvistines studijas, šiuolaikinės literatūros analizę, lenkų literatūros vertimus. Jis buvo suinteresuotas tiltų tarp lietuvių ir lenkų kultūrų kūrėjas, geranoriškai pagelbstintis kiekvienam, einančiam panašiu keliu.  
 
Algio Kalėdos premijos nuostatai
 
1. Premija įsteigta 2017 m. Steigėjas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Teikiama kasmet. Premiją sudaro: diplomas, atminimo dovana ir piniginis prizas.
2. Premiją mecenuoja Kalėdų šeima.
3. Premija teikiama už reikšmingus pastarųjų trejų metų Lietuvos literatūros paveldo, lietuvių-lenkų literatūrinių ryšių, komparatyvistikos ir kultūrų sąveikos tyrimus (monografijas, studijas, straipsnių ciklus, moksliškai parengtas šaltinių ir jų vertimų publikacijas). LLTI Mokslo tarybos patvirtinta kasmet sudaroma vienuolikos žmonių vertinimo komisija iš LLTI ir aukštųjų mokyklų filologijos mokslo padalinių. Ne mažiau kaip 1/3 komisijos atnaujinama kasmet.
4. Kandidatūras premijai gauti LLTI direkcijai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.  
5. Komisijos nariai turi teisę siūlyti premijos kandidatus, bet patys negali kandidatuoti.
6. Premija įteikiama kalendoriniams metams baigiantis. 
____________
 
 
2019 m. Algio Kalėdos premija skirta prof. habil. dr. Reginai Koženiauskienei už taikliai epochos literatūrinį stilių perteikiančius Jono Čečioto (Jan Czeczot, 1796–1847) ir Eugenijaus Renės (Eugeniusz Rönne, 1830–1895) poezijos vertimus iš lenkų į lietuvių kalbą, už profesionalų Jono Čečioto poezijos rinkinio ,,Sodiečio dainos’’ parengimą, kuris praturtina 19 amžiaus Lietuvos kultūros vaizdą, ir už daugiakalbio Lietuvos literatūrinio paveldo tyrinėjimus ir sklaidą. 
 
2018 m. Algio Kalėdos premija už polonistikos tyrimus skirta Vilniuje gimusiam lenkų mokslininkui Tadeuszui Bujnickiui už knygą „Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik“, pateikiančią platų istorinį, filosofinį ir etninį kontekstą, leidžiančią pajausti specifinę intelektualią anuometinio daugiakultūrio ir daugiakalbio Vilniaus atmosferą. 
 
2017 m. Algio Kalėdos premija paskirta Krokuvos Jogailaičių universiteto darbuotojai dr. Beatai Kalębai už originalius lenkų ir lietuvių literatūrų lyginamuosius tyrimus, kūrybiškus vertimus, aktyvią lietuvių kultūros sklaidą Lenkijoje. 
 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt