LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Aistė Kučinskienė

Naujosios literatūros skyriaus doktorantė

El. paštas aiste.kucinskienegmail.com
 
Rengia disertaciją Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas  (vadovė dr. Brigita Speičytė).
 
 
Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūra, literatūros sociologija, epistolikos tyrimai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Ne-laiškas apie laiškus: kaip skaityti epistolinius tekstus?, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, nr. 8, p. 549–556.
2. Epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika. Juozo Tumo-Vaižganto atvejis, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2012, t. XXXVI, p. 43–66.
3. Kas (su)kūrė Vaižgantą? Autoriaus figūros interpretacijų apžvalga, in: Colloquia, 2013, nr. 30, p. 16–33.
4. Documents or Literary Texts? Changing Attitudes Toward Publishing Writers’ Letters in Lithuania, in: Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, 2013, vol. 59:4, p. 34–50.
5. Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, 2014, p. 249–264.
6. Vaižganto laiškai ir kultūrinės produkcijos laukas, in: Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija. Mokslinės konferencijos medžiaga, parengė Raminta Antanaitienė, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2014, p. 17–22.

 
Mokslo recenzijos
 
1. Mikas Vaicekauskas, Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje. 1911–1914 metų istorija, Studija ir publikacija su Vytauto Vanago pratarme, Vilnius: LLTI, 2009, 170 p., in: Archivum Lituanicum, 2012, t. 14, p. 365–372.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt