LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Aistė Kučinskienė
Naujosios literatūros skyriaus doktorantė
El. paštas aiste.kucinskienegmail.com
 
Apsigynė disertaciją  Juozo Tumo-Vaižganto laiškai: literatūros sociologijos perspektyva (vadovė dr. Brigita Speičytė).
 
Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūra, literatūros sociologija, epistolikos tyrimai. 2016 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIOS
 
Moksliniai straipsniai
1. Epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika. Juozo Tumo-Vaižganto atvejis, in: LKMA metraštis, t. 36, 2012, p. 43–66.
2. Kas (su)kūrė Vaižgantą? Autoriaus figūros interpretacijų apžvalga, in: Colloquia, nr. 30, 2013, p. 16–33.
3. Documents or Literary Texts? Changing Attitudes Toward Publishing Writers' Letters in Lithuania, in: Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 59:4, Winter 2013, p. 34–50.
4. Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, 2014, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, p. 249–264. 
5. Epistolary Discourse in Lithuanian Literary Field: a Strategy of Analysis, in: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse: eBook, edited by Aistė Kučinskienė, 2016, Oxford: Inter-Disciplinary Press, p. 23–31.
6. Introduction: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse, in: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse: eBook, edited by Aistė Kučinskienė, 2016, Oxford: Inter-Disciplinary Press, p. viii–xvi.
7. Komparatyvistikos (ne)įmanomybė: Juozas Tumas-Vaižgantas ir Miguelis de Unamuno, in: Colloquia, nr. 38, 2017, p. 51–70. 
 
Mokslo recenzijos
1. Recenzija Miko Vaicekausko studijai Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje. 1911-1914 metų istorija. Studija ir publikacija su Vytauto Vanago pratarme, in: Archivum Lituanicum, t. 14, 2012, p. 365–372.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt