LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Liucija Citavičiūtė
Humanitarinių mokslų daktarė
Senosios literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-2412-3764
 
 
2001 m. apgynė disertaciją Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžiuje.
 
Moksliniai interesai: Prūsijos (Mažosios) Lietuvos XVI–XVIII a. raštijos paveldo tyrimas; lituanistinių šaltinių rengimas ir publikavimas. Martyno Liudviko Rėzos (XIX a.) kūrybinio palikimo tyrimas ir publikavimas.
 
 
MONOGRAFIJA
Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai (ser. Senosios literatūros studijos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 393 p. ISBN 9955-475-82-X.
Recenzija monografijai: William R. Schmalstieg, „Liucija Citavičiūtė, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai“, in: Archivum  Lithuanicum, 7, 2005, p. 229–233. 
 
 
RAŠTAI
 1. Gotfrydas Ostermejeris, Rinktiniai raštai, iš vok. k. vertė, sudarė, įvadą ir komentarus rašė Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 501 p. ISBN 5-420-01366-5.
 2. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 1: Filologija: Lietuviškos Biblijos rengimas, sudarė, iš vok. k. vertė, mokslinius komentarus parengė Liucija Citavičiūtė, straipsnių autoriai Liucija Citavičiūtė, Darius Petkūnas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. XXIX. – 551 p. ISBN 978-609-425-059-0.
 3. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 2: Religijotyra: Traktatai. Krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje, parengė Liucija Citavičiūtė, vertė autorių kolektyvas – Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė [et alii], straipsnių autoriai Liucija Citavičiūtė, Darius Petkūnas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 491 p. ISBN 978-609-425-103-0.
 4. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 3: Traktatai: Filologija. Teologija. Filosofija, parengė Liucija Citavičiūtė, vertė autorių kolektyvas, straipsnių autoriai Nerija Putinaitė ir Kęstutis Daugirdas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 455 p. ISBN 978-609-425-236-5.
 5. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, parengė, iš vok. k. vertė, mokslinius komentarus parengė Liucija Citavičiūtė, straipsnių autoriai Liucija Citavičiūtė, Dalia Dilytė, Daiva Krištopaitienė, Lina Plaušinaitytė, Žavinta Sidabraitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 594 p. ISBN 978-609-425-147-4.
 6. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 5: Prūsijos lietuvių dainos, parengė, iš vok. k.   vertė Liucija Citavičiūtė, straipsnių autoriai Liucija Citavičiūtė, Bronė Stundžienė, Živilė Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 438 p. ISBN 978-609-425-243-3.
 7. Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 6: Archyvų tyrimas. Laiškai. Recenzijos, parengė, iš vok. k. vertė ir straipsnį parašė Liucija Citavičiūtė, studiją parengė Ona Aleknavičienė. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 391 p.  ISBN 978-609-425-287-
 
MOKSLINIAI STRAIPSNIAI
 1. Landšturmo giesmė. Lietuviškoji Napoleono karų poezija“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 52, 2021, p. 213–242. ISSN 1822-3656.
 2. „Zur Erstausgabe von Kristijonas Donelaitis’ Poem Metai (1818)“, in: Donelaitis im kulturellen Kontext seiner Zeit, Hrsg. Harald Bichlmeier, Silke Brohm, Christiane Schiller. Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 4, 2021, Hamburg: Baar, p. 213–223. ISBN 978 978-3-935536-14-1.
 3. „Aus dem Königsberger Archiv: Einige Quellen zur Geschichte des Litauischen Seminars“, in: Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 3: Achthundert Jahre Deutsch-Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum Hrsg. Harald Bichlmeier, Jolanta Gelumbeckaitė, 2020, Hamburg: Baar, p. 73-90. ISBN 978 978-3-935536-17-2.
 4. „Prūsijos lietuvių dainų rinkimo, tyrimo ir publikavimo pradžia“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 5, 2018, p. 17–52. 
 5. „Martyno Liudviko Rėzos susirašinėjimas su lietuvių dainų rinkėjais provincijoje“, in: Knygotyra, Nr. 72, 2019, p. 183–205.   
 6. Weimaro rankraštis ir jo likimas”, in: Tautosakos darbai, Nr.55, 2018, p. 60–81.
 7. „Nežinomos recenzijos ir anonsai M.L. Rėzos lietuvių dainų rinkiniui  Dainos oder litthauische Volkslieder“, in: Tautosakos darbai, Nr. 54, 2017, p.160–202. 
 8. „Ar tiesa, kad Donelaitis rašė „tik sau“ ir neketino publikuoti savo kūrybos?“, in: Kristijono Donelaičio reikšmės.Straipsnių rinkinys. Sudarė Mikas Vaicekauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 81–99. ISBN 978-609-425-176-4.
 9. „Gotfrydas Ostermejeris ir jo palikuonys lietuvių raštijoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 41, 2016, p. 15–44.
 10. „Prūsijos valdovų-mecenatų ir lietuvių raštijos kūrėjų santykių atspindžiai XVI–XVIII amžiaus lietuviškų knygų dedikacijose“. Priedas. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio pratarmė, išspausdinta prūsiškame katekizme (1561)“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 40, 2015, p. 75–100.
 11. „Martynas Liudvikas Rėza – pirmasis Donelaičio kūrybos publikuotojas“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 4, 2014, p. 19–51.  
 12. „Donelaičio kūrybos studijos Karaliaučiaus universitete XIX a.: iš archyvinių šaltinių“, in: Martynas Liudvikas Rėza Raštai, t. 4. Vilnius, 2014, p. 111–118.
 13. „Žvilgsnis į nežinomą Rėzos kūrybos palikimo dalį“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 2. Vilnius, 2013, p. 13–31.
 14. „Martynas Liudvikas Rėza ir pirmoji lietuvių grožinės literatūros publikavimo programa Prūsų Lietuvoje“, in: Acta historica universitatis Klaipedensis XXVI. Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos. Sud. Silva Pocytė. Klaipėdos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2013, p. 112–125. ISSN 1392-4095.
 15. „Литературное наследие Людвикаса Резы“, in:  Культурное наследие Восточной Пруссии. Сборник статей I, сост. Грасильда Блажене Наталия Лихина. Издательство Балтийского федерального университeта им. И. Канта. 2011, с. 128-135. ISBN 978-609-411-065-8.
 16. „Rėzos kelias į XXI amžių“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 1. Vilnius, 2011, p. IX–XXIX.
 17. „Rėza – pirmasis lietuviškos Biblijos mokslinis redaktorius“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 1, 2011, p. 31–47. 
 18. „Martynas Mažvydas“, p. 199–200, „Jonas Bretkūnas“, p. 52–53, „Danielius Kleinas“, p. 145–146, in: 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. A reference guide to authors and their works. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. ISBN 978-9955-698-99-9.
 19. „Filologinė mintis Mažojoje Lietuvoje: nuo pirmųjų filologinių knygų iki lituanistikos studijų centro Karaliaučiaus universitete”, in: Baltské jazyki v promĕnách metod, Sborník příspĕvků z mezinárodni baltiské konference, Masarykova univerzita Středisko pro interdisciplinární výkum starých jazyků a staršich fází jazyků moderních, Brno: Masarykova univerzita, 2008 p. 135–154. 978-9955-698-25-8.
 20. „Pirmoji lietuviška grožinė knyga (1706)“ in: Jono Šulco Ezopo pasakėčios, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 135–163. ISBN 978-9955-698-53-1.
 21. „Karaliaučiaus karališkosios mokslo draugijos reikšmė prūsistikos ir lituanistikos tyrimams XVIII–XIX amžiuje“, in:Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 26, 2008, p. 273–294.
 22. „Lituanistikos paminklų paieškos užsienio archyvuose ir mokslinėse bibliotekose“ in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 25, 2008, p. 251–267. 
 23. „XVIII amžiaus studentų atminimo albumėliai – universitetų dvasinio gyvenimo liudininkai: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 23, 2007, p. 81–104. 
 24. „Martynas Liudvikas Rėza – lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojas Karaliaučiaus universitete“ in: Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai, sud. N. Strakauskaitė ir S. Pocytė, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007, p. 34-45. ISBN 978-9955-18-207-8.
 25. „Prielaidos lietuviškos knygos plėtotei Karaliaučiuje pirmajame XVIII amžiaus dešimtmetyje: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 22, 2006, p. 239–265. 
 26. „Johanas Jakobas Kvantas Karaliaučiuje XVIII a.“, in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), 2005, p. 73–124. 
 
XVII–XIX a. LITUANISTINIŲ ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS
 1. „Pilupėnų mokytojo Endrikio Budriaus laiškai profesoriui Rėzai”, in: Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 6: Archyvų tyrimas. Laiškai. Recenzijos, par. Liucija Citavičiūtė. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 187–210. ISBN 978-609-425-287-7.
 2. „Rėzos gyvenimo saulėlydžio respondentas – Ernstas Vilhelmas Berbomas”, Laiškus transkribavo ir vertė Darius Barasa, in: Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 6: Archyvų tyrimas. Laiškai. Recenzijos, par. Liucija Citavičiūtė. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 211–273. ISBN 978-609-425-287-7.
 3. „Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: dvi Johanno Wolfgango von Goethe’s recenzijos apie lietuvių dainų rinkinį Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)“, in: Archivum Lithuanicum 19, 2017, p. 197–242. 
 4. „Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: Abrahamo Jakobo Penzelio, Johanno Wolfgango von Goethe’s ir Martyno Liudviko Rėzos laiškai dėl lietuvių dainų rinkinio Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)“, in: Archivum Lithuanicum 19, 2017, p. 243–264. 
 5. „Ostermejerių giminės devynių kartų genealogija“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 41, 2016, p. 137–158. 
 6. „Surastas vokiškas Donelaičio prašymas (1747) – ankstyviausias datuotas poeto tekstas”, in: Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 38, 2014, p. 255–261. 
 7. Straipsnis ir publikacija „Įsruties apskrities bažnyčių ir mokyklų vizitacijos potvarkio Recessus generalis (1639) reikšmė lietuvių raštijai ir jo vykdytojas Danielius Kleinas“, in: Archivum Lithuanicum, 11, 2009 p. 9–62. ISSN 1392-737X. 
 8. „Jono Šulco „Ezopo pasakėčios“: Dokumentinis leidimas ir straipsniai, parengė Liucija Citavičiūtė, (rink. Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 206 p. ISBN 978-9955-698-53-1.     
 9. „Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas „Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais?“ iš vokiečių kalbos vertė, įvadą bei komentarus parašė Liucija Citavičiūtė (ser. Senoji Lietuvos literatūra, Nr. 23, 2004, p. 297–357. 
 10. Martynas Liudvikas Rėza, Lietuvių kalbos seminaro istorija, rankraščio tekstą parengė, iš vokiečių kalbos vertė, tekstologines pastabas, įvadą bei komentarus parašė Liucija Citavičiūtė, (ser. Ištakos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 118 p. ISBN 9955-475-59-6.
 11. „Gotfrydo Ostermejerio taisyta Liudviko Rėzos į lietuvių kalbą versta Dovydo psalmė“, in: Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai: skiriama Gotfrydo Ostermejerio 285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties metinėms, (ser. Historiae Lituaniae fontes minores, 3), par. Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2002, p. 21–25. ISBN 9986-34-084-5.
 12. „Kristijonas Gotlybas Milkus, Kuklus atsakymas į pono kunigo Ostermejerio iš Trempų apmąstymus apie naujo lietuviško giesmyno projektą (1788)”, in: Kristijonas Gotlybas Milkus. Pilkainis, parengė Liucija Citavičiūtė ir Juozas Girdzijauskas (ser. Versmės), Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00464-5.
 
INTERNETINIAI LEIDINIAI
 1. Liucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė, (par.), 2007: Jonas Šulcas, Ezopo pasakėčios, 1706, internetinis leidinys:  dokumentinis perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, programuotojas Vytautas Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN: 978-9955-704-88-1.
 2. Liucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė, (par.), 2008: Liudvikas Gediminas Rėza, Geschichte der litauischen Bibel, 1816, internetinis leidinys: dokumentinis perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, programuotojas Vytautas Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN: ISBN: 978-609-411-004-7.
 3. Liucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė, (par.), 2008: Liudvikas Gediminas Rėza, Philologisch-kritische Anmerkungen zur litauischen Bibel, 1816, internetinis leidinys: dokumentinis perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, programuotojas Vytautas Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN: ISBN: 978-609-411-003-0.
 
VERTIMAI SERIJAI „VIDURAMŽIŲ BIBLIOTEKA”:
 1. Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija (1587), iš vokiečių k. vertė Liucija Citavičiūtė (Viduramžių biblioteka, kn. VII), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, 202 p. ISBN978-9955-698-25-8.
 2. Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje (1515), iš vokiečių k. vertė ir įvadą parašė Liucija Citavičiūtė (Viduramžių biblioteka, kn. XII), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 296 p. ISBN 978-609-425-179-5. 
MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ VERTIMAI:
 1. Wolfgang Iser, „Skaitymo fenomenologija“ (Phänomonologie des Lesens), in: XX amžiaus literatūros teorijos. Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, I dalis, parengė  Aušra Jurgutienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 21–58. ISBN 978-609-025-5.
 2. Karheinz Stierle, „Patyrimas ir naracinė išraiška. Pastabos apie jų santykį literatūroje ir istoriografijoje (Erfahrung und narrative Form, Bemerkungen zu ihrem Zusammenhang in Fiktion und Historiographie), in: Literatūros tyrimų erdvės, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 19), 2005, p. 99–127. 
 3. Hans Robert Jauß, „Literatūros istorija kaip literatūros mokslo provokacija“  (Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft), in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), 2004, p. 191–242. ISBN 9955-475-69-2.
 SUDARYTI MOKSLO LEIDINIAI
 1. Mokslo žurnalo Senoji Lietuvos literatūra  kn. 41, 2016: „Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I“, sud. Liucija Citavičiūtė ir Ona Aleknavičienė, par. Ona Aleknavičienė.
 2. Mokslo žurnalo Senoji Lietuvos literatūra  kn. 42, 2016: „Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II“, sud. Liucija Citavičiūtė ir Ona Aleknavičienė, par. Ona Aleknavičienė.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt