LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Lina Leparskienė
Humanitarinių mokslų daktarė
LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: linute.arch@gmail.com
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2017 m. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Trakų lokalinis pasaulis vietos gyventojų pasakojimuose (2016 m.).
Nuo 2012 m. organizuoja tarptautines Jaunųjų folkloristų konferencijas Vilniuje ir Tartu (Estija). Nuo 2017 m. eina LLTI darbuotojų profsąjungos pirmininkės pareigas. 
 
Moksliniai interesai: gyvenimo pasakojimų tyrimai, vietovardžių rinkimas, su vietomis susijusios tautosakos, istorinių šaltinių ir sakytinės istorijos semantinė analizė, kultūrinės ir istorinės atminties bei atminties vietų (lieux de mémoire) tyrimai, tautinių mažumų kultūra. 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
Leparskienė L. Karaimiška Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose ir padavime apie stebuklingą kunigaikščio Vytauto žirgą, Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 169-198. 
Leparskienė L. Ežeras: dialogas tarp Trakų miesto ir gamtos, Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 21-33.
Leparskienė L. Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose: pasaulis už miesto vartų, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 6, 48-60.
Leparskienė L. Folklorinės atminties beieškant, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2012, p. 40-65.
 
Šaltinių publikacijos
 
Leparskienė L., Baltėnas A. Vietiniai:  Nepaprasta  kelionė  į  Trakų  kraštą.  Vilnius:  LLTI,  2019,  264 p. 
Leparskienė L. Trakų didžiųjų ežerų vardynas. Vilnius: [Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija], 2010, 88 p.
 
Kitos publikacijos
 
Leparskienė L. Rankraščiai iš Gervėčių krašto Estijos Literatūros muziejuje, Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 239-244.
Leparskienė L. Jaunųjų folkloristų konferencija – pirmąkart Vilniuje, Tautosakos darbai, 2012. t. XLIII, p. 231-236. 
Leparskienė L. Konferencija, skirta Estijos tautosakos archyvo jubiliejui, Таutosakos darbai, 2012, t. XLIV, Vilnius, p. 281-285.
Leparskienė L. Pamaldumas Trakų Dievo Motinai, mėnraštis „Artuma“, 2018, Nr. 7/8 (342/343). 
Leparskienė L. Marijos atvaizdo Trakuose reikšmę iškėlė pergalinga tauta, savaitraštis „Trakų žemė“, 2018 m. liepos 27 d. p. 5
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt