LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Kęstutis Gudmantas

Senosios literatūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas k.gudmantasgmail.com
 
Moksliniai interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriografija ir poleminė raštija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Apie kai kurias 1510 m. lenkiškosios „Aleksandrijos“ ir legendinės Lietuvos metraščių dalies sąsajas, in: Archivum Lithuanicum, 2003, t. 5, p. 207–226.
2. Vėlyvųjų metraščių veikėjų prototipai: „Romėnai“, in: Literatūra, E-1, 2003, prieiga per internetą: http://www.literature.lt, perspausdinta: Senoji Lietuvos literatūra, 2005, t. 18, p. 113–139.
3. Alberto Goštauto biblioteka ir Lietuvos metraščiai, in: Knygotyra, 2003, t. 41, p. 9–24.
4. Lietuvių kilmės iš romėnų teorija ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos, in: Literatūra ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, t. 17), Vilnius: LLTI, 2004, p. 245–269.
5. Lietuvių bėgimas Žalgirio mūšyje ir istoriografijos topika, in: Naujasis Židinys–Aidai, 2004, Nr.1/2, p. 45–49.
6. Kitoks Žalgirio mūšio vaizdas. Lietuvos metraštis ir Jono Visliciečio poema „Prūsų karas“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2005, t. 19, p. 143–156.
7. Vėlyvųjų Lietuvos metraščių erdvė, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 44, p. 105–124.
8. Vilnius ir Krokuva. Keletas XVI a. pirmosios pusės LDK literatūrinio gyvenimo štrichų, in: Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: Straipsnių rinkinys, Vilnius: VU leidykla, 2005, p. 284–300.
9. Летописи Великого княжества Литовского как памятники культурной полиглоссии, in: Беларусіка = Albaruthenica, 2006, кн. 28, p. 249–255.
10. Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai ir senieji lietuviški įrašai, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 21, p. 263–372.
11. Hipotetinė „Aleksandro istorija“ ir kai kurie ginčytini Bychoveco kronikos genezės klausimai, in: Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha, Vilnius, 2007, p. 199–209.
12. „Miškų ir pelkių kraštas“: Keletas pastabų apie Lietuvos įvaizdį XIII–XVII a. raštijoje“, in: Inter-studia humanitatis, 2008, Nr. 7, p. 94–113.
13. Legendinė Lietuvos pradžia: Lietuvos metraščių versijos, in: Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „naujosios eros“ slenkstį, Vilnius, 2008, p. 373–396 (Christiana tempora, III).
14. Monografija apie verstinę beletristiką Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 26, 2008, p. 297–303.
15. Žemaičių bajoro įrašai Martyno Bielskio „Viso pasaulio kronikoje“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius: LKI, 2009, p. 28–44 (Bibliotheca Archivi Lithuanici 7).
16. Легендарные истоки Литвы по версиям литовских летописей, in: Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени, Москва: Индрик, 2010, с. 46–50.
17. 5 tekstai apie Žalgirio mūšį [su Mintautu Čiurinsku], in: Senoji Lietuvos literatūra, kn.30 , 2010, p. 373–390.
18. Lietuvos metraščiai, in: Senoji Lietuvos literatūra, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2010, p. 39–46.
19. Lietuvos metraščių recepcija, in: Senoji Lietuvos literatūra, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2010, p. 47–50.
20. Vėlyvųjų Lietuvos metraščių asmenvardžiai, in: Baltų onomastikos tyrimai 2, Vilnius: LKI, 2011, p.102–113.
21. Bychoveco kronikos pasakojimas apie Žalgirio mūšį. Šaltiniai ir kontekstas, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn.31 , 2011, p. 65–92.
22. Valdovo ir dinastijos įvaizdžiai vėlyvuosiuose Lietuvos metraščiuose, in: Karališkasis dėmuo LDK kultūroje, (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66), 2012, p. 51–74.
23. Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas), in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 34, 2012, p. 121–151.
24. Demetrijaus Zankiewicziaus Notifikacija apie Laurušavo vienuolyną, išrašyta iš senos rusiškos rankraštinės kronikos. (Šaltinio tyrimas ir publikacija) [su Andrejumi Ryčkovu], in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 34, 2012, p.153–184.
25. Ukmergės žemės teisėjas Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis, in: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX a., Vilnius: VUL, 2013, p. 259–275.
26. „Житие“ Парасковии-Пракседы в литовских летописях, in: Археология и история Литвы и северо-запада России в средневековье, редактор и составитель Гедиминас Вайткявичюс, Вильнюс: Lietuvos istorijos institutо leidykla, 2013, p. 197–214.
27. Opowiadanie o Bitwie Grunwaldzkiej w Kronice Bychowca. Źródła i konteksty, in: Conflictus magnus apud Grunwald 1410: Między historią a tradycją, pod redakcją Krzysztofa Ożoga i Janusza Trupindy, Malbork: Muzeum Zamkowe, 2013, p. 279–293.
 
Redaguota, parengta knyga
 
1. Vygandas Marburgietis, Naujoji Prūsijos kronika, vertė Rimantas Jasas, įvadas – Ritos Trimonienės, (Lituanistinė biblioteka, [kn.] 30), Vilnius: Vaga, 1999. – 468 p.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt