LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Jūratė Šlekonytė
Humanitarinių mokslų daktarė
Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: jurates@llti.lt
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-8023-6114
 
2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių liaudies melų pasakos:žanro paskirtis, kūrinių turinio ir poetikos ypatumai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2005 metų.
Asocijuotoji tarptautinės folkloristų draugijos Folklore Fellows narė (nuo 2007 m.), Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 2008 m.).
 
Moksliniai interesai: lietuvių pasakojamoji tautosaka; pasakų archyvavimas, klasifikavimas ir tyrimai; folkloro skaitmeninimas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Kolektyvinė monografija
 1. Pasakojimo etnografija: nepažintas pasakotojo pasaulis, Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti (kolektyvinė monografija), Vilnius: LLTI, 2012, p. 293–316.
 
Moksliniai straipsniai
 1. Pasakų sekėja XX-XXI a. sandūroje: subartoniškės Antaninos Čaplikienės atvejis, Tautosakos darbai, 2022, t. 64, p. 133–154.  DOI: https://doi.org/10.51554/TD.22.64.06
 2. Augustas Schleicheris – pirmasis lietuviškų pasakų skelbėjasTautosakos darbai, 2021, t. 61, p. 213–231. 
 3. Life in Folktales or Folktales in Life? How Storytellers Influence Folk Traditions, The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, compiled and edited by Lina Būgienė. Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 115–133.
 4. „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas…“ Kareivis pasakotojas Lietuvos kaimo bendruomenėje XIX a. antrojoje–XX a. pirmojoje pusėjeTautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 15–40.
 5. Apie vieną lietuvininkų žaidimą, in: Viešvilė. Lietuvos valsčiai. Kn. 40 (II d.). Vilnius: Versmė, 2020, p. 2053–2064.
 6. Aldonos Liobytės pasaka apie Žaliabarzdį: tarp folklorinės autentikos ir autorinės kūryboj. In : Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė. Vilnius: LLTI, 2019, p. 127–147.
 7. Lietuvių liaudies pasakos „Antimi pavirtusi sesuo“ populiarumo fenomenas, in: Tautosakos darbai, 2019, t. 57, p. 7699. 
 8. The Concept of Postmortem Retribution: The Surveyor’s Soul as ignis fatuus (in Lithuanian Material), in: The Retrospective Methods Network Newsletter, 2016–2017 Double Issue, Nr. 12–13, p. 165–170.
 9. Linksmoji magija tradicinėje lietuvių kultūroje: pokštaujantis burtininkas, Liaudies kultūra, 2016, Nr. 6 (170), p. 37–47.
 10. Lietuvių pasakų tyrimų šimtmetis: nuo tradicinės komparatyvistikos iki šiuolaikinių metodų, in: Tautosakos darbai, 2015, t. 49, p. 123–144.
 11. Lietuvininkų sakmės apie laukinę medžioklę: vaizdinio kilmės klausimu, in: Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 43–68.
 12. Prie istorinio-geografinio metodo ištakų, in: Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 170–174.
 13. Švč. Mergelė Marija lietuvių liaudies pasakoje „Dievo motinos augintinė“, in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Religinės kultūros paveldo studijos 3. Vilnius: LKTI, 2011, p. 225–244.
 14. Lithuanian Folklore Heritage: from Printed to Digital Folklore Library, in: The Retrospective Methods Network Newsletter, May 2011, Nr. 2. Helsinki: Folklore Studies/ Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, p. 55–58.
 15. Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai, in: Gruzdžiai, t. 2. Lietuvos valsčiai. Kn.17. Vilnius: Versmė, 2010, p. 861–869. www.llt.lt (svetainėje skelbiamas nuo 2010 08 16)
 16. Gigantiškas jautis lietuvių folklore: vaizdinio ypatumų ir genezės klausimu, in: Res Humanitariae, VII, Klaipėda, 2010, p.142–160.
 17. Jonas Bukantis, Lina Petrošienė, Jūratė Šlekonytė. Valerijos Mizininienės asmenybė ir tautosakos unikalumas: muzikologinis, etnologinis ir lingvistinis aspenktai, in“ Valerijos Mizinienės tautosakos rinktinė. Sudarė Jonas Bukantis, Lina Petrošienė. Klaipėda, 2009, p. 19–22.
 18. Lietuvių liaudies pasaka „Prašoktos kurpaitės“ (ATU 306). Vieno vaizdinio interpretacija, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38. p.30–45. 
 19. Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai, in: Baisogala. Lietuvos valsčiai. Kn.16. Vilnius: Versmė, 2009, p.383–396. www.llt.lt (svetainėje skelbiamas nuo 2008 10 13).
 20. Balandžio pirmosios pokštai Lietuvos žiniasklaidoje ir jų tendencijos (Kauno dienos atvejis), in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 70–83. 
 21. Aspects of Devolutionary Time in Lithuanian Folklore,in: The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 151–166.
 22. Lietuvių liaudies pasaka „Žmogus ant kryžiaus“: keli pastebėjimai apie pasaulėžiūrinį sinkretizmą, in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008, p. 299–315.
 23. Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai, in: Lietuvos lokaliniai tyrimai: Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinys, Vilnius: Versmė, 2008, p. 1–14.
 24. Šarkos įvaizdis lietuvių ir kitų Europos tautų pasaulėžiūroje, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 91–103.
 25. Keli pastebėjimai apie žaidimą „Ražemuko gaudymas“, in: Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 201–211.
 26. Apie pasakų sekimo ypatumus, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 86–99.
 27. Herojus pasakotojas lietuvių melų pasakose, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 152–166.
 28. Почему Гедиминасу приснился железный волк, in: Балто-славянские исследования, т. 15, Москва: Издательство «Индрик», 2002, p. 495–516.
 29. Kodėl Gediminas sapnavo geležinį vilką, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 122–141. 
 30. Melų pasakų transformacijos Kazio Borutos „Jurgio Paketurio klajonėse“, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 205–216. 
 31. Lietuvių melų pasaka „Šarkų bažnyčia“ (AT 1932) ir jos rusiškos paralelės, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 53–61. 

   

Parengti tautosakos šaltiniai
Lietuvių pasakojamoji tautosaka: Stebuklinės pasakos, t. 1, sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė. Vilnius: LLTI, 2016. – 724 p.
 
Recenzijos
 1. Pirmieji fundamentinio čekų pasakų leidinio tomai, Tautosakos darbai, 2022, t. 64, p. 175–180.
 2. Folkloristika skaitmeninėje eroje: nuo internetinio folkloro iki skaitmeninio archyvo, [rec.: Folkloristics in the Digital Age, eds. Pekka Hakamies and Anne Heimo. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 2019] in: Tautosakos darbai, 2019, t. 58, p. 251–257. ISSN 1392-2831.
 3. Ar mums reikia pasakų? Atsakymą duoda Bruno Bettelheimas [rec.: Bruno Bettelheim. Kodėl mums reikia stebuklo: pasakų reikšmė ir svarba: psichoanalitinis požiūris, iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda, Vilnius: Tyto alba, 2017], in: Tautosakos darbai, 2018, t. 55, p. 223–229 
 4. Lietuvių folkloristės veikalas – prestižinėje mokslo leidinių serijoje [rec.: Bronislava Kerbelytė. The Structural-Semantic Types of Lithuanian Folk Tales, vol. 1: Genres and Tale Types; vol. 2: The Classification and Index of Elementary Plots and Their Types. Helsinki: Academia Scientarium Fennica, 2015], in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 231–236.
 5. Литвa волшебнaя[rec. kn. Литовские народные сказки. Сборник подготовила и сказки перевела Бронислава Кербелите. Редактор перевода Юрий Новиков. Москва, Форум-Неолит, 2014. 415 с.], in: Книжное обозрение. 2015, Нo. 25–26, c. 8.
 6. Naujas pasakų katalogas: slovėnų pasakos apie gyvūnus ir pasakėčios[rec.: Monika Kropej Telban. Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, 2015], in: Tautosakos darbai, t. 49, 2015, p. 251–255. 
 7. Lietuvių pasakos rusiškai [rec.: Литовские народные сказки, сборник подготовила и сказки перевела Бронислава Кербелите, редактор перевода Юрий Новиков. Москва: Форум-Неолит, 2014], in: Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 254–259. 
 8. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo ketvirtasis tomas, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 309–313.
 9. Knyga apie liūdną Eglės dalią[recenzija knygai Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 1: Lietuvių variantai, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: LLTI, 2009], in: Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 240–243. 
 
Enciklopedijos 
 1. Ražemuko gaudymas p. 62; Slenkstis (tikejimuose ir papročiuose), p. 282-283; Slogutis, slogutė, sloga, p. 284; smilkymas, p. 292-293; Šluota liaudies tikėjimuose, p. 445-446; Šuo (liaudies tikėjimuose), p. 454-455; Šviesuliai, p. 465-466; Tautosakos darbai, p. 500; Užgavėnės, p. 620; vandenys (šventieji), p. 656-657; vilkas tikėjimuose, p. 744-745; vilktakis, vilkolakis, p. 750; Vorpilis, Vorpilė, p. 794; žiburinis, p. 861, in: Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4. Rahn-Žvižežeris. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
 2. Būgienė, Lina, Šlekonytė, Jūratė. Pasakojamoji tautosaka, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: LLTI, 2007, t. 12, p. 262–264.
 3. Lina Būgienė, Jūratė Šlekonytė. Pasakojamoji tautosaka, in: Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: LLTI, 2011, p.287-291.
  
Tautosakos šaltinių publikacijos
 1. Kazlų Rūdos apylinkių pasakojamoji tautosaka, in:  Kazlų Rūda. Vilnius: Versmė, 2022 (Serija: Lietuvos valsčiai), p. 1337–1363.
 2. Iš pasakų aruodo: Mėlynbarzdis, BŪDAS, 2022, Nr. 6, p. 56–63.
 3. Dangus griūva: lietuvių pasakos apie gyvūnus. Vilnius: LLTI, 2022. 
 4. Žmogus, kuris nežinojo, kas yra baimė. Šiurpios lietuvių pasakos ir sakmės. Vilnius: LLTI, 2020. 
 5. Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena. Vilnius: LLTI, 2018.  
 6. Ką pasakoja baisogališkiai, in: Baisogala. Vilnius: Versmė, 2009, p. 426-478.
 7. Pasakojamoji tautosaka, in: Laukuva, t. 2,(Lietuvos valsčiai, kn. 14), Vilnius: Versmė, 2008, p. 461–493.
 8. Pasakos, sakmės, patarlės, in: Šiaulėnai, Vilnius: Baltijos kopija, 2004, p. 550–616. 
 
Sudaryti leidiniai 
 1.       Tautosakos darbai, t. 56, 2018, parengė R. Racėnaitė ir J. Šlekonytė, 308 p. ISSN 1392-2831. 
 2.       Tautosakos darbai, t. 35, 2008, parengė J. Šlekonytė, 373 p. ISSN 1392-2831.
 
 
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt