LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Daiva Vaitkevičienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-1348-0165
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute  dirba nuo 1991 metų. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje.
 
Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė, žurnalo Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming redaktorių kolegijos narė.
 
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė (2023).
 
 
Moksliniai interesai: lietuvių prigimtinė kultūra, lietuvių užkalbėjimų tradicija, baltų mitologija, kultūros antropologija, semiotiniai tyrimai, tautosakos šaltinių skaitmeninimas.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monogafijos
 1. Žydinti taurė: Baltų gėrimai ir apeigos. Monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.–431 p. [+154 iliustracijos]. ISBN 978-609-425-283-9.
 2. Ugnies metaforos: Lietuvių ir latvių mitologijos studija, Vilnius: LLTI, 2001. – 185 p. 
 
Moksliniai straipsniai
 1. Rožės  liga ir jos užkalbėjimas Musteikoje: žvilgsnis iš etnomedicininės, mitologinės ir socialinės perspektyvos, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2023, 23(32), 171–193. ISSN 1392-4028, e-ISSN 2538-6522. https://doi.org/10.33918/25386522-2332001
 2. Užkalbėti ir melsti: švelnioji galia lietuvių užkalbėjimuoseTautosakos darbai, 2022, nr. 64, p. 76–92. ISSN 1392-2831. (LLTI ilgalaikė programa „Lietuvių folkloro, mitologijos ir šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimai“). 
 3. [Recenzija] Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Lexicon of Baltic Mythology. Translated by Hana Běťákov, Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2021, 290 p., p. 345–353, Baltistica, 2022, nr. 57(2). ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045 
 4. Prie gyvybės medžio šaknų: Marija Gimbutienė šeimos moterų draugijoje, Tautosakos darbai, 2021, nr. 62, p. 105-129. ISSN 1392-2831. 
 5. Knyga apie unikalų latvių užkalbėjimų rinkinį [recenzija: Aigars Lielbārdis. 150. kolekcija. Buramvārdi. LFK krājums. IV / Collection 150. Charms. ALF Collection IV. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2020. 216 p.]Tautosakos darbai, 2021, nr. 61, p. 253–260. ISSN 1392-2831.
 6. The Dead Want to Come Home: Stories about the Repatration of Siberian Deportee Remains to Lithuania. In: The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today. Compiled and edited by Lina Būgienė. Series: Lithuanian Studies without Borders. Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 52-87. ISBN 9781644694237
 7. The Shadow: A Soul Outside the Body. In: Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Editied by Éva Pócs. Cambridge Scholars Publishing, 2019, 24−33. ISBN (10): 1-5275-2231-8.
 8. „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: Sibiro tremtinių palaikų sugrąžinimas į tėvynę, Būdas, 2019, nr. 5, 14¬–31. ISSN 1.   2669-0403. 
 9. Greimo mitologijos kodas. In: Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos, [dalis 2]. p. 417-443. Sudarytojai Arūnas Sverdiolas ir Eric Landowski. Vilnius: Baltos lankos, 2018. ISBN 978-609-470-109-2.
 10. Laukiniai gyvūnai žemdirbio sodybojeTautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 31-58. ISSN 1392-2831.
 11. Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. The Sun, the Moon, and the Orientation of Baltic Graves: A Mythological Approach to an Archaeological Problem, Studia Mythologica Slavica, 2018, vol. 21, p. 7–25. ISSN 1408-6271.
 12. Neišsenkamas Algirdo Juliaus Greimo mitologijos tyrimų lobynas: išrašų kartotekaKultūros barai, Nr. 9, p. 63–66; Nr. 10, p. 60–63. ISSN 0134-3106. 
 13. Greimo mitologijos tyrimų takais, in: Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 220–239. 
 14. Midus baltų visuomenėje: nuo bitininkų iki diduomenės, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 32–65. 
 15. „Ką kalba mielė, bačkoj būdama?..“ Apie meilę ir karą alaus mitologijoje, in: Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6 (165), p. 45–61. 
 16. Charmers and Charming in Gervėčiai Lithuanian Community in Belarus, in: Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming, vol. 4, 2014, p. 34–58. 
 17.  „Man ta žemė viską duoda…“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime, in: Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 41–70. 
 18. Paukštė, kylanti iš pelenų: pomirtinis persikūnijimas pasakose, in: Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 71–106. 
 19. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 30-49. 
 20.  Apie mūsų prigimtinę kultūrą, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 1-6.
 21. Ритуальное возлияние в литовской и белорусской традиции, in: Новае слова ў беларусистыцы. Гiсторыя i культуралогiя. (Матэрыялы V міжнароднага кангрэса беларусістаў),  Беларусiка, кнiга 33. Мінск: Четыре четверти, 2012, 50-58.
 22. Libation in Baltic Religious Practices, in: Archaeologia Baltica. Vol. 15: Archaeology, Religion and Folklore in the Baltic Sea Region, Klaipėda University, 2011, p. 105-119.
 23. Nine Venomous Thoughts or a Mythical Definition of the Mole Cricket in Lithuania, in: IRIS, 2011, Vol. 32:  Espaces mythiques. Coordination éditoriale de Philippe Walter, Véronique Adam,  Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, p. 59-71.
 24. „Laimė kaip kepurė“: galvos danga iš mitologinės perspektyvos, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 46–62.
 25. Lithuanian and Latvian Charms: Searching for Parallels, in: Charms, Charmers andCharming: International Research on Verbal Magic, ed. by Jonathan Roper, Palgrave Macmillan, 2009, p. 186–213.
 26. Devyniamislis, arba Kurklio istorija, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 34, p. 101–123.
 27. Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI: integracijos iššūkis ir universalūs sprendimai, in: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Mokslo, politikos ir praktikos sąveika: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 279–288.
 28. Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 158–184.
 29. The Rose and the Blood: Images of Fire in the Baltic Mythology, in: Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, No. 1, p. 21–42.
 30. О нарративной структуре литовских заговоров, in: Заговорный текст: Генезис и структура, Москва: Индрик, 2005, p. 375–384.
 31. Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p.104–117.
 32. Apeiginis palabinimas, in: Liaudies kultūra, 2003, Nr. 2, p. 8–14.
 33. Namų Laimė, in: Liaudies kultūra, 2002, Nr. 4 (85), p. 9–21. 
 34. Lietuvių mitologijos interpretacija istorikų darbuose: mokslinis monologas, in: Kultūros barai, 2002, Nr. 4, p. 72–81. 
 35. Laima gimtuvėse ir krikštynose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 123–139.
 36. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, in: Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311­–334. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
 37. Trys ugnies formos, in: Baltos lankos, 2000, Nr. 12, p. 98­–125.
 38. Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 48­–52.
 39. Kupolės: šventė ir dievybė, in: Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 15–20. 
 40. Duonos gimimas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 55–59.
 41. Saulės kryptys, in: Lituanistica, 1998, Nr. 3 (35), p. 73–84.
 42. Tikėjimų struktūros klausimu, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 90–99. 
 43. Mirtis, laidotuvės ir atminai, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 204–261. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
 44. Saulės sodai, in: Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 27–35.
 45. Susitikimas su vandenimis: sakralinės sutarties požymiai, in: Lituanistica, 1996, Nr. 4 (28), p. 45–68.
 46. Mirties perspektyva karinėse-istorinėse dainose, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 263–269.
 47. Linai ir lėmimai: vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje, in: Baltos lankos, 1993, t. 3, p. 112–151.
 
Sudaryti leidiniai
 1. Tautosakos darbai, 62. Parengė Daiva Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. 216 p. ISSN 1392-2831
 2. Viktorija Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai. Sudarė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 326 p. 18 a.l. ISBN 978-609-425-224-2.
 3. Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming. Guest Editor for this Issue Daiva Vaitkevičienė vol. 4, 2014.
 4. Viktorija Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai. Sudarė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, Vilnius: LLTI, 2008. 
 2. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis sąvadas, [CD-ROM], Vilnius: LLTI, 2005.
 3. Eugenijos Šimkūnaitės „žadėjimų“ pavyzdžiai, in: Tauragnai, (Lietuvos valsčiai, kn. 12), Vilnius: Versmė, 2005, p. 1004−1009.
 4. Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 640 p.
 5. Naujojo Daugėliškio padavimai, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 169–210. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
 
Kitos publikacijos
 1. Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vaitkevičienė. Lietuva: 101 legendinė vieta, Vilnius: Alma littera, 2011. 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt