LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Daiva Vaitkevičienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas daiva.vaitkevicienegmail.com  
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute  dirba nuo 1991 metų. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje.
 
Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming (http://www.folklore.ee/incantatio/ ) redaktorių kolegijos narė.
 
Moksliniai interesai: lietuvių prigimtinė kultūra, lietuvių užkalbėjimų tradicija, baltų mitologija, kultūros antropologija, semiotiniai tyrimai, tautosakos šaltinių skaitmeninimas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monogafija
1. Ugnies metaforos: Lietuvių ir latvių mitologijos studija, Vilnius: LLTI, 2001. – 185 p. http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_2001_Ugnies_metaforos.pdf
 
Moksliniai straipsniai
1. The Shadow: A Soul Outside the Body. In: Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Editied by Éva Pócs. Cambridge Scholars Publishing, 2019, 24−33. ISBN (10): 1-5275-2231-8
2. Laukiniai gyvūnai žemdirbio sodyboje, Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 31-58. ISSN 1392-2831.http://www.llti.lt/failai/TD-56-31-58.pdf
3. Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. The Sun, the Moon, and the Orientation of Baltic Graves: A Mythological Approach to an Archaeological Problem, Studia Mythologica Slavica, 2018, vol. 21, p. 7–25. ISSN 1408-6271
4. Neišsenkamas Algirdo Juliaus Greimo mitologijos tyrimų lobynas: išrašų kartoteka, Kultūros barai, Nr. 9, p. 63–66; Nr. 10, p. 60–63. ISSN 0134-3106
5. Greimo mitologijos tyrimų takais, in: Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 220–239. http://www.llti.lt/failai/TD53_visas-internetui-220-239.pdf
6. Midus baltų visuomenėje: nuo bitininkų iki diduomenės, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 32–65. http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-22-55.pdf
7. „Ką kalba mielė, bačkoj būdama?..“ Apie meilę ir karą alaus mitologijoje, in: Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6 (165), p. 45–61. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2015/693
8. Charmers and Charming in Gervėčiai Lithuanian Community in Belarus, in: Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming, vol. 4, 2014, p. 34–58. http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio2014.pdf
9. „Man ta žemė viską duoda…“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime, in: Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5 (152), p. 41–70. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2013/695
10. Paukštė, kylanti iš pelenų: pomirtinis persikūnijimas pasakose, in: Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 71–106. http://www.llti.lt/failai/08_Vaitkevicienes(2).pdf
11. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 30-49. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2012/2934
12. Apie mūsų prigimtinę kultūrą, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 1-6.  http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2012/2934
13. Ритуальное возлияние в литовской и белорусской традиции, in: Новае слова ў беларусистыцы. Гiсторыя i культуралогiя. (Матэрыялы V міжнароднага кангрэса беларусістаў),  Беларусiка, кнiга 33. Мінск: Четыре четверти, 2012, 50-58.
14. Libation in Baltic Religious Practices, in: Archaeologia Baltica. Vol. 15: Archaeology, Religion and Folklore in the Baltic Sea Region, Klaipėda University, 2011, p. 105-119. http://briai.ku.lt/downloads/AB/15/15_105-119_Vaitkeviciene.pdf
15. Nine Venomous Thoughts or a Mythical Definition of the Mole Cricket in Lithuania, in: IRIS, 2011, Vol. 32:  Espaces mythiques. Coordination éditoriale de Philippe Walter, Véronique Adam,  Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, p. 59-71.
16. „Laimė kaip kepurė“: galvos danga iš mitologinės perspektyvos, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 46–62.http://www.llti.lt/failai/08_Vaitkevicienes.pdf
17. Lithuanian and Latvian Charms: Searching for Parallels, in: Charms, Charmers andCharming: International Research on Verbal Magic, ed. by Jonathan Roper, Palgrave Macmillan, 2009, p. 186–213.
18. Devyniamislis, arba Kurklio istorija, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 34, p. 101–123.http://www.llti.lt/failai/11_Vaitkevicienes.pdf
19. Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI: integracijos iššūkis ir universalūs sprendimai, in: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Mokslo, politikos ir praktikos sąveika: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 279–288.
20. Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 158–184.http://www.llti.lt/failai/15%20Vaitkevicienes.pdf
21. The Rose and the Blood: Images of Fire in the Baltic Mythology, in: Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, No. 1, p. 21–42.
22. О нарративной структуре литовских заговоров, in: Заговорный текст: Генезис и структура, Москва: Индрик, 2005, p. 375–384.
23. Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p.104–117.http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367179219120/DS.002.0.01.ARTIC
24. Apeiginis palabinimas, in: Liaudies kultūra, 2003, Nr. 2, p. 8–14. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2003/705
25. Namų Laimė,in: Liaudies kultūra, 2002, Nr. 4 (85), p. 9–21. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/2002/706
26. Lietuvių mitologijos interpretacija istorikų darbuose: mokslinis monologas, in: Kultūros barai, 2002, Nr. 4, p. 72–81. http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_KB_2002_4.pdf
27. Laima gimtuvėse ir krikštynose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 123–139.http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367185145490/DS.002.0.01.ARTIC
28. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, in: Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311­–334. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.) http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/1611/LA_21_311-334.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29. Trys ugnies formos, in: Baltos lankos, 2000, Nr. 12, p. 98­–125.
30. Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 48­–52.http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_TD_19_2000.pdf
31. Kupolės: šventė ir dievybė, in: Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 15–20. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/1999/709
32. Duonos gimimas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 55–59. http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_TD_16_1998.pdf
33. Saulės kryptys, in: Lituanistica, 1998, Nr. 3 (35), p. 73–84.
34. Tikėjimų struktūros klausimu, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 90–99. http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_TD_15_1998.pdf
35. Mirtis, laidotuvės ir atminai, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 204–261. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciai_TD_16_1998.pdf
36. Saulės sodai, in: Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 27–35. http://www.lnkc.lt/go.php/lit/1997/711
37. Susitikimas su vandenimis: sakralinės sutarties požymiai, in: Lituanistica, 1996, Nr. 4 (28), p. 45–68.
38. Mirties perspektyva karinėse-istorinėse dainose, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 263–269.http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_TD_12_1996_R.pdf
39. Linai ir lėmimai: vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje, in: Baltos lankos, 1993, t. 3, p. 112–151.http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Astramskaite_BL_3_1993.pdf
 
Sudaryti leidiniai
1. Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming. Guest Editor for this Issue Daiva Vaitkevičienė vol. 4, 2014. 
2.Viktorija Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai. Sudarė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, Vilnius: LLTI, 2008. http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciene_2008_Uzkalbejimai.pdf
2. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis sąvadas, [CD-ROM], Vilnius: LLTI, 2005.
3. Eugenijos Šimkūnaitės „žadėjimų“ pavyzdžiai, in: Tauragnai,(Lietuvos valsčiai, kn. 12), Vilnius: Versmė, 2005, p. 1004−1009.
4. Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 640 p.
5. Naujojo Daugėliškio padavimai, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 169–210. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Vaitkeviciene_Daiva/Vaitkeviciai_TD_12_1996.pdf
 
Kitos publikacijos
1. Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vaitkevičienė. Lietuva: 101 legendinė vieta, Vilnius: Alma littera, 2011. 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt