LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Priėmimas į Etnologijos doktorantūrą

 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
 
skelbia priėmimą į jungtinę
Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities
 
ETNOLOGIJOS KRYPTIES (H006) DOKTORANTŪRĄ
 
Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. 
 
Stojantys į Etnologijos krypties doktorantūrą Doktorantūros komitetui pateikia:
1. Prašymą atitinkamai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Direktoriui (prašymo formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_etnologija/); pretenduojantieji į Vilniaus Universitetui skirtas doktorantūros vietas registruojasi VU nustatyta tvarka (https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt);
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų);
5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_etnologija/);
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu: lina@llti.lt
 
Dokumentai priimami nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 19 d. 17 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio 6, Vilnius, 211 kab.). 
Atrankos į doktorantūros studijas forma: mokslinis projektas raštu ir pokalbis. Projektą ir pokalbį vertina Etnologijos krypties doktorantūros komitetas.
Pretendentai atvyksta į pokalbį 2019 m. birželio 26 d. 10 val. pokalbį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Vilnius, Antakalnio g. 6, 207 kab.).
Pokalbis vyks Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. Pateiktą mokslinį projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina Doktorantūros komitetas (pažymys rašomas apskaičiavus aritmetinį vidurkį). Pokalbio metu stojantysis atsako į Doktorantūros komiteto narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija, motyvacija ir gebėjimas dalyvauti diskusijoje.
 
REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI
Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo: https://www.vu.lt/site_files/DRS/2019_m_tematikos/Etnologija.pdf
Į doktorantūrą priimtas pretendentas negali keisti nei disertacijos tematikos, nei disertacijos vadovo. Doktorantas priklauso tam Instituto ar Universiteto padaliniui, kuriam priklauso jo disertacijos vadovas. (Pastaba: šis nutarimas galioja stojimo į doktorantūrą proceso metu. Atkreipiame dėmesį, kad tematika NĖRA tema).
Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:
 
• suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
• aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
• nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
• aptarti galimus tyrinėjimo metodus.
 
MOKSLINIO PROJEKTO VERTINIMAS
Vertindamas mokslinį projektą, Doktorantūros komitetas atsižvelgia į tai, ar:
 
• tiksliai ir aiškiai  suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;
• apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;
• stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;
• numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;
• numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;
• projektas atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).
 
MOKSLINIO PROJEKTO PATEIKIMAS
Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8000–10000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai Doktorantūros komiteto nebus nagrinėjami. Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka (iš anksto gavus Doktorantūros komiteto sutikimą). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.
Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai. 
 
Projektai siunčiami adresu lina@llti.lt , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai kartu su kitais dokumentais pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Antakalnio 6, Vilnius, 211 kab.) iki 2019 m. birželio 19 d. 17 val.
 
Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt
Doktorantūros studijų pradžia – 2019 m. spalio mėn. 1 d.
Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.
 
Informacija teikiama el. p.: lina@llti.lt, tel. +370 656 68207
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt