LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Struktūra

 Taryba

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas paskelbė Mokslo tarybos rinkimus

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) skelbia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo tarybos rinkimus. Rinkimai vyks 2015 m. balandžio 24 d. 14 val. LLTI, Antakalnio g. 6, Vilnius.

 

LLTI mokslo tarybos rinkimų reglamentas ir kita informacija apie rinkimus bei tarybą skelbiama LLTI interneto svetainėje (www.llti.lt).

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

 

Taryba yra aukščiausias Instituto savivaldos organas. Ją sudaro 15 aukštos kvalifikacijos narių. Tarybos narius instituto mokslininkai išrenka slaptu balsavimu. Tarybos kadencija – 5 metai.

 
 Tarybos pagrindinės funkcijos:
 
• nustatyti pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis;
• viešo konkurso būdu slaptu balsavimu rinkti Instituto direktorių;
• tvirtinti Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;
• tvirtinti Instituto veiklos metines ataskaitas, organizuoti jo veiklos nuolatinę kvalifikacinę analizę;
• tvirtinti mokslininkų rengimą doktorantūroje reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoti mokslininkų rengimo kokybę;
• nustatyti Instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestavimo ir konkursų pareigoms organizavimo tvarką, sudaryti konkursų ir atestacijos komisijas, tvirtinti jų reglamentą;
• svarstyti Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą;
• rengti Instituto Statuto pakeitimų projektus;
• svarstyti ir priimti nutarimus mokslinių tyrimų klausimais;
• svarstyti Instituto vardu leidžiamus leidinius ir rekomenduoti jų skelbimo būdus.
 
2010 m. balandžio mėn. pradėjo darbą naujai sudaryta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto taryba.
 
 
 
TARYBOS NARIAI
 
Bronė Stundžienė (pirmininkė)
Dalia Satkauskytė (pavaduotoja)
Giedrė Šmitienė (sekretorė)
Darius Antanavičius
Mintautas Čiurinskas
Gražina Daunoravičienė
Mindaugas Kvietkauskas
Darius Kuolys
Jolita Liškevičienė
Vytautas Martinkus
Aušra Martišiūtė-Linartienė
Jūratė Sprindytė 
Mikas Vaicekauskas
Daiva Vaitkevičienė
Daiva Vyčinienė