LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: vyta@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-8494-9242

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1996 m. 2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose.

 

Moksliniai interesai: folklorinės kultūros procesai, sakytinės tradicijos ir rašto kultūros santykiai, liaudies dainų poetika, folklorinių sapnų naratyvų studijos.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS


Moksliniai straipsniai

 1. Vaišių dainos tradicinėje lietuvių kultūroje: tarp ritualų ir pramogų, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XXIV: Vaišių dainos, parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 7–35.
 2. Didžiosios dainų knygos: lietuvių dainynų mokslinės edicijos pradmenys brolių Juškų folkloro publikacijose, Tautosakos darbai, t. 57, 2019, p. 200–223.
 3. Tradicijos refleksija dailininko raštuose, arba Besimokant antropologijos iš Stasio Eidrigevičiaus, Tautosakos darbai, t. 55, 2018, p. 155–176.
 4. Susapnuota bendrystė: namiškių ryšiai tradiciniuose sapnų pasakojimuose, Tautosakos darbai, t. 51, 2016, p. 111–127.
 5. Skambanti užstalė: vaišių dainos bendruomeniniuose sambūriuose, Tautosakos darbai, t. 50, 2015, p. 113–134.
 6. Sapnas kaip folklorinės kultūros tyrimų objektas: tarpdiscipliniškumo gelmės ir seklumos, in: Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais, sudarė Vida Savoniakaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, p. 281–305.
 7. Folklorinė sapno kalba: oneiriniai naratyvai bendruomeninėje komunikacijoje, Tautosakos darbai, t. 48, 2014, p. 53–70.
 8. Folklorinė kūryba Balio Vaičėno gyvenime ir rašytiniame palikime, in: Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai, parengė Klaudijus Driskius, Rūta Mozūraitė, Paulius V. Subačius, Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013, p. lxi–lxxviii.
 9. Sapno pasakojimas kaip folklorinis naratyvas, in: Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti, Vilnius, LLTI, 2012, p. 178–218.
 10. Mirusiųjų sapnavimas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų kontekstuose, Tautosakos darbai, t. 42, 2011, p. 56–77.
 11. Ąžuolai Girdiškės bažnyčioje, arba netradiciniai altoriai tradiciniuose žemaičių pasakojimuose, in: Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, Vilnius–Šilalė, 2010, p. 114–129.
 12. Lemtingi pasimatymai sapnuose: oneirinės patirtys advento–Kalėdų ciklo tikėjimuose, Tautosakos darbai, t. 40, 2010, p. 42–65.
 13. Apie tautosakos pabaigos pradžią (Šiuolaikinių folkloro ekspedicijų patirtys Donato Saukos tekstų paraštėse), Literatūra, t. 51, 2009, p. 87–94.
 14. Folklorinės liaudiškojo pamaldumo raiškos: dzūkiškosios tikėjimo patirtys folkloristų akiratyjeTautosakos darbai, t. 36, 2008, p. 124–141.
 15. Žemaičių sapnai: tekstų folkloriškumas ir kontekstų reikšmė, Tautosakos darbai, t. 34, 2007, p. 79–96.
 16. Folklorinė laiško paradigma, Tautosakos darbai, t. 33, 2007, p. 133–150.
 17. Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse-istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės patirties atspindžiai, Tautosakos darbai, t. 32, 2006, p. 161–197.
 18. Kūrybinio individualumo ženklai lietuvių folklorinėje tradicijoje, Tautosakos darbai, t. 31, 2006, p. 142–168.
 19. Tarpukario Lietuvos dainos: kolektyvinės ir individualiosios kūrybos sintezė, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, Vilnius: LLTI, 2004, p. 7–50.
 20. Naujos folkloro kūrybos tendencijos karinėse-istorinėse dainose (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, Vilnius: LLTI, 2003, p. 7–52.
 21. Folklorinės tradicijos kaitos ypatumai, Tautosakos darbai, t. 18 (25), 2003, p. 13–29.
 22. Karo dainų kūrėjos ir kūrėjai, Tautosakos darbai, t. 16(23), 2003, p. 26–38.
 23. Daina amžių sandūroje. Tradicija ir naujovės, Tautosakos darbai, t. 12(19), 2000, p. 154–163.
 24. Vėlyvosios karinės-istorinės dainos lietuvių folkloristų darbuose (rinkimo, skelbimo ir vertinimo kontekstai), Tautosakos darbai, t. 13(20), 2000, p. 198–210.

 

Parengti ir redaguoti moksliniai folkloro šaltiniai ir kiti leidiniai

 1. Lietuvių liaudies dainynas, t. 24: Vaišių dainos, parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, melodijas  parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2019. – 836 p.
 2.  Tautosakos darbai, t. 57, parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, 2019, 308 p.
 3. Tautosakos darbai, t. 45, parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, 2013, 268 p.
 4. Lietuvių liaudies dainynas, t. XXII, Vestuvinės dainos, kn. 7, parengė Vilma Daugirdaitė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 550 p. [vyr.  redaktorė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė]
 5. Vaišių dainos. Lietuvių liaudies dainų katalogas, kn. 8, parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė,Vilnius: LLTI, 2010. – 263 p.
 6. Tautosakos darbai, t. 37, parengė Vita Ivanauskaitė, 2009, 332 p.
 7. Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2004. – 576 p.
 8. Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2003. – 636 p.

 

Folkloro publikacijos

 1. „Antroji pusė šio popierio teprimena Tau...“ Šiaulių mokytojų seminarijos absolventų nuotraukos ir atminimai, Tautosakos darbai, t. XLV, 2013, p. 173–184 [parengta kartu su Rasa Kašėtiene].
 2. Arūnas Baltėnas, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Žemaičiai. Gyvenimai ir šventės. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012, 223 p. [įvairaus turinio žemaitiškų naratyvų publikacija; 1,5 a.l.].
 3. Kaltinėniškių poringės, arba Kas girdėti aplink Kepaluškalnį, in: Kaltinėnai, sud. K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė, Vilnius: Margi raštai, 2010, p. 525–534 [Kaltinėnų apylinkių dainų ir naratyvų publikacija].
 4. Laukuviškių dainos, in: Laukuva, II d., sud. V. Jocys, P. Krikščiūnas, Vilnius: Versmė, 2008, p. 411–460.
 5. „Kon toro, ton paruodau, kon žėnau, ton pasakau…“ (Keletas minčių apie Židikų krašto tautosaką ir jos puoselėtojus), kn.: Židikai, sud. S. Valatkevičienė, J. Miliauskytė, Mažeikiai, 2008, p. 113–126 [Židikų apylinkių dainų ir naratyvų publikacija, parengta kartu su dr. Aušra Žičkiene].
 6. „Didelē graži sapną eso sapnavusi…“, Tautosakos darbai, 2007, t. XXXIV, p. 277–293 [Žemaitijoje užrašytų oneirinių naratyvų publikacija].
 7. Nepriklausomybės kovų dainos, parengė Vita Ivanauskaitė, Jūratė Gudaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, 311 p.

 

Recenzijos ir mokslo sklaidos straipsniai

 1. Folkloristika be iliuzijų. Keletas minčių apie Donato Saukos tautosakinių tyrimų kontekstus, Tautosakos darbai, 2019, t. 58, p. 235–243.
 2. Petras Kalnius, Žemaičiai: XX a. – XXI a. pradžia, Vilnius: Mintis, 3013, 448 p. [Monografijos recenzija], Lietuvos etnologija, 2013, t. 13(22), p. 191–198.
 3. Būtė sava vėituo. Žemaičių gyvenimai ir šventės, in.: Arūnas Baltėnas, Vita Ivanauskaitė Šeibutienė, Žemaičiai. Gyvenimai ir šventės, Vilnius, 2012, p. 7–15.
 4. Partizanų dainos Lietuvių liaudies dainyne [LLD XXI tomo recenzija], Tautosakos darbai, 2011, t. XLI, p. 276–279.
 5. Baltos gėlės, sakalo plunksna išrašytos [P. Zalansko tautosakos ir atsiminimų knygos „Čiulba ulba sakalas“ recenzija], Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 340–344.
 6. Kuo gilyn į Žemaitiją, tuo daugiau baidymų: pamąstymai apie ketvirtąją ekspediciją vakarų Lietuvoje, Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 344–351.
 7. Folkloro ekspedicijos XXI amžiuje, Liaudies kultūra, 2007, Nr. 2, p. 72–78.
 8. Dialogo variantai Kazio Grigo pokalbiuose laiškais [prof. K. Grigo korespondencijos leidinio recenzija], Tautosakos darbai, t. 34, 2007, p. 358–362. 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt