LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Viktorija Šeina-Vasiliauskienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Naujosios literatūros skyriaus vadovė, mokslo darbuotoja
El. paštas: seina.vasiliauskiene@gmail.com
 
Moksliniai interesai:  XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos kultūriniai procesai, literatūrinio kanono tyrimai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 
Moksliniai straipsniai
 1. Die Konzeption der litauischen Nationalliteratur (von den 1890er bis zu den 1930er Jahren), Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO), 67. Jahrg., Heft 2/2018, S. 196–224.
 2. The Literary Image of the Pole in the Republic of Lithuania (1918–1940), in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, ed. by Laura Laurušaitė, Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 199–213.
 3. Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940), Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.
 4. Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje, Žmogus ir žodis, 2017, t. 19, Nr. 2, p. 33–50.
 5. Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikoje, Colloquia, 2016, Nr. 37, p. 49–71.
 6. Tarpukario Donelaitis, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 159–176.
 7. Laikinosios sostinės refleksija Vytauto Sirijos Giros romane Raudonmedžio rojusLituanistika, 2013, Nr. 3, p. 185–199.
 8. Laikinoji sostinė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėly, in: Colloquia, 2012, Nr. 29, p. 14–37.
 9. Poetinis tarpukario Kauno tekstas, in: Kauno istorijos metraštis, 2006, Nr. 7, p. 137–153.
 10. Juozas Girdzijauskas – eilėtyrininkas, in: Literatūros tyrimų erdvės (Senoji Lietuvos literatūra, 19 kn.), 2005, p. 41–49.
 11. Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 91–98.
 12. Ankstyvoji Kazio Borutos poezija: minorinis ir mažorinis urbanizmo variantai, in: Kazys Boruta: Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2005, p. 33–45.
 13. Antano A. Jonyno poetinio kalbėjimo melodingumas, in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (4), p. 60–75.
 
Sudaryti leidiniai
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, sudarė Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt