LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Viktorija Šeina-Vasiliauskienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Naujosios literatūros skyriaus vadovė, mokslo darbuotoja
El. paštas: seina.vasiliauskiene@gmail.com
Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0002-0943-1187
  
Moksliniai interesai:  XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos kultūriniai procesai, literatūrinio kanono tyrimai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
  
Monografija
 
Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 
 
 
Kolektyvinės monografijos skyrius
 
Maironio kanonizacija Lietuvos Respublikoje (1918–1940), in: Maironio balsai: Kūryba, veikla, atmintis, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 624–719.
 
 
Moksliniai straipsniai, recenzijos
 
 1. Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlis, Archivum Lithuanicum, 2020, t. 22, p. 249–276.
 2. Savas svetimas dainius: problemiška Adamo Mickiewicziaus pozicija lietuvių literatūros kanone 1883–1905 m., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, Nr. 42, p. 217–237.
 3. Literatūrinio kanono tyrimai: metodologinės gairės, Literatūra, 2019, t. 61, Nr. 1, p. 11–24.
 4. Nauja Lietuvos estetinio modernėjimo istorijos fragmento rekonstrukcija [Nidos Gaidauskienės monografijos Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai recenzija], Colloquia, 2019, Nr. 43, p. 184–190.
 5. Pernicious City: Mythologization of Kaunas in the Lithuanian Literature of the Interwar Period, Przegląd Humanistyczny, 2018, Nr. 4, 31–47.
 6. Die Konzeption der litauischen Nationalliteratur (von den 1890er bis zu den 1930er Jahren), Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO), 67. Jahrg., 2/2018, S. 196–224.
 7. The Literary Image of the Pole in the Republic of Lithuania (1918–1940), in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, ed. by Laura Laurušaitė, Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 199–213.
 8. Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje, Žmogus ir žodis, 2017, t. 19, Nr. 2, p. 33–50.
 9. Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940), Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.
 10. Apie Maironį, bet ir apie mus pačius [Leidinio Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010) recenzija], Colloquia, 2017, Nr. 39, 196–205.
 11. Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikoje, Colloquia, 2016, Nr. 37, p. 49–71.
 12. Tarpukario Donelaitis, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 159–176.
 13. Laikinosios sostinės refleksija Vytauto Sirijos Giros romane Raudonmedžio rojus, Lituanistika, 2013, Nr. 3, p. 185–199.
 14. Laikinoji sostinė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėly, Colloquia, 2012, Nr. 29, p. 14–37.
 15. Poetinis tarpukario Kauno tekstas, Kauno istorijos metraštis, 2006, Nr. 7, p. 137–153.
 16. Juozas Girdzijauskas – eilėtyrininkas, in: Literatūros tyrimų erdvės (Senoji Lietuvos literatūra, t. 19), 2005, p. 41–49.
 17. Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, sudarė Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 91–98.
 18. Ankstyvoji Kazio Borutos poezija: minorinis ir mažorinis urbanizmo variantai, in: Kazys Boruta: Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, sudarė Dalia Striogaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2005, p. 33–45.
 19. Apie VU Lietuvių literatūros katedros bylą (1959–1961), in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940–2000, sudarė Giedrius Viliūnas, 2002, p. 187–210.
 20. Antano A. Jonyno poetinio kalbėjimo melodingumas, Literatūra, 2001, Nr. 43 (4), p. 60–75.

 

Sudaryti leidiniai
 • Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, sudarė Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt