LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tomas Veteikis
Humanitarinių mokslų daktaras
Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato)
El. paštas: tveteikis@gmail.com
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-9352-9234
 
2004 m. apgynė daktaro disertaciją Graikų kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI – XVII amžiuje.
 
Moksliniai interesai: antikinė literatūra, retorika, poetika ir jų recepcija, Lietuvos ir visos Europos tekstai lotynų ir senąja graikų kalbomis nuo XVI a. iki XIX a., jų stilistika ir kontekstai.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 1. kartu su Gościwit Malinowski and Bartosz Awianowicz) “Poland and Lithuania” in: The Hellenizing Muse: A European Anthology of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present, ed. by Filippomaria Pontani and Stefan Weise, (Trends in Classics – Pathways of Reception 6). Berlin: de Gruyter, 2021, pp. 604-647.
 2. “Mikalojaus Kristupo Chaleckio Alegorijos – pamaldžių troškimų puokštė XVII a. Lietuvos inteligentams”, in: Mikalojaus Kristupo Chaleckio embleminių meditacijų knygos: Alegorijos (1618) ir Dvinaris (1642), sudarė Jolita Liškevičienė, Vilnius: VDA leidykla, 2020, pp. 221–283.
 3. “Imitation of the Carmina Moralia of St. Gregory of Nazianzus in the 16th-century Greek poetry of Lithuania”, Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture, ed. Janika Päll and Ivo Volt. Tartu: University of Tartu Press, 2018 (Acta Societatis Morgensternianae VI-VII), 336–375.
 4. “The Cato Graeco-Latinus by Johannes Mylius: A Monument from the Early Stage of the Humanist Education in Lithuania”, The Classical Tradition in The Baltic Region. Perceptions and Adaptations of Greece and Rome. Edited by Arne Jönsson and Gregor Vogt-Spira. (Spudasmata. Studien zur Klassischen Philologie und ihren Grenzgebieten Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn, Bd. 171), Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 2017, 391–406.
 5. “Isokratas apie εὖ φρονοῦντες: kai kurie semantiniai ir stilistiniai šio koncepto aspektai”, Literatūra 57 (3), 2015, 20–46.
 6. “Aspects of Self-presentation in the Speeches of Isocrates”. Literatūra 56 (3), 2014, 7–31.
 7. “Lithuania”, in: Europatria, ed. Francisco de Oliveira, Coimbra: Coimbra University Press, 2013, 243–274.
 8. “References to Isocrates in Aristotle’s Art of Rhetoric”, Literatūra 53(3), 2011, 7–40.
 9. “Μελέται versificatoriae generosorum iuvenum Andreae et Alexandri Chodcievitiorum – exemplum scholasticae poeseos Christianae Europeae”, Literatūra 51 (3), 2009, 81–97.
 10. “Dvylikos Olimpo dievų vaizdavimas Enijaus Analuose”, Literatūra 50 (3), 2008, 7–35. 
 11. “Mikalojus Husovianas epochų ir tapatybių sankirtose”, in: Mikalojus Husovianas. Raštai. Sudarė Sigitas Narbutas. Iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, 207–302.
 12. “Graikiško Odarion’o (1604) Šv. Kazimiero garbei autorystės problema”, Literatūra 48 (3), 2006, 89–103.
 13. „Indoeuropiečių diglosijos problema: kai kurie ugnies ir vandens leksikos ir semantikos aspektai senuosiuose indų ir graikų poetiniuose tekstuose“, Acta Orientalia Vilnensia, 3, 2002, 66–80.
 14. „XVI a. Homero leidimai Lietuvoje ir kai kurios Homero recepcijos problemos“, Literatūra 44 (3), 2002, 75–86.
 15. „Graikų autorių recepcija Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje“, Literatūra 43 (3), 2001, 117–134.
 16. „Šv. Hiacinto biografijos – švento gyvenimo testamentas ir apologija“, Literatūra 42 (3), 2000, 108–119.
 17. ,,Marija Sarbievijaus odėse ir epodėse”, Metai, 1999 (sausis), 88-97.
 
 
Vertimai
 1. [Mikalojus Kristupas Chaleckis], Alegorijos, arba Sutartiniai ženklai, per kuriuos Sukurtoji Meilė su pamilta antgamtiškąja simboliškai suartėja ir į vieną tartum dvi vandens versmės suteka. Iš Muziejaus Mikalojaus Kristupo Chaleckio iš Chalčo, Lietuvos Kunigaikštystės Didžiojo Ginklininko, Valkininkų, Lieponių ir kt. Seniūno, in: Mikalojaus Kristupo Chaleckio embleminių meditacijų knygos: Alegorijos (1618) ir Dvinaris (1642), sudarė Jolita Liškevičienė, Vilnius: VDA leidykla, 2020, 151-218.
 2. (Kartu su kitais vertėjais): Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, T. 5: VIII knyga, Senovės Prūsų valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje / sudarė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Sabina Drevello, Jonas Kilius, Tomas Veteikis, Jürgen Buch, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019.
 3. (Kartu su kitais vertėjais): [Martynas Liudvikas Rėza] Garbingos Jėzaus Kristaus gimimo šventės iškilmes [švęsti] nurodo Albrechto akademijos prorektorius, direktorius, kancleris ir senatas. [...] in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai. Trečias tomas. Traktatai: filologija, teologija, filosofija. Sudarė Liucija Citavičiūtė, vertė: Liucija Citavičiūtė, Simona Jaskelevičiūtė, Rita Katinaitė, Regina Koženiauskienė, Sigitas Narbutas, Živilė Pabijutaitė, Nerija Putinaitė, Violeta Radvilienė, Viktė Tamošaitytė, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018.
 4. (Kartu su kitais vertėjais): Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. Ketvirtas tomas: VII knyga. Prūsų bažnyčios kronika. Parengė Ingė Lukšaitė bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J.Kiliumi, T. Veteikiu, iš vokiečių kalbos vertė J. Kilius, iš lotynų kalbos vertė T. Veteikis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
 5. (Kartu su kitais vertėjais): Ankstyvieji Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai / sudarė Paulius Rabikauskas; [specialusis redaktorius Liudas Jovaiša ; dokumentus iš ispanų kalbos vertė Nomeda Miselytė, iš italų kalbos – Dainius Būrė, iš lotynų kalbos – Viktorija Bargailienė, Jūratė Baronienė, Mintautas Čiurinskas, Veronika Gerliakienė, Rita Katinaitė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Aušra Rinkūnaitė, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis]. - Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas).- 191, [1] p. - (Fontes historiae Universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: Vygintas Bronius Pšibilskis (koordinatorius) et al.])
 6. (Kartu su kitais vertėjais): Jokūbas Voraginietis, Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai. Antra knyga. Vertė Veronika Gerliakienė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Vaidilė Stalioraitytė ir Tomas Veteikis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
 7. (Kartu su kitais vertėjais): Jokūbas Voraginietis, Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai. Pirma knyga. Vertė Veronika Gerliakienė, Sigitas Narbutas, Vaidilė Stalioraitytė ir Tomas Veteikis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
 8. (Kartu su kitais vertėjais): Diktis Kretietis. Apie Trojos karą. Šešios knygos, išverstos Kvinto Septimijaus. Daretas Frygas. Apie Trojos žlugimą. Knyga, išversta Kornelijaus Nepoto. Iš lotynų kalbos vertė Asta Vaškelienė, Veronika Gerliakienė ir Tomas Veteikis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
 9. Pindaras. I Nemėjinė odė. [Iš senosios graikų kalbos vertė Tomas Veteikis] In: Graikų literatūros chrestomatija. Sudarė ir komentarus parašė Dalia Dilytė, parengė Irena Štikonaitė. Vilnius: Mintis, 2008, 175–178.
 10. (Kartu su kitais vertėjais): Mikalojus Husovianas. Raštai. Sudarė Sigitas Narbutas. Iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt