LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Straipsnių rinkiniai

Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys / LLTI; sudarė L. Arnatkevičiūtė, J. Barkauskaitė, R. Brūzgienė, R. Glinskis, V. Kubilius, A. Samulionis, D. Satkauskytė, G. Vaškelis ir kt.; red. V. Kubilius, R. Pakalniškis. Vilnius: Vaga, 1991. - 583 p. - ISBN 5-415-00867-5.

 

Darbai apie Kristijoną Donelaitį: straipsnių rinkinys / LLTI; sudarė ir red. L. Gineitis, A. Samulionis. – Vilnius: Vaga, 1993. – 334 p.
 
XX amžiaus lietuvių literatūra: straipsnių rinkinys / LLTI; red. V. Kubilius. - Vilnius: Vaga, 1994. - 439 p. - ISBN 5-415-00393-2.
 
Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai: straipsnių rinkinys / LLTI, V. Mykolaičio-Putino draugija. - Vilnius: Vaga, 1996. - 517 p. - ISBN 5-415-00347-9.
 
Lauryno Ivinskio kalendoriaus 150-mečiui: straipsniai ir dokumentai / LLTI; parengė R. Mikšytė; red. V. Rakauskas. – Vilnius: LLTI, 1997. – 94 p. – ISBN 9986-513-22-7.
 
Blekaitis, Jurgis. Algirdas Jakševičius - teatro poetas: iš Lietuvos teatro praeities / LLTI; sudarė Br. Vaškelis; red. R. Žilinskas. - Vilnius: LLTI, 1999. - 325 p. - ISBN 9986-513-76-6.
 
Apie Jurgį Savickį: atsiminimai, dokumentai, kritika / parengė J. Žėkaitė; red. J. Laurušas. – Vilnius: LLTI, 2000. – 314, [1] p. – ISBN 9986-513-87-1.
 
Biliūnienė-Matjošaitienė, Julija; Lukšienė, Meilė. Laiko prasmės: Julijos Biliūnienės-Matjošaitienės atsiminimai, dukters pasvarstymai: medžiaga besiformuojančios lietuvių inteligentijos mentalitetui suvokti / red. Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 541, [3] p.- ISBN 9955-475-86-2.
 
Mališauskas, Jurgis. Vėjas iš Aistmarių: straipsnių rinkinys /  red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 256, [1] p. - ISBN 9955-475-60-9.
 
Žodžio laisvė: lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti: straipsnių rinkinys / sudarė R. Skeivys; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 383, [1] p. - ISBN 9955-475-62-5.
 
Gražytė-Maziliauskienė, Ilona. Idėjų inventorius: literatūros kritika / sudarė S. Daugirdaitė; red. ir vertė D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 527, [3] p. - ISBN 9955-475-73-0.
 
Laurušas, Juozas Lionginas. Akmuo ir šviesa: kritikos straipsniai / parengė J. Sprindytė; red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 256 p. - ISBN 9955-475-97-8.
 
Literatūros ir kitų menų sąveika: straipsnių rinkinys / LLLA, LLTI, VPU; parengė R. Brūzgienė; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 311 p. - (Komparatyvistikos studijos; 1(5). - ISBN 9955-698-02-0.
 
Būties harmonijos ilgesys: Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms: straipsnių rinkinys / sudarytoja L. Tidikytė; redaktorė V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 197 p. - ISBN 978-9955-698-27-2.   
 
Girdzijauskas, Juozas. Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys / redagavo V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 933 p. - ISBN 9955-698-15-2.
 
Hermeneutinė literatūrologija: straipsnių rinkinys / sudarytojas R. Karmalavičius; redaktorė V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 311 p. - ISBN 978-9955-698-24-1.
 
Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje: straipsniai, atsiminimai, laiškai, kalbos ir kiti archyviniai dokumentai / sudarytoja D. Mitaitė; redaktorė S. Daugirdaitė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 274 p. - ISBN 978-9955-698-33-3.
 
Šiukščius, Vygantas. Likę tekstai: straipsnių rinkinys / sudarė ir įvadinį straipsnį D. Striogaitė; redaktorė D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI. - 2008. - 304 p. - ISBN 978-9955-698-62-3.
 
Jekentaitė, Leonarda. De Profundis: psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąstytojus ir menininkus / sudarytoja R. Brūzgienė; redaktorė S. Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2007. –  519 p. - ISBN  978-9955-698-31-9.
 
Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos; Lietuviai ir lituanistika už Lietuvos ribų XX a.: 1999 m. liepos 1-2 d. Vilniaus pedagoginiame univ. vykusios penktosios Pasaulio lituanistų bendrijos (PLB) konferencijos medžiaga / ats. red. J. Girdzijauskas. - Vilnius: LLTI, 2001. - 394 p. - (Pasaulio lituanistų bendrija; 5-6). - ISBN 9955-475-08-0.
 
Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje: I. Lietuva Europos istorijos ir kultūros kontekste. II. Senoji / naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos: konferencijų medžiaga / ats. red. J. Girdzijauskas. - Vilnius: LLTI, 2004. - 300 p. - (Pasaulio lituanistų bendrija; 7/8). - ISBN 9955-475-78-1.
 
Antanas Venclova epochų vėjuose: Antanui Venclovai – 100: mokslinės konferencijos medžiaga; ankstyvojo periodo literatūros kritikos tekstai; epistolika / sudarė, pratarmę ir komentarus parašė R. Karmalavičius; redaktorė V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 268 p. - ISBN 978-9955-698-45-6.
 
Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas 20007 m. vasario 22-23 d. LLTI įvykusios mokslinės konferencijos, skirtos Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms, pagrindu / sudarytoja R. Brūzgienė; redaktorė B. Petrauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2008. - 326 p. - ISBN 978-9955-698-72-2.                                         
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1900–1940: konferencijų „Kultūrinis Vilniaus gyvenimas 1900–1918”, įvykusios 1996 m. spalio 10 d. ir „Kultūrinis Vilniaus gyvenimas 1919–1940", įvykusios 1997 m. balandžio 24  d., medžiaga / LLTI; sudaryt. A. Lapinskienė; red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 1998. - 307 p. - ISNB 9986-513-44-8.
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1939–1945: knyga skiriama Vilniaus grąžinimo 60-mečiui : konferencijos „Kultūrinis Vilniaus gyvenimas 1939–1945”, įvykusios 1998 m. spalio 22 d., medžiaga / LLTI; sudaryt. A. Lapinskienė; red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 228 p. - ISBN 9986-513-75-8.
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis: mokslinės konferencijos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis“, vykusios 2001 m. sausio 24 d., papildyta medžiaga: knyga skiriama Petro Vileišio 150-osioms gimimo metinėms / sudaryt. A. Lapinskienė; red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 192, [2] p. - ISBN 9955-475-10-2.
 
Kubilius, Vytautas. Literatur in Freiheit und Unfreiheit: die Geschichte der litauischen Literatur von der Staatsgrundung bis zur Gegenwart. - Vilnius: Alma littera;  Oberhausen: Athena, 2002. - 286 p. - ISBN 9955-08-178-3.
 
Kubilius, Vytautas. Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje. - Vilnius: VDU l-kla, 2003. - 391 [1] p. - ISBN 9955-530-69-3.
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis 1900–1945: mokslinės konferencijos, vykusios 2003 m. balandžio 24 d., papildyti pranešimai / sudaryt. A. Lapinskienė; red. D. Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 216 p. - ISBN 9955-698-01-2.
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945: mokslinės konferencijos pranešimai / sudaryt. A. Lapinskienė; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006 - 247 p. - ISBN 978-9955-698-35-7. 
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1990–1945: konferencijos medžiaga/ sudaryt. A. Lapinskienė; red. I. Čiužauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2008. - 226 p. - ISBN 978-9955-698-83-8.
 
„Tegul meilė Lietuvos...“: Vincui Kudirkai – 150: tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. – XXI a. pr. Vidurio Rytų Europos kultūros sklaidoje“ 2008 m. lapkričio 27–28 d., Vilnius: [mokslinių straipsnių rinkinys] = „Let the Love of Lithuania...“: 150-th anniversary of Vincas Kudirka: international scientific conference „Work and ideas of Vincas Kudirka in European Middle East cultural dispersion (XX c. – begining XXI c.) 27–28 november 2008, Vilnius / LLTI, LMA, Maironio lietuvių literatūros muziejus, VU; sudaryt. Rimantas Skeivys; red. Rimantė Umbrasaitė.  – Vilnius: LLTI, 2009. – 421 p. – ISBN 978-609-425-005-7.
 
Imperinis Vilnius (1795–1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės: [tarpt. konf. medžiaga] / sudaryt. Alma Lapinskienė; red. Jelena Konickaja, Rymutė Kvaraciejienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 269 p. – ISBN 978-609-425-019-4.
 
Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis: kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga: [straipsnių rinkinys] / sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. – Vilnius: LLTI, 2010. – 267 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-033-0.
 
Baltic Memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period / edited by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė; english language edition Karla Gruodis; reviewers Janina Kursite, Kęstutis Nastopka; translators Diana Bartkutė... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 243 p. – Angl. – ISBN 978-609-425-042-2.
 
Mickūnas, Algis. Estetika: menas ir pasaulio patirtis: [straipsnių rinkinys] / sudarė Rūta Brūzgienė; redaktorės Rūta Brūzgienė, Birutė Petrauskaitė; moksliniai redaktoriai Arūnas Sverdiolas, Agnieška Juzefovič. – Vilnius: LLTI, 2011. – 351 p. – ISBN 978-609-425-034-7.
 
Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa: straipsnių rinkinys / sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Laima Arnatkevičiūtė; recenzentai Rūstis Kamuntavičius, Rita Tūtlytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 299 p. – Aut.: Darius Kuolys, Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Algis Kalėda ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-073-6.

 

Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Tautų polilogas, 1900–1945: [konf. straipsnių rinkinys] / sudarytoja Alma Lapinskienė; recenzentai Aušra Martišiūtė, Pavel Lavrinec; redaktorė Vanda Šatkuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 253 p., [4] iliustr. lap. – Tekstas liet., lenk., rus. – Santr. angl., liet. – ISBN 978-609-425-098-9.

 

Maps of memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation memoirs from the Baltic States / edited by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis; reviewer Katherine Jolluck. – Vilnius: LLTI, 2012. – 246 p.: iliustr. – Angl. – ISBN 978-609-425-089-7

 

Venclova, Tomas. Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / [redaktorė Danutė Kalinauskaitė; tekstus iš rusų k. vertė Donata Mitaitė, Algis Kalėda; tekstus iš lenkų k. vertė Eugenijus Ališanka, Algis Kalėda]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 614 p. – ISBN 978-609-425-096-5.

 

Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Ramunė Bleizgienė; redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentės: Vilma Žaltauskaitė, Brigita Speičytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Birutė Avižinienė, Ramunė Bleizgienė, Solveiga Daugirdaitė, Dalia Pauliukevičiūtė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-111-5.

 

Vydūnas und deutsche Kultur / Vydūnas-Gesellschaft; Herausgeber Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė; Lektorat Irena Tumavičiūtė; aus dem Litauischen von Jürgen Buch, Markus Roduner. – Vilnius: LLTI, 2013. – 363 p. – Vok. –ISBN 978-609-425-100-9.

 

Eina garsas: nauji Maironio skaitymai / sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė, Ramunė Bleizgienė, Irena Buckley, Aistė Kučinskienė, ... [et al.] – Vilnius: LLTI, 2014. – 329 p. [24 iliustr. p.] - Santr. angl. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas, Regimantas Tamošaitis, Kęstutis Nastopka, Radoslaw Okulicz-Kozaryn, Stephan Kessler, ... [et al.] – ISBN 978-609-425-132-0.

 

Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje / sudarytojos Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, recenzentės Rita Tūtlytė, Šarūnė Trinkūnaitė, redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 238 p. – Aut.: Mindaugas Kvietkauskas, Laima Laučkaitė, Vitalija Stravinskienė, Rasa Antanavičiūtė, Jūratė Markevičienė ... [et at.]. – ISBN 978-609-425-142-9.

 

Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose = Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās = Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures : straipsnių rinkinys / [sudarė ir parengė: Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė] ; [redakcinė kolegija: Eva Eglaja-Kristsonė ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 267 p. :  iliustr., portr., lent., faks. –  Santr. angl., latv. – ISBN 978-609-425-146-7.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt