LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832)
Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832) = Memoriale Fratrum Minorum Conventualium Vilnensium (1702–1832) / parengė Darius Baronas. - Vilnius : LLTI, 2020. - 429 p. : faks. - (Studia Franciscana Lithuanica : SFL / redaktorių kolegija: Darius Baronas ... [et al.] ; 8) - ISBN 978-609-425-302-7 - Tekstas liet., angl., lenk., lot.
 
 

Šiuo leidiniu skelbiamas kritinis Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialo leidimas. Tai nekrologų knyga, sudaryta Vilniaus pranciškonų vienuolyne. Ją pradėjo Antanas Gumovskis (1700–1702), vėliau tęsė kiti pranciškonai, o užbaigė Antanas Nieviarovskis (1837–1842). Jos rankraštis saugomas Lietuvos valstybes istorijos archyve, Mokslo bičiulių draugijos fonde: F. 1135, ap. 20, b. 669. Šiame šaltinyje gausu informacijos apie pranciškonus konventualus ir jų vienuolynus, XVII-XIX a. pirmoje pusėje veikusius Lietuvos, Baltarusijos, Vakarų Ukrainos ir Rytų Lenkijos žemėse. Publikacija aprūpinta išsamia biografine asmenvardžių rodykle. Leidinys pravers Lietuvos kultūros, mokslo, meno, Bažnyčios ir Mažesniųjų brolių istorija besidomintiems žmonėms.

 

This volume represents a critical edition of the memorial of Friars Minor Conventual, a necrology the compilation of which was initiated at the Franciscan friary in Vilnius. It was started in 1700–1702 by Friar Antoni Gumowski († 1708), continued by other Franciscans throughout the eighteenth century, and completed in 1837–1842 by Friar Antoni Niewiarowski († 1843). At present, this manuscript is kept in the collection of the Vilnius Society of Friends of Science at the Lithuanian State Historical Archives: F. 1135, ap. 20, b. 669. The source contains ample biographical information on Franciscan friars and their friaries that existed in the lands of present-day Lithuania, Belarus, Western Ukraine, and Eastern Poland from the seventeenth to the nineteenth centuries. The publication includes an extensive biographical index of personal names.

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt