LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Mokslinės programos
SENOSIOS (...) RAŠTIJOS FUNDAMENTINIAI TYRIMAI

  PATVIRTINTA

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
 ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu
                                                                                      Nr. V-273
 
SENOSIOS LIETUVOS IR PRŪSIJOS RAŠTIJOS FUNDAMENTINIAI TYRIMAI
 

    1. Programos vykdytojas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau – LLTI).
Norminiai etatai, skirti programai – 6,5.
    2. Programos tikslas - atlikti senosios Lietuvos literatūros fundamentinius tyrimus, skleisti jų rezultatus, rengti ir publikuoti šaltinius; šiuolaikinei Lietuvos visuomenei atverti ir aktualizuoti senosios Lietuvos kultūros rašytinį, dažnai iki šiol neskelbtą palikimą. 
    3. Programos uždaviniai:
    3.1. Įvykdyti reikšmingą Prūsų Lietuvos tyrimų ir šaltinių leidimo etapą, kurio svarbiausia dalis – K. Donelaičio kūrybos mokslinis tyrimas ir rengimas publikavimui, kuris atitiktų dabartinius tarptautinius tekstologijos reikalavimus. Tolesni tyrimai apims K. Donelaičio kūrybos šaltinių visumos tyrimą, aprašus, dokumentinio perrašo ir kritinio teksto parengimą, komentarų rašymą. Naujas K. Donelaičio Raštų leidimas būtų skirtas literatūrinių tyrimų plėtrai, kultūrinei sklaidai ir visuotinei vartosenai švietimo reikmėms. Tęsti L. Rėzos akademinių Raštų leidybą, atveriant akademinei ir plačiajai visuomenei iki šiol mažai prieinamą L. Rėzos rašytinio palikimo dalį; moksliškai parengti kitus reikšmingus Prūsų Lietuvos raštijos šaltinius.
    3.2. Įvykdyti įvairiakalbės LDK poezijos, poetikos ir retorikos, jų įtakos tolesnei lietuvių literatūros raidai tyrimus: aktualizuoti LDK autorių poetinę kūrybą, remiantis pasirinktais šaltiniais ištirti jos vietą regione, tradiciją, grindusią moderniosios lietuvių tautos kultūros ir literatūros procesus XIX a. ir vėliau.
    3.3. Įvykdyti LDK laikų tautinės, politinės, istorinės savimonės ir jos literatūrinės išraiškos tyrimus, dėmesį telkiant į šiuolaikinei istorinei savimonei bei kultūrinei atminčiaireikšmingus, senosios Lietuvos tautinio bei politinio sąmoningumo trajektorijas nusakančius tekstus: literatūrinius, istorinius, publicistinius ir kitus. Taip pat atlikti literatūrologinius kūrinių formos, turinio, stiliaus, įtakų tyrimus. Grožinių, pilietinių, istorinių, religinių bei kitų senųjų tekstų tyrimai būtini siekiant šių dienų lietuvių tautai susigrąžinti ilgaamžę valstybinio gyvenimo tradiciją, senosios kultūros, literatūros ir idėjų istoriniu pažinimu turtinti ir grįsti tautinę tapatybę.
    4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:
Grožinių, pilietinių, istorinių, religinių bei kitų senųjų tekstų tyrimai būtini siekiant šių dienų lietuvių tautai susigrąžinti ilgaamžę valstybinio gyvenimo tradiciją, senosios kultūros, literatūros ir idėjų istoriniu pažinimu turtinti ir grįsti tautinę bei pilietinės bendruomenės tapatybę.
Tai įmanoma padaryti tik tęsiant ir atliekant naujus daugiakalbės LDK ir Prūsijos lietuviškosios raštijos tyrimus. Jais remiantis formuojami moksliškai pagrįsti vertinimai, sudarantys mūsų nacionalinių interesų ir nacionalinio istorinio naratyvo dalį kitų Europos visuomenių įvairovėje.
Rengiant publikavimui šaltinius siekiama pateikti šiuolaikiniais tekstologiniais metodais ištirtą, autentišką Kristijono Donelaičio, Liudviko Rėzos literatūrinį palikimą, kitus, taip pat naujai atrandamus, senuosius tekstus.
Vykdant numatytus programos darbus siekiama nuosekliai pratęsti senosios Lietuvos literatūros tyrimus, išlaikyti tokių LDK paveldo tyrimų centro pozicijas Lietuvoje ir pateikti visuomenei moksliškai parengtus šaltinius ir tyrimus, kurie yra pagrindas rengiant populiarius tekstų leidimus, vadovėlius, grindžiant žinias ir vertinimus viešojoje erdvėje.
Programos pagrindas – 2012–2016 metais Senosios literatūros ir Tekstologijos skyrių Instituto darbuotojų vykdoma Ilgalaikė MTEP programa „Senosios Lietuvos ir Prūsijos literatūros bei raštijos tyrimai“. pakoreguotos ir papildytos tematikos programa tęsia pradėtus ir apima naujus dabartinei Lietuvos visuomenei aktualius senosios literatūros ir kultūros tyrimus. Numatoma į tyrimų akiratį įtraukti LDK ir Prūsų Lietuvos raštijos tąsos ir transformacijos XIX amžiuje problematiką.
Mokslinio senųjų šaltinių rengimo publikavimui procese taikomi metodai, atitinkantys skirtingus šio darbo etapus – nuo paieškų Europos archyvuose ir kitose saugojimo vietose, dešifravimo, transkribavimo, mokslinio vertimo, komentavimo iki detaliųjų bei apibendrinamųjų tyrimų. Šaltinių ir jų grupių rengimo principai sukuriami, autentiški ir patikimi tekstai nustatomi, dokumentinis tekstų perrašas rengiamas, kritiniai tekstai rengiami, dalykiniai ir tekstologiniai komentarai rašomi taikant tarptautinius tekstologijos metodus. Aprašomasis analitinis, rekonstrukcinis, šaltinotyrinis metodai ir jų sintetiniai deriniai pasitelkiami numatytuose sintetiniuose moksliniuose tyrimuose atsižvelgiant į šių specifiką. Taip pat naudojami diachroninės bei sinchroninės paieškos ir analizės metodai, lyginamasis, intertekstualusis metodai.
    5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika:
Programą vykdys Senosios literatūros skyriaus, Tekstologijos skyriaus darbuotojai.
Etatai (jų dalys) paskirstomi kasmet priklausomai nuo atliekamų programos darbų (taip pat gali keistis ir vykdytojai, todėl jų įvardijimas daugiau rodo reikiamą darbams vykdyti potencialą): 1 vyriaus. mokslo darb. (dr. Liucija Citavičiūtė); 7 vyresn. mokslo darb. (doc. dr. Mintautas Čiurinskas, doc. dr. Darius Kuolys, dr. Živilė Nedzinskaitė, dr. Žavinta Sidabraitė, doc. dr. Dalia Staškevičienė (monografijos rašymo laikotarpiu), dr. Vaidas Šeferis, dr. Mikas Vaicekauskas), 3 mokslo darb. (dr. Ona Daukšienė, dr. Dovilė Keršienė (str. rinkinio rengimo laikotarpiu), dr. Asta Vaškelienė); 2 jaunesn. mokslo darb. (Daiva Krištopaitienė (K. Donelaičio Raštų t. 2 rengimo laikotarpiu), Kęstutis Gudmantas).
Programos darbų organizavimo pagrindas yra jų suskirtymas į 3 teminius uždavinius. Šiomis trimis kryptimis vykdomi individualūs darbai suplanuoti atsižvelgiant į jų specifiką – tiriamuosius darbus ar šaltinių mokslinį rengimą, ar jų derinį. Šių darbų vykdymo etapai atsispindi tolesniame kalendoriniame plane.
Bendrieji Programos darbai:
2017 metais kolektyvinio veikalo – straipsnių rinkinio, numatomo išleisti anglų kalba – koncepcijos sukūrimas ir preliminaraus turinio sudarymas; darbų pasiskirstymas, straipsnių rašymo pradžia (straipsnių autoriai, Programos vykdytojai, atsispindi toliau kalendoriniame plane). Straipsnių rinkinyje numatoma europinę akademinę bendruomenę supažindinti su naujausiais Lietuvoje vykdomais senosios Lietuvos raštijos ir literatūros tyrimais, kuriuose bus panaudoti ir ankstesnėje ilgalaikėje Programoje gauti duomenys bei pasiekti rezultatai. Taip pat į šį kolektyvinį veikalą numatoma įtraukti ir Programoje bei Institute nedirbančių geriausių srities mokslininkų straipsnius.
2018 metaisnumatoma parašyti angliško straipsnių rinkinio tekstus. Užmegzti ryšius dėl spausdinimo užsienio leidykloje.
2019 metais numatomas galutinis straipsnių rinkinio anglų kalba parengimas.
2017–2021 metaisplanuojama surengti mažiausiai 5 kasmetines Jurgio Lebedžio skaitymų ciklo konferencijas.
    6. Detalus įgyvendinimo planas, kuriame numatomas skirtų lėšų preliminarus paskirstymas uždaviniams vykdyti:
 K. Donelaičio kūrybos ir Prūsų Lietuvos raštijos tyrimai ir rengimas publikavimui.
Kuriamas sintetinis lietuvių literatūros ir raštijos Prūsijoje iki XIX a. vidurio vaizdas, kuris išryškins kultūrinį vektorių į XX ir XXI amžių. Tęsiami ankstesnėje Ilgalaikėje programoje vykdyti K. Donelaičio kūrybos tyrimai ir toliau rengiamas naujas akademinis (dokumentinis ir kritinis) K. Donelaičio Raštų leidimas – bus tiriami ir rengiami poetiniai, egodokumentiniai ir dokumentiniai tekstai. Tiriamas ir rengiamas moksliškai publikuoti Liudviko Rėzos rašytinis palikimas (akademiniai raštai), rengiamas publikavimui Johanno Gottlobo Heymo postilių rinkinys Miszknygos.
2017 metai
Kristijono Donelaičio Raštų t. 2: Poetiniai tekstai rengimas, parengimas leidybai (M. Vaicekauskas, D. Krištopaitienė) (Tai tęstinis darbas, pradėtas vykdyti 2012–2016 metų programoje, neplanuotas baigti ir į galutinius rezultatus neįtrauktas. 2017–2021 metais programoje numatomas tęstinio darbo užbaigimas);
Kristijono Donelaičio Raštų t. 4: Dokumentiniai tekstai rengimas (V. Šeferis);
Liudviko Rėzos Raštų t. 3: Traktatai rengimas (L. Citavičiūtė) (projektinis darbas, leidžiama 2018 metais; ilgalaikėje programoje atliekama neprojektinė rengimo dalis – vertimas iš vokiečių kalbos);
Liudviko Rėzos Raštų t. 6: Lietuviška Biblija. Naujasis Testamentas rengimas (L. Citavičiūtė, Ž. Sidabraitė);
Liudviko Rėzos archyvo dalies Literatūra ir tautosaka tyrimas ir „Veimaro rankraščio“ tyrimas ir rengimas (L. Citavičiūtė);
straipsnio apie oficialių Prūsijos valdžios dokumentų sklaidą lietuvių kalba parengimas (Ž. Sidabraitė);
straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui rengimas (L. Citavičiūtė, Ž. Sidabraitė, V. Šeferis, M. Vaicekauskas).
2018 metai
Kristijono Donelaičio Raštų t. 3: Egodokumentiniai tekstai rengimas (M. Vaicekauskas, L. Citavičiūtė);
Kristijono Donelaičio Raštų t. 4: Dokumentiniai tekstai rengimas (V. Šeferis);
Liudviko Rėzos Raštų t. 5: Tautosaka rengimas (L. Citavičiūtė) (projektinis darbas, leidžiama 2018 metais; ilgalaikėje programoje atliekama neprojektinė rengimo dalis – naujos medžiagos transkribavimas ir vertimas iš vokiečių kalbos);
Liudviko Rėzos Raštų t. 6: Lietuviška Biblija. Naujasis Testamentas rengimas (Ž. Sidabraitė);
Liudviko Rėzos archyvo dalies Literatūra ir tautosaka tyrimas ir rengimas (L. Citavičiūtė);
straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui parengimas (L. Citavičiūtė, Ž. Sidabraitė, V. Šeferis, M. Vaicekauskas).
2019 metai
Kristijono Donelaičio Raštų t. 3: Egodokumentiniai tekstai rengimas (M. Vaicekauskas);
Kristijono Donelaičio Raštų t. 4: Dokumentiniai tekstai rengimas, parengimas leidybai (V. Šeferis);
Liudviko Rėzos Raštų t. 6: Lietuviška Biblija. Naujasis Testamentas rengimas, parengimas leidybai (Ž. Sidabraitė);
Liudviko Rėzos Raštų t. 8: Poezija rengimas (L. Citavičiūtė);
Johanno Gottlobo Heymo postilių rinkinio Miszknygos rengimas (Ž. Sidabraitė);
straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui parengimas (L. Citavičiūtė, Ž. Sidabraitė, V. Šeferis, M. Vaicekauskas).
2020 metai
Kristijono Donelaičio Raštų t. 3: Egodokumentiniai tekstai rengimas, parengimas leidybai (M. Vaicekauskas);
Kristijono Donelaičio Raštų t. 5: Krikšto metrikų knyga rengimas (V. Šeferis);
Liudviko Rėzos Raštų t. 7: Lietuviška Biblija. Senasis Testamentas rengimas (L. Citavičiūtė, Ž. Sidabraitė);
Liudviko Rėzos Raštų t. 8: Poezija rengimas (L. Citavičiūtė);
Johanno Gottlobo Heymo postilių rinkinio Miszknygos rengimas (Ž. Sidabraitė).
2021 metai
Kristijono Donelaičio Raštų t. 5: Krikšto metrikų knyga rengimas (V. Šeferis);
Kristijono Donelaičio Raštų t. 6: Žodynas. Rodyklės rengimas (M. Vaicekauskas);
Liudviko Rėzos Raštų t. 7: Lietuviška Biblija. Senasis Testamentas rengimas (Ž. Sidabraitė);
Liudviko Rėzos Raštų t. 8: Poezija rengimas (L. Citavičiūtė);
Johanno Gottlobo Heymo postilių rinkinio Miszknygos rengimas (Ž. Sidabraitė).
2017-2021 metais nurodyto uždavinio  įgyvendinimui skiriama po  2,5 n.e./23,9 tūkst.Eur
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poezijos ir poetikos tyrimai: kultūrinės atminties pavidalai.
Tiriama įvairiakalbė LDK poezija, poetikos ir retorikos įtaka literatūros raidai. Tema aprėpia ir XVIII a. lotyniškosios literatūros visuomeninį kultūrinį kontekstą, pagrindinių to meto vienuolijų – jėzuitų ir pijorų – proginės literatūros specifiką, žanrinės raiškos analizę, Baroko ir Apšvietos stilistikos bei estetikos kanonus ir jų raišką proginėje kūryboje. Bus parengti LDK poetinio paveldo šaltiniai, straipsnių ciklas, monografija apie M.K. Sarbievijų
2017 metai
Monografija apie M. K. Sarbievijaus poeziją – rengimas (O. Daukšienė).
Straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ – rengimas (Ž. Nedzinskaitė).
Šaltinių publikacija Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose – rengimas: tekstų atranka, perrašas, vertimas iš lotynų kalbos, komentarai (A. Vaškelienė).
Straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui rengimas (O. Daukšienė, Ž. Nedzinskaitė, A. Vaškelienė).
2018 metai
Monografija apie M. K. Sarbievijaus poeziją – rengimas (O. Daukšienė).
Straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ – pirmo straipsnio parengimas (Ž. Nedzinskaitė).
Šaltinių publikacija Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose – rengimas (A. Vaškelienė).
Straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui rengimas (O. Daukšienė, Ž. Nedzinskaitė, A. Vaškelienė).
2019 metai     
Monografija apie M. K. Sarbievijaus poeziją – parengimas leidybai (O. Daukšienė).
Straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ – antro straipsnio parengimas (Ž. Nedzinskaitė).
Šaltinių publikacija Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose – rengimas (A. Vaškelienė).
Straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui parengimas leidybai (O. Daukšienė, Ž. Nedzinskaitė, A. Vaškelienė).
2020 metai
Straipsnis LDK lotyniškos poezijos tema – parengimas (O. Daukšienė).
Straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ – trečio straipsnio parengimas (Ž. Nedzinskaitė).
Šaltinių rinkinys Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose – rengimas: tekstų atranka, perrašas, vertimas iš lotynų kalbos, komentarai (A. Vaškelienė).
2021 metai
Straipsnis LDK lotyniškos poezijos tema – parengimas (O. Daukšienė)
Straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ – ketvirto straipsnio parengimas (Ž. Nedzinskaitė).
Šaltinių rinkinys Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose – parengimas leidybai (A. Vaškelienė).
2017-2021 metais nurodyto uždavinio  įgyvendinimui skiriama po  2,0 n.e./19,2 tūkst.Eur
LDK naratyvas: tautinės ir politinės savimonės, istorinės vaizduotės ir jų literatūrinės išraiškos sintetiniai tyrimai.
Tiriami šiuolaikinei istorinei savimonei ir kultūrinei atminčiaireikšmingi senosios Lietuvos tautinio bei politinio sąmoningumo trajektorijas nusakantys tekstai: literatūriniai, istoriniai, publicistiniai, epistoliniai, religiniai.
2017 metai
Straipsnis biografijos žanro ir kitų naratyvinių XVII a. LDK šaltinių tyrimų tema – įtraukiant į tyrimų lauką naujus šaltinius (M. Čiurinskas).
Monografija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos poetikos bruožai“ rengimas (D. Staškevičienė).
Monografijos tema „Lietuvos metraščiai“ rengimas (K. Gudmantas).
4–5 straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui rengimas (D. Staškevičienė, M. Čiurinskas, D. Keršienė, D. Kuolys, K. Gudmantas).
2018 metai
Straipsnis biografijos žanro ir kitų naratyvinių XVII a. LDK šaltinių tyrimų tema – įtraukiant į tyrimų lauką naujus šaltinius (M. Čiurinskas).
Monografijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos poetikos bruožai“ parengimas leidybai (D. Staškevičienė).
Monografijos tema „Lietuvos metraščiai“ rengimas (K. Gudmantas).
4–5 straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui rengimas (D. Staškevičienė, M. Čiurinskas, D. Keršienė, D. Kuolys, K. Gudmantas).
2019 metai
Tyrimas nauja tema „XVIII a. biografijos – literatūrinio ir istorinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės naratyvo dalis“ (M. Čiurinskas).
3 straipsnių ciklo „LDK naratyvo likimas XIX a. kultūroje“ pirmasis straipsnis (D. Kuolys).
Monografijos tema „Lietuvos metraščiai“ rengimas (K. Gudmantas).
4–5 straipsnių individualiomis temomis angliškam straipsnių rinkiniui parengimas leidybai
2020 metai
Straipsnis tyrimo tema „XVIII a. biografijos – literatūrinio ir istorinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės naratyvo dalis“ (M. Čiurinskas).
3 straipsnių ciklo „LDK naratyvo likimas XIX a. kultūroje“ antrasis straipsnis (D. Kuolys).
Monografijos tema „Lietuvos metraščiai“ rengimas (K. Gudmantas).
2021 metai
Straipsnis ir studijos dalis tyrimo tema „XVIII a. biografijos – literatūrinio ir istorinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės naratyvo dalis“ (M. Čiurinskas).
3 straipsnių ciklo „LDK naratyvo likimas XIX a. kultūroje“ trečiasis straipsnis (D. Kuolys).
Monografijos tema „Lietuvos metraščiai“ parengimas leidybai (K. Gudmantas).
2017-2021 metais nurodyto uždavinio  įgyvendinimui skiriama po  2,0 n.e./19,2 tūkst.Eur
    6. Numatomi rezultatai:
Įvykdžius ilgalaikę mokslo programą, būtų parengti šie leidiniai:
Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. 2: Poetiniai tekstai: „Metų“ fragmentai, Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą, pasakėčios, eilėraščiai, kiti eiliavimai: dokumentinis ir kritinis leidimas (apie 10 a.l.);
Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. 3: Egodokumentiniai tekstai: laiškai, autobiografinės žinios (apie 10 a.l.);
Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. 4: Dokumentiniai tekstai (apie 20 a.l.);
Liudvikas Rėza, Raštai, t. 6: Lietuviška Biblija. Naujasis Testamentas (apie 30 a.l.);
Liudviko Rėzos Raštų t. 7: Lietuviška Biblija. Senasis Testamentas (tomo dalies parengimas apie 20 a.l.)
monografija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos poetikos bruožai“ (apie 10 a.l.);
monografija apie M. K. Sarbievijaus poeziją (apie 10 a.l.);
monografija tema „Lietuvos metraščiai“ (apie 10 a.l.);
šaltinių publikacija Žanrų sklaida XVI–XVIII a. spausdintose poetikose ir retorikose(apie 4,5 a.l.);
4 straipsnių ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“ (apie 6 a.l.);
3 straipsnių ciklas „LDK naratyvo likimas XIX a. kultūroje“ (apie 4 a.l);
straipsnių rinkinys anglų kalba senosios Lietuvos literatūros tematika (programos dalyvių straipsnių apimtis – apie12 a.l.);
kiti straipsniai Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo žurnaluose, šaltiniai, tyrimai (ne mažiau 10 vidutinės 1 a.l. apimties straipsnių).
Iš viso planuojama parengti apie 95 a.l. šaltinių publikacijų ir apie 62 a.l. tyrimų.
Surengtos ne mažiau kaip 5 kasmetinės Jurgio Lebedžio skaitymų ciklo konferencijos.
    7. Rezultatų sklaidos priemonės:
Moksliniai darbai, parengti spaudai ilgalaikės programos metu, bus teikiami konkursams siekiant gauti lėšų jų publikavimui. Atsižvelgiant į jų fundamentinę reikšmę ir tyrimų finansavimą ilgalaikės programos rėmuose galima tikėtis, kad toks finansavimas bus skirtas, todėl dauguma parengtų mokslo tyrimų ir šaltinių bus paskelbta atskiromis knygomis.
Numatomas straipsnių rinkinys anglų kalba, kurį planuojama išleisti užsienio leidykloje, naujausius srities tyrimus pristatys tarptautinei akademinei bendruomenei.
Visuomenei rengiami knygų pristatymai, teikiamos anotacijos, reklaminės anotacijos, kai kuriais atvejais recenzijos spaudoje, internetiniuose žiniasklaidos portaluose.
Šios priemonės numatomos kiekvienos knygos, kurioje publikuojami programos rezultatas, pasirodymo spaudoje atveju – galima tikėtis, kad tokių leidinių programos metu pasirodys apie 5, o kiti – jai pasibaigus.
Naujas kritinis K. Donelaičio Raštų leidimas ir kiti šaltinių tekstų leidimai skirti literatūrinių tyrimų ir visuotinei kultūrinei, edukacinei vartosenai, taip pat įvairiai (ir elektroninei) sklaidai.
Reikšmingiausi rezultatai populiariai pristatomi radijo laidose, viešose paskaitose – ypač tuomet, kai sutampa su reikšmingomis kultūrinėmis datomis, minėjimais. Planuojama surengti ne mažiau kaip 10 tokių pristatymų.
Tyrimų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose: 5 mokslinės konferencijos tęsiant Jurgio Lebedžio skaitymų tradiciją, finansavimui pasitelkiant konkursines lėšas.
Straipsniai ir publikacijos su tyrimų tarpiniais rezultatais mokslo žurnale Senoji Lietuvos literatūra pritraukiant leidybai konkursines lėšas. Visatekstis mokslo žurnalas publikuojamas ir prieinamas internete, jo straipsniai skelbiami įvairiomis regiono literatūrą tyrinėjantiems aktualiomis kalbomis su angliškomis santraukomis ir atitinka tarptautinės mokslinės sklaidos reikalavimus. Straipsniai su tyrimų rezultatais publikuojami ir periodiniuose mokslo leidiniuose.
    8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas (tūkst. eurų):
Eil.
Nr.
Išlaidų pavadinimas
2017
metais
2018
metais
2019
metais
2020
metais
2021
metais
Visai programai (suma)
1.
Programai skirti norminiai etatai, lėšos
6,5/
62,3
6,5/
62,3
6,5/
62,3
6,5/
62,3
6,5/
62,3
 
311,5
2.
Kitos lėšos planuojamos programai vykdyti (iš kitų, institutui skirtų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų)
 
 
 
 
 
 
 
Iš viso
62,3
62,3
62,3
62,3
62,3
311,5
    9. Programos trukmė:     2017–2021 metai
    10. Programos vadovas:
doc. dr. Mintautas Čiurinskas, LLTI vyresnysis mokslo darbuotojas, Senosios literatūros skyriaus vadovas, tel. 861526136, 865668283, visasvisas@gmail.com
_______________
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt