LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Rūta Žarskienė (Šimonytė)

Humanitarinių mokslų daktarė

Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja 

El. paštas: ruta@llti.lt 

Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0001-9069-2159

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1991 m. 2002–2017 m. vadovavo Tautosakos archyvo skyriui. 1999 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimas Šiaurės rytų Europoje. 
2021 m. Rūtai Žarskienei paskirta Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.
 
Moksliniai interesai: etninė instrumentinė muzika ir muzikavimas, tradicijos kaita ir folklorėjimo procesas, regioniniai lietuvių muzikinio folkloro bruožai, nematerialaus paveldo išsaugojimas ir sklaida, akademiniai pučiamieji ir kt. muzikos instrumentai tradicinėje kultūroje, liaudiškasis pamaldumas.
 
Tarptautinių etnomuzikologų organizacijų: ICTM (Tarptautinė tradicinės muzikos taryba) narė nuo 1999 m., ESEM (Europos etnomuzikologijos seminaras) narė nuo 2002 m.
 
LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantūros komiteto, religijos mokslo žurnalo SOTER (VDU) redkolegijos narė.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS / THE MAIN PUBLICATIONS
 
Studija / Study
Skudučiai ir jų giminaičiai: Lyginamieji tyrimai. Vilnius: žurnalo „Visuomenė redakcija, 1993, 72 p.
 
Monografija / Monographs
Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 212 p.
 
 
Moksliniai straipsniai / Research Articles 
 1. Rūta Žarskienė. Pučiamųjų instrumentų ansambliai tradicinėse žemaitiškose vestuvėse kaip šaunumo, garbingumo, turtingumo simbolisLietuvos muzikologija, t. 23, p. 149–161.
 2. The Structure of Brass Ensembles in Lithuania: Tradition or Pragmatism? Playing Multipart Music: Solo and Ensemble Traditions in Europe. [European Voices IV], Ulrich Morgenstern, Ardian Ahmedaja (Eds.). Wien-Koln, 2022, p. 269-285.
 3. Lithuanian Folksongs in America Recorded by Jonas Balys in 1949–1951. Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 68: 1, Spring 2022, p. 53–66 (bendraautorė Austė Nakienė).
 4. Lietuvių emigrantų JAV pučiamųjų instrumentų orkestrai ir tautinis judėjimas, Tautosakos darbai / Folklore Studies, t. 60, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, p. 41-59.
 5. Laidotuvių repertuaras ir paribių gyventojų tapatybė: Raseinių rajono atvejis. Lietuvos muzikologija / Lithuanian musicology, t. 20. Vilnius: LMTA, 2019, p. 178–187.
 6. Ryšys su tėvyne Jono Balio užrašytose JAV lietuvių emigrantų dainose. Būdas, 2019, Nr. 6, p. 7–20 (bendraautorė Austė Nakienė).
 7. JAV lietuvių tautosaka: dainos primindavusios gimtinę / Lithuanian Folklore in the USA: Songs Reminiscent of the Homeland. Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951) / Lithuanian Folksongs in America  Recorded by Jonas Balys (1949–1951). Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 11–46 (bendraautorė Austė Nakienė).
 8. Balsas truba swieta judins ir numirusius pabudins. Malda su pučiamaisiais instrumentais liaudiško pamaldumo tradicijoje. Tautosakos darbai, t. 55. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 177–197. 
 9. Brass Ensembles and Brass Bands in the Traditional Culture of Samogitia Region, Lithuania. Łódzkie Studia Etnograficzne, Vol. 57 (2018): Muzyka, p. 95–116. 
 10. Music-making and Folk Piety in Lithuania. Continuity and Change in Performing the Walking of the Stations of the Cross. PULS – journal for ethnomusicology and ethnochoreology, No. 2, 2017. Edited by Ingrid Åkesson and Karin L Eriksson. 
 11. Sounds of Brass Instruments: Functionality, Aesthetics, Meaning. SIMP – Studia instrumentoru musicae popularis, vol. V (New series). Edited by Gisa Jänichen. Münster: MV-Wissenschaft, 2017, p. 483-500.
 12. “We’ve never performed Kalnai”: regional peculiarities of the brass band tradition in Lithuania. Towards a Typology of Traditional Music / K otázkám typologie tradiční hudby. Eds. Lubomír Tyllner, Ondřej Skovajsa, Hana Vaňková. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2017, p.
 13. Folkloro ansamblio „Linago“ ekspedicijų pėdomis. Tautosakos darbai, t. 54. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 245–250.
 14. Nuo Lietuvių mokslo draugijos iki Lietuvių tautosakos rankraštyno: LMD tautosakos rankraščių ir garso įrašų kolekcijos. Liaudies kultūra, 2016 nr. 6, p. 14–26.
 15.  Tradicinis skudučiavimas šiaurės rytų Lietuvoje ir Biržų krašteLietuvos lokaliniai tyrimai (www.llt.lt) / Etnologija LLT:2016-4/58-251/EL.
 16. Muzikavimas atlaiduose arba Barokas XX–XXI amžiujeTautosakos darbai, t. XLIX, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 145–170. 
 17. Žemaitijos atlaidų ir kitų bažnytinių švenčių muzikavimo tradicijosActa humanitarica universitata Saulensis, t. 21, Šiauliai, 2015, p. 198–218.
 18. Dūdmaišis Lietuvoje. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika: muzika dūdmaišiui, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2014, p. 5–13.
 19. Народные духовые оркестры как феномен европейской музыкальной культуры населения сельских местностей Литвы. Kultūras studijas / Cultural Studies, VI. Mūzika literatūrā un kultūrā / Music in Literature and Culture. Daugavpils universitātes: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014, p. 39–50.
 20. The role of brass bands in funeral rituals of Samogitia. – Studija instrumentorum musicae popularis, Vol. III (New series). Edited by Gisa Jänichen, Verlagshaus Monsenstwein und Vannerdat OHG Münster, 2013, p. 387–402.
 21. Pučiamųjų instrumentų orkestrai Žemaitijos etninėje kultūroje. Žemaičių kultūros savastys, II: Epochų jungtys. Sudarė V. Jocys, Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2013, p. 79–90. 
 22. Bagpipe in LithuaniaMūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums, V, Daugavpils universitātes: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, p. 50–70.
 23. The Tuning of the Lithuanian Skudučiai. Music and Technologies, edited by Darius Kučinskas and Stephen Davismoon, Cambrige scholars publishing, 2013, p. 127–144 (bendraautorius R. Ambrazevičius). Tas pats straipsnis paskelbtas ir La musique et ses instruments / Music and its instruments. Edited by Michèle Castellengo, Hugues Genevois. Paris: Delatour France, 2013, p. 271–281.
 24. The Origin, Development and Disappearance of Tradition: Brass Bands in Lithuania. Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation and Application. XXVI European Seminar in Ethnomusicology, edired by Pál Richter, Budapest, 2012, p. 152–166.
 25. Instrumentinė muzika kaip kultūrinės regioninės atminties raiška. Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, [kolektyvinė monografija, moksl. red. Bronė Stundžienė]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 371–392.
 26. Eduardo Volterio lietuvių tautosakos įrašai (1908–1909), juose įamžintas senovinis dainavimas ir muzikavimas. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai, saugomi Berlyno fonogramų archyve (1908–1909). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 33–81 (bendraautorė A. Nakienė). 
 27. SkudučiavimasLietuvos tapatybė. Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, sudarė Vida Savoniakaitė, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 363–365.  
 28. Užmirštieji muzikos instrumentai: dūdmaišis ir LietuvaTautosakos darbai, t. XLII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 194–222. 
 29. Muzika ir muzikantai tradicinėse rytų aukštaičių vestuvėseTautosakos darbai, t. XXXIX,Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010,p. 274–279. (straipsnis-recenzija) 
 30. Dzūkijos instrumentinis muzikavimas: Veisiejų-Lazdijų krašto tyrimaiLiaudies kultūra, 2010, Nr. 1, p. 34–42. 
 31. Lietuvių tautosakos rankraštynas: kaupimas, sisteminimas, skaitmeninimasRes Humanitariae, t. VII, Klaipėda: KU, 2010, p. 183–197 (bendraautorė A. Nakienė). 
 32. Iš populiariosios muzikos į folklorą: vienos dainos istorijaTautosakos darbai,  t. XXXIX.Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010,  p. 167–185.
 33. Historical Sound Sources: What Do The Oldest Recordings of Skudučiai Tell Us? Historical Sound Sources and Source Criticism, edited by Susanne Ziegler. Stokholm: Svensk vsarkiv, 2010, p. 191–204. 
 34. Pučiamųjų instrumentų orkestrai tradicinėje Lietuvos kultūroje: nuo didikų rūmų iki sodžiausTautosakos darbai, t. XXXVIII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009,p. 149–168.  
 35. Lauko tyrimuose: patirtis iš viso pasaulioTautosakos darbai, t. XXXVI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 316–320 (straipsnis-recenzija).
 36. Litewskie drewniane trąby ragai i daudytės od XVI do XX wieku, Polski Rocznik Muzykologiczny, Warszawa, 2007–2008, p. 97–118 (bendraautorė A. Nakienė). 
 37.  Zenonas Slaviūnas ir lietuvių etninė instrumentinė muzikaTautosakos darbai, t. XXXIII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 262–277. Straipsnis perspausdintas Žiemgala, 2013, Nr. 2., p. 6–13.
 38. Regioniniai lietuvių etninės instrumentinės muzikos savitumai. XX a. pirmosios pusės tyrimai, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: LII leidykla, 2007, t. 7(16), p. 103–123. 
 39. Žemaitijos instrumentinis muzikavimas ir jo pokyčiaiTautosakos darbai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, t. XXXIV, p. 179–193. 
 40. Adolfas Sabaliauskas – pirmasis lietuvių liaudies instrumentinės muzikos tyrinėtojasLietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 2005, t. 19, kn. 2, p. 697–709. Žiemgala, 2015, Nr. 1, p. 37–42. Straipsnis perspausdintas ir Žiemgala, 2015, Nr. 1, p. 37–42. 
 41. Lietuvių etninės muzikos atlikėjas: įvaizdis ir tradicijaTautosakos darbai, t. XXX. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 112–121.
 42. Rites of Women and Music Making in Northeastern Europe: Multi-Pipe Whistles Case. Traditional Music and Research in the Baltic Area: New Approaches in Ethnomusicology, edited by R. Astrauskas, Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005, p. 222–230.
 43. The Makers and Performers of Multi-Pipe Whistles in Northeastern Europe: Are They Males or Females? Studia Instrumentorum Musicae Popularis, 2004, vol. 12, p. 99–108. 
 44.  Darna instrumentiniame muzikavime ir jos suvokimasTautosakos darbai, t. XX(XXVII) Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 116–124.
 45. Instrumentinio muzikavimo tradicija ir jos kaita: nuo skudučių iki lūpinės armonikėlės. Tautosakos darbai, t. XVIII(XXV). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 71–80.
 46. Archive Recordings of Lithuanian Folk Instrumental Music. Music Archiving in the World, edited by Gabriele Berlin and Artur Simon, Berlin: VWB, 2002, p. 444–452.
 47. Playing Multi-Pipe Whistles of Northeastern Europe: Phenomenon of Collective Musical Performance. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2003, vol. 44/1-2, p. 169–180.
 48. Are Multi-pipe Whistles the Relic of Ethnic Relationship in North-eastern Europe? Ethnic Relations and Musical Folklore, edited by R. Astrauskas, Vilnius: Lithuanian Academy of Music, 2002, p. 103–111.
 49. Skudučiavimo ištakos. Darbai ir dienos, 2001, t. 25, p. 39–70.
 50. Skudučiavimas Šiaurės rytų Europoje – totemistinės pasaulėžiūros reliktas? Tiltai: Baltijos regiono muzika, 2001, Nr. 8, p. 72–81.
 51. Tūtavimas kaip skudučiavimo pagrindas. Tautosakos darbai, t. XII(XIX). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p. 72–80.
 52. Šiaurės rytų Europos tautų skudučių tipo instrumentų repertuaras. Lietuvos muzikologija, 2000, Nr. 1, p. 129–140.
 53. Skudučiavimo istoriškumo problemos. Tautosakos darbai, t. IX(XVI). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 177–185.
 54. Stasys Paliulis ir lietuvių folkloristika. Tautosakos darbai, t. VIII(XV). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 249–262.
 55. Skiemenys ir žodžiai senoviniame skudučiavime. Tautosakos darbai, t. VI–VII (XII–XIV). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 98–110.
 56. Skudučiavimo papročiai. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 2, p. 39–42.
 57. Baltijos tautų kanklių ornamentika. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 28–30.

 

Parengti tautosakos šaltiniai / Edited Folklore Sources 

 1. Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) / Lithuanian Folksongs in the USA Recorded by Elena Bradūnas (1972). Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, 156 p., CD (40 kūrinių).
 2. Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951) / Lithuanian Folksongs in America  Recorded by Jonas Balys (1949–1951). Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 151 p., 40 kūrinių įrašai.
 3. Kompaktinė plokštelė Tradicinė Žemaitijos dūdų muzika ir giesmės. Sudarė ir parengė Rūta Žarskienė. Prie knygos Žemaičių kultūros savastys, II: Epochų jungtys, Vilnius, 2013, 19 kūrinių įrašai.
 4. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / The Phonograms of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, 133 p., 40 kūrinių įrašai.
 5. Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve / Eduard Wolter’s cylinders recorded in Lithuania (1908–1909), held in the Berlin Phonogramm-Archiv. Parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, konsultantė Susanne Ziegler. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 176 p., 44 kūrinių įrašai.
 6. Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė. Sudarė Jaunius Vylius. Tekstus parengė Povilas Kriščiūnas, melodijas parengė Aušra Žičkiene ir Rūta Žarskienė, kompaktinę plokštelę sudarė Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 436 p.
 7. Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Dzūkija. Phonograph records of 1935–1941. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 126 p., 44 kūrinių įrašai. 
 8. Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Žemaitija. Phonograph records of 1935–1941. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 120 p., 43 kūrinių įrašai. 
 9. Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs,Sutartinės and Instrumental Music from Aukštaitija. Phonograph records of 1935–1941. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 223 p., 77 kūrinių įrašai. 
 10. Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Suvalkija. Phonograph records of 1935–1939. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 103 p., 42 kūrinių įrašai.

 

 

 


 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt