LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Priėmimas į Filologijos doktorantūrą

LLTI skelbia papildomą priėmimą į

 

jungtinę Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04H) doktorantūrą

 

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Stojantieji į Filologijos doktorantūrą pateikia:

1. Prašymą LLTI direktoriui (Stojančiojo į doktorantūrą prašymo LLTI direktoriui forma);

2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas;

5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;

6. Anketą su nuotrauka (Stojančiojo į doktorantūrą anketa);

7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu lina@llti.lt

Dokumentai priimami nuo 2018 m. nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 12 d. 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio 6, Vilnius, 206 kab.).

Pretendentai atvyksta į stojamąjį pokalbį. Pokalbis su pretendentais vyks rugsėjo 14 d. 11.00 val. VU Filologijos fakultete, J. Balkevičiaus aud.

REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI:

  • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;

  • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;

  • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;

  • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

MOKSLINIO PROJEKTO VERTINIMAS

Egzamino komisija, vertindama mokslinį projektą, atsižvelgia į tai, ar:

  • tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;

  • apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;

  • stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;

  • numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;

  • numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;

  • atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).

Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8000–10000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai stojamojo egzamino komisijos nebus nagrinėjami. 
Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka.
Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Projektai siunčiami adresu lina@llti.lt , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai kartu su kitais dokumentais pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Antakalnio 6, Vilnius, 206 kab.) iki 2018 m. rugsėjo 12 d. 15 val.

Informacija teikiama el. p.: lina@llti.lt, tel. +370 656 68207

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt