LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Nida Gaidauskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: ciurlioniometai@gmail.com

Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0001-8808-1818

 

Moksliniai interesai: XIX a. pabaigos ‒ XX a. pradžios lietuvių literatūra ir estetinės idėjos, jų sąsaja su Vidurio Rytų Europos kultūros kontekstais

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Mokslo monografija 

Nida Gaidauskienė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai, Vilnius: LKTI, 2018, 472 p., ISSN 2424-3965, ISBN 978-609-8231-01-04.

 

Kolektyvinės monografijos bendraautorė
„Kristijono Donelaičio kanonizavimo dinamika XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė), sud. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, Vilnius: LLTI, 2022, (p. 307−394), 640 p., ISBN 978-609-425-330-0.

 

Svarbesnės mokslo studijos ir straipsniai

 1. „Kristijono Donelaičio ir jo kūrybos reikšmės refleksija lietuvių spaudoje. Pastangos įprasminti poeto 200-ųjų gimimo metinių jubiliejų“, Colloquia, 47 (2021), p. 13-38.
 2. „Sociokultūriniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ryšiai ir profesinė savirealizacija Lietuvoje“, Colloquia, 46 (2021), p. 13-44.
 3. „M. K. Čiurlionio vietos Vilniuje: tarp istorinės tiesos ir mito“, Čiurlionis ir pasaulis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 426‒441, ISBN 978-609-8231-16-8. 
 4. „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastangos XX a. pradžioje sustiprinti moters vertę ir savivertę“, Literatūra, T. 60, Nr. 1 (2018), p. 84‒105, ISSN 1648-1143. 
 5. „Ar būta Čiurlionių pastangos inicijuoti ‚Jaunąją Lietuvą‘?“, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 123‒162, ISBN 978‒609‒425‒197‒9.
 6. „Jeano-Marie Guyau meno teorijų recepcija XX a. pradžios lietuvių spaudoje“, Logos, Nr. 88, 2016, p. 123‒130, ISSN 0868‒7692. 
 7. „Tarp melancholijos ir desperacijos: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos ‚Dies irae‘ kontekstai“, Kultūrologija 19.  Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII, Vilnius, LKTI, 2014,  p. 473–501, ISSN 1822‒2242. 
 8. „Merginų lavinimosi galimybės XX a. pradžios Krokuvoje: Sofijos Kymantaitės modernumo pamokos“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 119‒154, ISBN 978‒609‒425‒111‒5.
 9. „Sofijos Kymantaitės sąlytis su simbolizmo ir kitų naujų meno krypčių estetika Krokuvoje“, Sovijus, 2013, Nr. 1, p. 226‒252, ISSN 2351‒47X. 
 10. „Čiurlionių Nebaigtoji: meno ir gyvenimo sintezės grimasos“, M. K. Čiurlionis (1975‒1911): jo laikas ir mūsų laikas / His Time and Our Time: studijų ir mokslo straipsnių rinkinys, sud. Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 544‒579, ISSN 978‒609‒8071‒11‒5. 
 11. „Keletas tautinio tapatumo profilių: dvi premjeros 1907 m. pabaigos Vilniaus lenkų ir lietuvių teatre“, Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud. V. Rubavičius, Ž. Gaižutytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 51‒83, ISBN 978‒609‒427‒062‒8.
 12. „Grįžtis į pradžią ir pirminę patirtį S. Gedos poezijoje ir eseistikoje“, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 10: Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 324‒338, ISBN 978‒995‒586‒830‒9.

 

Kitos publikacijos

 1. „Apie realijas iš tų laikų, kai ‚Dievų miško‘ autorius dar klajojo ‚Dievų takais‘“ (rec. kn. Balys Sruoga, Raštai, T. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915‒1918, sud. Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019), Sovijus, t. 8, Nr. 2, p. 174‒179. e ISSN 2351-4728. 
 2. „Postliudas Uosto fugai, Metai, 2018, Nr. 10, p. 124‒139.
 3. „Lietuvių dailės draugijai – 110“, Naujoji Romuva, 2017, Nr. 4, p. 28‒31. 
 4. „Sofija: įveikianti personažo rėmus“, Poezijos pavasaris, 2016,  Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016, p. 102-110, ISSN 0235-442X.
 5. „Kaip Čiurlionis vos netapo Sibiro kirpėju“ (Roberto Mullano filmo „Laiškai Sofijai“ recenzija), Literatūra ir menas, 2013, rugs. 13, Nr. 33, p. 18‒22. 
 6. „Kiek trunka diena tarp žiemos ir ledynmečio“ (rec. kn.: Elena Karnauskaitė, „Pasaulio krašte“, Klaipėda: Druka, 2008), Metai, 2008, Nr. 8‒9.
 7.  „Mėginimas atsiremti į stalo sidabrą“ (rec. kn.: Kęstutis Navakas, „Stalo sidabras“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008), Nemunas, 2009, geg. 10‒14, p. 5, 6. 
 8. „Besidairąs savųjų Aukštujų...“, Klaipėda, literatūrinis priedas „Gintaro lašai“, 2008, saus. 30, p. 5–6.
 9. „Kol nenudžiūvo virkštis“ (rec. kn.: Ramutė Skučaitė, „Varinis angelas“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006), Metai, 2007, Nr. 5.
 10. „Špyleris rašo diktantą“ (rec. kn.: Kęstutis Navakas, „Atspėtos fleitos“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006), Literatūra ir menas, 2006, rugs. 15.  
 11. „Dangaus negatyvas trupančios sienos visatoje“ (rec. kn.: Valdemaras Kukulas, „Judas taipogi danguj“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005), Nemunas, 2005, vasario 15. 
 12. „Šešetas uo septintą nuomario rudenį“ (rec. kn.: Donaldas Kajokas, „Karvedys pavargo nugalėti“,  Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005), Literatūra ir menas, 2005, rugs. 21. 

 

Sudaryti leidiniai

 1. M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai: pranešimų tezės / Creative Legacy of M. K. Čiurlionis and its Dissemination: Images and Meanings, Texts and Contexts: Abstracts, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 100 p., ISBN 978‒609‒425‒294‒5.
 2. Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla, Vilnius: Čiurlionio namai, 2017, 215 p., ISBN 978‒609‒95781‒1‒8.
 3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 399 p., ISBN 978‒609‒425‒197‒9.

 

 

.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt