LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Administracija
Mindaugas Kvietkauskas
Docentas, humanitarinių mokslų daktaras
El. paštas: kvietkauskas@llti.lt
 
Moksliniai interesai: daugiakalbė Lietuvos literatūra, šiuolaikinė lietuvių literatūra, sociokultūriniai literatūros tyrimai, judaika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
1. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904-1915, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, 391 p.
2. Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas, Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai,  Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 359 p.
 
Monografijų vertimai
1. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915, przekład B. Kałęby, Kraków: Universitas, 2013, 348 p.
2. Litewskie konteksty Czesława Miłosza, przekład Joanny Tabor, Pogranicze, 2014, 446 p.
 
Moksliniai straipsniai
1. Žalias siūlas rinktinei surišti“, in: Salomėja Nėris. Tolimas sapnas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 7-33.
2. „Sambūrių atmosfera: „Šatrijos“ ir „Trečio fronto“ bendrijos kultūrinės psichologijos aspektu”, Colloquia, 2015, nr. 35, p. 34-70.
3. „Без раздела: диалог о Вильнюсе Чеслава Милоша и Томаса Венцловы”, Пограничье как духовный опыт: Чеслав Милош — Иосиф Бродский — Томас Венцлова, Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2016, p. 96-108.
4. „Mémoire en dialogue: Le retour en Lituanie de Czesław Miłosz“, in: Milosz. Dialogue de cultures, Paris: Les Presses universitaires Paris Sorbonne, 2013, p. 23-28.
5. „Avromo Suckeverio poetinė rizika“, in: Avrom Sutzkever, Žaliasis akvariumas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 175-199.
6. „Vilniaus geopoetikos bruožai: Czesławo Miłoszo poema „Miestas be vardo“ ir jos rankraščiai”, Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa, sud. M. Kvietkauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 133-150.
7. „The Paradox of the Double Post“, Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature of the Post-Soviet Period, ed. by M. Kvietkauskas, Amsterdam, New York: Rodopi Publishers, 2011, p. 1-18.
8. „The Multicultural Experience in Fin-de-Siecle Vilnius: Yiddish Literature and the Politics of Diasporism“, The Annual of Texts of Foreign Guest Professors, Praha: Univerzita Karlova  v Praze, 2009, p. 247-282.
9. „Heterotopia literatury wileńskiej“, Żagary - środowisko kulturowe grupy literackiej, Kraków: Universitas, 2008, p. 209-227.
 
Sudarytos knygos, vertimai
1. Adomas Mickevičius, Poezijos rinktinė/ Poezje wybrane, sudarymas, Vilnius : Baltos lankos, 1998.
2. Tokią gražią kartą man atsiuntei... Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškiai, sud. Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2002.
3. Esfir Bramson-Alpernienė, Prie judaikos lobio/ Baym oycer fun yidish, vertimas iš jidiš k., parengimas, Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2009.
4. Czesław Miłosz, Poezijos liudijimas, iš lenkų k. vertė Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.
5. Avrom Sutzkever, Žaliasis akvariumas, vertimas iš jidiš k., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
6. Salomėja Nėris, Tolimas sapnas, sudarymas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
 
Kitos knygos
Uosto fuga, esė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt