LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Laima Arnatkevičiūtė
Humanitarinių mokslų daktarė
Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja
El. paštas alaima
 
 
1990 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių aforistika. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1990 metų.
Moksliniai interesai: lietuvių aforistika ir eseistika, tekstologija, Igno Šeiniaus kūryba.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. XIX a. lietuvių aforistika, in: Literatūra, 1989, Nr. 31 (1), p. 14–26.
2. Emigracijos aforistika (F. Kirša), in: Lituanistica, 1991, Nr. 2 (6), p. 75–81.
3. Lietuvių aforistika (Žanro formavimosi pradžia), in: Lituanistica, 1995, Nr. 3 (23), p. 73–79.
4. Absurdo prasmės Vytauto Karaliaus aforizmuose, in: Lituanistica, 1998, Nr. 2 (34), p. 109–113.
5. Pirmieji lietuviški aforistikos rinkiniai, in: Lituanistica, 2000, Nr. 3-4 (43-44), p. 61–74.
6. Pozityvaus pavyzdžio svarba paauglių literatūroje, in: Žmogus ir žodis, 2001, t. 2, Nr. 3, p. 55–58.
7. Vaikų knyga kaip bendravimo priemonė, in: Žmogus ir žodis, 2001, t. 2, Nr. 3, p. 59–63.
8. Vlado Dautarto apysakos: gamtos vaizdo funkcijos, in: Lietuvių apysaka vaikams: žanro modifikacijos: Mokomoji knyga, parengė Irena Klimašauskienė, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2002, p. 68–72.
9. Aforistinės įžvalgos Alfonso Nykos-Niliūno ir Jono Meko dienoraščiuose: sąlyčio taškai ir skirtybės, in: Lituanistica, 2003, Nr. 2 (54), p. 102–111.
10. Erdvė ir laikas lietuvių eseistikoje, in: Lituanistica, 2005, Nr. 1 (61), p. 67–78.
11. Filosofinė aforistika: esmės įžvalgos, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 42, p. 205–210.
12. Interpretacija prostranstva v esseistike M. Martinaitisa i G. Beresniavičiusa, in: Telpskie modeļi baltu un slāvu kultūrās: Komparaītvistikas insitūta almanahs 3. sj, 12. izd.: Daugavpils Universitāte, 2006, p. 234–242.
13. Lietuvių esė postmodernizmo situacijoje: Rolandas Rastauskas, in: Lituanistica, 2006, Nr. 1 (65), p. 63–72.
14. Eseistinis mąstymas (Remiantis K. Navako, D. Kazragytės, V. Juknaitės ir V. Daunio tekstais), in: Lituanistica, 2006, Nr. 4 (68), p. 60–71.
15. Juozo Paukštelio romano Kaimynai 2-asis leidimas: pakeitimai ir perrašymai, in: Colloquia, 2009, Nr. 23, p. 72–90.
 
 
Parengtos knygos
 
1. Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys,Vilnius: LMA, LLTI, 1991. – 585 p. (Kartu su kitais.)
2. Minčių mozaika: Aforizmų rinkinys, sudarė Laima Arnatkevičiūtė, Vilnius: Algimantas, 1997, 111 p.
3. Vaižgantas, Raštai, t. 14: Literatūros istorija, 1899–1933, parengė Laima Arnatkevičiūtė, Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: LLTI, 2002. – 580 p.
4. Ignas Šeinius, Raštai, t. 7: Proza: novelės, feljetonai, apysaka: Nakties žiburiai, Aš dar kartą grįžtu, parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė, Vilnius: LLTI, 2007. – 376 p.
5. Ignas Šeinius, Raštai, t. 8: Proza: novelės: Tėviškės padangėje, Vyskupas ir velnias, parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė, Vilnius: LLTI, 2008.
6. Ignas Šeinius, Raštai, t. 9: Eilėraščiai proza, poezija, novelės, feljetonai, apysakos; parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė, iš švedų k. vertė Raimonda Jonkutė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 422 p.
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt