LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Giedrė Olsevičiūtė

Tekstologijos skyriaus redaktorė

El. paštas: gie.pokst@gmail.com

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (2005–2009, 2010–2012)

Jungtinė Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantūra (2015–2017)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja (2017–2018)

 

Administracinis darbas

Vilniaus universitetas (2011–2012)

Lietuvių katalikų mokslo akademija (2012–2014)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Šaltinių leidimai

 1. Lozorius Zengštokas, Evangelijos bei Epistolos [1612]: Perrašas, žodžių formų konkordancijos, elektroninis leidimas, tekstą parengė Ona Aleknavičienė, Giedrė Olsevičiūtė, konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2007, 
 2. Balys Vaičėnas, Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai, parengė Klaudijus Driskius, Rita Mozūraitė, Paulius V. Subačius, [anotuotosios asmenvardžių, vietovardžių ir dalykų rodyklės sudarytoja Giedrė Olsevičiūtė], Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013, X, 336, ccxviii p.; p. cxxxv–ccx. ISBN 978-609-95156-5-6.
 3. Juozas Girnius, Literatūros ir kultūros kritikos rinktinė, sudarė Kęstutis K. Girnius, parengė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, 432 p. ISBN 978-609-8163-00-1.
 4. Mykolas Vaitkus, Amazoniada, sudarė Kristina Sakalavičiūtė, parengė Kristina Sakalavičiūtė, Giedrė Olsevičiūtė, (ser. Lietuvių tekstologjos studijos, ser. B: Moksliniai leidimai, I), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, 262 p. ISBN 978-609-425-148-1.
 5. Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras Būčys, Laiškų dialogas, parengė Paulius Subačius, asistentės Giedrė Olsevičiūtė, Neringa Markevičienė, Teresė Paulauskytė, (ser. Fontes Historiae Marianorum, XXIII), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016, 600 p. ISBN 978-9986-592-83-9.

 

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

 1. Žemaičių krikšto pėdsakais: Piligrimų ir keliautojų vadovas, projekto vadovas ir spec. redaktorius Vytautas Ališauskas, [asistentė Giedrė Olsevičiūtė], Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2013, 152 p. ISBN 978-9986-592-72-3.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Šildanti Betliejaus taikos ugnis, in: Pasaulio skautijai – 100 metų, sudarytojos Rita Škiudienė ir Vaida Sirvydaitė-Rakutienė, Vilnius: Nacionalinis M. K. Čiurliono muziejus, 2009, p. 125. ISBN 978-99-55-471-24-0.
 2. Augti, keistis ir galų gale žlugti kada nors: vieno spektaklio gyvenimas, [re.: Nusiaubta šalis, rež. Gintaras Varnas], in: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, Nr. 3, p. 26–32. ISSN 1392-6845.
 3. Savickis su prieskoninėmis žolelėmis, [rec.: Prabangos, rež. Alius Veverskis], in: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, Nr. 5, p. 67–68. ISSN 1392-6845.
 4. Keturi receptai, kaip sutikti žmogų, [„Sirenų“ festivalio užsienio spektaklių apžvalga], in: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, Nr. 7, p. 56–58. ISSN 1392-6845.
 5. Grožinės literatūros kalba: teorinės minties formavimasis tarpukariu, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2017, t. 40, p. 233–267. ISSN 1392-0502 .

 

Redaguoti leidiniai

 1.  Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui, sudarytojas Paulius V. Subačius, redaktorės Rima Bertašavičiūtė, Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011, 534 p. ISBN 978-9986-592-66-2.
 2. Dailės istorijos šaltiniai: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: Antologija, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, redaktorės Rita Markulienė, Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, 814 p. ISBN 978-609-447-040-0.
 3. Bažnyčios istorijos studijos, 2012, t. 5: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: Gyvenimas ir tapatybė, sudarytojas Liudas Jovaiša, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, 448 p. ISBN 1392-0502.
 4. Žemaičių krikštas: Tyrimai ir refleksija, sudarė Darius Baronas, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2013, 240 p. ISBN 978-9986-592-71-6.
 5. Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas, Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas: Studija, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 172 p. ISBN 978-609-425-105-4.
 6. Bažnyčios istorijos studijos, 2014, t. 7: Žemaičių Krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: Šešių šimtmečių istorija, sudarytojas Liudas Jovaiša, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, 352 p. ISSN 1392-0502.
 7. Virginijus Savukynas, Įžvalgos, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Viešosios politikos strategijų centras, 2014, 304 p. ISBN 978-9955-836-01-8.
 8. Verslininko vaidmuo: Rinktinė, sudarė Lietuvos laisvosios rinkos institutas, vertė Algirdas Degutis ir Andrius Šimašius, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2014, 156 p. ISBN 978-609-8101-14-0.
 9. Norbertas Černiauskas, Nedarbas Lietuvoje 1918–1940 metais: Daktaro disertacija, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 329 p.
 10. Dovilė Troskovaitė, Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: Tarp atsiskyrimo ir prisitaikymo: Daktaro disertacija, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2014, 182 p.
 11. Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 100 p. ISBN 978-609-425-123-8.
 12. Dalia Dilytė, Kristijono Donelaičio pasakėčios, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 440 p. ISBN 978-609-425-126-9.
 13. Vaidas Šeferis, Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas: Monografija, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 339 p. ISBN 978-609-425-134-4.
 14. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 15. Andriejus Mlodzianovskis, Palaimintojo kankinio Juozapato, Polocko arkivyskupo, gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai: Šaltinis, vertimas ir studija, sudarė Jolita Liškevičienė, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, 575 p. ISBN 978-609-447-155-1.
 16. Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 596 p. ISBN 978-609-425-147-4 (4 tomas), ISBN 978-609-425-060-6 (bendras).
 17. Justina Kaliatkaitė, Išgyventi restruktūrizavimą: Psichosocialiniai darbo veiksniai ir slaugytojų psichologinė savijauta: Daktaro disertacija, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 241 p.
 18. Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša, Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai / The Statues of the Chapters of Vilna and Samogitia, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2015, 416 p. ISBN 978-9986-592-82-2.
 19. Dalia Klajumienė, Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, 740 p. ISBN 978-609-447-198-8.
 20. Paulius Subačius, Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988–2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po Atgimimo: Monografija, 2 d., redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015, 1544 p. ISBN 978-9986-592-78-5.
 21. Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p. ISBN 978-609-425-176-4.
 22. Semiotika: Metodo išbandymas, (ser. A. J. Greimo centro studijos, t. 11), redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, 89 p. ISSN 1392-0219.
 23. Maironis: Laiškai. Atsiminimai, sudarytojas ir parengėjas Eugenijus Žmuida, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 810 p. ISBN 978-609-425-199-3.
 24. Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–2010), sudarytojas Tomas Andriukonis, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 666 p. ISBN 978-609-425-201-3.
 25. Algirdas Julius Greimas: Asmuo ir idėjos, t. 1, sudarytojas Arūnas Sverdiolas, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: „Baltų lankų“ vadovėliai, 2017, 775 p. ISBN 978-609-470-088-0.
 26. Klaudijus Driskius, Antanas Terleckas, Laisvųjų testamentai: Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė, Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018, 225 p. ISBN 978-609-95156-7-0.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt