LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Daiva Krištopaitienė

Tekstologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: kristopaitienedaiva@gmail.com

 

Moksliniai interesai: XVIII–XX a. lietuvių literatūra, tekstologija; Kristijono Donelaičio literatūrinio palikimo tyrimai

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (1982–1987)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja (nuo 1990)

 

Pedagoginis darbas

Molėtų raj. Joniškio mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (1987‒1989)

                                 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografija

 1. Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos, (ser. Lietuvių tekstologijos studijos, I), redakcinė kolegija Ilona Čiužauskaitė, Loreta Jakonytė, Kristina Mačiulytė, Jurgita Ūsaitytė, Mikas Vaicekauskas (vyr. redaktorius), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, 296 p. ISSN 1822-9565, ISBN 978-9955-698-57-9.

 

Šaltinių leidimai

 1. Vaižgantas, Raštai, t. 8: Kelionių vaizdai, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: Pradai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, 488 p. ISBN 9986-405-25-4, ISBN 9986-776-37-6.
 2. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 11, kn. 1: Naujoji lietuvių literatūra, I dalis, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 612 p. ISBN 978-9955-698-58-6 (11 tomas), ISBN 5-415-004971-1 (bendras).
 3. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 11, kn. 2: Naujoji lietuvių literatūra, II dalis, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 328 p. ISBN 978-609-425-001-9 (11 tomas), ISBN 5-415-004971-1 (bendras).
 4. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 12, kn. 1: Literatūros istorija, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, 674 p. ISBN 978-609-425-061-3 (12 tomas), ISBN 5-415-004971-1 (bendras).
 5. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. I: Metai: Dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 6. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadinį straipsnį parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, cxliii + 184 p. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

Rec.: Archivum Lithuanicum, 2019, t. 21, p. 347–352 (Dalia Dilytė).

 

Moksliniai straipsniai

 1. Impresionistinis I. Šeiniaus stilius, in: Lituanistica, 1991, Nr. 4 (8), p. 86–92. ISSN 0235-716X.
 2. Modernistinės tendencijos Kazio Puidos kūryboje, in: Lituanistica, 2000, Nr. 1–2 (41–42), p. 99–111. ISSN 0235-716X.
 3. Neiginio ne/ne- rašymas K. Donelaičio autografuose ir jo raštų leidimuose, in: Lituanistica, 2003, Nr. 2 (54), p. 72–81. ISSN 0235-716X.
 4. Kristijono Donelaičio fonetikos redagavimas, in: Lituanistica, 2004, Nr. 2 (58), p. 39–49. ISSN 0235-716X.
 5. Kristijono Donelaičio leksika ir jos redagavimas, in: Istorijos rašymo horizontai, sudarytojai ir redaktoriai Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 252–265. ISBN 9955-775-85-4. 
 6. Juozas Ambrazevičius – Donelaičio „Metų“ rengėjas, in: Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, sudarė Ramutis Karmalavičius, (ser. Colloquia, 12), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 101–108. ISSN 1822-3737, ISBN 9955-475-99-4.
 7. Kristijono Donelaičio raštų rengimo ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977 bei 1994 metų leidimai, in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 287–302. ISSN 1392-737X.
 8. „Kristijonas Donelaitis ir brošiūra apie separacijos naudą (1769): kalbos analizė“, in: Archivum Lithuanicum, 2007, t. 9, p. 215–234. ISSN 1392-737X.
 9. Pirmasis „Metų“ leidimas: redakcinės pataisos, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 53–59. ISBN 978-609-425-147-4 (4 tomas), ISBN 978-609-425-060-6 (bendras).
 10. (kartu su Miku Vaicekausku), Kristijono Donelaičio rankraščiai: šaltinio pristatymas, in: Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 75–82; anglų kalba p. 83–90; vokiečių kalba p. 91–99. ISBN 978-609-425-123-8.
 11. (kartu su Miku Vaicekausku, Dalia Dilyte, Vilma Zubaitiene), Įvadas: [Metai], in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. I: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. vii–cvii. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 12. (kartu su Miku Vaicekausku, Vilma Zubaitiene), Įvadas: Poetiniai tekstai, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. ix–ci. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt