LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Daiva Krištopaitienė

Tekstologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas kristopaitienedaiva@gmail.com  
 
 
Moksliniai interesai: XVIII–XX a. lietuvių literatūra, tekstologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos, (Lietuvių tekstologijos studijos, kn. I), Vilnius: LLTI, 2007. – 296 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. „Impresionistinis I. Šeiniaus stilius“, in: Lituanistica, 1991, Nr. 4, p. 86‒92.
2. „Modernistinės tendencijos Kazio Puidos kūryboje“, in: Lituanistica, 2000, Nr. 1‒2 (41‒42), p. 99‒111.
3. „Neiginio ne/ne- rašymas K. Donelaičio autografuose ir jo raštų leidimuose“, in: Lituanistica, 2003, Nr.2 (54), p. 72‒81.
4. „Kristijono Donelaičio fonetikos redagavimas“, in: Lituanistica, 2004, Nr. 2(58), p. 39‒49.
5. „Kristijono Donelaičio leksika ir jos redagavimas“, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 252‒265.
6. „Juozas Ambrazevičius – Donelaičio „Metų“ rengėjas“, in: Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, (Colloquia, [12]), Vilnius: LLTI, 2005, p. 101‒108.
7. „Kristijono Donelaičio raštų rengimo ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977 bei 1994 metų leidimai“, in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 287‒302.
8. Kristijonas Donelaitis ir brošiūra apie separacijos naudą (1769): kalbos analizė“, in: Archivum Lithuanicum, 2007, t. 9, p. 215‒234.
9. „Pirmasis Metų leidimas: redakcinės pataisos“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, Vilnius: LLTI, 2014, p. 53-59. 
10. „Įvadas“, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. vii–cvii. 
 
 
Parengti leidiniai
 

 1. Vaižgantas, Raštai, t. 8: Kelionių vaizdai, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: Pradai, LLTI, 1997.‒ 488 p.

2. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 11, kn. 1: Naujoji lietuvių literatūra, I dalis, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: LLTI, 2008. ‒ 612 p.
3. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 11, kn. 2: Naujoji lietuvių literatūra, II dalis, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: LLTI, 2009. ‒ 328 p.
4. Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 12, kn. 1: Literatūros istorija, parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė, redaktorė Daiva Krištopaitienė, Vilnius: LLTI, 2012, 674 p. 
5. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: LLTI, 2015, cxxxv + 234 p.
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt