LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Dainius Razauskas
 

Humanitarinių mokslų daktaras
Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas: liaudies.kulturalnkc.lt
 
Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Mitologinių sąvokų leksinė-semantinė analizė: „žuvies“ simbolika baltų-slavų tradicijoje (atsižvelgiant į indų-iranėnų duomenis) (2005). Nuo 2007 metų dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Pagrindinė tyrimų sritis – lietuvių, baltų (ir plačiau) mitinis pasaulėvaizdis. Mėgina sukurti baltų (pirmiausia lietuvių) mitinių vaizdinių aprašymo modelį ir aprašyti, kiek įmanoma išsamiau, kuo įvairiausius baltų tradicijos vaizdinius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su mitiniu pasaulėvaizdžiu.
Žurnalo Liaudies kultūra vyresnysis redaktorius.
Klaipėdos universiteto žurnalo Res Humanitariae redaktorių kolegijos narys.
Lietuvos kultūros tyrimų instituto žurnalo Sovijus redakcinės kolegijos narys.
 
Moksliniai interesai: (baltų) mitinis pasaulėvaizdis, jo psichologinis bei filosofinis pamatas ir funkcijos, ryšis su religija; tautosakos (folkloro) duomenų panaudojimas mitologinei rekonstrukcijai, lyginamieji mitologijos tyrimai.
  

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 

  Monografijos, studijos

 1. Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje. Molėtai: Molėtų krašto muziejus, 2017, 96p.
 2.  Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: Pastabos paraštėse. Monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 343 p.
 3. Maironis – praamžės tradicijos dainius. Monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 291 p.
 4. Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo: StudijaVilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 72 p.  tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Razauskas_Dainius/Razauskas_2016_VD.pdf
 5. Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011, 388 p.
 6. Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke, Vilnius: Aidai, 2008, 81 p.
 7. Vėjūkas: Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg), Vilnius: LLTI, 2004, 205 p.
 8. Ryto ratų ritimai: Pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais, Vilnius: Pradai, 2000, 229 p.
 
   Moksliniai straipsniai  
 1. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje, Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1, p. 28–47.
 2.  Medis-moteris: ieva, verba, blindė, Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2, p. 63–73.
 3.  Lietuviškosios švetumo sąvokos kilmė, Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4, p. 13–18.
 4.  Donelaičio Dievas, Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarė Mikas Vaicekauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 411–442.
 5.  Medžių lytys ir jų santykiai: žvilgsnis į dendromitologiją, Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 36–62.
 6. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53), Liaudies kultūra, 2015, Nr. 1, p. 9–14.
 7. Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės (Maironis – praamžės tradicijos dainius: §42–45), Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2, p. 818.
 8. Dausų regėtojas (Maironis – praamžės tradicijos dainius: §47), Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3, p. 18–30.
 9. Kalbančios, dainuojančios upės (Maironis – praamžės tradicijos dainius: §38–39), Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 15–20.
 10. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: žolė, Tautosakos darbai, 2015, t. XLIX, p. 72–94.
 11. Maironio Dievas, pomirtinis likimas, sapnai ir veršio malda: Maironis – praamžės tradicijos dainius §12–14, 20, 29–31, 37,Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6, p. 7–19.
 12. Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1, p. 31–55.
 13. Lietuviškoji laimės samprata, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 9–22.
 14. Balvonas: skolinys ar veldinys?, Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos, Vilnius: Versmė, 2014, p. 115–131.
 15. Символика рыбы в связи с верхним миром: небесные светила и атмосферные явления, Балто-славянские исследования XIX, Москва–Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014, p. 431–461.
 16. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pirmosios dvylika eilučių, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5, p. 32–44.
 17. Mitiniai vaizdiniai Kristijono Donelaičio Metuose: paukščiai, Literatūra, Nr. 56(1). Vilnius: VU, 2014, p. 7–20.
 18. Maironis ir senoji tradicija, Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2, p. 11–25.
 19. Dieviškoji daina, Liaudies kultūra, 2013, Nr. 3, p. 11–17.
 20. Maironio mįslė, Literatūra, Nr. 55(1). Vilnius: VU, 2013, p. 18–26.
 21. Filosofai, poetai ir raganos, Religija ir kultūra, XII. Vilnius: VU, 2013, p. 78–96
 22. Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis, in: Senovės baltų kultūra, IX: Sakralieji baltų kultūros aspektai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 310–322.
 23. „Plati žemė“ vedose ir baltų tautosakoje, in: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos, XII: Algio Uždavinio fenomenas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 351–362.
 24. Pasaulio sapnas: mistinės kosmogonijos užuominos lietuvių tautosakoje, in: Tautosakos darbai, 2012, t. 34, LLTI, p. 81–97.
 25. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SAULĖ in: Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3, p. 16–41.
 26. Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje, in: Tautosakos darbai, XLII,   2011, p. 131–158.
 27. Рыба – мифологический прообраз лодки, in: Studia mythologica Slavica, XIV, Ljubljana, 2011, p. 291–303.
 28. „Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUŠRINĖ (IR VAKARINĖ) in: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6, p. 17–25.
 29. Negirdėta neregėta pasaka“ apie nusivožtą galvos kiaušą: mitinės bei ritualinės užuominos, in: Tautosakos darbai, XLI, 2011, p. 135–144.
 30. Два дендромифологических этюда: черемуха и ива, in: Salix sonora: памяти Николая Михайлова, Москва: Пробел, 2011, p. 180–200.
 31. «Гедымiнавы слупы» з гледзiшча сiмволiкi: «святая тройца», in: Druvis, Nr. 3, Менск: Almanach centru etnakasmalogiji, 2011, p. 89–100.
 32. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Meteoras ir Kometa, in: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 8–11.
 33. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Žvaigždė, in: Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6, p. 6–19.
 34. Пенка семиотики на молоке мифопоэтической образности: Альгирдас Жюльен Греймãс или Альгирдас Юлюс Грéймас?, in: Современная семиотика и гуманитарные науки,Москва: Языки славянских культур, 2010, p. 177–183.
 35. К реконструкции индоевропейской формулы «Широкая земля»: др.-инд. p°thivīkµam- (и др.) ‘земля’ – лит. plati, лтш. plata ‘широкая’ & лит. žemė, лтш. zeme ‘земля’, in: Топоровские чтения I–IV: Избранное, Москва: Пробел, 2010, p. 127–135.
 36. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIŪLAS, SIŪLAI, in: Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 7–14.
 37. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: SIUVIMAS, in: Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2, p. 9–13.
 38. «Лысая луна» в балто-славянской традиции, in: Балто-славянские культурные контакты: Сборник статей / Составитель, ответственный редактор Янина Курсите, Рига: Мадрис, 2009, p. 305–317. = Plikpauris mēness baltu-slāvu tradīcijā, in: Baltu un slāvu kultūrkontakti: Rakstu krājums / Sastādītāja un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte, Rīga: Madris, p. 20–31.
 39. Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии, in:  Studia mythologica slavica, XII, Ljubljana, 2009, p. 321–336.
 40. Iš baltų mitinio vaizdyno: ADATA, in: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6, p. 15–17.
 41. Iš baltų mitinio vaizdyno: reinkarnacija, arba pergimimas, in: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 44–46.
 42. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: AUSTĖJA, in: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2, p. 16–21.
 43. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: KAUKAS, in: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1, p. 11–23.
 44. Рыба как символ (воз)рождения и жизни, in: Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Индрик, 2009, с. 528–567.
 45. „Pasaulio sutvėrimo“ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo mitinis pamatas, in: Mokslo darbai: Religija ir kultūra, 2008, 5(1), p. 74–87.
 46. (Together with V. Vaitkevičius) The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore, and Linguistics, in: Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage / Edited by Jonas Vaiškūnas, Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008, p. 71–77.
 47. Gyva mintis, in: Vladimiras Toporovas ir Lietuva, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 139–153.
 48. Dėl sekančio klausimo, in: Kalbos kultūra, 81, 2008, p. 224–235.
 49. „Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos, in: Tautosakos darbai, XXXVI, 2008, p. 86–100.
 50. Белы вершнiк з узнятым мячом на чырвоным фоне: Сiмволiка герба Вялiкага Княства Лiтоўскага, in: Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kry×ja», II. Менск, 2008, p. 137–155.
 51. Auka ir aukuras: žodžių kilmė bei semantinė motyvacija, in: Acta Linguistica Lithuanica, 2008, t. 58, p. 17–51.
 52. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: aitvaras, in: Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6, p. 8–25.
 53. Krosnies mitinis vaizdynas (apžvalga), in: Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: Konferencijos medžiaga, Vilnius: LLKC, 2007, p. 155–166.
 54. Балтийский комментарий к толкованию имени Орфея как «убитого молнией», in: Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николоевича Топорова, Москва: Индрик, 2007, p. 57–77.
 55. Летающие животные и поющие рыбы, или Круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды, in: На меже меж голосом и эхом: Сборник статей в честьТатьяны Владимировны Цивьян, Москва: Новое издательство, 2007, p. 110–133. (Kartu su M. Zavjalova.)
 56. Sustabarėjusi sąmonė: „dvasinės stabmeldystės“ samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis), in: Kultūrologija, 14: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, Vilnius: KFMI, 2006, p. 224–244.
 57. Сомнения в заимствовании лит. miìstas ‘город’ из славянского, in: Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: Материалы Международной научной конференции, Москва: Новое издательство, 2006, p. 102–111.
 58. Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции, in: Балто-славянские исследования XVII, Москва: Индрик, 2006, p. 295–352.
 59. Ritimai – lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė, in: Gamta ir religija, (Senovės baltų kultūra, [kn.] 7), 2006, p. 220–275.
 60. 55. Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе», in: Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, p. 254–267.
 61. Из мифологического бестиария: еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал), in: Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург: Наука, 2005, p. 197–231. (Kartu su T. V. Civjan.)
 62. Sielos lygmenys: įžanginės pastabos didelei temai, in: Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: Konferencijos medžiaga, Vilnius: LLKC, 2005, p. 54–69.
 63. Dvaras ir Dvargantas, in: Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2, p. 8–19.
 64. Древнеиндийский VãruËa в свете балто-славянских мифологических представлений о «рыбном короле-пастухе»,  in: Acta Orientalia Vilnensia, 2005, t. 5, p. 79–91.
 65. Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему), in: Балто-славянские исследования XVI, Москва: Индрик, 2004, p. 115–122.
 66. Vedų „širdies vandenynas“: įvaizdžio sąsajos, in: Acta Orientalia Vilnensia, 2004, t. 4, p. 105–111.
 67. Asmenvardžio Jõnas etimologinė dviprasmybė kaip nevienareikšmio Rytų ir Vakarų santykio atspindys, in: Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika, Vilnius: Logos, 2002, p. 223–238.
 68. О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собственных (лит. Jonas, лтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna- и др.), in: Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, p. 334–359.
 69. Мать Майя. Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója ‘мать’ и moja ‘мах’, in: Балто-славянские исследования XV, Москва: Индрик, 2002, p. 279–333.
 70. Vediškojo puraÇ-darã- atitikmenys baltų tradicijoje: mitinė vaizdinio prigimtis, in: Acta Orientalia Vilnensia, 2002, t. 2, p. 62–72.
 71. Maginė pasaulėžiūra: keletas įvadinių pastabų, in: Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3, p. 53–63.
 72. Dar kartą apie „sutvėrimą“: papildoma „kūrybinės“ žodžio reikšmės argumentacija, in:   Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1, p. 39–41.
 73. Sutvėrimas: „kūrybinės” žodžio reikšmės motyvacija, in: Liaudies kultūra, 2000, Nr. 2, p. 8–13.
 74. Tapsmas „nuo šilimos“: viena lietuvių ir indų kosmogoninė paralelė su atitinkamomis etimologinėmis užuominomis: liet. tâpti – sen. ind. tãpati, in: Acta Orientalia Vilnensia, 2000, t. 1, p. 28–35.
 75. Deimantas: simbolika ir atitinkamos neįprastos etimologinės žodžio sąsajos, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13(20), p. 154–184.
 76. Rusiški keiksmažodžiai, in: Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1, p. 30–35.
 77. Andajas, Nunadievis (ir Perkūnas): dar viena interpretacija, in: Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 105–117.
 
Vertimai
 1.  Pėteris Šmitas, Latvių mitologija, iš latvių k. vertė D. Razauskas, Vilnius: Aidai, 2004. – 238 p.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt