LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Dainius Razauskas

Humanitarinių mokslų daktaras

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: dainius.razauskas@lnkc.lt 

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-3387-8509

 

 

Moksliniai interesai: mitinis pasaulėvaizdis, tiek apskritai, bendražmogiškuoju mastu, tiek skyrium indoeuropiečių, baltų-slavų, baltų ir lietuvių, remiantis tautosaka (lietuvių, latvių, gudų), istoriniais baltų religijos ir mitologijos šaltiniais, kalbotyros, etnografijos bei kitų mokslo sričių duomenimis ir atsižvelgiant į autorinę literatūrą. Taip pat lyginamoji mitologija.

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Išsamų darbų sąrašą su jų internetinėmis prieigomis, jei tokios yra, galima rasti adresu tautosmenta.lt.

 

Monografijos, studijos

 1. Sielos namai: Namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 270 p. [Soul’s Home: The Conception and Value of Home in Spiritual Tradition, with summary in English.] 
 2. Blindė: Medis-moteris mitologijoje (ir vienos paplitusios nešvankybės kilmė). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 344 p. [Blindė ‘The Goat-Willow’: A Tree-Woman in Mythology, with summary in English.]

 3. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 259 p. [Vytis “Knight” and Gediminaičių stulpai “Columns of the Gediminas’ Dynasty” from the Viewpoint of Symbolism, with summary ir English.]
 4. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: Pastabos paraštėse. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 343 p. [Mythical Images in the Seasons by Kristijonas Donelaitis, with summary in English.]
 5. Maironis – praamžės tradicijos dainius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 291 p. [Maironis – the Bard of the Perennial Tradition, with summary in English.]
 6. Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 72 p. [“All gods”: The Origin of the Concept of Pantheon and its Lithuanian Counterpart Visi dievai, with summary in English.]
 7. Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011, 388 p. Eugenijaus Žmuidos rec.: Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 330–332. [The Stove, Oven, and Furnace in Mythology, with summary in English.]
 8. Vėjū̆kas: lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 205 p. [Vėjū̆kas: A Reconstruction of the Name and Image of Lithuanian Wind-Demon refering to one Scythian equivalent (Ossetian wæjug / wæjyg), with summary in English.]

 

Moksliniai straipsniai

 1. Rojaus gardas: Aptverto anapusinio pasaulio vaizdiniai mitologijoje. // Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, t. 10, Nr. 2, p. 10–34. [The Heaven-Yard: Images of the Fenced-Around Beyond in Mythology, with summary in English]
 2. Kas bėga be kojų… per Vilnių? Tradicinis vandens tėkmės ir gyvos būtybės bėgimo gretinimas, vedantis prie naujos Vilniaus vardo sampratos. // Būdas, 2023, Nr. 1, p. 63–71. [Who’s running without Legs… through Vilnius? Traditional Comparison of Flowing Water with a Runnig Creature Leading to the New Conception of the Oikonym Vilnius, with summary in English.]
 3. Užtvenkta tėkmė. // Būdas, 2023, Nr. 2, p. 25–33. [The Dammed-Up Flow, with summary in English]
 4. Pavirsti akmeniu. // Būdas, 2023, Nr. 3, p. 47–55. [Turning into Stone, with summary in English]
 5. Akmeninė širdis. // Būdas, 2023, Nr. 5, p. 54–61. [The Heart of Stone, with summary in English]
 6. Iš (po) uolos pasilieja versmė. // Būdas, 2023, Nr. 6, p. 17–24. [From (Under) the Rock a Stream Flows On, with summary in English]
 7. Akmuo – velnio ir akmuo – velnias. // Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023, t. 11, Nr. 1, p. 10–23. [Stone Belongs to Devil, with summary in English unfortunately lost]
 8. Ledokas: „Ledinė širdis" dvasinėje tradicijoje. // Būdas, 2022, Nr. 1, p. 17–23. ["Ledokas: 'The Heart of Ice' in Spiritual Tradition", with summary in English.]
 9. Laisvės atžvilgiai: pa(si)leisti ir at(si)leisti. // Būdas, 2022, Nr. 2, p. 13–22. ["Aspects of Freedom: pa(si)leisti 'release (dissolve)' and at(si)leisti 'forgive (relax, thaw)'", with summary in English.]
 10. Ideologija ir stabmeldystė. // Religija ir kultūra 2019, t. 24–25. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022, p. 8–18. ["Ideology and Idolatry", with summary in English.]
 11. Pasaulio gardas: Aptverto pasaulio vaizdinys germanų mitologijoje ir jo baltiški atspindžiai. // Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, t. 10, Nr. 1, p. 10–22. ["The World-Yard: Germanic world-enclosure and its Baltic reflections", with summary in English.]
 12. Be pagrindo, be atramos: Dvasiniai su-tvėrimo ir iš-tvėrimo kontekstai. // Būdas, 2022, Nr. 3, p. 17–25. ["Without Ground, Without Support: Spiritual Contexts of Cosmogony as Hardening (su-tvėrimas) and Soteriology as Thawing (iš-tvėrimas)", wit summary in English.]
 13. Stabas: žodžio kilmė ir prasmės atmainos. // Būdas, 2022, Nr. 4, p. 18–26. ["Lith. stabas 'Idol': Origin of the Word and Main Strains of its Meaning", with summary in English.]
 14. Stabo akmuo ir akmuo stabas. // Būdas, 2022, Nr. 5, p. 27–41. ["The  Stone stabas 'Idol' and the stabas 'Stone'", with summary in English.]
 15. Pasaulio sutirštėjimas: Dar kartą apie Kalėdų dainos „Vidury lauko grūšelė stovi" vaizdinius. // Būdas, 2022, Nr. 6, p. 18–23. ["The Coagulation of the World: Once More on the Imagery of the Christmas Song 'In the Middle of the Field the Pear Tree Stands'", with summary in English.]
 16. Perkūno raugas. // Būdas, 2021, Nr. 5, p. 15–23. [“The Thunderer’s Ferment”, with summary in English.]
 17. Žmogaus sutvėrimas. // Būdas, 2021, Nr. 4, p. 13–24. [“The Creation of the Human Being”, with summary in English.]
 18. Asmenvardžių rašyba: „Problema“, kurią laikas „išspręsti“. II dalis: Orientalistika. // Būdas, 2021, Nr. 3, p. 66–73. [“Spelling of Personal Names: A ‘Problem’ that it is Time to ‘Solve’. Part II: Comparative Studies”, with summary in English.] 
 19. Asmenvardžių rašyba: „Problema“, kurią laikas „išspręsti“. I dalis: Lituanistika. // Būdas, 2021, Nr. 2, p. 78–86. [“Spelling of Personal Names: A ‘Problem’ that it is Time to ‘Solve’. Part I: Lithuanian Studies”, with summary in English.]
 20. Sutvėrimas šalčiu. // Būdas, 2021, Nr. 2, p. 13–20. [“Creation by Freezing”, with summary in English.]
 21. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Čiužė, arba Gužė. // Būdas, 2021, Nr. 1, p. 23–29. [“Lithuanian travel-goddess ČIUŽĖ or GUŽĖ”, with summary in English.]
 22. Kelias – mirties ir pomirtinės būklės įvaizdis. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2020, Nr. 5, p. 12–26. [“The Journey as a Posthumous Condition”, with summary in English.]
 23. Pasaulio sutvėrimas mintimi. // Naujoji Romuva, 2020, Nr. 3, p. 13–32. [“Creation of the World by Thought.”]
 24. Apibrėžimas: Nuo kosmologinio vaizdinio prie maginės praktikos ir episteminės metaforos. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2020, Nr. 3, p. 9–21. [“Definiton by Magic Circle: From Cosmological Image to Magical Practice to Epistemological Metaphor”, with summary in English.]
 25. „Čia ne mano namai“: Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2020, Nr. 1, p. 12–24. [“That’s Not My Home: Metaphysical Roots of the Negative Feeling of Home and Homeland”.]
 26. Символика отношения «рыба – птица» и его метафорические контексты. // Балто-славянские исследования, XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, p. 237–291. [“The Symbolism of the Relation ‘fish – bird’ and its Metaphysical Contexts”, in Russian.]
 27. Ведийский «сокрушитель крепостей» и его балтийские параллели: в подтверждение мифологической природы образа. // Славянское и балканское языкознание, вып. 18: Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Топорова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, p. 141–172. [“The Vedic ‘Breaker-Down of Forts’ and his Baltic Analogues: Confirming the Mythological Origin of the Image”, with summary in English.]
 28. Kūnas – sielos drabužis. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2019, Nr. 5, p. 42–50. [“Body as the Soul’s Garment”.]
 29. Kūnas – namas, šventykla, pilis, miestas, pasaulis. // Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 7, 2019, Nr. 2, p. 10–29. [“Human Body as the House, Temple, Castle, City, and the World”.]
 30. Kalba ir mitologija: Sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2019, Nr. 3, p. 8–13. [“Language and Mythology: The World-Fence and the sutvertas ‘created’ – ‘fenced’ World”.]
 31. Įkurti ir sutverti: Socialinio lygmens kosmogonija. // Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1, p. 29–40. [“Cosmogony on the Social Level: Lith. įkurti ‘found’ and sutverti ‘fence (in, off), pale’ > ‘found’”, with summary in English.]
 32. Daukanto Perūnas. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5, p. 12–24. [“The Perūnas of Daukantas”, with summary in English.]
 33. Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 3, p. 13–20. [“Illusion: A Serpent Mistaken for Rope”, with summary in English.] 
 34. Dvasinė Perkūno esmė. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 2, p. 18–36. [“The Spiritual Essence of Thunder”, with summary in English.] 
 35. Dangus ir Dievas. // Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai X: Dangus baltų religijoje ir mitologijoje. Pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 6–9. 
 36. Medis – mergina, nuotaka: dendromitologinė apybraiža. // Literatūra, Nr. 58(1)–59(1). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017, p. 7–22. [“The Girl-Tree: An Essay in Dendromythology”, with summary in English.] 
 37. Medis-motina: dendromitologinė apybraiža. // Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3, p. 26–44. [“The Mother-Tree: An Essay in Dendromythology”, with summary in English.] 
 38. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje. // Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1, p. 28–47. [“The Thread of Lizdeika in Lithuanian Spiritual Tradition”, with summary in English.] 
 39. Medžių lytys ir jų santykiai: žvilgsnis į dendromitologiją. // Tautosakos darbai, t. 51. Vilnius: LLTI, 2016, p. 36–62. [“The Gender of Trees and Their Relationship: Towards the Dendromythology”, with summary in English.] 
 40. Lietuviškosios švetumo sąvokos kilmė. // Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4, p. 13–18. [“Origin of the Lithuanian Concept of Sacredness”, with summary in English.] 
 41. Donelaičio Dievas. // Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarė Mikas Vaicekauskas. Vilnius: LLTI, 2016, p. 411–442. [“The God of Donelaitis”, with summary in English.] 
 42. Символика рыбы в связи с верхним миром: небесные светила и атмосферные явления. // Балто-славянские исследования, XIX. Москва–Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014, p. 431–461. 
 43. Balvonas: skolinys ar veldinys? // Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius: Versmė, 2014, p. 115–131. [“Balvonas: a Loanword or Inheritance?”] 
 44. Lietuviškoji laimės samprata. // Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 9–22. [“The Lithuanian Concept of Fortune”, with summary in English.]
 45. Filosofai, poetai ir raganos. // Religija ir kultūra, XII. Vilnius: VU, 2013, p. 78–96. [“Philosophers, Poets, and Witches”, with summary in English.] 
 46. Pasaulio sapnas: mistinės kosmogonijos užuominos lietuvių tautosakoje. // Tautosakos darbai, XLIV. Vilnius: LLTI, 2012, p. 81–97. [“The World-Dream: Hints of Mystical Cosmogony in Lithuanian Folklore”, with summary in English.] 
 47. „Plati žemė“ vedose ir baltų tautosakoje (ved. pr̥thivī „plati“ & kṣám- „žemė“, pr̥thivī „plati“ & „žemė“ – lie. plati žemė, la. plata zeme). // Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos, XII: Algio Uždavinio fenomenas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 351–362. [“The ‘Wide Earth’ in the Vedas and Lithuanian Folklore (Ved. pr̥thivī ‘wide’ & kṣám- ‘earth’, pr̥thivī ‘wide’ & ‘earth’ – Lith. plati žemė, Latv. plata zeme ‘wide earth’).”] 
 48. Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis. // Senovės baltų kultūra, IX: Sakralieji baltų kultūros aspektai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 310–322. [“The Stove of God: An Instance of the Mythological Outlook”, with summary in English.] 
 49. Kalvis mitologijoje. // Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Sudarytoja Jolanta Zabulytė. Utena, 2012, p. 7–23. [“The Smith in Mythology.”]
 50. Lietuvių Dievas. // Antroji nacionalinė Lietuvos religijotyrininkų draugijos konferencija „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: Problemos ir perspektyvos“ (tezės). Vilnius, 2012, p. 22–24. [With English Version “The Lithuanian God”.] 
 51. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė. // Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3, p. 16–41. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Sun.”, with summary in English.] 
 52. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aušrinė (ir Vakarinė). // Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6, p. 17–25. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Morning Star.”] 
 53. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Meteoras ir Kometa. // Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 8–11. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Meteor and Comet.”] 
 54. Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje. // Tautosakos darbai, XLII. Vilnius: LLTI, 2011, p. 131–158. [“Gods Grandcild: The Place of Human Being in Lithuanian Cosmology”, with summary in English.] 
 55. „Negirdėta neregėta pasaka“ apie nusivožtą galvos kiaušą: mitinės bei ritualinės užuominos. // Tautosakos darbai, XLI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 135–144. [“The Unusual and Unheard-of Story on the Taken off Scull: Mythological and Ritual Implications”, with summary in English.] 
 56. Рыба – мифологический прообраз лодки. // Studia mythologica Slavica, XIV. Ljubljana, 2011, p. 291–303. [“The Fish as a Mythological Prototype of the Boat”, with summary in English.]
 57. Два дендромифологических этюда: черемуха и ива. // Salix sonora. Памяти Николая Михайлова. Москва: Пробел, 2011, p. 180–200. [“Two Essays in Dendromythology: Bird Cherry and Willow”, in Russian.] 
 58. «Гедымiнавы слупы» з гледзiшча сiмволiкi: «святая тройца». // Druvis, Nr. 3. Менск: Almanach centru etnakasmalogiji, 2011, p. 89–100. [“The Columns of the Gediminas’ Dynasty from the Viewpoint of Symbolism: The Holy Trinity”, in Byelorussian.] 
 59. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Žvaigždė. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6, p. 6–19. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Star(s).”] 
 60. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Siūlas, siūlai. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 7–14. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Thread.”] 
 61. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Siuvimas. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2, p. 9–13. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Sewing.”]
 62. Пенка семиотики на молоке мифопоэтической образности: Альгирдас Жюльен Греймáс или Альгирдас Юлюс Грéймас? // Современная семиотика и гуманитарные науки. Москва: Языки славянских культур, 2010, p. 177–183. [“Cream of Semiotics on the Milk of Mytholgical Imagery: Algirdas Julien Greimas or Algirdas Julius Greimas?”, in Russian, with a French translation: “La pau-crème de la sémiotique recouvre le lait de la figurativité mytho-poétique: Algirdas Julien GreimAs ou Algirdas Julius GrEImas?”.]
 63. Iš baltų mitinio vaizdyno: Adata. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6, p. 15–17. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Needle.”] 
 64. Iš baltų mitinio vaizdyno: Reinkarnacija, arba pergimimas. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 44–46. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Reincarnation.”] 
 65. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Austėja. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2, p. 16–21. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Austėja.”] 
 66. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Kaukas. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1, p. 11–23. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Kaukas.”] 
 67. „Pasaulio sutvėrimo“ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo mitinis pamatas. // Religija ir kultūra 2008, t. 5 (1). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009, p. 74–87. [“Images of World Creation as Mythological Foundation of Conceptual Thinking”, with summary in English.] 
 68. Рыба как символ (воз)рождения и жизни. // Балто-славянские исследования, XVIII. Москва: Индрик, 2009, с. 528–567. [“The Fish as a Symbol of (Re)Birth and Life“, in Russian.] 
 69. Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии. // Studia mythologica slavica, XII. Ljubljana, 2009, p. 321–336. [“Mythological Component in the Slavic Ichthyological Terminology”, with summary in English.]
 70. «Лысая луна» в балто-славянской традиции. // Балто-славянские культурные контакты: Сборник статей. Составитель, ответственный редактор Янина Курсите. Рига: Мадрис, 2009, p. 305–317. Vertimas į latvių kalbą: Plikpauris mēness baltu-slāvu tradīcijā. // Baltu un slāvu kultūrkontakti: Rakstu krājums. Sastādītāja un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte. Rīga: Madris, p. 20–31. [“The Bald Moon in Balto-Slavic Tradition”, in Russian with trasnlation into Latvian] 
 71. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aitvaras. // Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6, p. 8–25. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Aitvaras.”] 
 72. Auka ir aukuras: Žodžių kilmė bei semantinė motyvacija. // Acta Linguistica Lithuanica, LVIII (= Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 58). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 17–51. [“Lith. auka ‘sacrifice, offering’ and aukuras ‘altar’: Origin and Semantic Motivation of the words.“] 
 73. „Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos. // Tautosakos darbai, XXXVI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 86–100. [“Moon on the Forehead: Lithuanian laukas ‘with a white mark on the forehead’ and Some Unexpected Connections’, with summary in English.]
 74. (in common with V. Vaitkevičius) “The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore, and Linguistics.” // Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Edited by Jonas Vaiškūnas, Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008, p. 71–77. 
 75. Dėl sekančio klausimo. // Kalbos kultūra, 81. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 224–235. [“On the use of sekantis ‘following’”, with summary in English.] 
 76.  Белы вершнiк з узнятым мячом на чырвоным фоне: Сiмволiка герба Вялiкага Княства Лiтоўскага. // Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryǔja», II. Менск, 2008, p. 137–155. [“The White Rider with Erected Sword on the Red Background: The Symbolism of the Blazon of the Great Duchy of Lithuania“, in Byelorussian.]
 77. Балтийский комментарий к толкованию имени Орфея как «убитого молнией». // Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николоевича Топорова. Москва: Индрик, 2007, с. 57–77. [“Baltic Commentary to the interpretation of the Name Orpheus as Shocked by Lightning”, in Russian.]
 78. (в соавторстве с М. Завьяловой) Летающие животные и поющие рыбы, или Круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды. // На меже меж голосом и эхом: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. Москва: Новое издательство, 2007, с. 110–133. [(in common with M. Zavyalova) “The Flying Animals and Singing Fishes, or the Whirl of Transformations in the Poetry by Sigitas Geda”, in Russian.] 
 79. Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno (recenzija knygai: A. J. Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. Vilnius: Baltos lankos, 2005). // Kultūros barai, 2007, Nr. 1 (507), p. 83–92. [“Cream of Semiotics on the Milk of Mytholgy”, a review on the new edition of A. J. Greimas.] adresas–tik TautosMentos!
 80. Ritimai – lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė. // Senovės baltų kultūra 7: Gamta ir religija. Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 220–275. [“Ritimai – Lithuanian Word for Ritual and its Origins”, with summary in English.] 
 81. Sustabarėjusi sąmonė: „Dvasinės stabmeldystės“ samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis). // Kultūrologija, t. 14: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 224–244. [“Fossilized Consciosness: a concept of Spiritual Idololatry.”] 
 82. Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции. // Балто-славянские исследования, XVII, Москва: Индрик, 2006, с. 295–352. [“The Symbolism of the Fish in connection with Nether World and Death”, in Russian.]
 83. Сомнения в заимствовании лит. miẽstas ‘город’ из славянского. // Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: Материалы Международной научной конференции. Москва: Новое издательство, 2006, с. 102–111. [“Uncertainty about whether Lith. miẽstas ‘town, city’ is a Loanword from Slavic”, in Russian.] 
 84. Dvaras ir Dvargantas. // Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2, p. 8–19. [“Lith. dvaras and Dvargantas”, with summary in English.] 
 85. Sielos lygmenys: įžanginės pastabos didelei temai. // Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 54–69. [“The Soul Layers: Introductory Notes to a Great Theme.“]
 86. Древнеиндийский Váruṇa в свете балто-славянских мифологических представлений о «рыбном короле-пастухе». // Acta Orientalia Vilnensia, V. Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 79–91. [“Old Indian Váruṇa in the Light of Balto-Slavic Mythological Fish-King or Fishherd”, with summary in English.] 
 87. Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе». // Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст. Санкт-Петербург: Наука, 2005, с. 254–267. [“The Retrian Sea Boar in the Light of Balto-Slavic Tales on the Fishherd”, in Russian.]
 88. (в соавторстве с Т. В. Цивьян) Из мифологического бестиария: Еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). // Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст. Санкт-Петербург: Наука, 2005, с. 197–231. [(in common with T. V. Tsivyan) “From the Mythological Bestiary: the Hedgehog in Cosmogonic Tales (Balto-Slavic Area)”, in Russian.] 
 89. Vedų „širdies vandenynas“: įvaizdžio sąsajos.  // Acta Orientalia Vilnensia, IV. Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 105–111. [“The Vedic ‘Ocean of Heart’: SomeAssociations of the Image”, with summary in English.] 
 90. Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему). // Балто-славянские исследования, XVI. Москва: Индрик, 2004, с. 115–122. [“Old Prussian noseilis ‘spirit’ in the Structure of the Balto-Slavic Conception of Soul (a Little Note on the Great Theme)”, in Russian.] 
 91. Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje (užuominos gilesniam tyrimui). // Acta Orientalia Vilnensia, III. Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 37–47. [“Correspondences to the Indo-Iranian Mythical Wind in Lithuanian Folklore (Some Hints for a Deeper Investigation)”, with summary in English.]
 92. Vediškojo puraṁ-dará- atitikmenys baltų tradicijoje: mitinė vaizdinio prigimtis. // Acta Orientalia Vilnensia, II. Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p. 62–72. 
 93. Asmenvardžio Jõnas etimologinė dviprasmybė kaip nevienareikšmio Rytų ir Vakarų santykio atspindys. // Rytai – Vakarai: kultūrų sąveika. Vilnius: Logos, 2002, p. 223–238. [“The Etymological Ambiquity of the Lithuanian Proper Name Jonas as a Reflection of the Relation between East and West”, with summary in English.] 
 94. О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собственных (лит. Jonas, лтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna- и др.). // Балто-славянские исследования, XV. Москва: Индрик, 2002, с. 334–359. [“On the Indigenous Substrate in Some Christian Proper Names (Lith. Jõnas, Latv. Jānis in connection with Lat. Iānus, Old Ind. yāna etc.)”, in Russian.] 
 95. Мать Майя: Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója ‘мать’ и moja ‘мах’. // Балто-славянские исследования, XV. Москва: Индрик, 2002, с. 279–333. [“The Mother Maya: Considerations on the two Lithuanian homonyms: mója ‘mother’ and moja ‘wave, beck’”, in Russian.] 
 96. Maginė pasaulėžiūra: keletas įvadinių pastabų. // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3, p. 53–63. [“Magical Outlook: Some Introductory Hints”, with summary in English.] 
 97. Tapsmas „nuo šilimos“: Viena lietuvių ir indų kosmogoninė paralelė su atitinkamomis etimologinėmis užuominomis: liet. tàpti – sen. ind. tápati. // Acta Orientalia Vilnensia, I. Vilniaus universiteto leidykla, 2000, p. 28–35. [“Creation by Heat: A Correspondence Between Lithuanian and Indian Cosmogony (Lith. tàpti ‘become’ and Skr. tápati ‘heats’)”, with summary in English.] 
 98. Deimantas: simbolika ir atitinkamos neįprastos etimologinės žodžio sąsajos. // Tautosakos darbai, XIII (XX). Vilnius, 2000, p. 154–184. [“Diamond: Symbolism and Relative Specific Etymological Links of the Word“, with summary in English.]
 99. Rusiški keiksmažodžiai. // Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1, p. 30–35. [“Russian Curses”, with summary in English.] 
 100. Andajas, Nunadievis (ir Perkūnas): dar viena interpretacija. // Tautosakos darbai, XI (XVIII). Vilnius, 1999, p. 105–117. [“Andajas, Nunadievis (and Perkūnas): One More Interpretation”, with summary in English.] 
 101. Tylos žodžiai. // Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmodernioji kultūra. Vilnius, 1999, p. 193–207. [“The Words of Silence.”] 

 

Vertimai

 1. Pėteris Šmitas, Latvių mitologija, iš latvių k. vertė D. Razauskas, Vilnius: Aidai, 2004. – 238 p.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt