LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Dainius Razauskas

Humanitarinių mokslų daktaras

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: dainius.razauskas@lnkc.lt 

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-3387-8509

 

 

Moksliniai interesai: mitinis pasaulėvaizdis, tiek apskritai, bendražmogiškuoju mastu, tiek skyrium indoeuropiečių, baltų-slavų, baltų ir lietuvių, remiantis tautosaka (lietuvių, latvių, gudų), istoriniais baltų religijos ir mitologijos šaltiniais, kalbotyros, etnografijos bei kitų mokslo sričių duomenimis ir atsižvelgiant į autorinę literatūrą. Taip pat lyginamoji mitologija.

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Išsamų darbų sąrašą su jų internetinėmis prieigomis, jei tokios yra, galima rasti adresu tautosmenta.lt.

 

Monografijos, studijos

 1. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 259 p. [Vytis “Knight” and Gediminaičių stulpai “Columns of the Gediminas’ Dynasty” from the Viewpoint of Symbolism, with summary ir English.]
 2. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: Pastabos paraštėse. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 343 p. [Mythical Images in the Seasons by Kristijonas Donelaitis, with summary in English.]
 3. Maironis – praamžės tradicijos dainius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 291 p. [Maironis – the Bard of the Perennial Tradition, with summary in English.]
 4. Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 72 p. [“All gods”: The Origin of the Concept of Pantheon and its Lithuanian Counterpart Visi dievai, with summary in English.]
 5. Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011, 388 p. Eugenijaus Žmuidos rec.: Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 330–332. [The Stove, Oven, and Furnace in Mythology, with summary in English.]
 6. Vėjū̆kas: lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 205 p. [Vėjū̆kas: A Reconstruction of the Name and Image of Lithuanian Wind-Demon refering to one Scythian equivalent (Ossetian wæjug / wæjyg), with summary in English.]

 

Moksliniai straipsniai

 1. „Čia ne mano namai“: Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2020, Nr. 1, p. 12–24. [“That’s Not My Home: Metaphysical Roots of the Negative Feeling of Home and Homeland”.]
 2. Символика отношения «рыба – птица» и его метафорические контексты. // Балто-славянские исследования, XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, p. 237–291. [“The Symbolism of the Relation ‘fish – bird’ and its Metaphysical Contexts”, in Russian.]
 3. Ведийский «сокрушитель крепостей» и его балтийские параллели: в подтверждение мифологической природы образа. // Славянское и балканское языкознание, вып. 18: Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Топорова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, p. 141–172. [“The Vedic ‘Breaker-Down of Forts’ and his Baltic Analogues: Confirming the Mythological Origin of the Image”, with summary in English.]
 4. Kūnas – sielos drabužis. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2019, Nr. 5, p. 42–50. [“Body as the Soul’s Garment”.]
 5. Kūnas – namas, šventykla, pilis, miestas, pasaulis. // Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 7, 2019, Nr. 2, p. 10–29. [“Human Body as the House, Temple, Castle, City, and the World”.]
 6. Kalba ir mitologija: Sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus. // Būdas (= Liaudies kultūra), 2019, Nr. 3, p. 8–13. [“Language and Mythology: The World-Fence and the sutvertas ‘created’ – ‘fenced’ World”.]
 7. Įkurti ir sutverti: Socialinio lygmens kosmogonija. // Liaudies kultūra, 2019, Nr. 1, p. 29–40. [“Cosmogony on the Social Level: Lith. įkurti ‘found’ and sutverti ‘fence (in, off), pale’ > ‘found’”, with summary in English.]
 8. Daukanto Perūnas. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5, p. 12–24. [“The Perūnas of Daukantas”, with summary in English.]
 9. Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 3, p. 13–20. [“Illusion: A Serpent Mistaken for Rope”, with summary in English.] 
 10. Dvasinė Perkūno esmė. // Liaudies kultūra, 2018, Nr. 2, p. 18–36. [“The Spiritual Essence of Thunder”, with summary in English.] 
 11. Dangus ir Dievas. // Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai X: Dangus baltų religijoje ir mitologijoje. Pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 6–9. 
 12. Medis – mergina, nuotaka: dendromitologinė apybraiža. // Literatūra, Nr. 58(1)–59(1). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017, p. 7–22. [“The Girl-Tree: An Essay in Dendromythology”, with summary in English.] 
 13. Medis-motina: dendromitologinė apybraiža. // Liaudies kultūra, 2017, Nr. 3, p. 26–44. [“The Mother-Tree: An Essay in Dendromythology”, with summary in English.] 
 14. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje. // Liaudies kultūra, 2017, Nr. 1, p. 28–47. [“The Thread of Lizdeika in Lithuanian Spiritual Tradition”, with summary in English.] 
 15. Medžių lytys ir jų santykiai: žvilgsnis į dendromitologiją. // Tautosakos darbai, t. 51. Vilnius: LLTI, 2016, p. 36–62. [“The Gender of Trees and Their Relationship: Towards the Dendromythology”, with summary in English.] 
 16. Lietuviškosios švetumo sąvokos kilmė. // Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4, p. 13–18. [“Origin of the Lithuanian Concept of Sacredness”, with summary in English.] 
 17. Donelaičio Dievas. // Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarė Mikas Vaicekauskas. Vilnius: LLTI, 2016, p. 411–442. [“The God of Donelaitis”, with summary in English.] 
 18. Символика рыбы в связи с верхним миром: небесные светила и атмосферные явления. // Балто-славянские исследования, XIX. Москва–Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014, p. 431–461. 
 19. Balvonas: skolinys ar veldinys? // Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius: Versmė, 2014, p. 115–131. [“Balvonas: a Loanword or Inheritance?”] 
 20. Lietuviškoji laimės samprata. // Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 9–22. [“The Lithuanian Concept of Fortune”, with summary in English.]
 21. Filosofai, poetai ir raganos. // Religija ir kultūra, XII. Vilnius: VU, 2013, p. 78–96. [“Philosophers, Poets, and Witches”, with summary in English.] 
 22. Pasaulio sapnas: mistinės kosmogonijos užuominos lietuvių tautosakoje. // Tautosakos darbai, XLIV. Vilnius: LLTI, 2012, p. 81–97. [“The World-Dream: Hints of Mystical Cosmogony in Lithuanian Folklore”, with summary in English.] 
 23. „Plati žemė“ vedose ir baltų tautosakoje (ved. pr̥thivī „plati“ & kṣám- „žemė“, pr̥thivī „plati“ & „žemė“ – lie. plati žemė, la. plata zeme). // Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos, XII: Algio Uždavinio fenomenas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 351–362. [“The ‘Wide Earth’ in the Vedas and Lithuanian Folklore (Ved. pr̥thivī ‘wide’ & kṣám- ‘earth’, pr̥thivī ‘wide’ & ‘earth’ – Lith. plati žemė, Latv. plata zeme ‘wide earth’).”] 
 24. Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis. // Senovės baltų kultūra, IX: Sakralieji baltų kultūros aspektai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 310–322. [“The Stove of God: An Instance of the Mythological Outlook”, with summary in English.] 
 25. Kalvis mitologijoje. // Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Sudarytoja Jolanta Zabulytė. Utena, 2012, p. 7–23. [“The Smith in Mythology.”]
 26. Lietuvių Dievas. // Antroji nacionalinė Lietuvos religijotyrininkų draugijos konferencija „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: Problemos ir perspektyvos“ (tezės). Vilnius, 2012, p. 22–24. [With English Version “The Lithuanian God”.] 
 27. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė. // Liaudies kultūra, 2012, Nr. 3, p. 16–41. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Sun.”, with summary in English.] 
 28. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aušrinė (ir Vakarinė). // Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6, p. 17–25. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Morning Star.”] 
 29. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Meteoras ir Kometa. // Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 8–11. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Meteor and Comet.”] 
 30. Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje. // Tautosakos darbai, XLII. Vilnius: LLTI, 2011, p. 131–158. [“Gods Grandcild: The Place of Human Being in Lithuanian Cosmology”, with summary in English.] 
 31. „Negirdėta neregėta pasaka“ apie nusivožtą galvos kiaušą: mitinės bei ritualinės užuominos. // Tautosakos darbai, XLI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 135–144. [“The Unusual and Unheard-of Story on the Taken off Scull: Mythological and Ritual Implications”, with summary in English.] 
 32. Рыба – мифологический прообраз лодки. // Studia mythologica Slavica, XIV. Ljubljana, 2011, p. 291–303. [“The Fish as a Mythological Prototype of the Boat”, with summary in English.]
 33. Два дендромифологических этюда: черемуха и ива. // Salix sonora. Памяти Николая Михайлова. Москва: Пробел, 2011, p. 180–200. [“Two Essays in Dendromythology: Bird Cherry and Willow”, in Russian.] 
 34. «Гедымiнавы слупы» з гледзiшча сiмволiкi: «святая тройца». // Druvis, Nr. 3. Менск: Almanach centru etnakasmalogiji, 2011, p. 89–100. [“The Columns of the Gediminas’ Dynasty from the Viewpoint of Symbolism: The Holy Trinity”, in Byelorussian.] 
 35. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Žvaigždė. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6, p. 6–19. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Star(s).”] 
 36. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Siūlas, siūlai. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 5, p. 7–14. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Thread.”] 
 37. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Siuvimas. // Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2, p. 9–13. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Sewing.”]
 38. Пенка семиотики на молоке мифопоэтической образности: Альгирдас Жюльен Греймáс или Альгирдас Юлюс Грéймас? // Современная семиотика и гуманитарные науки. Москва: Языки славянских культур, 2010, p. 177–183. [“Cream of Semiotics on the Milk of Mytholgical Imagery: Algirdas Julien Greimas or Algirdas Julius Greimas?”, in Russian, with a French translation: “La pau-crème de la sémiotique recouvre le lait de la figurativité mytho-poétique: Algirdas Julien GreimAs ou Algirdas Julius GrEImas?”.]
 39. Iš baltų mitinio vaizdyno: Adata. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 6, p. 15–17. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: The Needle.”] 
 40. Iš baltų mitinio vaizdyno: Reinkarnacija, arba pergimimas. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 44–46. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Reincarnation.”] 
 41. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Austėja. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 2, p. 16–21. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Austėja.”] 
 42. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Kaukas. // Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1, p. 11–23. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Kaukas.”] 
 43. „Pasaulio sutvėrimo“ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo mitinis pamatas. // Religija ir kultūra 2008, t. 5 (1). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009, p. 74–87. [“Images of World Creation as Mythological Foundation of Conceptual Thinking”, with summary in English.] 
 44. Рыба как символ (воз)рождения и жизни. // Балто-славянские исследования, XVIII. Москва: Индрик, 2009, с. 528–567. [“The Fish as a Symbol of (Re)Birth and Life“, in Russian.] 
 45. Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии. // Studia mythologica slavica, XII. Ljubljana, 2009, p. 321–336. [“Mythological Component in the Slavic Ichthyological Terminology”, with summary in English.]
 46. «Лысая луна» в балто-славянской традиции. // Балто-славянские культурные контакты: Сборник статей. Составитель, ответственный редактор Янина Курсите. Рига: Мадрис, 2009, p. 305–317. Vertimas į latvių kalbą: Plikpauris mēness baltu-slāvu tradīcijā. // Baltu un slāvu kultūrkontakti: Rakstu krājums. Sastādītāja un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte. Rīga: Madris, p. 20–31. [“The Bald Moon in Balto-Slavic Tradition”, in Russian with trasnlation into Latvian] 
 47. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aitvaras. // Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6, p. 8–25. [“From Rough Drafts of the Baltic Mythic Imagery: Aitvaras.”] 
 48. Auka ir aukuras: Žodžių kilmė bei semantinė motyvacija. // Acta Linguistica Lithuanica, LVIII (= Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 58). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 17–51. [“Lith. auka ‘sacrifice, offering’ and aukuras ‘altar’: Origin and Semantic Motivation of the words.“] 
 49. „Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos. // Tautosakos darbai, XXXVI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 86–100. [“Moon on the Forehead: Lithuanian laukas ‘with a white mark on the forehead’ and Some Unexpected Connections’, with summary in English.]
 50. (in common with V. Vaitkevičius) “The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore, and Linguistics.” // Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Edited by Jonas Vaiškūnas, Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008, p. 71–77. 
 51. Dėl sekančio klausimo. // Kalbos kultūra, 81. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 224–235. [“On the use of sekantis ‘following’”, with summary in English.] 
 52.  Белы вершнiк з узнятым мячом на чырвоным фоне: Сiмволiка герба Вялiкага Княства Лiтоўскага. // Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryǔja», II. Менск, 2008, p. 137–155. [“The White Rider with Erected Sword on the Red Background: The Symbolism of the Blazon of the Great Duchy of Lithuania“, in Byelorussian.]
 53. Балтийский комментарий к толкованию имени Орфея как «убитого молнией». // Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николоевича Топорова. Москва: Индрик, 2007, с. 57–77. [“Baltic Commentary to the interpretation of the Name Orpheus as Shocked by Lightning”, in Russian.]
 54. (в соавторстве с М. Завьяловой) Летающие животные и поющие рыбы, или Круговорот превращений в поэзии Сигитаса Гяды. // На меже меж голосом и эхом: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. Москва: Новое издательство, 2007, с. 110–133. [(in common with M. Zavyalova) “The Flying Animals and Singing Fishes, or the Whirl of Transformations in the Poetry by Sigitas Geda”, in Russian.] 
 55. Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno (recenzija knygai: A. J. Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. Vilnius: Baltos lankos, 2005). // Kultūros barai, 2007, Nr. 1 (507), p. 83–92. [“Cream of Semiotics on the Milk of Mytholgy”, a review on the new edition of A. J. Greimas.] adresas–tik TautosMentos!
 56. Ritimai – lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė. // Senovės baltų kultūra 7: Gamta ir religija. Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 220–275. [“Ritimai – Lithuanian Word for Ritual and its Origins”, with summary in English.] 
 57. Sustabarėjusi sąmonė: „Dvasinės stabmeldystės“ samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis). // Kultūrologija, t. 14: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 224–244. [“Fossilized Consciosness: a concept of Spiritual Idololatry.”] 
 58. Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции. // Балто-славянские исследования, XVII, Москва: Индрик, 2006, с. 295–352. [“The Symbolism of the Fish in connection with Nether World and Death”, in Russian.]
 59. Сомнения в заимствовании лит. miẽstas ‘город’ из славянского. // Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: Материалы Международной научной конференции. Москва: Новое издательство, 2006, с. 102–111. [“Uncertainty about whether Lith. miẽstas ‘town, city’ is a Loanword from Slavic”, in Russian.] 
 60. Dvaras ir Dvargantas. // Liaudies kultūra, 2005, Nr. 2, p. 8–19. [“Lith. dvaras and Dvargantas”, with summary in English.] 
 61. Sielos lygmenys: įžanginės pastabos didelei temai. // Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, p. 54–69. [“The Soul Layers: Introductory Notes to a Great Theme.“]
 62. Древнеиндийский Váruṇa в свете балто-славянских мифологических представлений о «рыбном короле-пастухе». // Acta Orientalia Vilnensia, V. Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 79–91. [“Old Indian Váruṇa in the Light of Balto-Slavic Mythological Fish-King or Fishherd”, with summary in English.] 
 63. Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе». // Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст. Санкт-Петербург: Наука, 2005, с. 254–267. [“The Retrian Sea Boar in the Light of Balto-Slavic Tales on the Fishherd”, in Russian.]
 64. (в соавторстве с Т. В. Цивьян) Из мифологического бестиария: Еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал). // Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст. Санкт-Петербург: Наука, 2005, с. 197–231. [(in common with T. V. Tsivyan) “From the Mythological Bestiary: the Hedgehog in Cosmogonic Tales (Balto-Slavic Area)”, in Russian.] 
 65. Vedų „širdies vandenynas“: įvaizdžio sąsajos.  // Acta Orientalia Vilnensia, IV. Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 105–111. [“The Vedic ‘Ocean of Heart’: SomeAssociations of the Image”, with summary in English.] 
 66. Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему). // Балто-славянские исследования, XVI. Москва: Индрик, 2004, с. 115–122. [“Old Prussian noseilis ‘spirit’ in the Structure of the Balto-Slavic Conception of Soul (a Little Note on the Great Theme)”, in Russian.] 
 67. Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje (užuominos gilesniam tyrimui). // Acta Orientalia Vilnensia, III. Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 37–47. [“Correspondences to the Indo-Iranian Mythical Wind in Lithuanian Folklore (Some Hints for a Deeper Investigation)”, with summary in English.]
 68. Vediškojo puraṁ-dará- atitikmenys baltų tradicijoje: mitinė vaizdinio prigimtis. // Acta Orientalia Vilnensia, II. Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p. 62–72. 
 69. Asmenvardžio Jõnas etimologinė dviprasmybė kaip nevienareikšmio Rytų ir Vakarų santykio atspindys. // Rytai – Vakarai: kultūrų sąveika. Vilnius: Logos, 2002, p. 223–238. [“The Etymological Ambiquity of the Lithuanian Proper Name Jonas as a Reflection of the Relation between East and West”, with summary in English.] 
 70. О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собственных (лит. Jonas, лтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna- и др.). // Балто-славянские исследования, XV. Москва: Индрик, 2002, с. 334–359. [“On the Indigenous Substrate in Some Christian Proper Names (Lith. Jõnas, Latv. Jānis in connection with Lat. Iānus, Old Ind. yāna etc.)”, in Russian.] 
 71. Мать Майя: Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója ‘мать’ и moja ‘мах’. // Балто-славянские исследования, XV. Москва: Индрик, 2002, с. 279–333. [“The Mother Maya: Considerations on the two Lithuanian homonyms: mója ‘mother’ and moja ‘wave, beck’”, in Russian.] 
 72. Maginė pasaulėžiūra: keletas įvadinių pastabų. // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3, p. 53–63. [“Magical Outlook: Some Introductory Hints”, with summary in English.] 
 73. Tapsmas „nuo šilimos“: Viena lietuvių ir indų kosmogoninė paralelė su atitinkamomis etimologinėmis užuominomis: liet. tàpti – sen. ind. tápati. // Acta Orientalia Vilnensia, I. Vilniaus universiteto leidykla, 2000, p. 28–35. [“Creation by Heat: A Correspondence Between Lithuanian and Indian Cosmogony (Lith. tàpti ‘become’ and Skr. tápati ‘heats’)”, with summary in English.] 
 74. Deimantas: simbolika ir atitinkamos neįprastos etimologinės žodžio sąsajos. // Tautosakos darbai, XIII (XX). Vilnius, 2000, p. 154–184. [“Diamond: Symbolism and Relative Specific Etymological Links of the Word“, with summary in English.]
 75. Rusiški keiksmažodžiai. // Liaudies kultūra, 1999, Nr. 1, p. 30–35. [“Russian Curses”, with summary in English.] 
 76. Andajas, Nunadievis (ir Perkūnas): dar viena interpretacija. // Tautosakos darbai, XI (XVIII). Vilnius, 1999, p. 105–117. [“Andajas, Nunadievis (and Perkūnas): One More Interpretation”, with summary in English.] 
 77. Tylos žodžiai. // Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmodernioji kultūra. Vilnius, 1999, p. 193–207. [“The Words of Silence.”] 

 

Vertimai

 1. Pėteris Šmitas, Latvių mitologija, iš latvių k. vertė D. Razauskas, Vilnius: Aidai, 2004. – 238 p.

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt