LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Brigita Speičytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas brigita.speicyteflf.vu.lt
 
 
Moksliniai interesai: XIX a. lietuvių literatūra ir daugiakalbė Lietuvos literatūra; literatūros istorija; literatūros antropologija; kultūrinis teksto skaitymas.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Poetinės kultūros formos: LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje, Vilnius: VU leidykla, 2004. –424 p.
2. Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva, Vilnius: LLTI, 2012. – 263 p.
 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Kraštovaizdis ir erdvinė vaizduotė XIX a. vidurio Lietuvoje, in: Metmenys, 2000,  Nr. 79, p. 115–146.
2. Žiemos balsai: 1988–2000 poetiniai debiutai, in: Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002), Vilnius: Alma littera, 2003, p. 181–201.
4. „Kresų“ koncepcija lituanistiniu žvilgsniu, in: Prace Bałtystyczne, Warszawa, 2003, p. 176–187.
4. Baroko augintiniai (XIX a. vidurio lietuvių literatūros romantizmas), in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis: Skiriama prof. V. Daujotytės-Pakerienės 60-mečiui, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 213–233.
5. Vilniaus satyra kaip miestiškosios savivokos forma, in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 203–228.
6. Naujasis istorizmas, in: XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 258–283.
7. Maironis ir Šatrijos Ragana – literatūros modernėjimo žingsnis, in: Colloquia, 2007,  Nr. 18, p. 11–26.
8. „Girių civilizacija“: moteriškasis Šatrijos Raganos ir Elizos Ožeškovos pozityvizmas, in: Trečiasis Šatrijos Raganos laikas: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2008, p. 53–92.
9. Pabaigos tekstai: atsisveikinimas su poezija, in: Colloqiua, 2009, Nr. 22, p. 11–37.
10. „Neužvydėtina dalia juodo pranašo“: tezė ir ironija Vinco Kudirkos raštuose, in: „Tegul meilė Lietuvos...“ Vincui Kudirkai 150, Vilnius: LLTI, 2009, p. 281–292
11. Populiariosios prozos ir feministinės savimonės pradmenys Lietuvoje: Ona Radvilaitė Mostovska, in: Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 29–56.
12. The Art of the Unpoetic Poem: Trends in Post-Soviet Lithuanian Poetry, in: Transitions of Lithuanian Postmodernizm: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, Amsterdam-New York: Editions Rodopi, 2011, p. 323–348; Niepoetycka sztuka wiersza: kierunki w litewskiej poezji postsovieckiej, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 83–102.
13. Adomo Mickevičiaus profiliai Česlovo Milošo kūryboje: tapatybių provokacija ir terapija, in: Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa, Vilnius: LLTI, 2012, p. 64–96.       
 

Literatūros šaltinių publikacijos, sudaryti leidiniai ir vertimai

 
1. Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, Vilnius: VDA leidykla, 1997. – 211 p. (Parengimas, komentarai, straipsnis.)
2. „Tokią gražią kartą man atsiuntei...“: Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškiai, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2002. – 375 p. (Kartu su M. Kvietkausku; parengimas, vertimai, straipsniai, komentarai.)
3. Antanas Baranauskas, Raštai, t. 7, d. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 1–84, 255–317. („Dienoraščio“ parengimas, vertimo redakcija, tekstologiniai komentarai.)
4. Giesmių giesmė, vertė Antanas Baranauskas, Vilnius: VU leidykla, 2005. – 100 p. (Sudarymas, rankraščio teksto parengimas, tekstologiniai komentarai.)
5. Vėlyvojo baroko dvasinės pramogos: Juozapo Bakos Pastabos apie neišvengiamą mirtį (straipsnis); Juozapas Baka, Eilėraščiai (parengimas, komentarai, filologinis vertimas), in: Trys baroko saulėlydžio literatai. Pranciška Uršulė Radvilienė, Konstancija Benislavska, Juozapas Baka: Chrestomatija, Vilnius: VU leidykla, 2003, p. 78–91.
6. Česlovas Milošas, Poezijos liudijimas: Šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius, vertė Brigita Speičytė ir Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: LLTI, 2010. – 119 p.
7. Czesław Miłosz, Rinktiniai eilėraščiai, Vilnius: Baltos lankos, 2011. – 380 p. (Atnaujintos rinktinės sudarymas, pabaigos žodis „Czesławo Miłoszo poezija lietuvių kalba“, eilėraščių vertimai: „Poetinė būsena“, „Upės“, „Le Transsiberien“, „Jei“.)
8. S. Greenblatt, Tikrovės palytėjimas,in: XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, Vilnius: LLTI, 2011, II d., p. 231–260.
 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt