LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Asta Vaškelienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus vadovė (nuo 2020 m.), vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: asta@llti.lt
 
2012 m. apgynė daktaro disertaciją XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: genologiniai aspektai.
 
Moksliniai interesai: Lietuvos XVIII a. lotyniškoji proginė literatūra (žanrinis aspektas), jos istorinis, kultūrinis ir visuomeninis kontekstas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
 1. Źródła literackie łacińskojęzycznej poezji Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie centonu Jana Skorulskiego Vox Voluptatis ac Virtutis...,1764)“, in: Oświecenie nieoświecone. Tradycja, tożsamość, inność, pod redakcją Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko, Filipa Wolańskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022, p. 67–82. ISBN 978-83-231-4870-8, eISBN 978-83-231-4871-5
 2. „Dvikalbis XVIII a. Lietuvos epitalamijas: proginis leidinys, dedikuotas Karoliui Stanislovui Radvilai ir Teresei Ževuskai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 50 kn., 2020, p. 107–137. ISSN 1822-3656.
 3. Literary Theory in the Eighteenth-Century Grand Duchy of Lithuania: From the Classical Tradition to Classicism, in: Interlitteraria: Influence and Originality in Literary Creation – Miscelanea, Tartu: University of Tartu Press, 2018, 23/2, p. 295–311. ISSN 1406–0701 (print), ISSN 2228–4729 (online).
 4. „Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas“, in: XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 73–96. ISBN 978-609-8183-45-0. ISSN 2351-6968.
 5. The Same in Polish, or Peculiarities of Bilingual Occasional Poetry in the Eighteenth-century Grand Duchy of Lithuania, in: Interlitteraria, Tartu: University of Tartu Press, 2016, 21/2, p. 204–215; ISSN 1406–0701 (print), ISSN 2228–4729 (online).
 6. „Roma ir Vilnius XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškojoje proginėje literatūroje“, in: Lietuva–Italija: Šimtmečių ryšiai, sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 359–371, ISBN 978-609-8061-46-8.
 7. „XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvikalbė proginė poezija (remiantis Mykolo Korickio kūryba)“, in: XVIII amžiaus studijosLietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Iššūkiai, laimėjimai, netektys, t. 3, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII, 2016, p. 154–171, ISBN 978-609-8183-16-0, ISSN 2351-6968.
 8. „Oginskiai XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškojoje proginėje literatūroje: sveikinimas Tadui Pranciškui Oginskiui Arcus triumphalis (1740)“, in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: Kultūrinės veiklos pėdsakais, t. 2, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII, 2015, p. 288–301, ISBN 978-609-8183-01-6.
 9. „XVIII a. Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra pijorų edukacijoje: tradicijos tęstinumas ir Apšvietos epochos inovacijos“, in: XVIII amžiaus studijosLietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Tarp tradicijų ir naujovių, t. 1, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII, 2014, p. 226–241, ISBN 978-9955-847-86-1, ISSN 2351-6968.
 10. „Reception of Classical Literary Genres in the 18th-century Latin Occasional Literature of the Grand Duchy of Lithuania“, in: Interlitteraria: National Literatures and Comparative Literary Research, Tartu: University of Tartu Press, 2014, 19/1, p. 91–108; ISSN 1406–0701 (print), ISSN 2228–4729 (online).
 11. „Pergalės prie Vienos šimtmečio paminėjimas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės akademinių aktualijų kontekste“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 32, Vilnius: LLTI, 2011, p. 177–190.
 12. „Juozapas Baka“, in: Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2011, p. 272–278.
 13. „Antikinio žanro konvencijos XVIII a. lotyniškojoje laidotuvių poezijoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 30, Vilnius: LLTI, 2010, p. 109–124.
 14. „Panegirizmo raiška XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoje epigraminėje poezijoje“, in: Žmogus ir žodis, (Literatūrologija. Mokslo darbai, t. 12, Nr. 2), VPU, 2010, p. 11–16.
 15. „XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra: sveikinamųjų leidinių ypatumai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 29, Vilnius: LLTI, 2010, p. 121–142.
 16. „Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 25, Vilnius: LLTI, 2008, p. 49–70.
 17. „Lietuvos XVIII a. lotyniškosios proginės literatūros genologiniai ypatumai: tradicija ir modernumas“, in: Baltské jazyky v proměnách metod: Sbornik příspěvků z mezinárodní baltistické konference, Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 87–97.
 18. „Oficialioji retorika ir asmeninio gyvenimo atspindžiai XVIII a. LDK lotyniškojoje proginėje literatūroje“, in: Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 67–84.
 19. „Lietuvos XVIII a. lotyniškoji laidotuvių kūryba“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 22, Vilnius: LLTI, 2006, p. 269–294.
 20. „Lotyniškosios XVIII amžiaus epigraminės poezijos ypatumai“, in: Žmogus ir žodis, (Literatūrologija. Mokslo darbai, t. 8, Nr. 2), VPU, 2006, p. 33–40.
 21. „Nauja studija apie lotyniškąją XVI–XVII a. LDK literatūrą“, [straipsnis-recenzija], in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21, Vilnius: LLTI, 2006, p. 345–361.
 22. „XVIII a. Lietuvos lotyniškųjų epitalamijų ypatumai“, in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 125–158.
 23. „Poezijos ir jos žanrų samprata XVIII amžiaus poetikose ir retorikose: Filipo Nereuszo Golańskio poetikos tradiciškumas ir modernumas“, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2004, p. 225–251.
 24. „Lietuvos XVIII amžiaus proginė lotyniškoji literatūra. Baroko literatūrinė tradicija ir Švietimo kanonas panegirikoje“, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka: Tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2003 m. lapkričio 14–15 dienomis, straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Tartu universitetas, Limožo universitetas, 2004, p. 121–131
 25. „Odė XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškojoje literatūroje“, in: Literatūra, 2001, t. 43 (3), p. 178–190.
 26. „XVIII a. Lietuvos lotyniškoji literatūra: kultūrinis ir visuomeninis kontekstas“, in: Lituanistica, Vilnius, 2000, Nr. 3/4 (43–44), p. 75–92.
 27. „Antikinės bukolinės poezijos elementai lotyniškoje XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūroje“, in: Lituanistica, Vilnius, 1996, Nr. 4 (28), p. 34–44.
 
Taikomieji mokslo darbai
 
 1. „Antika“ [antikinės literatūros apžvalga], Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė, parengta finansuojant Europos socialinio fondo agentūrai; 2013.
 2. Straipsniai „Lotyniškoji proginė literatūra: prielaidos, inspiracijos ir specifika“, „Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija“, parašyti įgyvendinant ERPF ir SF finansuojamą programą „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“; 2012. www.ldkistorija.lt

 

Vertimai

 

 1. Diktis Kretietis, Apie Trojos karą: Šešios knygos, išverstos Kvinto Septimijaus, Daretas Frygas, Apie Trojos žlugimą: Knyga, išversta Kornelijaus Nepoto, iš lotynų kalbos vertė Asta Vaškelienė, Veronika Gerliakienė ir Tomas Veteikis, Vilnius: LLTI, 2008.
 2.  Wacław Urban, Sigitas Lūžys, Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XVI = Lietuvių Krokuva XIV–XVI amžiais, iš lotynų kalbos vertė Asta Vaškelienė, Vilnius: LLTI, 2000.  

 

Mokomosios knygos aukštųjų mokyklų studentams

 

 1. Lotynų kalba in brevi: mokomoji priemonė filologijos studentams, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, eISBN 978-609-471-094-0.                       
 2.  

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt