LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Asta Vaškelienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas asta
 
2012 m. apgynė daktaro disertaciją XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: genologiniai aspektai.
 
Moksliniai interesai: Lietuvos XVIII a. lotyniškoji proginė literatūra (žanrinis aspektas), jos istorinis, kultūrinis ir visuomeninis kontekstas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Antikinės bukolinės poezijos elementai lotyniškoje XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūroje, in: Lituanistica, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1996, Nr. 4 (28), p. 34–44.
2. XVIII a. Lietuvos lotyniškoji literatūra: kultūrinis ir visuomeninis kontekstas, in: Lituanistica, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2000, Nr. 3/4 (43–44), p. 75–92.
3. Odė XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškojoje literatūroje, in: Literatūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, t. 43 (3), p. 178–190.
4. Lietuvos XVIII amžiaus proginė lotyniškoji literatūra. Baroko literatūrinė tradicija ir Švietimo kanonas panegirikoje, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka: Tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2003 m. lapkričio 14–15 dienomis, straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Tartu universitetas, Limožo universitetas, 2004, p. 121–131.
5. Poezijos ir jos žanrų samprata XVIII amžiaus poetikose ir retorikose: Filipo Nereuszo Golańskio poetikos tradiciškumas ir modernumas, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2004, p. 225–251.
6. XVIII a. Lietuvos lotyniškųjų epitalamijų ypatumai, in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn.20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 125–158.
7. Nauja studija apie lotyniškąją XVI–XVII a. LDK literatūrą: [Straipsnis-recenzija], in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 21, p. 345–361.
8. Lotyniškosios XVIII amžiaus epigraminės poezijos ypatumai, in: Žmogus ir žodis, 2006, t. 8, Nr. 2, p. 33–40.
9. Lietuvos XVIII a. lotyniškoji laidotuvių kūryba, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn.22, p. 269–294.
10. Oficialioji retorika ir asmeninio gyvenimo atspindžiai XVIII a. LDK lotyniškojoje proginėje literatūroje, in: Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 67–84.
11. Lietuvos XVIII a. lotyniškosios proginės literatūros genologiniai ypatumai: tradicija ir modernumas, in: Baltské jazyky v proměnách metod: Sbornik příspěvků z mezinárodní baltistické konference, Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 87–97.
12. Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2008, kn. 25, p. 49–70.
13. XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra: sveikinamųjų leidinių ypatumai, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 29, 2010, p. 121–142.
14. Panegirizmo raiška XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoje epigraminėje poezijoje, in: Žmogus ir žodis, (Literatūrologija. Mokslo darbai, t. 12, nr. 2), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010, p. 11–16.
15. Antikinio žanro konvencijos XVIII a. lotyniškojoje laidotuvių poezijoje, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 30, 2010, p. 109–124.
16. Juozapas Baka, in: Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: LLTI, 2011, p. 272–278.
17. Pergalės prie Vienos šimtmečio paminėjimas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės akademinių aktualijų kontekste, in: Senoji Lietuvos literatūra, t. 32, 2011, p. 177–190.
 
Vertimai
 
1. Diktis Kretietis, Apie Trojos karą: Šešios knygos, išverstos Kvinto Septimijaus, Daretas Frygas, Apie Trojos žlugimą: Knyga, išversta Kornelijaus Nepoto, Vilnius: LLTI, 2008. (Vertimas, p. 21–45, komentarai, p. 190–198.)
 
 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt