LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Algis Kalėda

Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas algkal
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1977 metų. 1984 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Komizmas lietuvių tarybinėje prozoje. 1997 m. apgynė habilitacinį darbą Romano struktūros matmenys: literatūrinės komunikacijos lygmuo. 1999 m. VU jam suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.
Parašė teorinio pobūdžio monografiją Romano struktūros matmenys: Literatūrinės komunikacijos lygmuo (1996), vienas iš dvitomio apie lietuvių literatūrą lenkų kalba Dzieje literatury litewskiej, t. 2: 1918–2000 (2003) autorių, išleido kitų knygų, išvertė lenkų prozos ir poezijos, parašė daug mokslinių straipsnių.
Moksliniai interesai: lietuvių literatūra, lenkų literatūra, literatūros teorija, romano teorija, komparatyvistika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos, studijos
 
1. Komizmas lietuvių tarybinėje prozoje, Vilnius: Vaga, 1984. – 313 p.
2. Adomas Mickevičius, Kaunas: Šviesa, 1985. – 127 p.
3. Echoes of the Years: Contemporary Lithuanian Literature, Vilnius, 1988. – 142 p.
4. Romano struktūros matmenys, Vilnius: LLTI, 1996. – 239 p.
5. Powojenna literatura litewska: Drogą strat i nadziei, Vilnius: LLTI, 1998. – 129 p.
6. Dzieje literatury litewskiej, t. 2: 1918–2000, Warszawa: Ex Libris, 2003. – 188 p.
7. Od M do M.: Szkice o literaturze polskiej i litewskiej, Warszawa: Ex Libris, 2005. – 88 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Susvetimėjimo būsena ir jos meninė raiška, in: XX amžiaus lietuvių literatūra, Vilnius: Vaga, 1994, p. 346–382.
2. Czesławo Miłoszo poezijos erdvės, in: Czesław Miłosz, Rinktiniai eilėraščiai, Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 369–374. (Taip pat sudarymas, vertimai.)
3. Konradas Valenrodas – kaip poetinis maištas, in: Adomas Mickevičius, Konradas Valenrodas, Vilnius: LLTI, 1998, p. 147–150.
4. W stronę powieści postmodernistycznej, in: W kręgu kultur bałtyckich, (Studia i materiały WSP w Olsztynie, t. 120), Olsztyn, 1998, p. 51–59.
5. Integralumo strategijos: M. Davainio-Silvestraičio „Litwa“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1900–1940, Vilnius: LLTI, 1998, p. 112–118.
6. Tėvynės vaizdiniai „Žagarų“ grupės kūryboje, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1900–1940, Vilnius: LLTI, 1998, p. 248–255.
7. Czesławo Miłoszo kūrybos pasaulėvaizdis, in: Darbai ir dienos, 1998, Nr. 7 (16), p. 25–32.
8. Miasto w litewskiej powieści, in: Tytuł, (Gdańsk), 1999, Nr. 4, p. 150–158.
9. Z dziejów recepcji twórczości Adama Mickiewicza w kulturze litewskiej: „litewskość“ Mickiewicza, in: Mickiewicz i Kresy,Kraków, 1999, p. 247–255.
10. Pomijany składnik litewskiej świadomości: O powiązaniach lituanistyki z polonistyką, in: Polis, (Warszawa), 1999, Nr. 31/32, p. 80–82.
11. Literatūra politikos akivaizdoje: karo metų Vilnius ir Vilnija Józefo Mackiewicziaus romanuose, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1939–1945, Vilnius: LLTI, 1999, p. 89–102.
12. Istoriškumo hermeneutika (literatūros tyrinėjimo metodologijos klausimu), in: Lituanistika: Tradicijos, dabartis, perspektyvos, Vilnius: LII, 1999, p. 129–134.
13. Apie „Baltą vainiką juodam garvežiui“ ir „Bružą“, in: Romualdas Granauskas: Kūrybos studijos ir interpretacijos,Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 107–108.
14. Mozaika litewskiej świadomości, in: Kultura, (Paris), 2000, Nr. 5 (632), p. 114–116.
15. Jaka Polska? – Przesłanie „Kultury“, in: Zeszyty Historyczne, Paris, 2000, p. 91–95.
16. Romantizmo palimpsestiškumo klausimu, in: Lietuvos kultūra: Romantizmo variantai, Vilnius: LLTI, 2001, p. 19–29.
17. Romano „Šventoji Lietuva“ naracijos ypatumai, in: Jurgis Savickis, Vilnus: LLTI, 2001, p. 51–61.
18. Od dawna zrozumiała, bliska i atrakcyjna:O miejscu literatury polskiej w litewskiej świadomości literackiej, in: Lithuania, 2001, No. 1 (38), p. 137–147.
19. Petras Vileišis ir lenkų kultūros sklaida Vilniuje, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 182–93.
20. Atskirta, bet visada buvusi drauge: kaip lenkų išeivių literatūra grįžta tėvynėn, in: Respectus philologicus,2001, Nr. 4/5, p. 186–188.
21. Apie erdvę ir laiką romane „Priešaušrio vieškeliai“, in: Bronius Radzevičius: Kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 199–201.
22. Tapatybės paieškos: Lietuvos lenkiškoji literatūra ir Europos idėja, in: Europos idėja Lietuvoje: Istorija ir dabartis, Vilnius: LII, 2002, p. 93–104.
23. Romanas „Karjeristai“: tradicijų paradigma ir kontekstai, in: Juozas Grušas, Vilnius: LLTI, 2002, p. 48–62.
24. Adam Mickiewicz et la littérature lituanienne, in: Le Verbe et l’Histoire: Mickiewicz, le France et l’Europe, Paris: Institute d’études slaves, 2002, p. 80–85.
25. Epikos pasaulio savitumas, in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 35, p. 107–115.
26. W poszukiwaniu własnej czasoprzestrzeni: O znaczeniu przedwojnennych wierszy w twórczości Albinasa Żukauskasa, in: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940,Kraków, 2003, p. 311–319.
27. Topos rzeki w twórczości Czesława Miłosza, in: VI Славистическиечтения,Санкт-Петербург: Филол. факультет СПбГУ, 2005, p. 230–235.
28. Eilėraščiai – kaip tykūs dialogai, in: Alicja Rybałko, Eilėraščiai, Vilnius: LRS l-kla, 2003, p. 12–19.
29. Intelektualiojo romantiko pasaulis,in: Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, Vilnius: LLTI, 2004, p. 7–14.
30. Icchoko Mero prozos žanrinės modifikacijos, in: Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras, Vilnius: LLTI, 2005, p. 59–67.
31. Literatūros tarnas ir šeimininkas, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, Vilnius: LLTI, 2006, p. 13–22.
32. Kūrybos šviesa, in: Būties harmonijos ilgesys, Vilnius: LLTI, 2006, p. 7–11.
33. Sakralinė Vilnijos erdvė, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Dvasininkų vaidmuo, 1900–1945, Vilnius: LLTI, 2006, p. 7–10.
34. Kresy Litwy, in: Kresy – dekonstrukcja, Poznań, 2007, p. 183–191.
35. Alberto Zalatoriaus teorinės įžvalgos: savitumo paieškos, in. Lituanistikos keleivis, Klaipėda: Eglė, 2007, p. 34–41.
36. Bernardas Brazdžionis ir Lenkija/lenkų literatūra, in: Per pasaulį keliauja žmogus, Vilnius: LLTI, 2008, p. 122–134.
37. Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro, in: Acta litteraria comparativa, t. 3: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, Vilnius, 2008, p. 148–159.
38. Praeities dabartis, in: Metai, 2008, Nr. 11, p. 77–88.
39. Światopogląd polonistyczny, in: Polonistyka bez granic, Kraków, 2008, p. 30–31.
40. Studija apie vaizduotės valdovus, in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 180–189.
 
Sudarytos knygos
 
1. Wisława Szymborska, Rinktiniai eilėraščiai, Vilnius: Baltos lankos, 2002. (Taip pat straipsnis, vertimai.)
2. Adomas Mickevičius, Laiškai. Esė. Proza, Vilnius: LRS leidykla, 1998. (Taip pat vertimai, pratarmė, komentarai.)
3. Litwo, nasza matko miła: Antologia literatury o Litwie, Vilnius: LRS leidykla, 1996. – 559 p. (Kartu su R. Koženiauskiene ir M. Niedzviecka.)
 
Žodynai
 
1. Lietuvių–lenkų kalbų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1991, – 557 p., 2-asis pataisytas leid., Warszawa: Ex Libris, 2008. – 636 p. (Kartu su B. Kalėda ir M. Niedzviecka.)
2. Rozmówki litewskie dla Polaków, Warszawa: Ex Libris, 2002. – 330 p. (Kartu su B. Kalėda.)
3. Lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kalbų žodynas, Warszawa: Ex Libris, 2007. – 757 p.
 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt