LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Priėmimas į Etnologijos doktorantūrą

LLTI skelbia papildomą priėmimą į
 
jungtinę Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities
Etnologijos krypties (07H) doktorantūrą
 
Priėmimo tvarka
 
Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
 
Stojantys į Etnologijos krypties doktorantūrą Doktorantūros komitetui pateikia:
1. Prašymą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Direktoriui (prašymo formą rasite čia.
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų).
5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus.
6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia.
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu: lina@llti.lt
 
Dokumentai ir moksliniai projektai priimami nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 12 d. 17 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Vilnius, Antakalnio g. 6, 206 kab.).
Doktorantūros komitetas gali prašyti pretendentų pateikti papildomų dokumentų.
 
Pateikę reikiamus dokumentus ir mokslinį projektą, pretendentai atvyksta į pokalbį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Vilnius, Antakalnio g. 6, 207 kab.). Pokalbio data bus patikslinta vėliau. Pokalbis vyks Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. Pateiktą mokslinį projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina Doktorantūros komitetas (pažymys rašomas apskaičiavus aritmetinį vidurkį). Pokalbio metu stojantysis atsako į Doktorantūros komiteto narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija ir gebėjimas dalyvauti diskusijoje.
 
Reikalavimai moksliniam projektui:
• suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
• aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
• nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
• aptarti galimus tyrinėjimo metodus.
 
Vertindamas mokslinį projektą,Doktorantūros komitetasatsižvelgia į tai, ar:
• tiksliai ir aiškiai  suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;
• apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;
• stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;
• numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;
• numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;
• projektas atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).
 
Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma (Word formatu) ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai Komiteto nebus nagrinėjami. Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.
Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka (iš anksto gavus Komiteto sutikimą).
Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai.
Projektai siunčiami adresu lina@llti.lt , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai kartu su kitais dokumentais pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Antakalnio 6, Vilnius, 206 kab.) iki 2017 m. rugsėjo 12 d 17 val.
 
Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt
 
Doktorantūros studijų pradžia – 2017 m. spalio mėn. 1 d.
 
Išsamesnė informacija teikiama Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, tel. +370 656 68207; el. p.: lina@llti.lt

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt