LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Rūta Brūzgienė

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė

Naujosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas rutabru
 
 
2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Muzikos formų analogai lietuvių literatūroje (Maironio, Putino, Aisčio, Sruogos kūrinių pagrindu. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2003 metų.
Neformalaus LLTI komparatyvistikos centro įkūrėja ir seminarų rengėja, tarptautinės „Lituanistikos“ duomenų bazės ekspertė.
Tarptautinių  asociacijų Word and Music (WMA) ir Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos, European Network for Comparative Literature padalinio, narė.
Moksliniai interesai: filologija, lietuvių literatūra, komparatyvistika, intermedialumo problematika, muzikos ir literatūros sąveikos, forma.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Literatūra ir muzika: Paralelės ir analogai, Vilnius: LLTI, 2004. – 218 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Muzikos ir literatūros sąsajos, in: Metai, 1991, Nr. 8, p. 109–118.
2. Putino poezija ir muzika, in: Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai, Vilnius: Vaga, 1996, p. 355–372.
3. Kantičkinių giesmių liaudiškumas, in: Liaudies kultūra, 1997, Nr. 5, p. 28–30.
4. Muzika XIX a. Lietuvoje, in: Naujoji Romuva, 1998, Nr. 3 (523), p. 21–28.
5. B. Sruogos „Kazimieras Sapiega“ – simfonija?, in: Krantai, 2001, Nr. 2, p. 52–61.
6. Muzikos ir literatūros ryšiai, in: Krantai, 2002, Nr. 1 (3), p. 38–48.
7. Muzikos formų analogai Maironio baladėse, in: Lituanistica, 2002, Nr. 4, p. 28–51.
8. Muzikos formų analogai Maironio kūryboje, in: Maironis, jo epocha ir sąsajos su šiandiena, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2002, p. 35–42.
9. Polifonijos atgarsiai Jono Kossu-Aleksandravičiaus „Fugoje in as-moll“, in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 36, p. 35–44.
10. Muzikinis periodas kaip intonacinė-kompozicinė teksto struktūra, in: Kalbų studijos = Studies About Languages, 2004, Nr. 5, p. 47–51.
11. Funkcinės analizės principai literatūros kūriniuose, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: VPU leidykla, 2004, p. 70–76.
12. Muzika ir literatūra: formos ir tematizmo problema, in: Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: LLTI, 2005, p. 215–224.
13. Formos muzikalumas S. Nėries rinkinyje „Diemedžiu žydėsiu“, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 135–152.
14. Intermedialumo tipologija: literatūros ir muzikos aspektas, in: Acta litteraria comparativa: Kultūros intertekstai, 2006, Nr. 2, p. 130–137.
15. Musicianship of Form in a Literary Work, in: The Grove: Working Papers on English Studies, 2007, vol. 14, p. 9–23.
16. Literatūra ir muzika: naratyvumo aspektas, in: Respectus Philologicus, 2008, No. 13 (18), p. 74–81.
17. Compositional Principle as an Aspect of World-View Transformation: Musicality of Form in Literary Work, in: American and European Studies: Yearbook 2006–2007, vol. 1, Minsk, 2008, p. 120–126.
18. Bernardas Brazdžionis ir muzika: biografijos ir kūrybos eskizai, in: Per pasaulį keliauja žmogus: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, Vilnius: LLTI, 2008, p. 235–254.
19. Transformations of Literary Ballad: the Aspect of Form Musicality: XII tarptautautinio komparatyvistikos kongreso medžiaga, prieiga per internetą: http://www.eurolit.org/files/Bruzgiene.pdf  
 
Parengtos knygos
 
1. Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys,Vilnius: LMA, LLTI, 1991. – 585 p. (Kartu su kitais.)
2. Leonarda Jekentaitė, De profundis: Psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąstytojus ir menininkus, Vilnius: LLTI, 2007. – 518 p.
3. Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, (Colloquia), Vilnius: LLTI, 2004. – 258 p.
4. Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, (Colloquia), Vilnius: LLTI, 2005. – 262 p.
5. Literatūra ir kitų menų sąveikos: Komparatyvistikos studijos, Vilnius: LLTI, 2005. – 311 p.
6. „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, Vilnius: LLTI, 2008. – 326 p.
 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt