LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Podoktorantūros stažuotės

LLTI vykdomas podoktorantūros stažuotės projektas „Liminalios tapatybės 1918 m. ir 1990 m. lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje“

Nuo 2022 m. lapkričio 14 d. dr. Viktorija Jonkutė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykdo podoktorantūros stažuotės projektą Liminalios tapatybės 1918 m. ir 1990 m. lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje (projekto pabaiga 2024 m. lapkričio 13 d.). Mokslinė projekto vadovė – dr. Laura Laurušaitė. Projektui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-PD-22-76). Projektas skirtas kelti mokslinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas gilinti literatūrinės spaudos ir kultūros studijų teorines ir metodologines žinias bei įgyti papildomų mokslinio darbo kompetencijų, tyrinėjant Atgimimo kultūrą ir XX a. tapatybę.
 
Projekto tikslas – pasitelkus reprezentacijos, imagologijos, liminalumo teorijas, taikant sociokultūrinių periodikos tekstų ir diskurso tyrimo metodus, išanalizuoti ir palyginti slenkstinės tapatybės refleksijas 1918-ųjų ir 1990-ųjų lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje.
 
Projekto įgyvendinimo metu numatyta išvykti į komandiruotę ir stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijose. Tyrimo rezultatai bus pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje bei Lietuvoje, dviejuose moksliniuose straipsniuose, mokslo sklaidos publikacijose bei internetiniuose šaltiniuose. 

LLTI vykdomas podoktorantūros stažuotės projektas „Socialinių, nacionalinių ir moralinių reiškinių refleksija Vidurio Rytų Europos intelektualiniame romane: R. Gavelio ir M. Kunderos tekstai“.

 

 

LLTI vykdomas podoktorantūros stažuotės projektas „Socialinių, nacionalinių ir moralinių reiškinių refleksija Vidurio Rytų Europos intelektualiniame romane: R. Gavelio ir M. Kunderos tekstai


 

 

Nuo 2022 m. lapkričio 14 d. dr. Geda Montvilaitė-Subaitienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykdo podoktorantūros stažuotės projektą Socialinių, nacionalinių ir moralinių reiškinių refleksija Vidurio Rytų Europos intelektualiniame romane: R. Gavelio ir M. Kunderos tekstai (projekto pabaiga 2024 m. lapkričio 13 d.) Mokslinė projekto vadovė – prof. habil. dr. Aušra Jurgutienė. Projektui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-PD-22-094).

 

Projekto tikslas – gilinti ir praturtinti paraleles tarp Gavelio ir Kunderos kūrybos, tyrinėti ir išsamiau apibūdinti jų kontekstų bendrumus, atskleisti jų kūrybos individualumą ir skirtumus. Pasitelkus 20 a. pabaigos literatūros analizės instrumentus permąstyti ir papildyti brandžiojo sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje ir komunistinio režimo bei pokomunistinio laikmečio Čekoslovakijoje (vėliau Čekijoje) intelektualinės prozos prasmių lauką, svarbius literatūros istorijos ir teorijos klausimus. Sociokritiniu metodu praturtintas rašytojų kūrinių sugretinimas leis ne tik palyginti socialinę aplinką, kurioje gyveno autoriai ir kuri turėjo įtakos rašymo procesui, bet ir nuodugniau išanalizuoti kūrinių prasmių struktūras. Šis metodas leidžia pažvelgti į rašytojų socialinės padėties ir aplinkos poveikį jų tekstams, taip pat ir kultūrinių bei politinių veiksnių įtaką jiems.

 

Svarbi tyrimo dalis – išsamus eseizmo teorijos pristatymas Lietuvos auditorijai. Šis projektas prisidės ne tik prie kritinės minties, bet ir prie teorinės literatūros plėtros Lietuvoje. Jis taip pat skatins bendradarbiavimo su kitų Europos šalių mokslininkais galimybes. Ričardas Gavelis – vienas svarbiausių XX a. pabaigos lietuvių rašytojų, kurio kūryba nuo pat pirmųjų prozininko tekstų traukia kritikų dėmesį. Apie jo kūrinius yra rašę A. Kalėda, Alb. Zalatorius, J. Sprindytė, L. Jakimavičius, J. Baranova, Just. Kubilius, A. Samalavičius. Diskusijos „Du lietuvių literatūros nepriklausomybės dešimtmečiai“ (žr.: Metai, 2010, Nr. 3) dalyviai Gavelį išskyrė kaip vieną svarbiausių lietuvių literatūros figūrų.Taikydama postkolonializmo teoriją, jo darbus skaitė amerikiečių mokslininkė V. Kelertienė. Čikagoje buvo išleista D. Lapkaus monografija „Poteksčių ribos“.

 

 

LLTI įgyvendintas podoktorantūros stažuotės projektas „Poetinė Lietuvos istorija“

 

Lietuvių literatūros institute įgyvendintas podoktorantūros stažuotės projektas „Poetinė Lietuvos istorija“, kuriame dalyvavo LLTI jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Akvilė Rėklaitytė. Projektas tikslas buvo kelti dr. Rėklaitytės mokslinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas gilinti kultūros ir literatūros studijų teorines ir metodologines žinias bei įgyti mokslinio darbo kompetencijų, tyrinėjant XX a. 9 dešimtmečio lietuvių poeziją, koncentruojantis ne tik į literatūrinius, retorinius reiškinio aspektus, bet ir į sociokultūrinį vaidmenį. Stažuotojos mokslinė vadovė – LLTI Šiuolaikinės literatūro skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Satkauskytė.

 

Projekto metu buvo suplanuota, išanalizavus XX a. 9 dešimtmečio lietuvių poetinio diskurso dinamiką ir pokyčius, parašyti du mokslinius straipsnius: vieną paskelbti lietuviškoje kolektyvinėje monografijoje, kitą parengti tarptautiniam recenzuojamam mokslo žurnalui anglų kalba. Tyrimas tai pat buvo pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje ir keliose mokslo sklaidos publikacijose lietuvių spaudoje. 

 

Projekto metu atliktas tyrimas prisidėjo prie XX a. lietuvių kultūros ir mentaliteto studijų bei kompleksinės europietiškojo identiteto analizės. Įgyvendintas projektas tapo pagrindu tolesniems dr. Rėklaitytės tyrinėjimams, orientuotiems į XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių poetinio diskurso ir jo santykio su sociumu dinamiką.

Projektas vykdytas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn.

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3 LMT K 712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt