LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Publications
Publications
SUMMARIES IN ENGLISH FROM PUBLISHED INSTITUTE'S BOOKS
 
2018-2022 
 
Apie anuos nepamirštamus laikus. Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas I 
 
Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų. Pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu I 
 
Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius I
 
Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija I
Exodica. An Anthology of World Lithuanian Writers by Loreta Mačianskaitė, Žydronė Kolevinskienė, Saulius Vasiliauskas 
 
Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija I
Juozas Tumas’s Family Correspondence by Aistė Kučinskienė, Jurgita Žana Raškevičiūtė (cover)
 
Dekonstrukcinių skaitymų užrašai I 
Notes On Deconstructive Readings by Aušra Jurgutienė
 
Kultūrišku keliu. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai I
 
Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje I
 
Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys I 
 
Papasakoti Trakai I
Narrating Trakai by Lina Leparskienė (cover)
 
Lietuvių dainos Amerikoje įrašytos Jono Balio (1949–1951) I
 
Lietuvių liaudies dainynas 22 tomas. Vestuvinės dainos. 6 knyga I
 
Lietuviu liaudies dainynas 22 tomas. Vestuvines dainos 6 knyga I
 
Lietuviu liaudies dainynas 24 tomas. Vaisių dainos I
 
Lietuviu liaudies dainynas 24 tomas. Vaisių dainos I
 
Lietuviu liaudies dainynas 25 tomas. Darbo dainos 3 knyga I
 
Lietuviu liaudies dainynas 25 tomas. Darbo dainos 3 knyga I
 
Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: (XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė) I
Workshops of the Lithuanian Literary Canon: (Late 19th - Early 20th Century) by Ramunė Bleizgienė, Nida Gaidauskienė, Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Šeina, Manfredas Žvirgždas (cover)
 
Lietuvių mįslės. Rinktinė I
 
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos. 1, Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai I
 
Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis: kolektyvinė monografija I
The Voices of Maironis: His Oeuvre, Activities, Memory by Manfredas Žvirgždas, Brigita Speičytė, Ramunė Bleizgienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Aurelijus Gieda, Eugenijus Žmuida, Ramunė Dragenytė, Gediminas Mikelaitis, Viktorija Šeina (cover)
 
Juozas Vaičkus – lietuviško teatro ir kino spiritus movens I
 
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės I
 
Įsiklausymai I
LISTENING WITH INTENT by Kęstutis Nastopka (cover)
 
Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu I 
 
Blindė. Medis-moteris mitologijoje (ir vienos paplitusios nešvankybės kilmė) I
 
Sielos namai: namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje I
 
Meistraujantis žmogus. Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija I
 
Savas svetimas dainius. Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940) I
 
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos. 1, Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai I
 
Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos I
 
Žydinti taurė. Baltų gėrimai ir apeigos I
 
Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832) I

 

Vincas Mykolaitis-Putinas. Dienoraštis 1938–1945 I

 
Savaiminė daina I
 
Profesorius Juozas Girdzijauskas: atsiminimai, laiškai, iš archyvų I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 2 I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 2 I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 3 I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 3 I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 4 I
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai T. 4 I
 
Lietuvių patarlės ir priežodžiai, 3 tomas I
... by Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė (cover)
 
Lietuvių patarlės ir priežodžiai, 3 tomas I
 
Lietuvių patarlės ir priežodžiai, 4 tomas I
... by by Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė (cover)
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 3 I
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 3 I
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 5 I
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 5 I
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 6 I
 
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 6 I
 
Tautinės dainos. T2 I
National Songs. Volume 2 by Teodoras Brazys (cover)
 
Tautinės dainos. T3 I
National Songs. Volume 3 by Teodoras Brazys 
 
Balys Sruoga, Raštai, T. 16 I
Balys Sruoga, Raštai (Collected Works). Volume 16 by Algis Samulionis, Neringa Markevičienė (cover)
 
Balys Sruoga, Raštai, T. 17 I
 
Vaižgantas, Raštai, T. 25 
Vaižgantas, Raštai (Collected Works). Volume 25 by Jurgita Žana Raškevičiūtė (cover)
 
 
2013-2017
 
Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935-2000 metų įrašai |

Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija |
 
Antanas Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose |
 
Maironis. Praamžės tradicijos dainius |
Maironis. The Bard of the Perennial Tradition by Dainius Razauskas-Daukintas
 
Mitiniai vaizdiniai Donelaičio Metuose: pastabos paraštėse |
 
Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) |
 

Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje |

From Objects to Subjects: Body Imagery in Contemporary Women's Proze by Daiva Litvinskaitė

 

Kristijono Donelaičio pasakėčios |

The Fables by Kristijonas Donelaitis by Dalia Dilytė

 

Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu |

Between Aesthetics and Politics: Lithuanian Literature of the Soviet Period by Dalia Satkauskytė

 

Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803 |

 
Maironis. Laiškai. Atsiminimai |
Maironis. Letters. Memories by Eugenijus Žmuida
 
Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas |
 
Ignas Šeinius, Raštai, t. 5 |
Works by Ignas Šeinius, vol. 5 by Laima Arnatkevičiūtė
 
Ignas Šeinius, Raštai, t. 5 |
Works by Ignas Šeinius, vol. 6 by Laima Arnatkevičiūtė
 
Stebuklinės pasakos, t. 1 |
 
Jurgis Baltrušaitis, Laiškai |
The Letters of Jurgis Baltrušaitis by Gediminas Mikelaitis
 
Kazys Bradūnas. Kertinė paraštė |
 
Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas |
The Wawel Manuscript of the Lithuanian Chronicles by Kęstutis Gudmantas, Nadežda Morozova
 
Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. 1 |
 
Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai |
 
Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje: tyrėjai ir jų darbai |
 
Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams |
 
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas |
 
Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija |
 
Žemyna ir jos mitinis pasaulis |
Žemyna and Her Mythical World by Nijolė Laurinkienė
 
Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai |
 
Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką |
Ambiguous Situations by Rimantas Kmita
 
Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u |
 
Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu |
 
Apie Maironį |
About Maironis by Tomas Andriukonis
 
Kristijono Donelaičio Metų rišlumas |
 
Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje |
 
Viktorija Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai |
 
Sofija |
Sofija by Viktorija Daujotytė
 

Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai |

The Language and the Art of It by Viktorija Daujotytė
 
Lituanistika Lietuvos akivaizdoje |
Lithuanian Studies in the Presence by Viktorija Daujotyė
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje |
 
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą |
 
Vytautas P. Bložė. Paveikslo restauravimas |

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt