LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2019-06-10
Skelbiamas konkursas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pareigoms užimti
 

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P1-150 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pareigoms eiti. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – Institutas) direktoriaus pareigybei:
1. būti nepriekaištingos reputacijos;
2. turėti humanitarinių mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;
3. turėti ne mažiau kaip 3 metus vadybinės patirties (vadovavęs institucijos padaliniui arba atskirai institucijai, arba mokslinių tyrimų projektui);
4. turėti ne mažiau kaip 3 metus dalyvavimo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose bei mokslinių publikacijų tarptautiniuose leidiniuose;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Instituto veikla; 
6. žinoti Instituto valdymo principus bei vadovavimo metodų pritaikymą savo darbe;
7. išmanyti Instituto pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
8. išmanyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų politiką bei strategiją apibrėžiančius teisės aktus ir būti susipažinusiam su Europos Sąjungos mokslo ir studijų politiką apibrėžiančiais teisės aktais;
9. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus), išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
10. mokėti bent 2 užsienio kalbas, vieną iš jų – oficialiąją Europos Sąjungos užsienio kalbą.
 
Pretendentai į Instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas); 
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir pastarųjų 10 metų svarbiausių mokslinių darbų sąrašą;
6. Instituto veiklos plano projektą 5 metams (kadencijos laikotarpiui) ir numatomus veiklos prioritetus;
7. informaciją apie dalyvavimą MTEP projektuose;
8. vadovavimo patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
9. kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).
 
Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 10 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius. 
Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą. 
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.
 
 
 
Paskelbimo data 2019-06-10
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt