LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2017-06-07
Kvietimas dalyvauti 11-oje Baltijos šalių mokslininkų konferencijoje/ Invitation
 

Vienuolikta tarptautinė Baltijos šalių mokslininkų konferencija

 
Globalūs kontekstai, nacionalinės literatūros
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) Vilnius, Lietuva,  2017 m. spalio 26-27 d.
 
Baltijos šalių literatūrologų konferencijos, pradėtos rengti nuo 1995, kas dveji metai vyksta Taline, Rygoje arba Vilniuje. Jos buvo skirtos sovietmečio atminties problematikai, kuri yra bendra visoms trims Baltijos šalims. Paskutinėje 2014 metais Rygoje įvykusioje konferencijoje The Changing Baltics: Cultures Within Cultures buvo pasiūlyta atminties problemą papildyti tapatybės globaliame kontekste problema ir daugiau dėmesio skirti Baltijos šalių naujausios literatūros komparatyviniams tyrimams.
 
Vienuolikta tarptautinė Baltijos šalių mokslininkų konferencija „Globalūs kontekstai, nacionalinės literatūros“ kviečia konceptualizuoti XXI a. Baltijos šalių literatūras atsižvelgiant į lokalumo ir globalumo priešpriešą, suvienijant istorinę, kultūrinę, socialinę ir literatūrinę teksto analizės strategijas. Konferencija orientuoja iš karto į dvi problemines sritis: angažuojamasi tirti nacionalines literatūras mobiliame šiuolaikiniame pasaulyje ir parodyti komparatyvistikos kaip tarpdisciplininės prieigos veiksmingumą. Konferencijos mokslinei diskusijai siūlomos temos telkiasi ties kultūrinės ambivalencijos ir identitetų konflikto aspektais literatūroje, itin suaktualėjusiais dabartinio Baltijos regiono sociopolitiniame ir ideologiniame kontekste. Siūloma kritiškai svarstyti, kokios vertybės ryškėja pastarojo meto Baltijos regiono literatūrose: ar kultūrinių tradicijų įvairovė, jų universalios reikšmės, ar visgi regioninis savitumas, išskirtinumas ir nacionalinės kultūros tradicijos autentika? Tai konfliktuojantys ar koegzistuojantys modeliai? Ar jie įvairuoja lyginant skirtingų Baltijos šalių literatūras? Daugiakultūriškumo ir įvairių etniškumų sandūros yra ypač akivaizdžios naujausioje emigracijos prozoje. Kaip augantis daugiakultūriškumas keičia Baltijos šalių literatūrą, ar ji tampa artimesnė pasauliui, ar vis dar išlieka gan izoliuota ir tik mums patiems įdomia subkultūra?
 
Santykius tarp savos ir svetimų kultūrų siūloma analizuoti remiantis komparatyvistikos teorija, aptariant teorinius ir praktinius jos taikymo aspektus. Taip pat siūloma dėmesį skirti literatūros komparatyvistikos aktualijoms ir analizuoti, kokie lyginamieji kultūrų motyvai dominuoja naujausioje grožinėje literatūroje ir kokios svarbiausios problemos iškyla šiuolaikinės komparatyvistikos studijose ir tyrimuose. Kuo lyginamosios literatūros studijos gali prisidėti prie Baltijos šalių literatūros sklaidos? Konferencija taip pat atvira įvairiausiai tyrimų metodologijai: istorinių, antropologinių, sociologinių, lingvistinių, lyčių, lyginamųjų, kultūrologinių ir tarpdalykinių.
 
Konferencijoje kviečiame diskutuoti šiomis temomis:
 
Baltijos šalių literatūra šiuolaikiniame kultūrų mainų ir integracijos kontekste. Literatūrų europietiškos, kosmopolitinės ir tautinės tapatybės problemos.
Nacionalumo, internacionalumo ir transnacionalumo koreliacijos.
Dinamika ir statika XXI a. Baltijos literatūrose.
Lokalumo, nacionalumo, regioniškumo parametrai vs reikšmių mobilumas. Centro/periferijos santykiai.
Besikeičianti Baltijos šalių literatūrų geografija, ribų peržengimas.
Eurocentrizmo ir etninio nacionalizmo kolizija literatūrose, jos įtaka komparatyvistikai. Baltiškoji tapatybė ir jos recepcija multikultūrinėje Europoje.
Skirtingų šalių kultūrų lyginamieji motyvai grožinėje literatūroje. Lyginamųjų literatūros studijų ir tyrimų aktualijos.
 
Konferencijos kalba – anglų.

 

Konferencijos  registracijos mokesčiai: 70 Eur (doktorantams 50 Eur)
Pranešimų 300 žodžių anotacijas siųskite manfredasz@gmail.com arba laura@llti.ltiki 2017 m. gegužės 31 d.
Taip pat pridėkite dalyvio anketą
·    pranešimo pavadinimas,
·    atstovaujama institucija,
·    el. paštas,
·    telefonas,
·    reikalingos techninės priemonės,
·    trumpa cv
Atsakymai apie patvirtintus pranešimus bus Konferencijos komiteto išsiųsti iki 2017 m.  rugpjūčio 30 d.
 
Konferencijos mokslinis-organizacinis komitetas: Aušra Jurgutienė (LLTI)
Algis Kalėda (LLTI)
Benedikts Kalnačs (Latvijos universitetas) Laura Laurušaitė (LLTI)
Anneli Mihkelev (Talino universitetas) Jūratė Sprindytė (LLTI)
Manfredas Žvirgždas (LLTI)
 
Konferencijos pranešimai, redakcinio komiteto atrinkti, bus išleisti atskiru leidiniu.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt